Persoonsbladen


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\TWEEDE
Datum:08-06-2019

1    N.N. Busch, landbouwer te Groot Agelo, geboren circa 1580.
Gehuwd voor de kerk circa 1605 te Ootmarsum met N.N. N.N. (zie 2).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Busch (Busschinck, Bosch) (zie 3).

2    N.N. N.N. Geboren circa 1582.
Gehuwd voor de kerk circa 1605 te Ootmarsum met N.N. Busch (zie 1).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3    Albert Busch (Busschinck, Bosch), landbouwer te Groot Agelo, geboren circa 1610 te Groot Agelo, vuurstedenregister 1675: Albert Busch heeft 1 vuurstede.
Gehuwd voor de kerk circa 1630 te Ootmarsum met N.N. N.N. (zie 4). Verpondingsregister 1601. Bussinck, 6 mudde min 1 scheppel, 1 1/2 dachmal hoies. Gehoret den cumptuer (Commanderie Ootmarsum) gifft ter pacht 3 mudde roggen, 3 mudde haveren. Item, den Capittel tho Oldenzell den teinden groff unde small; aanvulling in 1602: Bussinck, 5 mudde seylandsts unnd 3 scepel, 1 1/2 dachwerck hoylandts

Register Statenarchief, inventarisnr. 2604: Annotatie van de paarden, schapen, varkens ende iemen voor 't jaer 1602: 3 paarden, 4 varkens. Hiervoor moest betaald worden 3 guldens 4 stuivers

Register Statenarchief, inventarisnr. 2787, ingekomen stukken bij Ridderschap en Steden rakende het Landrentambt Twente 1557-1797: "Bues Alberts tienden gehoert 't Capittel tott Oldenseell, doet 6 schep. roggen, 1 schep. weiten ende 2 schep haever

Breukregister (1638-1647) "Albert Busch toe Agelo ende Menderinck, siende beidee Heidens meyers hebben op sondachs den 19 july 1640 by goede gestadich wedder roggen ingelevert."

Register 1644, Oudheidkamer Twenthe. Hierin verklaart rentmeester Henricus Sauer van de goederen van de voormalige Commanderie der Ridderlijke Duitse Orde St. Georg Bij Ootmarsum, nu aan Joan Diederich von Heyden toebehorend, dat hij op last van zijn principaal alle meiers, eigenhorigen, kotters, pachters, dienstplichtigen enz. voor zich heeft gedagvaard om hem "een duidelijke, zuivere en oprechte opgave te doen van de hoedanigheid en de grootte hunner onderhebbende goederen en op te geven in welke verhouding allen te zamen en ieder persoonlijk met lijfeigendom, pachten, tienden, lijf- en spandiensten enz. tot het Huis Ootmarsum staan." De opgeroepenen werden, na "rijpe vermaning", uitgenodigd eerlijk en getrouw, hun verklaringen af te leggen. Dit register bevat tientallen uitvoerige specificaties van boerderijen, die eigendom zijn van het Huis Ootmarsum. Onder Groot Agelo worden vier erven genoemd: Toenink, Meenderink, Bossink en Holtwijk, een half erf: Tijink en een kotter: Veldhuis. "Busch Albert, uijt dieselve Buirschap Groten Ageloe segt dat hij met sijn vrouwe vrij, hebbe voor ungefehr 12 jahren op harer beiden levens dat erfgewin veraccordeert voor 40 daler current; sijn onderhebbende erve Busch genoembt, sij onder dat huis Othmerschen gehoerigh, sij een pachtgoet, geve ter jaerlicker pacht 4 mudde Roggen, item 3 mudde gersten, item 3 mudde haver, ende 2 fasselavents hoener, dient oock op anfordens met den Lijff ende perden, wort van het Capittell tot Oldensell die garff ende bloedige tijende uijtgenohmen, gijft sonsten nijemant nijet, sij tot dat Erve gehoerig aen saelant 7 mudde also het een half Erve, aen hoijlandt
rogge 15 mud; waiten 3 mud; gersten 3 mud; haver 5 mud; hoener 4 ende koewaiden 2 ½ dagwerck, sij beschwaert, so aen gemene buir als particulier schulden, met 380 daler omtrent." Albert Busch bewoont en bebouwt de boerderij. Dat erf was een pachtgoed en het gaf jaarlijks, oorspronkelijk vanaf 1601 4 mud rogge, 3 mud gerst, 3 mud haver en twee "fasselaventshoener". (twee kippen die op vastenavond geleverd moesten worden).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Busch (Johan Ten Bosch, Ten Busch) (zie 5).

4    N.N. N.N. Geboren circa 1612.
Gehuwd voor de kerk circa 1630 te Ootmarsum met Albert Busch (Busschinck, Bosch) (zie 3). Verpondingsregister 1601. Bussinck, 6 mudde min 1 scheppel, 1 1/2 dachmal hoies. Gehoret den cumptuer (Commanderie Ootmarsum) gifft ter pacht 3 mudde roggen, 3 mudde haveren. Item, den Capittel tho Oldenzell den teinden groff unde small; aanvulling in 1602: Bussinck, 5 mudde seylandsts unnd 3 scepel, 1 1/2 dachwerck hoylandts

Register Statenarchief, inventarisnr. 2604: Annotatie van de paarden, schapen, varkens ende iemen voor 't jaer 1602: 3 paarden, 4 varkens. Hiervoor moest betaald worden 3 guldens 4 stuivers

Register Statenarchief, inventarisnr. 2787, ingekomen stukken bij Ridderschap en Steden rakende het Landrentambt Twente 1557-1797: "Bues Alberts tienden gehoert 't Capittel tott Oldenseell, doet 6 schep. roggen, 1 schep. weiten ende 2 schep haever

Breukregister (1638-1647) "Albert Busch toe Agelo ende Menderinck, siende beidee Heidens meyers hebben op sondachs den 19 july 1640 by goede gestadich wedder roggen ingelevert."

Register 1644, Oudheidkamer Twenthe. Hierin verklaart rentmeester Henricus Sauer van de goederen van de voormalige Commanderie der Ridderlijke Duitse Orde St. Georg Bij Ootmarsum, nu aan Joan Diederich von Heyden toebehorend, dat hij op last van zijn principaal alle meiers, eigenhorigen, kotters, pachters, dienstplichtigen enz. voor zich heeft gedagvaard om hem "een duidelijke, zuivere en oprechte opgave te doen van de hoedanigheid en de grootte hunner onderhebbende goederen en op te geven in welke verhouding allen te zamen en ieder persoonlijk met lijfeigendom, pachten, tienden, lijf- en spandiensten enz. tot het Huis Ootmarsum staan." De opgeroepenen werden, na "rijpe vermaning", uitgenodigd eerlijk en getrouw, hun verklaringen af te leggen. Dit register bevat tientallen uitvoerige specificaties van boerderijen, die eigendom zijn van het Huis Ootmarsum. Onder Groot Agelo worden vier erven genoemd: Toenink, Meenderink, Bossink en Holtwijk, een half erf: Tijink en een kotter: Veldhuis. "Busch Albert, uijt dieselve Buirschap Groten Ageloe segt dat hij met sijn vrouwe vrij, hebbe voor ungefehr 12 jahren op harer beiden levens dat erfgewin veraccordeert voor 40 daler current; sijn onderhebbende erve Busch genoembt, sij onder dat huis Othmerschen gehoerigh, sij een pachtgoet, geve ter jaerlicker pacht 4 mudde Roggen, item 3 mudde gersten, item 3 mudde haver, ende 2 fasselavents hoener, dient oock op anfordens met den Lijff ende perden, wort van het Capittell tot Oldensell die garff ende bloedige tijende uijtgenohmen, gijft sonsten nijemant nijet, sij tot dat Erve gehoerig aen saelant 7 mudde also het een half Erve, aen hoijlandt
rogge 15 mud; waiten 3 mud; gersten 3 mud; haver 5 mud; hoener 4 ende koewaiden 2 ½ dagwerck, sij beschwaert, so aen gemene buir als particulier schulden, met 380 daler omtrent." Albert Busch bewoont en bebouwt de boerderij. Dat erf was een pachtgoed en het gaf jaarlijks, oorspronkelijk vanaf 1601 4 mud rogge, 3 mud gerst, 3 mud haver en twee "fasselaventshoener". (twee kippen die op vastenavond geleverd moesten worden).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5    Jan Busch (Johan Ten Bosch, Ten Busch), landbouwer op Busch te Groot Agelo, geboren circa 1640 te Groot Agelo, overleden na 1702 te Groot Agelo. Hij doet erfwinning op het Huis Ootmarsum in 1675. 12 februari 1690: Jan Busch doet aanpanding op de goederen van Luijken N. te Haarle om zo 23 daalder daaruit te ontvangen, hem verschuldigd.
Ondertrouwd (1) op 27-02-1676 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 27-03-1676 te Ootmarsum met Ale Ten Velthuijs (zie 6).
Ondertrouwd (2) op 06-01-1684 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 20-01-1684 te Ootmarsum met Gebbe Benninck (zie 7).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Beerte Busch (Bosch, Busschinck) (zie 8).
   2.  Aelbertjen Ten Bossche (Aelberken Busch, Ten Busch) (zie 9).
   3.  Hendrick Busch (Bosch, Bossinck) (zie 10).
   4.  Aleydis Busch (zie 14).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Aeltjen Bossinck (zie 12).
   6.  Jenneken Bossinck (zie 13).
   7.  Gabinam Busch (zie 15).
   8.  Gabinam Busch (zie 16).

6    Ale Ten Velthuijs, geboren circa 1650 te Groot Agelo, overleden circa 1683 te Groot Agelo.
Ondertrouwd op 27-02-1676 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 27-03-1676 te Ootmarsum met Jan Busch (Johan Ten Bosch, Ten Busch) (zie 5). {Hij is later ondertrouwd op 06-01-1684 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 20-01-1684 te Ootmarsum met Gebbe Benninck (zie 7).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
7    Gebbe Benninck, geboren circa 1655 te Tilligte. Johan Busch betaalt opvaart voor zijn tweede echtgenote in 1683.
Ondertrouwd op 06-01-1684 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 20-01-1684 te Ootmarsum met Jan Busch (Johan Ten Bosch, Ten Busch) (zie 5). {Hij was eerder ondertrouwd op 27-02-1676 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 27-03-1676 te Ootmarsum met Ale Ten Velthuijs (zie 6).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
8    Beerte Busch (Bosch, Busschinck), geboren te Groot Agelo, gedoopt op 11-08-1677 te Ootmarsum.
 
9    Aelbertjen Ten Bossche (Aelberken Busch, Ten Busch), erfdochter, landbouwster op Busch te Groot Agelo, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 28-12-1679 te Ootmarsum, overleden na 1719 te Groot Agelo.
Ondertrouwd (1) op 20-08-1702 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-09-1702 te Ootmarsum. A 1702 Augustus 20. Härmen Lüttikhuys,J.M.(jonge man) van Haerle Aelbertien Bossink,J.D. (jonge dochter) van Gr. Agel" copul. 3 sept.
12 oktober 1702: Erfwinning van Hermen ten Luttighuijs op erve Busch te Groot Agelo De erfwinning wordt geaccordeerd voor f 70,-. Dit bedrag moet in twee termijnen worden voldaan; te weten: de helft in mei 1703 en de andere helft een half jaar later, ten tijde van de "koude kermis" te Ootmarsum. Er nog een schuld op het erve. De "Olde Buss" heeft nog een schuld van tweehonderd Caroli guldens. Hieromtrent wordt het volgende bepaald: Deze resterende schuld moet in vijf jaar, beginnende met "martini" 1703 (11 november) worden voldaan. Transcriptie: "Op huiden den 12 Octob. 1702 zijn op den Huijse Ootmarsum gecompareerd Hermen ten Luttighuijs en Aelken Bus Eheluiden en hebben ten overstaan van Jan ten Winckel het Erffgewin van 't Erve en Goed Buss gelegen in de Buurschap Ageloe veraccordert voor de somme van seventig Gl. Te betalen op Maij aanstaande de halfscheid en op KoldeKermis daaraan volgende de andere halfscheid mits dat se Eheluiden boven ordinarisn Extraordinaris Heeren Lasten de pachten en rentegelden daartoe staande, in de Pachtregisters breder uitgedrucket, promtelijk sullen hebben te betalen; En vermits de olde Buss tot den jaer 1701 incluis is schuldig gebleven de somme van tweehondert Gulden, so is overgekomen, dat hij desen voorschr.restant in vijff jaren aanvang nemende met martini 1703, sal hebben te betalen te weten jaarlijx veertig Car. Guld. In oirkonde desen geteikent ten dage voorschr. Dit y is Hermen ten Luttighuijs sijn merk. Dit y is Jan ten Winckel sijn merk als getuige Echtgenoot is Hermen Ten Luttighuijs (Harmen) (zie 17).
Ondertrouwd (2) op 12-07-1711 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-07-1711 te Ootmarsum met Egbert Hulskate (Hulskotte, Hulskate of Bartels) (zie 22). Opvaart van Busch te Agelo. 1712 den 5 September is gecompareert Egbert Bartels getrouwt op het Erve Busch in Agelo ende heeft de opvaart voor hem op gemelte Erve veraccordeert op twee en veertig Gl. En tijn st. mitsgaders also van de olde pagt op den 12 October 1702 ter somma van twehondert Gulden gerekent, nog resteerde hondert en sestig Car. Gls. So heft deselve de betalinge van dien mede aangenomen, ende deselve hondert sestig Guldens inmiddels belovet te verrenten gelijk doet bij desen tegens vijf ten hondert om jaarlix op martini bij de pacht te betalen, waarvan het eerste jaar sal verschenen wesen op martini 1713, des ten waren oirkonde, en om het Erve verder te willen gebruiken, als bij sijn voorsaats Erfgewinsbrief uitgedrukt is dese bij hem Egbert Bartels, en sijn assistent Roleff Moukate getekent die de opvaartspenningen mij heeft betaalt. Actum als boven A. Perizonius dit is X Egbert Bartels sijn merk, Roelof Mukot als getuige.
Ondertrouwd (3) op 24-03-1715 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 10-04-1715 te Ootmarsum, 1715 Martius den 27 dito Jan Weenders Schutten J.M. in Rutum, met Albertjen Bossinck, Wed. in Gr. Ageloe, getr. den 10. April. Uit het derde huwelijk worden geen kinderen geboren met Jan Schutten (Jan Weenders Schutten), 26 jaar oud (zie 26). Erschenen op den Huise Ootmarssen Jan Schutte getrouwt aan Albertjen de weduwe van Egbert Busch in Agelo en heeft de opvaart van het Erve Busch voor hem geaccordeert op een summa van 21 Gl. 10 stuiver, gelijk ook sijn voorsaat voor opvaart heeft betaald in den jare 1712, so dat deselve van nu voortaan het Erve Busch als een opvaarling sal mogen bouwen, mits betalende de pachten; dienstgelden Rente van 160 Gl. Agterstedige pacht, en verder toebaten, soals in de Pagt Registers uitgedrukt, en sig in alles gedragende als een goed bouwman betaamt 't welke ook comparant heeft aangenomen te willen doen,gelijk hij hetselve beloofd mits desen. Actum Ootmarssen, den 1 meij 1716. Ter ordonnantie van de Heer van Ootmarssen (getekend) A. Perizonius. Dit is x Jan Schutte sijn merk, Roelof Mukot als getuige. Testat. etiam Joach. Schwartz.
Ondertrouwd (4) op 27-11-1718 te Ootmarsum, 1718 November den 27. Berent Hofste J.M. in Vasse met Aelberken Bossinck Wed. in Groten Agelo, getr. den 14. December. Uit het vierde huwelijk worden geen kinderen geboren, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 14-12-1718 te Ootmarsum met Berent Hofste (zie 27). Actum den 8 Feb(ruari) 1719. (kantlijn: Bus te Agel opvaart) Erschenen Berent Hofste getrouwt aen de weduwe Busch tot Groten Agelo, en heeft met sijn Excell(entie) de Heere des Huises Ootmarssen de opvaart op het Erve Busch uit consideratie dat in weinig jaren de vrouw driemaal was verstorven veraccordeert, om in de tijd van 14 dagen aan handen van sijn Excell(entie) te betalen op een summa van dertig Car(oli) G(u)l(den)s, sullende dese opvaarling sig moeten reguleren na de conditien, bij Erfwinninge gemaakt, en te betalen, de pachten so daarvan volgens de registers tot heden betaalt zijn; In waarheids kennis is dese beteikent. Actum ut supra. (getekend) H. Frijh(eer) von Heiden. Dit is Berent Hofste sijn merck en bekent als boven. A. Perizonius als Getuige. voldaan.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egbert Busch (Bosch, Bossinck) (zie 18).
   2.  Adelheidem Busch (Bosch, Bossinck) (zie 19).
   3.  Egbert Busch (Bosch, Bossinck) (zie 20).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Adelheidem (Ale) Busch (Bosch, Bossinck) (zie 23).
   5.  Joanna Busch (Bosch, Bossinck) (zie 25).

10    Hendrick Busch (Bosch, Bossinck), landbouwer, na huwelijk op Brunninkhuis te Hezingen, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 29-01-1682 te Ootmarsum. Archief Hofgericht Ootmarsum, 1545-1811, inventarisnr. 45: register van versterf en opvaart. Ruim twee maanden na zijn huwelijk met Euphemia Brunninckhuis, op 18 december 1729, verschijnt hij voor het Hofgericht. Hij verklaart een vrijgeboren zoon van Jan Bushuis te Agelo te zijn en hij geeft die vrijheid op, zodat hij zich op het hofeigenhorige goed Brunninkhuis te Hezingen kan gaan vestigen. Hij bedingt echter dat hij in ruil voor die overgedragen vrijheid, een kind dat geboren zal worden uit zijn huwelijk met Euphemia Brunninckhuis, voor hem in de plaats vrij zal zijn.De transcriptie: Hofgerigte gehouden den 18. Decembris 1729. Hofrigter J.W. van Beverforden, Assessoren Jan Winckelink en Lubbert Wijggink. Compareert Hendrik Bus vrijgeboren soon van Bushuis te Agelo qualificeert sig na het Hof EijgenHorige Goed Bronnikhuis in Hesinge en bedingt voor sijn overgegeven vrijheid een vrij onbenoemd kind namaels te noemen.
Ondertrouwd op 18-09-1729 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 09-10-1729 te Ootmarsum (getuige(n): de weduwe Kocks en Gese Braeck) met Euphemia (Fenne) Brunninckhuis (Bronnickhuis) (zie 11).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Brunninckhuijs (zie 28).

11    Euphemia (Fenne) Brunninckhuis (Bronnickhuis), landbouwster op Brunninkhuis te Hezingeen, geboren circa 1680 te Hezingen, ze is weduwe van N.N.
Ondertrouwd op 18-09-1729 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 09-10-1729 te Ootmarsum (getuige(n): de weduwe Kocks en Gese Braeck) met Hendrick Busch (Bosch, Bossinck), 47 jaar oud (zie 10).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
12    Aeltjen Bossinck, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 05-07-1685 te Ootmarsum, overleden voor 1689 te Groot Agelo.
 
13    Jenneken Bossinck, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 13-02-1687 te Ootmarsum.
 
14    Aleydis Busch, geboren op 05-08-1689 te Groot Agelo, gedoopt op 18-08-1689 te Ootmarsum (getuige(n): Grete).
 
15    Gabinam Busch, geboren op 23-05-1692 te Groot Agelo, gedoopt op 25-05-1692 te Ootmarsum, overleden voor 1694 te Groot Agelo.
 
16    Gabinam Busch, geboren op 14-12-1694 te Groot Agelo, gedoopt op 16-12-1694 te Ootmarsum.
 
17    Hermen Ten Luttighuijs (Harmen), na huwelijk en erfwinning landbouwer op erve Bosch, Bossinck te Groot Agelo, geboren circa 1675 te Haarle, overleden voor 1711 te Groot Agelo.
Ondertrouwd op 20-08-1702 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 03-09-1702 te Ootmarsum. A 1702 Augustus 20. Härmen Lüttikhuys,J.M.(jonge man) van Haerle Aelbertien Bossink,J.D. (jonge dochter) van Gr. Agel" copul. 3 sept.
12 oktober 1702: Erfwinning van Hermen ten Luttighuijs op erve Busch te Groot Agelo De erfwinning wordt geaccordeerd voor f 70,-. Dit bedrag moet in twee termijnen worden voldaan; te weten: de helft in mei 1703 en de andere helft een half jaar later, ten tijde van de "koude kermis" te Ootmarsum. Er nog een schuld op het erve. De "Olde Buss" heeft nog een schuld van tweehonderd Caroli guldens. Hieromtrent wordt het volgende bepaald: Deze resterende schuld moet in vijf jaar, beginnende met "martini" 1703 (11 november) worden voldaan. Transcriptie: "Op huiden den 12 Octob. 1702 zijn op den Huijse Ootmarsum gecompareerd Hermen ten Luttighuijs en Aelken Bus Eheluiden en hebben ten overstaan van Jan ten Winckel het Erffgewin van 't Erve en Goed Buss gelegen in de Buurschap Ageloe veraccordert voor de somme van seventig Gl. Te betalen op Maij aanstaande de halfscheid en op KoldeKermis daaraan volgende de andere halfscheid mits dat se Eheluiden boven ordinarisn Extraordinaris Heeren Lasten de pachten en rentegelden daartoe staande, in de Pachtregisters breder uitgedrucket, promtelijk sullen hebben te betalen; En vermits de olde Buss tot den jaer 1701 incluis is schuldig gebleven de somme van tweehondert Gulden, so is overgekomen, dat hij desen voorschr.restant in vijff jaren aanvang nemende met martini 1703, sal hebben te betalen te weten jaarlijx veertig Car. Guld. In oirkonde desen geteikent ten dage voorschr. Dit y is Hermen ten Luttighuijs sijn merk. Dit y is Jan ten Winckel sijn merk als getuige Echtgenote is Aelbertjen Ten Bossche (Aelberken Busch, Ten Busch), 22 jaar oud (zie 9). {Zij is later ondertrouwd op 12-07-1711 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-07-1711 te Ootmarsum met Egbert Hulskate (Hulskotte, Hulskate of Bartels) (zie 22). Opvaart van Busch te Agelo. 1712 den 5 September is gecompareert Egbert Bartels getrouwt op het Erve Busch in Agelo ende heeft de opvaart voor hem op gemelte Erve veraccordeert op twee en veertig Gl. En tijn st. mitsgaders also van de olde pagt op den 12 October 1702 ter somma van twehondert Gulden gerekent, nog resteerde hondert en sestig Car. Gls. So heft deselve de betalinge van dien mede aangenomen, ende deselve hondert sestig Guldens inmiddels belovet te verrenten gelijk doet bij desen tegens vijf ten hondert om jaarlix op martini bij de pacht te betalen, waarvan het eerste jaar sal verschenen wesen op martini 1713, des ten waren oirkonde, en om het Erve verder te willen gebruiken, als bij sijn voorsaats Erfgewinsbrief uitgedrukt is dese bij hem Egbert Bartels, en sijn assistent Roleff Moukate getekent die de opvaartspenningen mij heeft betaalt. Actum als boven A. Perizonius dit is X Egbert Bartels sijn merk, Roelof Mukot als getuige. Zij is later ondertrouwd op 24-03-1715 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 10-04-1715 te Ootmarsum, 1715 Martius den 27 dito Jan Weenders Schutten J.M. in Rutum, met Albertjen Bossinck, Wed. in Gr. Ageloe, getr. den 10. April. Uit het derde huwelijk worden geen kinderen geboren met Jan Schutten (Jan Weenders Schutten), 26 jaar oud (zie 26). Erschenen op den Huise Ootmarssen Jan Schutte getrouwt aan Albertjen de weduwe van Egbert Busch in Agelo en heeft de opvaart van het Erve Busch voor hem geaccordeert op een summa van 21 Gl. 10 stuiver, gelijk ook sijn voorsaat voor opvaart heeft betaald in den jare 1712, so dat deselve van nu voortaan het Erve Busch als een opvaarling sal mogen bouwen, mits betalende de pachten; dienstgelden Rente van 160 Gl. Agterstedige pacht, en verder toebaten, soals in de Pagt Registers uitgedrukt, en sig in alles gedragende als een goed bouwman betaamt 't welke ook comparant heeft aangenomen te willen doen,gelijk hij hetselve beloofd mits desen. Actum Ootmarssen, den 1 meij 1716. Ter ordonnantie van de Heer van Ootmarssen (getekend) A. Perizonius. Dit is x Jan Schutte sijn merk, Roelof Mukot als getuige. Testat. etiam Joach. Schwartz. Zij is later ondertrouwd op 27-11-1718 te Ootmarsum, 1718 November den 27. Berent Hofste J.M. in Vasse met Aelberken Bossinck Wed. in Groten Agelo, getr. den 14. December. Uit het vierde huwelijk worden geen kinderen geboren, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 14-12-1718 te Ootmarsum met Berent Hofste (zie 27). Actum den 8 Feb(ruari) 1719. (kantlijn: Bus te Agel opvaart) Erschenen Berent Hofste getrouwt aen de weduwe Busch tot Groten Agelo, en heeft met sijn Excell(entie) de Heere des Huises Ootmarssen de opvaart op het Erve Busch uit consideratie dat in weinig jaren de vrouw driemaal was verstorven veraccordeert, om in de tijd van 14 dagen aan handen van sijn Excell(entie) te betalen op een summa van dertig Car(oli) G(u)l(den)s, sullende dese opvaarling sig moeten reguleren na de conditien, bij Erfwinninge gemaakt, en te betalen, de pachten so daarvan volgens de registers tot heden betaalt zijn; In waarheids kennis is dese beteikent. Actum ut supra. (getekend) H. Frijh(eer) von Heiden. Dit is Berent Hofste sijn merck en bekent als boven. A. Perizonius als Getuige. voldaan.}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
18    Egbert Busch (Bosch, Bossinck), geboren te Groot Agelo, gedoopt op 20-09-1703 te Ootmarsum (getuige(n): Swenne Holtwijk), overleden voor 1707 te Groot Agelo.
 
19    Adelheidem Busch (Bosch, Bossinck), geboren te Groot Agelo, gedoopt op 03-03-1705 te Ootmarsum (getuige(n): Swenne Holtwijk), overleden voor 1712 te Groot Agelo.
 
20    Egbert Busch (Bosch, Bossinck), erfopvolger op erve Busch te Groot Agelo, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 03-12-1707 te Ootmarsum, overleden na 1760 te Groot Agelo. De erfwinning van Egbert Bos op 25 maart 1738. Transcriptie: Gecompareert Berend Boss te Agel nevens Lamb. Rupen, en hebbende het Erffgewin van 't Erve Bos te Agel voor haar respective stiefzoon en Dogter namentlijk Egbert op 't Erve geboren en Fenne van 't Rupenhuis met Sijn HWGeb. de Heer van Ootmarssen, veracccordeert op Negentig Gulden, hebbende aangenomen dese Erffwinningspenningen der 90 gulden binnen vier dagen te betalen, mits dat ze jonge Eheluiden het Erve Bos harer beider levenlang mogen bouwen, en nevens de ordinaire en ExtraordinaireHeeren Lasten en boerrenten de jaarlixe Pagten, renten en diensteren tot hiertoe daarop staande, volgens Pagtregisters, jaarlix aan 't Huis Ootmarssen promptelik zullen voldoen, zullende hun bij de betaling de Erfwinningsbrief na gewoonte geextradeert worden, oirkond haarer onderteekening; actum ut supra. Voldaan. F.J.S. Baron Van Heiden. Dit is Y Berent Bos sijn teeken. Dit is Y Lambert Rupen sijn merk. W.H. Dröghorn testis. Actum op 't Huis Ootmarssen den 25 maart 1738.

Boete. Egbert Bossink moest in 1745 een boete betalen vanwege het kappen van een aantal zware eiken takken. Het vergrijp werd geconstateerd bij een bezoek van de rentmeester aan de boerderij. Dit kappen was uiteraard zeer in strijd met de bepalingen daarover in het Landrecht, waarbij het meiers was verboden hout te hakken op zijn erf buiten overleg met de Heer. Ofschoon hier streng op werd toegezien, is het zeker dat dergelijke overtredingen veel vaker werden gepleegd dan die paar waarvan gewag wordt gemaakt in het Protocolboek. Immers, ook de markenboeken leren, dat het clandestien hakken van hout, ondanks de daarop gestelde breuken (boetes) niet te stuiten was. Werd het feit echter geconstateerd, dan verbeurde de boer zijn erfgerechtigheid, maar steeds was de heer wel voor een accoord te vinden, omdat hij natuurlijk graag klinkende munt zag. Het vergrijp werd Egbert zwaar aangerekend. Om weer in zijn oude erfrechten hersteld te kunnen worden moest hij een boete van vijftig Caroli guldens betalen. In hetzelfde jaar heeft Egbert deze boete geheel betaald, want in de kantlijn van het hiertoe opgemaakte document staat de opmerking dat de boete op 14 december 1745 geheel is voldaan. Egbert ondertekent het proces-verbaal zelf met "Egbrt bosin". Transcriptie: (kantlijn) Bos te Agelo, geboetet over hout houwen 1745 d. 14 dec. en tevoren bet. bij iig en in gelde de sa. van f 50 guld. eod ingel. Dus voldaan. Actum op den Huijze Ootmarsum den 6 maij 1745. Bij visitatie bevonden zijnde, dat Bos te Agelo eenige sware Eiken takken, tot verderf der Eiken bomen op sijn Erve hadde afgehouwen, regelregt strijdig tegens het Landregt, behalven dat hij daardoor sijne gansche Erfgeregtigheid verspild heeft, so is deselve heden erschenen en heeft daarvoor en om weder in sijn vorig Erfregt hersteld te mogen worden aangenomen te betalen de somma van vijfftig Car. Gulds. a 20 stuivers het stukke, te betalen, half op aanstaande jacobi 1745 en de resterende 25 Guld. op middewinter 1745, alles sonder hiertegens enige de minste exceptie in te brengen, ende onder verband van persoon ende goederen; Actum ut supra.(onderstond:)Egbrt bosin
Dit is Egbert Bossink sijn hand of naamteken. J.G. Dröghorn, testis

Een half jaar vóórdat hij de erfwinning overdeed aan zijn dochter en aanstaande schoonzoon, treedt Egbert op als voogd van Jan Sleijderink. Als in maart 1760 namelijk de moeder van Jan Sleijderink is overleden (zijn vader was al vóór haar overleden) en er een nieuwe boer op het erve Sleijderink komt, treden Egbert Bossink en Luekes Sleijderink op als voogden van de dan nog minderjarige Jan Sleijderink. Ze taxeren de nalatenschap van de weduwe Sleijderink en concluderen dat er na aftrek van de schulden f 25,- aan geld en aan goederen enkele overgebleven kleren, een kist en een bed resteren. Egbert en Luekes ondertekenen beiden te Ootmarsum, op 29 maart 1760: egbert boesman en Luekes Slijderinck

Uit de nalatenschap van zijn stiefvader Berent Hofstede verkoopt Egbert Bossink in augustus 1763 aan de weduwe Hofstede te Vasse een stukje land van een mud, op de Wermelinks brake in Vasse voor veertig gulden. De weduwe Hofstede geeft die koop aan op 16 augustus 1763 en zegt het stukje land voor haar dochters Janna en Geertruit Hofstede gekocht te hebben.
Ondertrouwd op 08-09-1737 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 22-09-1737 te Ootmarsum (getuige(n): Joanna Masselinck en Geesje Masselinck), 1737 Sept. 8. Egbert Bossinck J.M. in Gr. Agelo met Fenne Rupen J.D. in Hesingen, getr. den 22 dito met Euphemia (Fenne) Rupen (Roepe, Roepen, Van 't Rupenhuijs) (zie 21). Volkstelling 1748, Groot Agelo: Bussinck, vrouw Fenne, kinderen onder 10 jaar Janna, Lambert; Kegt Berent Holtwijk, meid Swane Lucas In het Oude Bossink woont Werner met zijn vrouw Gese en 'een oude moeder'.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermannus Bossinck (zie 29).
   2.  Johanna (Janna) Bossinck (zie 30).
   3.  Lambertus (Lambert) Bossinck (zie 32).
   4.  Albert Bossinck (zie 33).

21    Euphemia (Fenne) Rupen (Roepe, Roepen, Van 't Rupenhuijs), geboren circa 1710 te Hezingen, dochter van Lambert Rupen en N.N. Overleden voor 1760 te Groot Agelo.
Ondertrouwd op 08-09-1737 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 22-09-1737 te Ootmarsum (getuige(n): Joanna Masselinck en Geesje Masselinck), 1737 Sept. 8. Egbert Bossinck J.M. in Gr. Agelo met Fenne Rupen J.D. in Hesingen, getr. den 22 dito met Egbert Busch (Bosch, Bossinck), 29 jaar oud (zie 20). Volkstelling 1748, Groot Agelo: Bussinck, vrouw Fenne, kinderen onder 10 jaar Janna, Lambert; Kegt Berent Holtwijk, meid Swane Lucas In het Oude Bossink woont Werner met zijn vrouw Gese en 'een oude moeder'.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
22    Egbert Hulskate (Hulskotte, Hulskate of Bartels), na huwelijk en erfwinning landbouwer op erve Busch te Groot Agelo, geboren circa 1680 te Reutum. Erve Hulskate of ook Bartelshuis genoemd is een hofhorig erf onder de Hof Ootmarsum. In een register van die Hof uit 1750 wordt opgemerkt: "Hulskate te Reutum alias Bartelshuis is een hofkamerling en alnog werklijk onder den Hof Ootmarssen. NB. Daer is ook nog een ander Hulskate te Reutum maar weet niet of het van 't zelve erve is." Het Verpondingsregister uit 1601 meldt over Hulskatte te Reutum, folio 43: Hulsskate, het erste woeste Hulskatte, het andere woeste. Dat ene, 5 mudt seylandt, 1 dachwerck hoylandt. Dat andere, 6 mudt seylandt, 1 dachwerck hoylandt.
Ondertrouwd op 12-07-1711 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 26-07-1711 te Ootmarsum met Aelbertjen Ten Bossche (Aelberken Busch, Ten Busch), 31 jaar oud (zie 9). Opvaart van Busch te Agelo. 1712 den 5 September is gecompareert Egbert Bartels getrouwt op het Erve Busch in Agelo ende heeft de opvaart voor hem op gemelte Erve veraccordeert op twee en veertig Gl. En tijn st. mitsgaders also van de olde pagt op den 12 October 1702 ter somma van twehondert Gulden gerekent, nog resteerde hondert en sestig Car. Gls. So heft deselve de betalinge van dien mede aangenomen, ende deselve hondert sestig Guldens inmiddels belovet te verrenten gelijk doet bij desen tegens vijf ten hondert om jaarlix op martini bij de pacht te betalen, waarvan het eerste jaar sal verschenen wesen op martini 1713, des ten waren oirkonde, en om het Erve verder te willen gebruiken, als bij sijn voorsaats Erfgewinsbrief uitgedrukt is dese bij hem Egbert Bartels, en sijn assistent Roleff Moukate getekent die de opvaartspenningen mij heeft betaalt. Actum als boven A. Perizonius dit is X Egbert Bartels sijn merk, Roelof Mukot als getuige. {Zij was eerder ondertrouwd op 20-08-1702 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-09-1702 te Ootmarsum. A 1702 Augustus 20. Härmen Lüttikhuys,J.M.(jonge man) van Haerle Aelbertien Bossink,J.D. (jonge dochter) van Gr. Agel" copul. 3 sept.
12 oktober 1702: Erfwinning van Hermen ten Luttighuijs op erve Busch te Groot Agelo De erfwinning wordt geaccordeerd voor f 70,-. Dit bedrag moet in twee termijnen worden voldaan; te weten: de helft in mei 1703 en de andere helft een half jaar later, ten tijde van de "koude kermis" te Ootmarsum. Er nog een schuld op het erve. De "Olde Buss" heeft nog een schuld van tweehonderd Caroli guldens. Hieromtrent wordt het volgende bepaald: Deze resterende schuld moet in vijf jaar, beginnende met "martini" 1703 (11 november) worden voldaan. Transcriptie: "Op huiden den 12 Octob. 1702 zijn op den Huijse Ootmarsum gecompareerd Hermen ten Luttighuijs en Aelken Bus Eheluiden en hebben ten overstaan van Jan ten Winckel het Erffgewin van 't Erve en Goed Buss gelegen in de Buurschap Ageloe veraccordert voor de somme van seventig Gl. Te betalen op Maij aanstaande de halfscheid en op KoldeKermis daaraan volgende de andere halfscheid mits dat se Eheluiden boven ordinarisn Extraordinaris Heeren Lasten de pachten en rentegelden daartoe staande, in de Pachtregisters breder uitgedrucket, promtelijk sullen hebben te betalen; En vermits de olde Buss tot den jaer 1701 incluis is schuldig gebleven de somme van tweehondert Gulden, so is overgekomen, dat hij desen voorschr.restant in vijff jaren aanvang nemende met martini 1703, sal hebben te betalen te weten jaarlijx veertig Car. Guld. In oirkonde desen geteikent ten dage voorschr. Dit y is Hermen ten Luttighuijs sijn merk. Dit y is Jan ten Winckel sijn merk als getuige Echtgenoot is Hermen Ten Luttighuijs (Harmen) (zie 17). Zij is later ondertrouwd op 24-03-1715 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 10-04-1715 te Ootmarsum, 1715 Martius den 27 dito Jan Weenders Schutten J.M. in Rutum, met Albertjen Bossinck, Wed. in Gr. Ageloe, getr. den 10. April. Uit het derde huwelijk worden geen kinderen geboren met Jan Schutten (Jan Weenders Schutten), 26 jaar oud (zie 26). Erschenen op den Huise Ootmarssen Jan Schutte getrouwt aan Albertjen de weduwe van Egbert Busch in Agelo en heeft de opvaart van het Erve Busch voor hem geaccordeert op een summa van 21 Gl. 10 stuiver, gelijk ook sijn voorsaat voor opvaart heeft betaald in den jare 1712, so dat deselve van nu voortaan het Erve Busch als een opvaarling sal mogen bouwen, mits betalende de pachten; dienstgelden Rente van 160 Gl. Agterstedige pacht, en verder toebaten, soals in de Pagt Registers uitgedrukt, en sig in alles gedragende als een goed bouwman betaamt 't welke ook comparant heeft aangenomen te willen doen,gelijk hij hetselve beloofd mits desen. Actum Ootmarssen, den 1 meij 1716. Ter ordonnantie van de Heer van Ootmarssen (getekend) A. Perizonius. Dit is x Jan Schutte sijn merk, Roelof Mukot als getuige. Testat. etiam Joach. Schwartz. Zij is later ondertrouwd op 27-11-1718 te Ootmarsum, 1718 November den 27. Berent Hofste J.M. in Vasse met Aelberken Bossinck Wed. in Groten Agelo, getr. den 14. December. Uit het vierde huwelijk worden geen kinderen geboren, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 14-12-1718 te Ootmarsum met Berent Hofste (zie 27). Actum den 8 Feb(ruari) 1719. (kantlijn: Bus te Agel opvaart) Erschenen Berent Hofste getrouwt aen de weduwe Busch tot Groten Agelo, en heeft met sijn Excell(entie) de Heere des Huises Ootmarssen de opvaart op het Erve Busch uit consideratie dat in weinig jaren de vrouw driemaal was verstorven veraccordeert, om in de tijd van 14 dagen aan handen van sijn Excell(entie) te betalen op een summa van dertig Car(oli) G(u)l(den)s, sullende dese opvaarling sig moeten reguleren na de conditien, bij Erfwinninge gemaakt, en te betalen, de pachten so daarvan volgens de registers tot heden betaalt zijn; In waarheids kennis is dese beteikent. Actum ut supra. (getekend) H. Frijh(eer) von Heiden. Dit is Berent Hofste sijn merck en bekent als boven. A. Perizonius als Getuige. voldaan.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
23    Adelheidem (Ale) Busch (Bosch, Bossinck), geboren te Groot Agelo, gedoopt op 05-05-1712 te Ootmarsum (getuige(n): Jenne in Olde Busch), overleden te Groot Agelo, huisnummer 3.
Ondertrouwd op 06-06-1745 te Ootmarsum. Junius den 6. dito Hendrik Poppe j.m. uijt Reutem met Ale Bos, j.d. uijt Agel, getr. te Weerselo den 27. dito, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 27-06-1745 te Weerselo met Hendrikus Poppe (Poppink) (zie 24). Volkstelling 1748, Groot Agelo, nummer 13: Henric in Olde Menerink, vrouw Ale, kind onder 10 jaar: Fenne Circa 1750: verhuizing van het Oude Meenderink naar het Oude Holtwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Euphemia (Fenne) Poppink (zie 34).
   2.  Albert Poppink (In Oude Meijer, vanaf de naamsaanname van 1812: later Telgenkamp) (zie 35).

24    Hendrikus Poppe (Poppink), landbouwer te Groot Agelo, huisnummer 3, geboren circa 1710 te Reutum.
Ondertrouwd op 06-06-1745 te Ootmarsum. Junius den 6. dito Hendrik Poppe j.m. uijt Reutem met Ale Bos, j.d. uijt Agel, getr. te Weerselo den 27. dito, gehuwd voor de kerk op 27-06-1745 te Weerselo met Adelheidem (Ale) Busch (Bosch, Bossinck), 33 jaar oud (zie 23). Volkstelling 1748, Groot Agelo, nummer 13: Henric in Olde Menerink, vrouw Ale, kind onder 10 jaar: Fenne Circa 1750: verhuizing van het Oude Meenderink naar het Oude Holtwijk.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
25    Joanna Busch (Bosch, Bossinck), geboren te Groot Agelo, gedoopt op 10-03-1714 te Ootmarsum (getuige(n): Jenne in Olde Busch).
 
26    Jan Schutten (Jan Weenders Schutten), na huwelijk en erfwinning landbouwer op erve Busch te Groot Agelo, geboren te Tilligte, gedoopt op 13-05-1688 te Ootmarsum, zoon van Weender Schutte en Ale, overleden circa 1718 te Groot Agelo, ten tijde van zijn huwelijk woonachtig en werkzaam in Reutum.
Ondertrouwd op 24-03-1715 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-04-1715 te Ootmarsum, 1715 Martius den 27 dito Jan Weenders Schutten J.M. in Rutum, met Albertjen Bossinck, Wed. in Gr. Ageloe, getr. den 10. April. Uit het derde huwelijk worden geen kinderen geboren met Aelbertjen Ten Bossche (Aelberken Busch, Ten Busch), 35 jaar oud (zie 9). Erschenen op den Huise Ootmarssen Jan Schutte getrouwt aan Albertjen de weduwe van Egbert Busch in Agelo en heeft de opvaart van het Erve Busch voor hem geaccordeert op een summa van 21 Gl. 10 stuiver, gelijk ook sijn voorsaat voor opvaart heeft betaald in den jare 1712, so dat deselve van nu voortaan het Erve Busch als een opvaarling sal mogen bouwen, mits betalende de pachten; dienstgelden Rente van 160 Gl. Agterstedige pacht, en verder toebaten, soals in de Pagt Registers uitgedrukt, en sig in alles gedragende als een goed bouwman betaamt 't welke ook comparant heeft aangenomen te willen doen,gelijk hij hetselve beloofd mits desen. Actum Ootmarssen, den 1 meij 1716. Ter ordonnantie van de Heer van Ootmarssen (getekend) A. Perizonius. Dit is x Jan Schutte sijn merk, Roelof Mukot als getuige. Testat. etiam Joach. Schwartz. {Zij was eerder ondertrouwd op 20-08-1702 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-09-1702 te Ootmarsum. A 1702 Augustus 20. Härmen Lüttikhuys,J.M.(jonge man) van Haerle Aelbertien Bossink,J.D. (jonge dochter) van Gr. Agel" copul. 3 sept.
12 oktober 1702: Erfwinning van Hermen ten Luttighuijs op erve Busch te Groot Agelo De erfwinning wordt geaccordeerd voor f 70,-. Dit bedrag moet in twee termijnen worden voldaan; te weten: de helft in mei 1703 en de andere helft een half jaar later, ten tijde van de "koude kermis" te Ootmarsum. Er nog een schuld op het erve. De "Olde Buss" heeft nog een schuld van tweehonderd Caroli guldens. Hieromtrent wordt het volgende bepaald: Deze resterende schuld moet in vijf jaar, beginnende met "martini" 1703 (11 november) worden voldaan. Transcriptie: "Op huiden den 12 Octob. 1702 zijn op den Huijse Ootmarsum gecompareerd Hermen ten Luttighuijs en Aelken Bus Eheluiden en hebben ten overstaan van Jan ten Winckel het Erffgewin van 't Erve en Goed Buss gelegen in de Buurschap Ageloe veraccordert voor de somme van seventig Gl. Te betalen op Maij aanstaande de halfscheid en op KoldeKermis daaraan volgende de andere halfscheid mits dat se Eheluiden boven ordinarisn Extraordinaris Heeren Lasten de pachten en rentegelden daartoe staande, in de Pachtregisters breder uitgedrucket, promtelijk sullen hebben te betalen; En vermits de olde Buss tot den jaer 1701 incluis is schuldig gebleven de somme van tweehondert Gulden, so is overgekomen, dat hij desen voorschr.restant in vijff jaren aanvang nemende met martini 1703, sal hebben te betalen te weten jaarlijx veertig Car. Guld. In oirkonde desen geteikent ten dage voorschr. Dit y is Hermen ten Luttighuijs sijn merk. Dit y is Jan ten Winckel sijn merk als getuige Echtgenoot is Hermen Ten Luttighuijs (Harmen) (zie 17). Zij was eerder ondertrouwd op 12-07-1711 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-07-1711 te Ootmarsum met Egbert Hulskate (Hulskotte, Hulskate of Bartels) (zie 22). Opvaart van Busch te Agelo. 1712 den 5 September is gecompareert Egbert Bartels getrouwt op het Erve Busch in Agelo ende heeft de opvaart voor hem op gemelte Erve veraccordeert op twee en veertig Gl. En tijn st. mitsgaders also van de olde pagt op den 12 October 1702 ter somma van twehondert Gulden gerekent, nog resteerde hondert en sestig Car. Gls. So heft deselve de betalinge van dien mede aangenomen, ende deselve hondert sestig Guldens inmiddels belovet te verrenten gelijk doet bij desen tegens vijf ten hondert om jaarlix op martini bij de pacht te betalen, waarvan het eerste jaar sal verschenen wesen op martini 1713, des ten waren oirkonde, en om het Erve verder te willen gebruiken, als bij sijn voorsaats Erfgewinsbrief uitgedrukt is dese bij hem Egbert Bartels, en sijn assistent Roleff Moukate getekent die de opvaartspenningen mij heeft betaalt. Actum als boven A. Perizonius dit is X Egbert Bartels sijn merk, Roelof Mukot als getuige. Zij is later ondertrouwd op 27-11-1718 te Ootmarsum, 1718 November den 27. Berent Hofste J.M. in Vasse met Aelberken Bossinck Wed. in Groten Agelo, getr. den 14. December. Uit het vierde huwelijk worden geen kinderen geboren, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 14-12-1718 te Ootmarsum met Berent Hofste (zie 27). Actum den 8 Feb(ruari) 1719. (kantlijn: Bus te Agel opvaart) Erschenen Berent Hofste getrouwt aen de weduwe Busch tot Groten Agelo, en heeft met sijn Excell(entie) de Heere des Huises Ootmarssen de opvaart op het Erve Busch uit consideratie dat in weinig jaren de vrouw driemaal was verstorven veraccordeert, om in de tijd van 14 dagen aan handen van sijn Excell(entie) te betalen op een summa van dertig Car(oli) G(u)l(den)s, sullende dese opvaarling sig moeten reguleren na de conditien, bij Erfwinninge gemaakt, en te betalen, de pachten so daarvan volgens de registers tot heden betaalt zijn; In waarheids kennis is dese beteikent. Actum ut supra. (getekend) H. Frijh(eer) von Heiden. Dit is Berent Hofste sijn merck en bekent als boven. A. Perizonius als Getuige. voldaan.}
 
27    Berent Hofste, na huwelijk en erfwinning landbouwer op erve Busch te Groot Agelo, geboren circa 1680 te Vasse. Op 17 april 1720 laat Berent Bus/Bos voor het Landgericht Ootmarsum beslag leggen op goederen van Leferink (Lefers) in Reutum voor de rente van 35 gulden en 10 stuivers wegens een geleend bedrag van 66 gulden
Verpondingsregister 1719-1720: "De Bourschap Agelo betaelt jaarlyx in de Ordinaire Verponding en Contributie f 1.038,19 1/2 Hieraan draagt het erve Bossink bij: Ordinaire lasten: 27 gulden 0 stuivers 6 penningen; aan verponding: f 16-0-0 en aan contributie: 11 gulden 0 stuivers 6 penningen. Verponding maart 1722: Bossink: 44 gulden 17 stuivers 2 penningen. Verponding 1733: 40 gulden 11 stuivers 1 penning Verponding 1737: 33 gulden 15 stuivers 7 1/2 penningen Register van veesterfte, telling in Groot- en Klein Agelo op 31 maart 1731: Bosman geeft aan dat hij zes koeien heeft verloren en drie guste koeien. Gerrit in Oude Bossink meldt het verlies van 1 koe.
Ondertrouwd op 27-11-1718 te Ootmarsum, 1718 November den 27. Berent Hofste J.M. in Vasse met Aelberken Bossinck Wed. in Groten Agelo, getr. den 14. December. Uit het vierde huwelijk worden geen kinderen geboren, gehuwd voor de kerk op 14-12-1718 te Ootmarsum met Aelbertjen Ten Bossche (Aelberken Busch, Ten Busch), 38 jaar oud (zie 9). Actum den 8 Feb(ruari) 1719. (kantlijn: Bus te Agel opvaart) Erschenen Berent Hofste getrouwt aen de weduwe Busch tot Groten Agelo, en heeft met sijn Excell(entie) de Heere des Huises Ootmarssen de opvaart op het Erve Busch uit consideratie dat in weinig jaren de vrouw driemaal was verstorven veraccordeert, om in de tijd van 14 dagen aan handen van sijn Excell(entie) te betalen op een summa van dertig Car(oli) G(u)l(den)s, sullende dese opvaarling sig moeten reguleren na de conditien, bij Erfwinninge gemaakt, en te betalen, de pachten so daarvan volgens de registers tot heden betaalt zijn; In waarheids kennis is dese beteikent. Actum ut supra. (getekend) H. Frijh(eer) von Heiden. Dit is Berent Hofste sijn merck en bekent als boven. A. Perizonius als Getuige. voldaan. {Zij was eerder ondertrouwd op 20-08-1702 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-09-1702 te Ootmarsum. A 1702 Augustus 20. Härmen Lüttikhuys,J.M.(jonge man) van Haerle Aelbertien Bossink,J.D. (jonge dochter) van Gr. Agel" copul. 3 sept.
12 oktober 1702: Erfwinning van Hermen ten Luttighuijs op erve Busch te Groot Agelo De erfwinning wordt geaccordeerd voor f 70,-. Dit bedrag moet in twee termijnen worden voldaan; te weten: de helft in mei 1703 en de andere helft een half jaar later, ten tijde van de "koude kermis" te Ootmarsum. Er nog een schuld op het erve. De "Olde Buss" heeft nog een schuld van tweehonderd Caroli guldens. Hieromtrent wordt het volgende bepaald: Deze resterende schuld moet in vijf jaar, beginnende met "martini" 1703 (11 november) worden voldaan. Transcriptie: "Op huiden den 12 Octob. 1702 zijn op den Huijse Ootmarsum gecompareerd Hermen ten Luttighuijs en Aelken Bus Eheluiden en hebben ten overstaan van Jan ten Winckel het Erffgewin van 't Erve en Goed Buss gelegen in de Buurschap Ageloe veraccordert voor de somme van seventig Gl. Te betalen op Maij aanstaande de halfscheid en op KoldeKermis daaraan volgende de andere halfscheid mits dat se Eheluiden boven ordinarisn Extraordinaris Heeren Lasten de pachten en rentegelden daartoe staande, in de Pachtregisters breder uitgedrucket, promtelijk sullen hebben te betalen; En vermits de olde Buss tot den jaer 1701 incluis is schuldig gebleven de somme van tweehondert Gulden, so is overgekomen, dat hij desen voorschr.restant in vijff jaren aanvang nemende met martini 1703, sal hebben te betalen te weten jaarlijx veertig Car. Guld. In oirkonde desen geteikent ten dage voorschr. Dit y is Hermen ten Luttighuijs sijn merk. Dit y is Jan ten Winckel sijn merk als getuige Echtgenoot is Hermen Ten Luttighuijs (Harmen) (zie 17). Zij was eerder ondertrouwd op 12-07-1711 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-07-1711 te Ootmarsum met Egbert Hulskate (Hulskotte, Hulskate of Bartels) (zie 22). Opvaart van Busch te Agelo. 1712 den 5 September is gecompareert Egbert Bartels getrouwt op het Erve Busch in Agelo ende heeft de opvaart voor hem op gemelte Erve veraccordeert op twee en veertig Gl. En tijn st. mitsgaders also van de olde pagt op den 12 October 1702 ter somma van twehondert Gulden gerekent, nog resteerde hondert en sestig Car. Gls. So heft deselve de betalinge van dien mede aangenomen, ende deselve hondert sestig Guldens inmiddels belovet te verrenten gelijk doet bij desen tegens vijf ten hondert om jaarlix op martini bij de pacht te betalen, waarvan het eerste jaar sal verschenen wesen op martini 1713, des ten waren oirkonde, en om het Erve verder te willen gebruiken, als bij sijn voorsaats Erfgewinsbrief uitgedrukt is dese bij hem Egbert Bartels, en sijn assistent Roleff Moukate getekent die de opvaartspenningen mij heeft betaalt. Actum als boven A. Perizonius dit is X Egbert Bartels sijn merk, Roelof Mukot als getuige. Zij was eerder ondertrouwd op 24-03-1715 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 10-04-1715 te Ootmarsum, 1715 Martius den 27 dito Jan Weenders Schutten J.M. in Rutum, met Albertjen Bossinck, Wed. in Gr. Ageloe, getr. den 10. April. Uit het derde huwelijk worden geen kinderen geboren met Jan Schutten (Jan Weenders Schutten), 26 jaar oud (zie 26). Erschenen op den Huise Ootmarssen Jan Schutte getrouwt aan Albertjen de weduwe van Egbert Busch in Agelo en heeft de opvaart van het Erve Busch voor hem geaccordeert op een summa van 21 Gl. 10 stuiver, gelijk ook sijn voorsaat voor opvaart heeft betaald in den jare 1712, so dat deselve van nu voortaan het Erve Busch als een opvaarling sal mogen bouwen, mits betalende de pachten; dienstgelden Rente van 160 Gl. Agterstedige pacht, en verder toebaten, soals in de Pagt Registers uitgedrukt, en sig in alles gedragende als een goed bouwman betaamt 't welke ook comparant heeft aangenomen te willen doen,gelijk hij hetselve beloofd mits desen. Actum Ootmarssen, den 1 meij 1716. Ter ordonnantie van de Heer van Ootmarssen (getekend) A. Perizonius. Dit is x Jan Schutte sijn merk, Roelof Mukot als getuige. Testat. etiam Joach. Schwartz.}
 
28    Johannes Brunninckhuijs, geboren te Hezingen, gedoopt op 27-02-1731 te Ootmarsum (getuige(n): Helena Meebekke).
 
29    Hermannus Bossinck, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 18-11-1738 te Ootmarsum (getuige(n): Gertrudis in Olde Holtwijk), overleden voor 1748. Hij wordt niet genoemd in de volkstelling van 1748.
 
30    Johanna (Janna) Bossinck, erfdochter, landbouwster op erve Bossink te Groot Agelo, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 30-01-1740 te Ootmarsum (getuige(n): Aele Bossinck). Genoemd in de Volkstelling 1748 "zijnde onder 10 jaar", overleden voor 1812 te Groot Agelo. Johanna is 20 jaar oud als haar vader erfwinning doet voor haar. Actum op den huijse Ootmarsum den 8 September 1760. Is gecompareert Egbert Bossink uijt groten Ageloo voordragende, dat sijn vrouw overleeden sijnde hij onmagtig waar het Erve Bossink in grooten Ageloo verder na behooren te cultiveren, en versoekende dienvolgens de Erfwinninge van gemelte Erve Bossink voor sijn dogter genaamt Janna, die tot huwbare jaaren was gekomen. Welke Erfwinninge aan sijn voorschreven Dogter en toekomende Ehemann Albert ten Veldhuijs is geaccordeert voor eene summa van Een hondert gulden, om die datelik te betalen, gelijk ook werkelijk aan handen van den Heere Droste heeft gepraesteert en voldaan, alles op conditie als in de erfwinningsbrief van gemelte haar vader Egbert Bossink g'exprimeert staat in de registers des Huijses Ootmarsum uijtwijsen, sullende gemelde Janna Bos, met haar toekomende mann Albert Veldhuijs bovengenaamt ook vrij sijn, edog den Erfling sig daarnaa weederom behoorlijk na den Erve qualificeeren ofte vrij bedingen. Actum als boven (was geteekent) in fidem Heiden Dit..is x het merk van Egbert Bossink als vader. J.G. Droghoorn.
Ondertrouwd op 21-09-1760 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-10-1760 te Ootmarsum (getuige(n): Gesina Ruepe en Getrudis Cuipers) met Albertus Velthuijs, 27 jaar oud (zie 31).
Uit dit huwelijk:
   1.  Euphemia (Fenne) Bossink (zie 37).
   2.  Aleida Bossink (zie 39).
   3.  Hermannus Bossink (zie 40).
   4.  Aleida Bossink (zie 41).
   5.  Johanna (Janna) Bossink (zie 42).
   6.  Lambertus (Lambert) Bossink (zie 43).

31    Albertus Velthuijs, na huwelijk en erfwinning landbouwer op erve Bossink te Groot Agelo, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 03-02-1733 te Ootmarsum (getuige(n): Johanna Tijink). Zoon van Lucas Sleiderink op Velthuijs en Johanna Holtwijk in het Velthuijs, overleden >1803<1812 te Groot Agelo, "Register van geld-revenues van de Erven en goederen onder den Huijze Ootmarssum gehorende en gelegen als volgt, pro anno 1770, boerschap Groten Ageloo, Bossink, dienstgeld f 10,-; rente van f 341 f 17-1-0 en nog van 160 guldens debet 1712: f 8,- Totaal f 35,- (Noot: het dienstgeld was in de plaats gekomen van het feitelijk uitvoeren van hand- en spandiensten).
Ondertrouwd op 21-09-1760 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13-10-1760 te Ootmarsum (getuige(n): Gesina Ruepe en Getrudis Cuipers) met Johanna (Janna) Bossinck, 20 jaar oud (zie 30).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
32    Lambertus (Lambert) Bossinck, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 09-09-1746 te Ootmarsum (getuige(n): Euphemia Holtwijk), overleden >1775<1812 te Groot Agelo, ongehuwd. 9 mei 1775: doopgetuige bij de doop van een kind van zijn zus Johanna.
 
33    Albert Bossinck, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 09-05-1749 te Ootmarsum (getuige(n): Aleida Bossink (tante)), overleden op 07-04-1807 te Groot Agelo op 57-jarige leeftijd, ongehuwd.
 
34    Euphemia (Fenne) Poppink, geboren te Groot Agelo, geboren in het Oude Meenderink, gedoopt op 04-03-1748 te Ootmarsum (getuige(n): Euphemia in 't Olde Meenderink), gedoopt als Euphemia int olde Meendrink, overleden voor 1812.
 
35    Albert Poppink (In Oude Meijer, vanaf de naamsaanname van 1812: later Telgenkamp), na huwelijk landbouwer in Oude Meijer te Groot Agelo, geboren te Groot Agelo, geboren in het Oude Holtwijk, gedoopt op 26-07-1751 te Ootmarsum (getuige(n): Euphmia Bussink in Agelo). Gedoopt als Adelbertus ex Olde Holtwick, zoon van Henricus Poppink in Reutum en Aleydis Bussink in Agel (Opmerkelijk de vermelding van de twee plaatsnamen), overleden op 14-12-1829 te Groot Agelo op 78-jarige leeftijd, huisnummer 9. In 1775 blijkt Albert, dan nog ongehuwd, in het Oude Meijer te Groot Agelo, huisnummer 3 te wonen. Op 25 januari 1775 doet Albert aangifte van de koop van de "Meulenakker", 4 schepel groot, behorende onder het erve Meijer in Groot Agelo. Verkoper: Oud-burgemeester W. Cramer, eigenaar van het erve Meijer. De koop was op 11 november 1774 gesloten voor een bedrag van f 270 Op 3 augustus 1782 koopt hij van dezelfde Cramer zes spint land voor f 150 Ook dit perceel was afkomstig van het Erve Meijer.
Ondertrouwd op 26-04-1778 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-05-1778 te Ootmarsum, 1778 26 April Albert Poppink J.M. met Geertruid Loohuis J.D. beide in Agelo. Getr. 10 Meij met Geertruida (Geertruij) Schepers (Schepers of Lohuis), 26 jaar oud (zie 36).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Poppink (Oude Smeijers) (zie 44).
   2.  Geertruida Telgenkamp (zie 46).
   3.  Euphemia Telgenkamp (zie 47).
   4.  Henrica Telgenkamp (zie 48).
   5.  Aleida Poppink (In Oude Meijer, Oude Smeijers) (zie 45).
   6.  Albert Telgenkamp (zie 51).
   7.  Albert Telgenkamp (zie 52).

36    Geertruida (Geertruij) Schepers (Schepers of Lohuis), spinster, geboren te Klein Agelo, dochter van Albert Lohuis, landbouwer op Schepers en Anna Wigbelink, gedoopt op 29-04-1752 te Ootmarsum (getuige(n): Janna Oude Heuver), overleden op 16-07-1812 op 60-jarige leeftijd, huisnummer 6 (Oude Meijer), tweelingbroer Egbertus.
Ondertrouwd op 26-04-1778 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-05-1778 te Ootmarsum, 1778 26 April Albert Poppink J.M. met Geertruid Loohuis J.D. beide in Agelo. Getr. 10 Meij met Albert Poppink (In Oude Meijer, vanaf de naamsaanname van 1812: later Telgenkamp), 26 jaar oud (zie 35).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
37    Euphemia (Fenne) Bossink, erfdochter, landbouwster op erve Bossink te Groot Agelo, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 01-08-1761 te Ootmarsum (getuige(n): Euphemia Velthuijs uit Agelo), overleden op 25-04-1830 te Groot Agelo op 68-jarige leeftijd, huisnummer 16
De memorie van successie werd opgemaakt op 27 oktober 1830. De erfgenamen zijn haar beide kinderen Albert Bossink, landbouwer en woonachtig te Groot Agelo en Aleida Bossink, echtgenote van Albert Steggink, landbouwers te Reutum.
De nagelaten vaste goederen zijn de helft van de volgende onroerende goederen te Groot Agelo. (De andere helft behoort aan haar echtgenoot Hendrik Toemans op Bossink
1. Een boerenwoonhuis het Bossink genaamd, gequoteerd nr. 16 met de daarbij en achter gelegen kamp, circa 2 bunders 18 roeden bouwland en 82 roeden hooiland.
2. Een stuk bouwland op de Huisstede, groot 1816 ellen, met aan de oostkant het voetpad en in het westen grenzend aan het land van Poppink.
3. Een stuk hooiland, Het Nije genaamd; circa 41 roeden, aan het volgende perceel en aan het hooiland van G.J. Meijer gelegen.
4. De potegrond, groot 36 roeden 31 ellen, gelegen aan het huis en aan het voormelde perceel.
Ondertrouwd op 08-07-1787 te Ootmarsum, 1787 d' 8 juli Hendrik Bramink J.M. met Fenne Bosschink J.D. beide in Groot-Agelo. Getr. d' 22 juli, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22-07-1787 te Ootmarsum (getuige(n): Johannes Masselink uit Mander en Joanna Bossink uit Oud-Ootmarsum (zij trouwen op dezelfde dag, Hendrik en Euphemia zijn hun getuigen) met Henricus (Hendrik) Toemans (Tuijmers, Tommes, Toeberends, Toenemansboer,Bramink,Berhamink, Toemans nu Bossink), 33 jaar oud (zie 38). De erfwinning van Hendrik. Actum Ootmarssum den 6 September 1796.
Erscheene op den Huise Ootmarssum Hendrik Bosman uit Ageloo, geassisteert met Gerrit Toeners ook uit Ageloo, en hebben met mij Huisverwalter H.E. Eckhard op ordre van Haar Excellentie Mevrouw de gravinne Douaire van Heiden Hompesch mijne Hooge Principalin tot het Erfgewinn van het Erve Bos geaccordeert voor eene summa van Een honderd en zeventig guldens zegge f 170,- voor zig en zijner vrouw leeven, op conditien en voorwaarden zooals zijn vader dit Erve gehad en beseten heeft als verre Dienste en Torff Dienste 3, aan pagt 4 mudde, Rogge 3 mudde gerste en 3 mudde Haver. Twee Hoender in de binnenpagten aan geldpagt vijf en dertig guldens een stuijver. De Thiende uit dit Erve behoord tot het Tractement van den Conrector te Oldenzaal en word aan het Huis Ootmarssum alle Jaare betaalt met vijf en twintig gulden. Bosman beloofd op deese Erfwinningspenningen binnen agt Dagen te betaalen Een honderd guldens, en den rest tegen St. Jacob 1797. Actum in dato als boven. Dat dit merk x Hendrik Bosman eigenhandig getrokken heeft betuige ik H.E. Eckhard. Dit merk x heeft Gerrit Toeners eigens getrokken, betuige ik, In fidem H.E.Eckhard

Uit stukken van het Rechterlijk Archief van het Richterambt Ootmarsum (inventarisnummer 58) komt het beeld naar voren dat de Rentmeester van het Huis Ootmarsum regelmatig en tegen diverse pachters geprocedeerd heeft om de pachtgelden en andere vergoedingen t.a.v. dienstgeld en tienden te kunnen innen door middel van panding (=beslaglegging) op goederen, gewassen en vee. Hierbij handelde het vaak om achterstallige pacht en restanten van dienstgeld. Op diverse zittingen werd door de richter beslag gelegd op die eigendommen van de verschillende pachters. Op vervolgzittingen werden veel beslagen nog eens verlengd vanwege het uitblijven van de betaling van die achterstallige bedragen door de pachters. Uit geen document blijkt dat het de eigenaar van het Huis Ootmarsum gelukt is veel achterstallige betalingen bij de pachters los te peuteren. Ook op het roerend goed, het vee en gewas van het erve Bossink werd beslag gelegd . Op 1 mei 1807 verschijnt Procureur W. Berends voor het gericht, als lasthebber van A. Zeijger, de rentmeester van het Huis Ootmarsum. Hij doet panding "aan de mobilia, vhee en gewassen van Bosman in Agelo, ten einde daaraan kost en schadeloos te verhaalen". Hierbij ging het de rentmeester om de betaling van de volgende achterstallige verplichtingen: a. een restant van dienstgeld en rente tot 1806: 178 gulden 10 stuivers 0 penningen; b. een restant van de tiende uit het erve Bossink t/m het jaar 1802. Dit bedrag had aan het Conrectoraat te Oldenzaal betaald moeten worden: 105 gulden c. een restant van de korenpacht van 1799 t/m 1806, 21 ½ mud, tegen 36 stuivers per schepel 154 gulden 16 stuivers; 20 mud haver tegen 28 st. per schepel 88 gulden; 4 mud rogge tegen 3 gl per schepel 48 gulden. Totaal 574 gulden 6 stuivers Ook in de jaren 1809 en 1810 wordt panding gedaan op de roerende goederen, vee en gewassen van Bosman. De achterstand is in 1810 inmiddels opgelopen tot een bedrag van 721 gulden en 2 stuivers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Janna) Bossink (zie 53).
   2.  Zusanna (Zwenne) Bossink (zie 54).
   3.  Johannes Bossink (zie 55).
   4.  Albertus (Albert) Bossink (zie 56).
   5.  Aleida Bossink (zie 58).
   6.  Aleida Bossink (zie 78).
   7.  Gerardus Johannes Bossink (zie 60).

38    Henricus (Hendrik) Toemans (Tuijmers, Tommes, Toeberends, Toenemansboer,Bramink,Berhamink, Toemans nu Bossink), landbouwer, na huwelijk op erve Bossink te Groot Agelo, geboren te Groot Agelo, geboren in Oude Getkotte als zoon van Lucas Toemers, Tuijmers, Bramink, Brahamink, Luken en Susanna Lankamp, Swenne, gedoopt op 12-06-1754 te Ootmarsum, overleden op 18-05-1836 te Groot Agelo op 81-jarige leeftijd. Hendrik Toemans op Bossink koopt het erve Bossink op 5 maart 1811 op de publieke veiling gehouden door Jonkheer Jacob van der Dussen, als executeur testamentair van wijlen Mevrouw de Douarière van Heiden Hompesch.
De aankoopprijs is f 2675, - echter zonder de bomen die op het erf aanwezig zijn. Bij de koop is het recht van Markenrichterschap in Groot- en Klein Agelo inbegrepen. Bovendien is in de koop eveneens besloten de oude nog resterende schuld wegens restante pachtsommen e.d.: a. f 341, - waarvan jaarlijks aan rente betaald wordt f 17,1,- en b. f 160, - waarvan jaarlijks aan rente betaald wordt f 8, - c. Het erve is tiendbaar aan de Latijnse School te Oldenzaal, waarvoor sedert jaren f 30,- betaald is. Transcriptie: Ik ondergetekende Willem Berends te Ootmarssum als hiertoe speciaal gemagtigd van Jonkheer Jacob van der Dussen, thans wonende te Zutphen, in qualiteit als Executeur Testamentair in den boedel en nalatenschap van wijlen Mevrouw de Gravinne Douarière Van Heiden Hompesch te Ootmarssum, geboren Baronesse van Riedesel etc. etc. bekenne en verklare mits desen, dat namens voornoemden Executeur Testamentair, ten gevolge van publijke veiling, en op conditien daarbij voorgelezen, op den 5 maart 1811 aan Hendrik Bossink, bouwman, wonende in de boerschap Groot Agelo, finaal is toegewezen en verkogt, het Tiendbare Erve Bossink genaamd, gelegen in de boerschap Groot Agelo met zijne getimmertens nummer 12, hoge en lage landerijen, zo bouw- groen- als potegronden, dog zonder het hout daarop staande, voorts met den schuld wegens restante pagten: 1. ter summe van f 341,- waarvan den Meijer jaarlijks als interesse betaald f 17,- en 1 stuiver. 2. ter summe van f 160,- waarvan den Meijer jaarlijks als interesse betaald f 8, - alsmede met het Recht van Markenrichterschap in de Marken Groot en Klein Agelo, en wel dit alles voor de summa van f 2.675,- Hollandsch tot 21 stuiver het stuk, voorts dat voornoemde summa kooppenningen den eersten met den laatsten zijn voldaan en dus daarvoor te quiteren mits dezen alsmede van voornoemde goederen te doen cessie transport en overdragt aan en ten behoeve van den koper voornoemd, hem verkoper en zijne erven daarvan ontervende, en de koper met zijne erven daar wederom aanervende, en daarenboven te caveren voor de evictie en alle opsprake als naar Rechten. In kennisse der waarheid, zijn hiervan twee eensluidende gemaakt en geschreven op het Principale zegel, volgs ordonnantie op het klein zegel, tot de overdragt op transport en het andere op het zegel voor het eerste afschrift gedespecieerd en door Willem Berends in het hoofd deses gemeld, en den koper die voorts het een en ander voormeld, erkend en accepteerd eigenhandig getekend. Ootmarssum den 29 December 1811. W. Berends. Dit X is het merk van Hendrik Bossink door hem zelfs in presentie van onderstaande getuigen getogen. G.J. Meijers als getuige, G. Scholten als getuige.

Het kadaster kennen we pas sinds 1832. Vóór die invoering werden percelen land met hun plaatselijke benaming en hun ligging benoemd. Ten aanzien van het erve Bossink in 1811 gaat het om de volgende percelen, die als bouwland of als hooi/weiland in gebruik waren:
1. "De Veldakker", 5 spint groot.
2. "Het Bakumstuk", 5 schepel groot.
3. "Het Voortmaatjen", hooiland, ½ dagwerk groot.
4. bouwland in de Ageleres, zijwaarts aan de weg van Ootmarsum naar Borne gelegen, groot 3 schepel.
5. "De Onlandsmate", 3 ½ dagwerk groot, gelegen tussen de hooilanden van Jannes Meenderink.
6. "De Koppele", 10 schepel bouwland, gelegen in de Ageleres, tussen bij de Kleiboer, tussen de weg en land van Hendrikus Garvelink.
7. "De Dievert", 3 schepel bouwland in de Ageleres tussen land van Jan Winkelink en de weduwe Wiechink.
8. "Het Koerland", 1 mud bouwland in de Ageleres, tussen land van Hendrikus Evers en Hendrikus Telgenkamp.
9. "De Stokakker", 6 schepel bouwland, in de Ageleres tussen land van Gerrit Jan Abrahamink en Gerrit Jan Wiechert.
10. "De Hakkenakker", 1 mud bouwland in de Ageleres, tussen land van Willem Velthuis en Gerrit Jan Meijer.
11. "De Hakkenakker", 1 mud bouwland in de Ageleres, tussen land van Willem Velthuis en Gerrit Jan Meijer.
12. "De Huisstede", groot ½ mud bouwland, gelegen tussen de erven J. Meenderink en de erven Toenink.
13. "Het Hofken", hooiland van 21 roeden en 29 ellen, ten zuiden en oosten aan een weg gelegen en ten westen aan perceel 17 grenzend.
14. Het Hofken", bouwland van ongeveer 4 roeden en 54 ellen, ten zuiden en oosten aan perceel 16 en ten noorden en westen aan een weg gelegen.
15. "Het Veeldland", bouwland, groot 3 schepel, gelegen tussen landen van Holtwijk en Toenink.
16. "Het Garstenstuk", groot 1 mud, gelegen in de Ageleres tussen land van Gerrit Jan Sleijderink en Jannes Winkelink.
17. Erf en woonhuis, huisnummer 12.
18. Een gaarden bij het huis, ruim een dagwerk groot.
19. "Het Nije", groot ½ dagwerk hooiland, bij het huis gelegen en ten oosten van Meenderinks koemaat.
20. "De Kamp", groot ruim 7 mud bouwland, gelegen tussen de erven J. Meenderink en de weduwe van Hermen Jan Holtwijk.
De totale oppervlakte van het erve Bossink in 1811 komt hiermee, omgerekend in hektares, ares en centiares, uit op 13 ha 12 a en 53 ca

Vanwege de hoge schuldenlast en het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt de boerderij publiekelijk geveild op 6 januari 1832. Koper is Jan Hendrik Hana, als voogd van de zoon en erfgenaam van de schuldeiser Teunis ten Brink: Gerrit Joost Anne ten Brink. Albert en zoon Gerrit Jan blijven op de boerderij wonen tot in 1846. Hierna huren ze "Roolfs" aan de Oppersveldweg te Groot Agelo.
Ondertrouwd op 08-07-1787 te Ootmarsum, 1787 d' 8 juli Hendrik Bramink J.M. met Fenne Bosschink J.D. beide in Groot-Agelo. Getr. d' 22 juli, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 22-07-1787 te Ootmarsum (getuige(n): Johannes Masselink uit Mander en Joanna Bossink uit Oud-Ootmarsum (zij trouwen op dezelfde dag, Hendrik en Euphemia zijn hun getuigen) met Euphemia (Fenne) Bossink, 25 jaar oud (zie 37). De erfwinning van Hendrik. Actum Ootmarssum den 6 September 1796.
Erscheene op den Huise Ootmarssum Hendrik Bosman uit Ageloo, geassisteert met Gerrit Toeners ook uit Ageloo, en hebben met mij Huisverwalter H.E. Eckhard op ordre van Haar Excellentie Mevrouw de gravinne Douaire van Heiden Hompesch mijne Hooge Principalin tot het Erfgewinn van het Erve Bos geaccordeert voor eene summa van Een honderd en zeventig guldens zegge f 170,- voor zig en zijner vrouw leeven, op conditien en voorwaarden zooals zijn vader dit Erve gehad en beseten heeft als verre Dienste en Torff Dienste 3, aan pagt 4 mudde, Rogge 3 mudde gerste en 3 mudde Haver. Twee Hoender in de binnenpagten aan geldpagt vijf en dertig guldens een stuijver. De Thiende uit dit Erve behoord tot het Tractement van den Conrector te Oldenzaal en word aan het Huis Ootmarssum alle Jaare betaalt met vijf en twintig gulden. Bosman beloofd op deese Erfwinningspenningen binnen agt Dagen te betaalen Een honderd guldens, en den rest tegen St. Jacob 1797. Actum in dato als boven. Dat dit merk x Hendrik Bosman eigenhandig getrokken heeft betuige ik H.E. Eckhard. Dit merk x heeft Gerrit Toeners eigens getrokken, betuige ik, In fidem H.E.Eckhard

Uit stukken van het Rechterlijk Archief van het Richterambt Ootmarsum (inventarisnummer 58) komt het beeld naar voren dat de Rentmeester van het Huis Ootmarsum regelmatig en tegen diverse pachters geprocedeerd heeft om de pachtgelden en andere vergoedingen t.a.v. dienstgeld en tienden te kunnen innen door middel van panding (=beslaglegging) op goederen, gewassen en vee. Hierbij handelde het vaak om achterstallige pacht en restanten van dienstgeld. Op diverse zittingen werd door de richter beslag gelegd op die eigendommen van de verschillende pachters. Op vervolgzittingen werden veel beslagen nog eens verlengd vanwege het uitblijven van de betaling van die achterstallige bedragen door de pachters. Uit geen document blijkt dat het de eigenaar van het Huis Ootmarsum gelukt is veel achterstallige betalingen bij de pachters los te peuteren. Ook op het roerend goed, het vee en gewas van het erve Bossink werd beslag gelegd . Op 1 mei 1807 verschijnt Procureur W. Berends voor het gericht, als lasthebber van A. Zeijger, de rentmeester van het Huis Ootmarsum. Hij doet panding "aan de mobilia, vhee en gewassen van Bosman in Agelo, ten einde daaraan kost en schadeloos te verhaalen". Hierbij ging het de rentmeester om de betaling van de volgende achterstallige verplichtingen: a. een restant van dienstgeld en rente tot 1806: 178 gulden 10 stuivers 0 penningen; b. een restant van de tiende uit het erve Bossink t/m het jaar 1802. Dit bedrag had aan het Conrectoraat te Oldenzaal betaald moeten worden: 105 gulden c. een restant van de korenpacht van 1799 t/m 1806, 21 ½ mud, tegen 36 stuivers per schepel 154 gulden 16 stuivers; 20 mud haver tegen 28 st. per schepel 88 gulden; 4 mud rogge tegen 3 gl per schepel 48 gulden. Totaal 574 gulden 6 stuivers Ook in de jaren 1809 en 1810 wordt panding gedaan op de roerende goederen, vee en gewassen van Bosman. De achterstand is in 1810 inmiddels opgelopen tot een bedrag van 721 gulden en 2 stuivers.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
39    Aleida Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 19-02-1764 te Ootmarsum (getuige(n): Hermina Meenerink), overleden voor 1768 te Groot Agelo.
 
40    Hermannus Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 14-04-1766 te Ootmarsum (getuige(n): Joanna Velthuis uit Agelo), overleden voor 1812 te Groot Agelo, ongehuwd.
 
41    Aleida Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 16-09-1768 te Ootmarsum (getuige(n): Albertus Bossink uit Agelo), overleden voor 1812 te Groot Agelo, ongehuwd.
 
42    Johanna (Janna) Bossink, spinster, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 09-05-1775 te Ootmarsum (getuige(n): Lambertus Bossink uit Agelo), overleden op 03-07-1829 te Groot Agelo op 54-jarige leeftijd, memorie van successie: ze laat alleen enkele kledingstukken na, ongehuwd.
 
43    Lambertus (Lambert) Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 12-08-1780 te Ootmarsum (getuige(n): Egbertus Bossink), overleden voor 1812 te Groot Agelo, ongehuwd.
 
44    Aleida Poppink (Oude Smeijers), geboren te niet vermeld, gedoopt op 25-07-1779 te Ootmarsum (getuige(n): Henricus in Oude Smeijers), overleden voor 1789 te Groot Agelo.
 
45    Aleida Poppink (In Oude Meijer, Oude Smeijers), geboren te niet vermeld, gedoopt op 10-08-1789 te Ootmarsum (getuige(n): Geertruida in Oude Smeijers), overleden op 22-09-1825 te Groot Agelo op 36-jarige leeftijd, naam bij overlijden Aleida Telgenkamp, huisnummer 6. Memorie van Successie: Op Op 24 februari 1826 doen vader Albert Telgenkamp en zuster Hendrika Telgenkamp, gehuwd met Gerrit Schoneveld, landbouwer te Klein Agelo, aangifte van de nalatenschap van Aleida. Aangegeven wordt dat er geen vast goed werd nagelaten en dat de nalatenschap bestaat uit enkele meubels en wat kledingstukken: Twee oude stoelen, gewaardeerd f 1,50; De helft van eene kast f 5,00 Een spinwiel f 1,50; Twee rokken f 2,00; Twee schorteldoeken f 1,50; Acht oude hembden f 4,00; twee bedlakens f 2,00; de helft van zes smitten linnen f 4,50; Totaal f 22,00 De schulden in deze nalatenschap bedragen: Bij Gr. Heupink te Ootmarsum, wegens winkelschuld f 20,00; Bij de Roomsch pastoor aldaar f 12,00. Totaal schulden f 32,-, ongehuwd.
 
46    Geertruida Telgenkamp, geboren te Agelo, gedoopt op 26-01-1783 te Ootmarsum (getuige(n): Geertuida Telgenkamp), overleden op 15-02-1810 te Groot Agelo op 27-jarige leeftijd, ongehuwd.
 
47    Euphemia Telgenkamp, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 24-02-1785 te Ootmarsum (getuige(n): Gertrudis Telgenkamp), overleden op 30-06-1825 te Groot Agelo op 40-jarige leeftijd, huisnummer 6 (Oude Meijer) Memorie van Successie: Op 6 januari 1826 doen Albert Telgenkamp, vader, en Hendrika Telgenkamp, zuster van de overledene, gehuwd met Gerrit Schoneveld, landbouwer, aangifte van haar overlijden. De beide erfgenamen zeggen dat er geen vaste goederen zijn nagelaten en dat de nalatenschap bestaat uit enkele ".onbeduidende mobilien en oude kledingstukken", twee oude stoelen, gewaardeerd op f 0,50; de helft van een oude kast f 5,00; een tafeltje f 0,40; een oude kist f 1,50; een oud spindeken f 0,60; een spinwiel f 1,50; een haspel f 0,50; een ijzeren potje f 0,50; een tange, pan en panijzer f 0,75; drie rokken f 3,00; twee voorschoten f 1,50; een oud bed f 4,00; acht hembden, goed en slegt f 4,00; twee bedlakens f 2,00; de helft van zes smitten linnen f 4,50; negen stukken garen f 1,80. Totaal f 32,05. De schulden in de nalatenschap: Aan de Med. Dr. Schoningh f 15,00; Bij de winkelier Tewes f 5,00; Bij de Roomsch Cath. Priester te Tubberge f 1,00. Totaal schulden: f 21,00, ongehuwd.
 
48    Henrica Telgenkamp, geboren te niet vermeld, gedoopt op 13-12-1788 te Ootmarsum (getuige(n): Geertruida Telgenkamp en Hermannus Smithuis), overleden op 30-01-1884 te Dorp Denekamp op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 24-03-1810 te Tubbergen met Hermanus Johannes (Harmen Jan) Luttikhuis (Van Langen, Oude Luttikhuis), 30 jaar oud (zie 49).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 11-03-1824 te Denekamp met Gerardus (Gerrit) Schoneveld (Schoneveld op Stevelink), 42 jaar oud (zie 50). Archief Vredegerecht Ootmarsum, 17 december 1823. Benoeming door de vrederechter van een toeziende voogd over de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van Henrica Telgenkamp met Hrmanus Johannes Luttikhuis, Van Langen. Hiertoe werden opgeroepen:
Van vaders zijde:
1. Hendrikus van Langen, oom, landbouwer te Haarle, gemeente Tubbergen.
2. Jannes van Langen, oom en landbouwer in dorp Tubbergen
3. Hermannus Hartman, goede vriend, bij gebrek aan meer verwanten, zonder beroep en woonachtig te Ootmarsum.
Van moeders zijde:
1. Albert Telgenkamp, grootvader, landbouwer wonende te Groot Agelo.
2. Hendrikus Telgenkamp, oom, landbouwer te Groot Agelo.
3. Hendrik Floot, goede vriend en buurman.
Hendrikus van Langen wordt benoemd tot toeziende voogd over de minderjarigen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hermina Luttikhuis (Van Langen) (zie 61).
   2.  Geertruida Luttikhuis (Van Langen) (zie 62).
   3.  Lambertus (Lambert, Albert) Luttikhuis (Van Langen, ook Albertus) (zie 63).
   4.  Hermannus Luttikhuis (Van Langen) (zie 64).
   5.  Hermina (Hermina ook Maria) Luttikhuis (Van Langen) (zie 65).
   6.  Bernardus Luttikhuis (Van Lange) (zie 67).
   7.  Bernardus Van Lange (zie 93).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Johanna (Janna) Schoneveld (zie 69).
   9.  Fenneken Schoneveld (zie 71).
   10.  Gerardus Schoneveld (zie 72).
   11.  Euphemia Schoneveld (Aleida) (zie 73).

49    Hermanus Johannes (Harmen Jan) Luttikhuis (Van Langen, Oude Luttikhuis), landbouwer tot circa 1818 in Tubbergen, vanaf circa 1818 landbouwer op "Schothuis" te lein Agelo, geboren te buurtschap Tubbergen, gedoopt op 02-09-1779 te Tubbergen, zoon van Hermen Oude Luttikhuis en Hermina van Langen. Overleden op 25-04-1823 te Klein Agelo op 43-jarige leeftijd, weduwnaar van Aleida Sleiderink met wie hij op 21 april 1803 te Ootmarsum was gehuwd.
Archief Rechtbank van Eerste Aanleg te Almelo: rechtzaak op 15 juli 1818 tegen "Harmen Jan Luttikhuis, alias Van Langen" Hij staat terecht vanwege de "moedwillige verwonding, welke een ziekte en beletsel tot de gewonen arbeid van meer dan twintig dagen heeft veroorzaakt." De toedracht en de oorzaak van deze mishandeling is helaas niet meer te achterhalen. Ook is niet bekend aan wie Harmen Jan deze verwonding had toegebracht. De veroordeling die volgde, leverde hem een verblijf op in het tuchthuis te Zwolle voor de periode van een half jaar. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 24-03-1810 te Tubbergen met Henrica Telgenkamp, 21 jaar oud (zie 48). {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-03-1824 te Denekamp met Gerardus (Gerrit) Schoneveld (Schoneveld op Stevelink), 42 jaar oud (zie 50). Archief Vredegerecht Ootmarsum, 17 december 1823. Benoeming door de vrederechter van een toeziende voogd over de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van Henrica Telgenkamp met Hrmanus Johannes Luttikhuis, Van Langen. Hiertoe werden opgeroepen:
Van vaders zijde:
1. Hendrikus van Langen, oom, landbouwer te Haarle, gemeente Tubbergen.
2. Jannes van Langen, oom en landbouwer in dorp Tubbergen
3. Hermannus Hartman, goede vriend, bij gebrek aan meer verwanten, zonder beroep en woonachtig te Ootmarsum.
Van moeders zijde:
1. Albert Telgenkamp, grootvader, landbouwer wonende te Groot Agelo.
2. Hendrikus Telgenkamp, oom, landbouwer te Groot Agelo.
3. Hendrik Floot, goede vriend en buurman.
Hendrikus van Langen wordt benoemd tot toeziende voogd over de minderjarigen.}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
50    Gerardus (Gerrit) Schoneveld (Schoneveld op Stevelink), landbouwer op Sleiderink te Agelo, geboren te Klein Agelo, gedoopt op 29-08-1781 te Ootmarsum, zoon van Jan Schoneveld (geboren te Vasse en ingetrouwd op Stevelink) en Geertrui Stevelink.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11-03-1824 te Denekamp met Henrica Telgenkamp, 35 jaar oud (zie 48). Archief Vredegerecht Ootmarsum, 17 december 1823. Benoeming door de vrederechter van een toeziende voogd over de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van Henrica Telgenkamp met Hrmanus Johannes Luttikhuis, Van Langen. Hiertoe werden opgeroepen:
Van vaders zijde:
1. Hendrikus van Langen, oom, landbouwer te Haarle, gemeente Tubbergen.
2. Jannes van Langen, oom en landbouwer in dorp Tubbergen
3. Hermannus Hartman, goede vriend, bij gebrek aan meer verwanten, zonder beroep en woonachtig te Ootmarsum.
Van moeders zijde:
1. Albert Telgenkamp, grootvader, landbouwer wonende te Groot Agelo.
2. Hendrikus Telgenkamp, oom, landbouwer te Groot Agelo.
3. Hendrik Floot, goede vriend en buurman.
Hendrikus van Langen wordt benoemd tot toeziende voogd over de minderjarigen. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-03-1810 te Tubbergen met Hermanus Johannes (Harmen Jan) Luttikhuis (Van Langen, Oude Luttikhuis), 30 jaar oud (zie 49).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
51    Albert Telgenkamp, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 07-07-1791 te Ootmarsum (getuige(n): Hermanus Smithuis en Geertruida Telgenkamp), overleden voor 1793 te Groot Agelo.
 
52    Albert Telgenkamp, landbouwer, geboren te Klein Agelo, foutieve plaatsaanduiding? Gedoopt op 14-09-1793 te Ootmarsum (getuige(n): Hermanus Raatgerink uit Klein Agelo), overleden op 27-03-1824 te Groot Agelo op 30-jarige leeftijd, huisnummer 6. Memorie van Successie. Op 13 september 1824 doen vader Albert Telgenkamp en de drie zussen van Albert, te weten Aleida -, Euphemia - en Henrica Telgenkamp aangifte van het overlijden. De zussen melden dat ze geen van drieën een beroep uitoefenen en dat ze alle drie te Agelo woonachtig zijn. Met hun vieren zijn ze erfgenaam van Albert, wiens nalatenschap enkel bestaat uit wat kledingstukken ter waarde van f 10,-. Er werd door hem geen vast goed nagelaten. ongehuwd.
 
53    Johanna (Janna) Bossink, spinster, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 28-08-1788 te Ootmarsum (getuige(n): Albertus Bossink (grootvader)), overleden op 23-10-1828 te Groot Agelo op 40-jarige leeftijd, huisnummer 16 (erve Bossink) Memorie van Successie: Ze laat enkele kledingstukken na ter waarde van f 20,-, ongehuwd.
 
54    Zusanna (Zwenne) Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 12-04-1790 te Ootmarsum (getuige(n): Gesina Bossink), overleden op 15-09-1817 te Groot Agelo op 27-jarige leeftijd, overleden ten huize van haar ouders op nummer 12, ongehuwd.
 
55    Johannes Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 12-04-1792 te Ootmarsum (getuige(n): Albertus Bossink (grootvader)), overleden op 18-08-1806 te Groot Agelo op 14-jarige leeftijd.
 
56    Albertus (Albert) Bossink, landbouwer en erfopvolger op erve Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 22-04-1797 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Oude Deperink uit Geesteren), overleden op 30-09-1879 te Groot Agelo op 82-jarige leeftijd, huisnummer 23. Huwelijksbijlage m.b.t. de Nationale Militie: Hij heeft bij loting het nummer 9 getrokken. Dit nummer werd niet opgeroepen, zodat hij is vrijgesteld van de militaire dienstplicht. Zijn signalement: lengte 1 El 713 str. gezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus dik, mond klein, kin klein, hij heeft blond haar en blonde wenkbrauwen en verder "geene merkbare teekenen".
Kinderen:
   1.  Gerrit Jan Bossink (zie 74).
   2.  Gerardus Bossink (zie 77).

57    Joanna (Janna) Velthuis (Velthuis in Oude Wiechert), geboren te Groot Agelo, gedoopt op 01-03-1791 te Ootmarsum (getuige(n): Esselius Bossink in Oude Snoeyink te Haarle en Johanna in Oude Wiecherink), dochter van Gerardus Velthuis, landbouwer in Oude Wiechert, Oude Wiecherink, Gerrit en Geertruij Bossink uit Oude Snoeyink, overleden op 27-03-1930 te Groot Agelo op 139-jarige leeftijd, overleden in het kraambed tijdens de bevalling van het tweede kind. Ruim vijf weken na het overlijden van Johanna Bossink-Velthuis verkoopt Albert publiekelijk allerlei kledingstukken en andere roerende zaken, die aan zijn overleden echtgenote toebehoord hebben. De verkoop wordt geleid door notaris G.B. ten Pol en vindt plaats op maandag 10 mei 1830, 's morgens om tien uur ten huize van Albert. Als getuigen treden op Jan Scholten, zonder beroep en Gerrit Jan Meijer, landbouwer te Groot Agelo. Verkocht worden:
1. Een boezelaar aan Gesina Meijer te Agelo, voor f 0,35
2. dito, aan Maria Maathuis te Agelo " 1,05
3. dito, aan Gerrit Lohuis te Agelo " 0,75
4. dito, aan Jannes Nijboer te Agelo " 0,98
5. dito aan Hendrika ter Horst te Agelo " 0,65
6. dito aan Hendrik Kamphuis te Agelo " 0,50
7. dito aan Hendrikus Evers te Agelo " 0,50
8. dito aan Hendrika ter Horst, voormeld, " 0,65
9. dito aan Janna Bossink te Agelo " 0,85
10. dito aan Maria oude Groeneveld te Tilligte " 0,70
11. dito aan Herm Jan Veldhuis te Agelo " 1,45
12. dito aan Maria Maathuis voormeld " 0,85
13. dito aan Herm Jan Velthuis voormeld " 0,25
14. dito aan dezelfde " 0,50
15. dit nummer is vervallen
16. een vrouwenrok aan Aleida Meenderink te Agelo " 1,00
17. dito aan Jannes Nijboer voormeld " 1,50
18. dito aan Gerrit Jan Droste te Agelo " 2,55
19. dito aan Hermina Kamphuis te Agelo " 3,75
20. dito aan Gerrit Lohuis voormeld " 1,45
21. dito aan Berend Hannink te Agelo " 1,40
22. dito aan Gesina Moekotte te Agelo " 1,45
23. dito aan Janna Groeneveld te Agelo " 2,80
24. dito aan Berend Toenink te Agelo " 3,10
25. dito aan Zwenne Lashof te Agelo " 3,00
26. dito aan Maria oude Groeneveld,voormeld " 0,75
27. dito aan dezelfde " 0,70
28. dito aan Hendrik Kamphuis, voormeld " 0,95
29. dito aan Maria Hannink te Agelo " 4,40
30. dito aan Jan Winkelink te Agelo " 4,50
31. dito aan Berend Toenink voormeld " 1,00
32. een jak aan Jannes Smithuis te Agelo " 0,75
33. dito aan Berend Toenink voormeld " 0,70
34. dito aan Gesina Kuipers te Agelo " 0,35
35. dito aan Gerrit Lohuis voormeld " 0,50
36. dito aan Maria oude Groeneveld, voormeld " 0,20
37. dito aan Bartes Velthuis te Agelo " 1,00
38. dito aan Hendrikus Evers, voormeld " 1,75
39. dito aan Jannes Smithuis voormeld " 2,15
40. dito aan Geertruij Sleijderink te Agelo " 1,70
41. dito aan Jannes Nijboer voormeld " 1,95
42. een borstrok aan Maria oude Groeneveld " 0,65
43. dito aan Aleida Nijboer te Agelo " 0,85
44. dito aan Albert Groeneveld te Agelo " 0,85
45. dito aan Anna Braakhuis te Agelo " 0,90
46. een rok aan Berend Toenink, voormeld " 1,20
47. twee vrouwenhemden aan Anna Braakhuis voormeld " 1,00
48. een doek aan Zwenne oude Lashof voormeld " 2,00
49. dito aan Gerrit Lohuis voormeld " 1,50
50. dito aan Gesina Kuipers voormeld " 0,35
51. dito aan Gerrit ter Brake te Agelo " 0,55
52. dito aan Geertruij Sleijderink, voormeld " 0,80
53. twee mutsen aan Dina Frans te Agelo " 1,30
54. dito aan Gerrit ter Braak voormeld " 0,70
55. dito aan Hendrikus Poppink te Agelo " 0,65
56. dito aan Gerrit ter Braak voormeld " 0,30
57. dito aan Aleida Kamphuis te Agelo " 0,40
58. dito aan Gerrit ter Braak voormeld " 0,30
59. dito aan Hendrikus Poppink, voormeld " 0,45
60. een doek aan Gerrit Lohuis, voormeld " 0,40
61. dito aan Dina Frans voormeld " 0,60
62. dito aan Zwenne oude Lashof, voormeld " 0,50
63. dito aan Eva Holtwijk te Agelo " 0,95
64. dito aan Bernardus Velthuis te Agelo " 0,35
65. een zonnehoed aan Berend Hannink voormeld " 1,80
66. een dito aan Maria Spik te Agelo " 0,55
67. enige mutsen aan Bernardus Leferink te Haarle " 0,40
68. dito aan Eva Holtwijk voormeld " 0,20
69. een doek aan Hendrik Kamphuis voormeld " 0,55
70. een doos aan Hendrika Meijer te Agelo " 0,70
71. een mandje aan Jannes Smithuis, voormeld " 0,10
72. een kist aan Jan Winkelink te Agelo " 5,50
De totale opbrengst f 82,70
.
Kinderen: 2 kinderen.
 
58    Aleida Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 12-05-1801 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes ...), overleden op 15-10-1870 te Reutum op 69-jarige leeftijd, huisnummer K-16.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-06-1829 te Denekamp. Na het huwelijk op Oude Velink te Reutum, K-16 met Albertus Steggink (zie 59).
 
59    Albertus Steggink, landbouwer, geboren te Groot Agelo, gedoopt te Ootmarsum, zoon van Albertus Steggink en Euphemia Toenink uit Oude Assink.
Gehuwd op 11-06-1829 te Denekamp. Na het huwelijk op Oude Velink te Reutum, K-16 met Aleida Bossink, 28 jaar oud (zie 58).
 
60    Gerardus Johannes Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 13-05-1803 te Ootmarsum (getuige(n): Albertus Velthuijs op Bossink (grootvader)), overleden op 02-05-1823 te Deventer op 19-jarige leeftijd. Gerrit Jan overlijdt op 19-jarige leeftijd als dienstplichtig militair in het garnizoenshospitaal te Deventer. Hij was fuselier in de Vijfde Compagnie, Eerste Bataljon, Zevende Afdeling van de Nationale Infanterie. Hij werd op 12 april 1823 in de Garnizoensinfirmerie opgenomen en stierf in dat hospitaal op 2 mei 1823 aan de gevolgen van "klieruittering/Phthysis Scrophulata". (tbc) De kolonel, die belast was met het toezicht op de administratie van genoemde Garnizoensinfirmerie ondertekent de overlijdensacte. Ook in de overlijdensregisters van de gemeente Denekamp wordt een paar dagen later (5 mei 1823) een overlijdensacte opgemaakt van het bericht van overlijden van Gerrit Jan. Hij is negentien jaar geworden.
Pas op 25 februari 1824 wordt de memorie van successie van het overlijden van Gerrit Jan opgemaakt. Zijn nagelaten goederen bestaan uit slechts enkele kledingstukken met een waarde van tien gulden.
 
61    Hermina Luttikhuis (Van Langen), geboren op 01-08-1810 te dorp Tubbergen, gedoopt op 01-08-1810 te Tubbergen (getuige(n): Jacob Luttikhuis en Aleida), overleden op 12-06-1817 te dorp Tubbergen op 6-jarige leeftijd, huisnummer 6.
 
62    Geertruida Luttikhuis (Van Langen), geboren op 18-10-1812 te dorp Tubbergen, overleden op 02-03-1841 te buurtschap Denekamp op 28-jarige leeftijd, huisnummer 61, ongehuwd.
 
63    Lambertus (Lambert, Albert) Luttikhuis (Van Langen, ook Albertus), geboren op 30-01-1817 te dorp Tubbergen, overleden op 16-02-1825 te Klein Agelo op 8-jarige leeftijd, overleden in een ongenummerde woning, ongehuwd.
 
64    Hermannus Luttikhuis (Van Langen), geboren op 15-01-1819 te Klein Agelo, overleden op 24-01-1909 te Dorp Denekamp op 90-jarige leeftijd, huisnummer 41, ongehuwd.
 
65    Hermina (Hermina ook Maria) Luttikhuis (Van Langen), geboren op 12-11-1820 te Klein Agelo, overleden op 07-12-1895 te gemeente Losser op 75-jarige leeftijd, wijk A, huisnummer 155, ten huize van haar dochter en schoonzoon.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-06-1850 te Denekamp. Twee dagen voor hun huwelijk, 11 juni 1850 worden ten kantore van notaris Ten Pol te Ootmarsum de huwelijkse voorwaarden opgesteld. Hierbij wordt bepaald dat er géén gemeenschap van goederen zal zijn in het aanstaande huwelijk. De toekomstige echtgenoten zullen elkaar niet aansprakelijk houden voor elkaars schulden en/of lasten. De kosten van de huishouding en de opvoeding van de vijf kinderen uit het eerste huwelijk en de eventuele kinderen uit dit huwelijk, zullen ten laste komen van de bruidegom. Verder wordt bepaald dat indien de bruidegom eerder mocht komen te overlijden dan zijn echtgenote, zij dan de vrije kost, inwoning en kleding in zijn woonhuis behoudt. Als ze daar niet langer prijs op zou stellen, dan krijgt ze voor de rest van haar leven het vrije gebruik van de "woning in de gaarden", waarbij ze kan kiezen tussen het gebruik van twee roeden land bij die woning gelegen of van zes roeden land in de zogenaamde Rotmate, zonder dat ze daarvoor rente hoeft te betalen. Mocht ze hertrouwen, dan wordt daarmee het vrije gebruik van zowel de genoemde woning als het perceel land beëindigd.
De aanstaande bruid Maria van Langen vermaakt in dit contract, indien ze kinderloos zou overlijden, haar gehele nalatenschap aan haar toekomstige echtgenoot. Echtgenoot is Lambertus Rondhuis (zie 66).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Geertruida (Maria) Rondhuis (zie 91).

66    Lambertus Rondhuis, smid te Denekamp, huisnummer 91, geboren circa 1804 te Denekamp, zoon van Bernardus Joannes Rondhuis en Gesina Eppink, overleden op 21-02-1863 te Denekamp. Testament 1 februari 1863, notaris Ten Pol, Ootmarsum. Actief: a. In de gemeente Denekamp: Sectie G, de kadastrale percelen met de nummers 3175, 3176, 3177, 3178 en 3179. Het betreft hier huizen en erven, de smederij en een gaarden. Alles samen 20 aren en 45 centiaren. Eveneens de oostelijke helft van nummer 1404. Dit is ook een gaarden, die voor het geheel 48 aren 60 centiaren groot is. b. In de gemeente Losser: Sectie A het kadastrale perceel nummer 8. Dit is een onverdeeld vijfde gedeelte in een stuk hooiland, voor het geheel groot 1 ha 52 a 20 ca. Tijdens het huwelijk met Maria van Langen heeft Lambertus de volgende percelen aangekocht: c. In de gemeente Denekamp: Sectie G nummers 2777, 2778 en 2833. Het betreft hier drie percelen heidegrond, samen groot 18 a 80 ca, weduwnaar van Maria Borggreve met wie hij in 1843 was gehuwd en met wie hij vijf kinderen had.
Gehuwd op 13-06-1850 te Denekamp. Twee dagen voor hun huwelijk, 11 juni 1850 worden ten kantore van notaris Ten Pol te Ootmarsum de huwelijkse voorwaarden opgesteld. Hierbij wordt bepaald dat er géén gemeenschap van goederen zal zijn in het aanstaande huwelijk. De toekomstige echtgenoten zullen elkaar niet aansprakelijk houden voor elkaars schulden en/of lasten. De kosten van de huishouding en de opvoeding van de vijf kinderen uit het eerste huwelijk en de eventuele kinderen uit dit huwelijk, zullen ten laste komen van de bruidegom. Verder wordt bepaald dat indien de bruidegom eerder mocht komen te overlijden dan zijn echtgenote, zij dan de vrije kost, inwoning en kleding in zijn woonhuis behoudt. Als ze daar niet langer prijs op zou stellen, dan krijgt ze voor de rest van haar leven het vrije gebruik van de "woning in de gaarden", waarbij ze kan kiezen tussen het gebruik van twee roeden land bij die woning gelegen of van zes roeden land in de zogenaamde Rotmate, zonder dat ze daarvoor rente hoeft te betalen. Mocht ze hertrouwen, dan wordt daarmee het vrije gebruik van zowel de genoemde woning als het perceel land beëindigd.
De aanstaande bruid Maria van Langen vermaakt in dit contract, indien ze kinderloos zou overlijden, haar gehele nalatenschap aan haar toekomstige echtgenoot. Echtgenote is Hermina (Hermina ook Maria) Luttikhuis (Van Langen), 29 jaar oud (zie 65).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67    Bernardus Luttikhuis (Van Lange), 1861: calicotwever en landbouwer, geboren op 10-09-1822 te Klein Agelo, overleden op 02-02-1900 te Beuningen op 77-jarige leeftijd, gemeente Losser, wijk D, huisnummer 31. Hij is de enige uit het gezin die zijn naam spelt als Van Lange (zonder -n).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 19-06-1868 te Denekamp met Joanna Thebelt (zie 68).
 
68    Joanna Thebelt, overleden op 30-11-1906 te Beuningen.
Gehuwd op 19-06-1868 te Denekamp met Bernardus Luttikhuis (Van Lange), 45 jaar oud (zie 67).
 
69    Johanna (Janna) Schoneveld, geboren op 24-07-1824 te Klein Agelo, overleden op 29-06-1905 te dorp Denekamp op 80-jarige leeftijd. Memorie van Successie van haar nalatenschap opgemaakt. Johannes Hendrikus oude Elferink, postbode te Denekamp en zoon uit het eerste huwelijk van Johanna's man doet de aangifte. Hij meldt dat de overledene voor notaris G. van den Bosch te Tubbergen een testament heeft opgemaakt, waarbij ze hem tot haar enige en algehele erfgenaam heeft benoemd.
Zonder dit testament waren haar erfgenamen geweest haar broer Gerardus Schoneveld, de zoon van wijlen haar halfbroer Bernardus van Langen: Hermannus van Langen en Maria Rondhuis, dochter van wijlen haar halfzuster Maria van Langen.
Het nagelaten actief bestaat uit:
1. Een achtste onverdeeld aandeel in de goederen gelegen in de gemeente Denekamp, bestaande uit een huis met erf en tuin, gaardengrond, bouwland en heid, kadastraal bekend in Sectie G, de nummers 862, 878, 938, 2460, 2585, 3395, 3396, 3397, 4329 en 868. Samen 2 ha 31 a 80 ca
2. Een zestiende onverdeeld aandeel in het perceel hooiland, eveneens te Denekamp gelegen in Sectie G, nr. 2909, geheel groot 31 a.
3. Een tweeëndertigste onverdeeld aandeel in het perceel hooiland gelegen in de gemeente Losser, geheel 2 ha. 37 a. 60 ca. Ten dage van het overlijden geschat op een verkoopwaarde van f 322,50
Een achtste onverdeeld aandeel in de roerende lichamelijke goederen f 37,50
roerende goederen f 20,00 Totaal actief f 380,00
Het passief van de nalatenschap bestaat uit:
1. De onverdeelde helft in een onderhandse schuld wegens geleend geld ten behoeve van Gerardus Rolink, landbouwer te Denekamp en ten laste van de erflaatster en van de aangever, volgens bewijs van 1 november 1900 door hen beiden getekend, waarvan de rente, 3 %, jaarlijks op 1 november betaald dient te worden. Het geleende bedrag was groot f 500, waarvan de onverdeelde helft is f 250,00
2. Aan Dr. Hondelink, arts te Denekamp f 24,20
3. Begrafeniskosten en verschuldigde diensten tot het eerste jaargetijde f 70,00 Totaal passief f 344,20. Het zuiver saldo bedraagt dus f 380,00 - f 344,20 = f 35,80 Aldus opgemaakt te Denekamp op 3 jan. 1906. Was getekend: J.H. oude Elferink.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 07-02-1871 te Denekamp met Johannes Hendrikus Oude Elferink, 36 jaar oud (zie 70).
 
70    Johannes Hendrikus Oude Elferink, timmerman, geboren op 12-10-1834 te Berghum, gem. Denekamp, zoon van Jan Oude Elferink, landbouwer en timmerman en Geertruida Meijer, Meijerink, weduwnaar van Joanna Stroothuis. Ze woonden aan de Stroothuizerweg 17.
Joanna Stroothuis was tapster en met haar was Jan Hendrik gehuwd op 20 december 1867 te Denekamp. Joanna Stroothuis was toen al weduwe van Gerrit Jan Teupen, die op 22 februari 1867 te dorp Denekamp, nummer 26 was overleden. (hun huwelijk was gesloten op 10 augustus 1859) Uit dat huwelijk waren geen kinderen geboren.
Uit dit eerste huwelijk van Jan Hendrik oude Elferink met de weduwe Joanna Teupen-Stroothuis werd een zoon geboren, eveneens Johannes Hendrikus oude Elferink geheten en geboren op 24 juli 1868. Hij wordt later postbode en is de erfgenaam van zijn stiefmoeder Johanna Schoneveld.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-02-1871 te Denekamp met Johanna (Janna) Schoneveld, 46 jaar oud (zie 69).
 
71    Fenneken Schoneveld, geboren op 10-09-1826 te Klein Agelo, overleden op 20-06-1889 te Dorp Denekamp op 62-jarige leeftijd, huisnummer 153, ongehuwd.
 
72    Gerardus Schoneveld, geboren op 11-12-1828 te Klein Agelo, overleden na 1905, ongehuwd.
 
73    Euphemia Schoneveld (Aleida), geboren op 13-10-1831 te Groot Agelo, overleden op 27-06-1834 te Groot Agelo op 2-jarige leeftijd, huisnummer 66.
 
74    Gerrit Jan Bossink, landbouwer te Groot Agelo, geboren op 01-09-1828 te Groot Agelo, 11 september 1909: Gerrit Jan Bossink leent f 1.100,- aan Johannes Albertus Broekhuis, landbouwer te Nutter, gemeente Denekamp. Hypotheek wordt gelegd op het boerenplaatsje "Akkerhuis" te Nutter, Sectie A, nummers 1476, 2091, 2094, 2090, 2811, 2812 en 2813, huis en erf, dennen, hooi-, bouw- en weilanden, en heide, samen groot 2 ha 66 a 75 ca.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27-04-1854 te Denekamp. Huwelijksbijlage: certificaat van de Nationale Militie. Gerrit Jan Bossink had destijds lotnummer 40 getrokken dat hem tot de militaire dienst verplicht zou hebben, ware het niet dat hij enigst kind was en op grond daarvan werd vrijgesteld. Echtgenote is Aleida Schurink, 24 jaar oud (zie 75).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 20-05-1871 te Denekamp met Aleida Beijerink, 33 jaar oud (zie 76).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Bossink (zie 98).
   2.  Hendrikus (Hendrik) Bossink (zie 99).
   3.  Maria Bossink (zie 100).
   4.  Femia (Fenne) Bossink (zie 101).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Albert Johannes Bossink (zie 104).
   6.  Gerrit Jan Bossink (zie 106).

75    Aleida Schurink, 1854: dienstmeid, geboren op 29-04-1829 te Groot Agelo, dochter van Wilhelmus Schurink, Willem, landbouwer in Oude Garvelink te Groot Agelo en Hermina Tijink, (ook Hermelinde en Willemina genaamd), overleden op 20-12-1870 te Groot Agelo op 41-jarige leeftijd, huisnummer 23
Memorie van successie: Tot de nalatenschap behoort de onverdeelde helft van een stuk bouwland gelegen te Groot-Agelo, sectie B, nummer 181, geheel groot 24 a. 40 ca

Op 18 maart 1871 vindt er een zitting plaats ten kantore van de kantonrechter te Ootmarsum voor de benoeming van een toeziende voogd over de minderjarige kinderen. Opgeroepen werden: 1. Albert Schurink, landbouwer te Groot Agelo en oom "van halven bedde" van moederszijde. 2. Gradus Postel, landbouwer te Groot Agelo, achterneef in de vijfde graad van moederszijde, en 3. Gradus Meijer, landbouwer te Groot Agelo, achterneef in de vijfde graad van vaderszijde.
Eerstgenoemde Albert Schurink wordt tot toeziende voogd benoemd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1854 te Denekamp. Huwelijksbijlage: certificaat van de Nationale Militie. Gerrit Jan Bossink had destijds lotnummer 40 getrokken dat hem tot de militaire dienst verplicht zou hebben, ware het niet dat hij enigst kind was en op grond daarvan werd vrijgesteld. Echtgenoot is Gerrit Jan Bossink, 25 jaar oud (zie 74). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 20-05-1871 te Denekamp met Aleida Beijerink, 33 jaar oud (zie 76).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
76    Aleida Beijerink, geboren op 13-02-1838 te Tilligte, dochter van Evert Beijerink en Geertruida Slinge. Evert is kleermaker, landbouwer en tapper te Tilligte. (Het huidige "Ewwet" in centrum Tilligte), overleden op 16-12-1916 te Groot Agelo op 78-jarige leeftijd. De memorie van successie wordt aangegeven door Gerrit Jan Bossink, junior, landbouwer te Groot Agelo en Albert Johannes Bossink, timmerman en aannemer te Enschede. Beide zoons zijn haar erfgenamen, ieder voor de helft. Het nadelige saldo bedraagt f 182,65. Het actief bedraagt f 822,25. Ze liet een perceel bouwland na in de gemeente Denekamp, sectie B, nummer 181, groot 24 a en 40 ca. Op 24 maart 1908 wordt door Aleida een verklaring afgelegd voor notaris G. van den Bosch te Tubbergen. Ze verklaart daarbij aan haar zoon Gerrit Jan een bedrag van f 750, - schuldig te zijn wegens door hem verdiend loon dat nog niet aan hem is uitbetaald. Rente: 3 ½ %.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-05-1871 te Denekamp met Gerrit Jan Bossink, 42 jaar oud (zie 74). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-04-1854 te Denekamp. Huwelijksbijlage: certificaat van de Nationale Militie. Gerrit Jan Bossink had destijds lotnummer 40 getrokken dat hem tot de militaire dienst verplicht zou hebben, ware het niet dat hij enigst kind was en op grond daarvan werd vrijgesteld. Echtgenote is Aleida Schurink, 24 jaar oud (zie 75).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
77    Gerardus Bossink, geboren op 26-03-1830 te Groot Agelo, overleden op 28-03-1830 te Groot Agelo, 2 dagen oud, huisnummer 16.
 
78    Aleida Bossink, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 12-05-1801 te Ootmarsum (getuige(n): Johannes Lansink).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-06-1829 te Denekamp met Albertus Steggink, 31 jaar oud (zie 79). Na het huwelijk landbouwers op Oude Velink te Reutum, huisnummer K 16 (de huidige Holsmanweg 5).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Steggink (zie 80).
   2.  Albertus Steggink (zie 82).
   3.  Euphemia Steggink (zie 83).
   4.  Gerrit Jan Steggink (zie 85).
   5.  Johanna Steggink (zie 88).
   6.  Jan Steggink (zie 90).

79    Albertus Steggink, landbouwer, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 19-12-1797 te Ootmarsum, zoon van Albertus Steggink en Euphemia Toenink uit Oude Assink, overleden op 11-02-1888 te Reutum op 90-jarige leeftijd, huisnummer K 16.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-06-1829 te Denekamp met Aleida Bossink, 28 jaar oud (zie 78). Na het huwelijk landbouwers op Oude Velink te Reutum, huisnummer K 16 (de huidige Holsmanweg 5).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
80    Gezina Steggink, geboren op 21-03-1830 te Reutum, geboren wijk K nummer 16, overleden op 05-04-1895 te Reutum op 65-jarige leeftijd, huisnummer K 16 (Oude Velink).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05-03-1872 te Tubbergen met Albertus Veldhuis, 37 jaar oud (zie 81).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Velthuis (Veldhuis) (zie 108).

81    Albertus Veldhuis, na huwelijk landbouwer op "Oal Velink", Holsmanweg 5 te Reutum, geboren op 05-03-1835 te Groot Agelo, zoon van Hermen Jan Velthuis, landbouwer op Oude Wiecherink en van Hermina Schoneveld, overleden op 02-01-1906 te Reutum op 70-jarige leeftijd, "Oal Velink" K 16.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 05-03-1872 te Tubbergen met Gezina Steggink, 41 jaar oud (zie 80).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82    Albertus Steggink, landbouwer, geboren op 21-07-1832 te Reutum, wijk K 16, overleden op 17-11-1871 te Reutum op 39-jarige leeftijd, wijk K 16 (Oude Velink), ongehuwd.
 
83    Euphemia Steggink, geboren op 04-12-1834 te Reutum, geboren wijk K 16, overleden op 30-04-1895 te Dulder, gemeente Weerselo op 60-jarige leeftijd, huisnummer 24
Memorie van Successie. Gerrit Jan Bekke geeft aan dat zijn echtgenote op 30 april 1895 te Weerselo is overleden zonder testament gemaakt te hebben. Hun enige wettige minderjarige zoon Albertus Johannes Bekke is de erfgenaam. De nalatenschap bestaat voor de helft in
a. de onroerende goederen gelegen in de gemeente Weerselo (artikel 3214) sectie A, de kadastrale nummers 689, 842, 1429, 1543, 1530, 2172, 2173 en 2174. Bestaande uit een huis en erf, wei- en hooiland, hakhout en heide, samen groot 3 ha 55 a 10 ca waarvan de waarde bedraagt f 850,-
b. hun onroerende goederen voor de helft op f 150,-
Met een hypothecaire schuld van f 1.400,- aan J.H. Scholten op Meilink te Dulder, bij acte van 16 maart 1887 voor notaris J.C. Verwiel te Borne,
waarvan de helft bedraagt f 700,-
Aan arts J.L. Kappeyne van de Capello te Ootmarsum f 14.90, voor de helft f 7,45
Aan manufacturier G. Brons te Ootmarsum f 20,- waarvan de helft f 10,00
Kosten van de begrafenis f 100,00
Actief f 900,00 Passief f 817,45 Saldo f 82,55
Weerselo, 11 nov. 1895. w.g. G.J. Bekhuis of Bekke.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 22-04-1875 te Weerselo met Gerrit Jan Bekke (Bekhuis), 30 jaar oud (zie 84).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhard Bekke (zie 110).
   2.  Albertus Johannes (Johan) Bekke (zie 111).

84    Gerrit Jan Bekke (Bekhuis), landbouwer te op het plaatsje Tüüt te Dulder, huidige adres Bellinckhofweg 11, Weerselo, geboren op 30-03-1845 te Dulder, zoon van Hendrikus Bekke en Gerardina Lohuis, overleden op 03-08-1918 te Dulder op 73-jarige leeftijd, huisnummer 114. Schuldbekentenis met hypotheek ten laste van Gerrit Jan Bekke. Hij erkent een som geld geleend te hebben van Johannes Hendrikus Scholten, landbouwer op Meilink te Dulder.Als onderpand over het bedrag van f 1400, - wordt een hypotheek gelegd op zijn onroerend goed, te weten:
In de gemeente Weerselo, in sectie A, de kadastrale nummers 689, 842, 1429, 1543, 31530, 2172, 2173 en 2174. Het betreft zijn huis, de schuur, het erf, hooiland, bouwland, weiland en heide. Alles samen groot 3 ha 55 a 10 ca

Gerrit Jan Bekke hertrouwt 50 jaar oud op 14 juni 1895 te Weerselo met de 33-jarige Janna Analbers, dochter van Joannes Analbers en Johanna Nijboer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-04-1875 te Weerselo met Euphemia Steggink, 40 jaar oud (zie 83).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
85    Gerrit Jan Steggink, landbouwer, geboren op 05-12-1836 te Reutum, wijk K 16 (Oude Velink), overleden op 04-07-1910 te Reutum op 73-jarige leeftijd, huisnummer K 69, de naam Oal Velink werd meegenomen naar dit nieuwe adres Nieuwematenweg 25, Reutum
Memorie van Successie. De aangifte van zijn nalatenschap wordt gedaan op
7 januari 1911 door: 1. Johanna Christina Lankamp, landbouwster te Reutum als moeder en voogdesse van Gesina Steggink, Mina Steggink en Susanna Steggink, minderjarige kinderen van haar en wijlen G.J.Steggink, 2. Maria Steggink, dienstbode te Reutum, 3. Johanna Steggink, dienstbode te Haarle
Het actief van de nalatenschap bestaat uit enkele roerende goederen geschat op zijn aandeel voor de helft op f 300,00 Het passief beloopt f 100,00, zodat het zuiver saldo is f 200,00.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05-09-1863 te Tubbergen met Berendina List, 28 jaar oud (zie 86). Ze gaan wonen in Reutum, wijk K, nummer 69. Dat is aan de huidige Nieuwematenweg 25. Hij neemt de naam "Oal Velink"mee naar dat nieuwe adres.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 04-01-1888 te Tubbergen met Gerritdina Johanna Lankamp, 30 jaar oud (zie 87). Oal Velink, Nieuwematenweg 25, Reutum.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Steggink (zie 113).
   2.  Johannes (Jens) Steggink (zie 115).
   3.  Gerardus Steggink (zie 117).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Susanna Maria Steggink (zie 118).
   5.  levenloos kind Steggink (zie 120).
   6.  Christina Johanna Steggink (zie 121).
   7.  Gezina Steggink (zie 123).
   8.  Mina Steggink (zie 125).
   9.  levenloos kind Steggink (zie 127).
   10.  levenloos kind Steggink (zie 128).
   11.  Christina Susanna Steggink (zie 129).

86    Berendina List, geboren op 01-12-1834 te Reutum, overleden op 15-12-1867 te Reutum op 33-jarige leeftijd. Oal Velink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-09-1863 te Tubbergen met Gerrit Jan Steggink, 26 jaar oud (zie 85). Ze gaan wonen in Reutum, wijk K, nummer 69. Dat is aan de huidige Nieuwematenweg 25. Hij neemt de naam "Oal Velink"mee naar dat nieuwe adres. {Hij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 04-01-1888 te Tubbergen met Gerritdina Johanna Lankamp, 30 jaar oud (zie 87). Oal Velink, Nieuwematenweg 25, Reutum.}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
87    Gerritdina Johanna Lankamp, geboren op 10-06-1857 te Albergen, dochter van Jan Lankamp, kleermaker en Susanna Leferink, overleden op 08-06-1922 te Reutum op 64-jarige leeftijd. Oal Velink
Memorie van Successie. De aangifte wordt gedaan door 1. Gerhardus Dijkhuis, landbouwer te Reutum, gehuwd met Maria Steggink, 2. Hermannus Lansink, landbouwer te Reutum, gehuwd met Christina Johanna Steggink, 3. Jan Berghuis, brievenbesteller te Ootmarsum, gehuwd met Gesina Steggink, 4. Mina Steggink, dienstbode te Ootmarsum en 5. Susanna Steggink, dienstbode te Groot Agelo. De nalatenschap bestaat uit roerende goederen ter waarde van f 300,00. Aanwezig contant geld f 5,00. Totaal actief: f 305,00
De begrafeniskosten en de kerkelijke diensten tot en met het eerste jaargetijde bedroegen f 80,00, zodat het belastbaar saldo is f 225,00.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-01-1888 te Tubbergen met Gerrit Jan Steggink, 51 jaar oud (zie 85). Oal Velink, Nieuwematenweg 25, Reutum. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-09-1863 te Tubbergen met Berendina List, 28 jaar oud (zie 86). Ze gaan wonen in Reutum, wijk K, nummer 69. Dat is aan de huidige Nieuwematenweg 25. Hij neemt de naam "Oal Velink"mee naar dat nieuwe adres.}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
88    Johanna Steggink, geboren op 01-05-1839 te Reutum, huisnummer K 16, overleden op 24-05-1881 te Fleringen op 42-jarige leeftijd. Oude Lansink
Johanna Oude Lansink-Steggink is op 42-jarige leeftijd overleden op 24 mei 1881 te Fleringen. Er is van haar nalatenschap geen memorie bewaard gebleven. Haar echtgenoot Albertus oude Lansink is een paar jaar later eveneens te Fleringen overleden, 21 januari 1885, 46 jaar oud. De drie zoons zijn dan alle nog minderjarig: Gerardus Oude Lansink is 14 jaar, zijn broers Albartus en Bernardus zijn 11 en 6 jaar. Ze werden opgenomen in de gezinnen van familieleden. Op het boerderijtje Oude Lansink komt dan de familie Meen te wonen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-09-1868 te Tubbergen met Albertus (Albert) Oude Lansink, 29 jaar oud (zie 89).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes (Jannes) Oude Lansink (zie 131).
   2.  Gerardus Oude Lansink (zie 132).
   3.  Albartus Johannes (Jens) Oude Lansink (zie 134).
   4.  Johanna Gezina Oude Lansink (zie 136).
   5.  Bernardus (Bernard) Oude Lansink (zie 137).

89    Albertus (Albert) Oude Lansink, landbouwer op Oude Lansink, B. Meenweg 36 te Fleringen, geboren op 20-11-1838 te Fleringen, zoon van Bernardus oude Lansink en Aleida Stroothuis, geboren op het plaatsje "Oude Lansink" te Fleringen. Dit boerderijtje, ook wel "De Bret" genoemd, was vanouds circa 5 ½ ha. groot en behoorde evenals veel andere erven in Fleringen tot havezathe Herinckhave. Het staat aan de huidige Lansinkweg 14 te Fleringen. Niet meer als boerderij in gebruik en er verscheen een nieuw woonhuis (ca. 2005), overleden op 21-01-1885 te Fleringen op 46-jarige leeftijd. Memorie van successie: De aangifte werd gedaan door Gerrit Jan Steggink. Hij is voogd over de minderjarige kinderen. Er werd geen onroerend goed nagelaten, alleen wat roerende zaken met een waarde van f 100,00
De begrafeniskosten bedroegen f 18,25 Het zuiver saldo bedraagt dus f 81,75.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-09-1868 te Tubbergen met Johanna Steggink, 29 jaar oud (zie 88).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
90    Jan Steggink, geboren op 23-02-1842 te Reutum. Oal Velink, overleden op 07-03-1842 te Reutum, 12 dagen oud. Oal Velink, K 16.
 
91    Maria Geertruida (Maria) Rondhuis, geboren op 14-05-1853 te Dorp Denekamp, overleden op 16-02-1917 te Losser op 63-jarige leeftijd, overleden in wijk D, huisnummer 232
Memorie van Successie, aangifte door Johannes Rondhuis, smid te Enschede. Allereerst wordt vermeld dat Maria Rondhuis zonder nakomelingen is overleden en dat ze krachtens de wet tot erfgenamen naliet:
1. de kinderen van de vooroverleden broer Bernardus Rondhuis, samen voor één derde deel
2. de zes kinderen van de vooroverleden broer Gerhardus Bernardus Rondhuis, samen voor één derde deel, of ieder voor één achttiende deel
3. Maria ten Breuil, bij plaatsvervulling voor haar moeder Johanna Rondhuis, vooroverleden zuster, voor één derde deel
Erflaatster beschikte bij testament op 25 april 1913 voor notaris Van Opstall te Enschede als volgt: Tot enig erfgenaam van de gehele nalatenschap benoemt ze haar neef Johannes Rondhuis, wonende in de Reudinkstraat te Enschede, zoon van haar broer Gerhardus Bernardus of Bernardus Gerhardus Rondhuis en in geval van zijn vooroverlijden zijn wettige kinderen. Ze legateert aan:
a. haar nicht Maria ten Breuil, echtgenoot van Hendrikus Gevers te Losser f 100, - of haar nakomelingen bij plaatsvervulling
b. Nicolaas Gevers, zoon van Hendrikus Gevers en Maria ten Breuil f 50, -
c. Joachim Jongerman, fabrieksarbeider te Losser f 150, -
d. Johannes Bernardus Rondhuis, zoon van Johannes Rondhuis en Berendina Gleis f 150,-
De legaten moeten worden uitgekeerd binnen zes maanden na haar overlijden, zonder rente.
Tot executeur testamentair benoemde ze genoemde Johannes Rondhuis.
Op 23 november 1908 heeft de erflaatster voor notaris Van Opstall bij acte van transport het vruchtgebruik van het huis met erf staande te Losser, Sectie F, nummer 3414: 1 are 35 ca. verworven.
Tot de nalatenschap behoort: Actief:
1. Een vordering ten laste van Lambertus Rondhuis, smid te Denekamp, wegens geleend geld, rente 4 % per 1 september f 800,00
2. Een vordering ten laste van de R.C.-kerk te Losser wegens in depot gegeven gelden, 4 % rente, groot f 1.000, - Pruissisch, in Nederlandsch: f 683,33 lopende rente f 20,00
3. Een vordering ten laste van G.B. ten Breuil te Losser, wegens per resto verschuldigde koopsom, rente 4 % f 300,00; lopende rente f 8,53
4. Contanten in bewaring gegeven aan de weduwe Vos-Kellerhuis f 24,6 Samen f 1.593,21
Passief
1. G.J. Nijmeijer te Losser, voor maakloon in 1917 f 15,50
2. L. Rondhuis, smid te Denekamp, voor geleverde goederen en verricht werk in 1898 t/m 1916 f 63,90
3. Dokter Frederiks te Losser voor geneeskundige hulp en geleverde medicijnen in 1916 en 1917 f 12,30
4. G.J. de Jong te Oldenzaal voor geleverde manufacturen in 1916 f 4,88
5. Jansen en Tubbergen voor idem f 2,00
6. J.H. Hassink te Losser, slager, wegens op 2 november 1916 door de erflaatster geleend geld f 16,00
7. Dezelfde wegens geleverd vlees in november 1916 f 1,86
8. De begrafeniskosten en kerkelijke diensten binnen het eerste jaar f 142,44 Samen f 258,88
Resteert:
f 1.593,21 minus f 258,88 = f 1.334,33
Waar vanaf als nog: Notaris Van Opstall voor de kosten van het testament in 1913 f 6,75
J. Holst te Losser voor geleverde Verfstoffen in 1916 f 4,25 Samen nog f 11,00 Blijft f 1.323,33
De hiervoor sub. 2 in het passief is door erkenning niet door verjaring getroffen. w.g. J. Rondhuis. In de gemeentelijke lijsten met de gezinsoverzichten wordt vermeld dat ze op 16 juni 1869 naar Amt-Ommen vertrekt. Daar woont ook een familie Rondhuis met een smederij. Hier verblijft ze tot 15 juni 1870, als ze weer terugkeert in de gemeente Denekamp. Ze wordt definitief uitgeschreven uit de gemeente Denekamp op 16 februari 1874.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-11-1873 te Losser. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Bernardus Vos, 32 jaar oud (zie 92).
 
92    Bernardus Vos, kleermaker te Losser, geboren op 28-01-1841 te gemeente Losser, zoon van Johann Bernard Heinrich Vos en Wilhelmina Wilpelo, overleden op 12-10-1909 te Losser op 68-jarige leeftijd. Memorie van successie. De aangifte werd gedaan door zijn weduwe Maria Geertruida Rondhuis. Allereerst meldt ze dat haar echtgenoot op 10 februari 1885 een testament heeft laten opstellen voor notaris Peteri te Enschede. Hierbij benoemt hij zijn echtgenote tot enige en algehele erfgenaam. Tot de nalatenschap behoren: Actief
a. bouw- en hooiland in de gemeente Losser, sectie I, nrs. 644, 645, 746 en 2945, samen groot 90 a 50 ca door de aangeefster gewaardeerd op f 1.200,00
b. roerende goederen waaronder kleren en sierraden op f 50,00
c. contant geld, aanwezig bij overlijden f 35,00
d. een rentegevende schuldvordering ten laste van G.J.Nijmeijer, metselaar te Losser, groot voor de rest f 1.900,- rente 4 % per 23 juli
e. lopende rente sinds de laatste verschijndag t/m de dag van het overlijden f 16,90. Totaal actief: f 3.201,90
Passief
a. een hypothecaire schuld t.b.v. B.J. Scholtefleer, landbouwer in De Lutte, wegens geleend geld f 1.900,00 Rente 4 % op 23 juli, welke schuld is ontstaan op 23 juli 1902 voor notaris Van Opstall te Enschede
b. lopende rente f 16,66
c. een renteloze lening sinds 1 sept. 1909 wegens geleend geld aan J.O.J. Jongerman te Losser f 50,00
d. huisschulden aan de volgende personen
wegens in 1907, 1908 en 1909 tot het overlijden geleverde goederen of verrichte werkzaamheden:
1. J. Schulten te Losser f 27,60; 2. G.J. de Jong te Oldenzaal f 4,88; 3. Jansen en Tubbergen te Oldenzaal f 2,00; 4. J. Holst te Losser f 4,25: 5. J. Nijmeijer, aldaar f 7,85; 6. G.J. Essenhuis, aldaar f 4,38; 7. dezelfde f 3,31; 8. Firma Th. ten Brink te Losser f 26,22; 9. J.G. Frederiks, arts te Losser, voor geneeskundige behandeling in 1909 f 35,40: 10. J.H. Schmeïng te Glanerbrug wegens in 1896 geleverde goederen f 25,00
e. Een schuld wegens geleend geld aan de fa. Th. ten Brink te Losser, ontstaan in het jaar 1907, groot f 95,00 Bewijsbaar door een onderhandse acte door erflater getekend op 8 jan. 1907
f. Opgelopen landhuur aan J. Elderink te Losser over 1907, 1908 en 1909 tot het overlijden f 61.30. Totaal passief f 263,85
Het saldo van de huwelijksgemeenschap bedraagt dus f 3.201,90 minus f 2.263,85 = f 938,05
De begrafeniskosten hebben bedragen f 56,65
Het zuiver saldo van de nalatenschap bedraagt dus f 412,38
De volgende opmerking staat bij deze memorie vermeld:
"...dat de bewijzen in het passief opgenomen, niet werden gemaakt om de betaling van successierechten te ontgaan.." Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-11-1873 te Losser. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Maria Geertruida (Maria) Rondhuis, 20 jaar oud (zie 91).
 
93    Bernardus Van Lange, landbouwer, calicotwever, geboren op 10-09-1822 te Klein Agelo, overleden op 02-02-1900 te gemeente Losser op 77-jarige leeftijd. Hoewel Bernardus zelf in de geboorteaangiftes van zijn kinderen consequent met Bernardus van Langen ondertekent, dus met de eind -n, wordt zijn naam in de overlijdensakte gespeld als Van Lange. Zijn nakomelingen heten dan ook Van Lange.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 19-06-1868 te Denekamp met Joanna Thebelt, 36 jaar oud (zie 94).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermannus (Herman) Van Lange (zie 95).

94    Joanna Thebelt, 1868: spinster en dienstmeid, geboren op 02-05-1832 te Berghuizen, gem. Losser, dochter van Lambert Thebelt, landbouwer en Geertruida Hulst, ook genaamd Kristen, Christen. De ouders huwden vier dagen ná de geboorte van Joanna. Ten tijden van haar geboorte woonde moeder in De Lutte, vader in Berghuizen, overleden op 30-11-1906 te gemeente Losser op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-06-1868 te Denekamp met Bernardus Van Lange, 45 jaar oud (zie 93).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95    Hermannus (Herman) Van Lange, opzichter en bosbaas op het landgoed Singraven te Denekamp, geboren op 06-09-1868 te buurtschap Denekamp, overleden op 25-02-1951 te Beuningen op 82-jarige leeftijd, begraven te Denekamp. In de acten van de Burgerlijke Stand wordt zijn naam als Van Lange, zonder eind -n gespeld. Zelf ondertekent hij diezelfde acten later, bij het aangeven van de geboortes van zijn kinderen, consequent met Hermannus van Langen, mét eind -n. Zijn nakomelingen blijven de naam Van Lange gebruiken.
Herman woont op boerderij "'t Hoog Ende" of "'t Hoge Ende", een pachtboerderij van Havezathe Het Singraven. Dit landgoed was op 7 september 1915 op de openbare verkoop gekocht door Jan Adriaan Laan. Hij was koopman/industrieel en kocht het landgoed van de weduwe van J.A. Roessingh Udink. Perceel 2 op die openbare verkoop was boerderij 't Hoog Ende, bestaande uit huis, schuur, erf, bouw-en weiland, groot ongeveer 4.37.86 ha. en gelegen op de linker Dinkeloever en door Herman van Lange gehuurd voor f 122,71 per jaar. Bij die prijs was inbegrepen de huur van een stuk weiland "het Smitsmaatje". Dit weiland lag op de rechter Dinkeloever, achter het kasteel. De prijs van de bomen die op 't Hoog Ende stonden, was f 189,90. Volgens een artikeltje in het contactorgaan van de Stichting Heemkunde Denekamp (1996, nr. 3) schijnt Herman van Lange de heer Laan wegwijs gemaakt te hebben in de gebruiken en zeden van de Twentse boerenstand.
J.A. Laan is al een paar jaar na de aankoop van de havezathe Singraven overleden. Dit was in september 1918. Zijn echtgenote C.E. Prins was al in 1916 overleden. Hun zoon Mr. W.F.J. Laan bleef het Singraven bewonen en beheren.
Elke zondagavond kwam bosbaas Herman van Lange op het kantoor van Laan voor een werkbespreking. De werkdagen van de 30 bosarbeiders begonnen 's morgens om 7 uur bij de poort. Hier verzamelde men zich en deelde Van Lange de werkzaamheden in.
In 1956 wordt het Singraven ondergebracht in de Stichting Edwina van Heek.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 08-11-1895 te Denekamp met Geertruida Snijders, 26 jaar oud (zie 96).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 30-05-1906 te Denekamp met Geertruida Maria (Trui) Oortman, 23 jaar oud (zie 97).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruida Johanna (Ant) Van Lange (zie 139).
   2.  Maria Susanna (Marie) Van Lange (zie 141).
   3.  Gezina Johanna Van Lange (zie 142).
   4.  Bernardus Hendrikus (Bernard) Van Lange (zie 143).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Johan Herman Van Lange (zie 145).
   6.  Gezina Johanna Euphemia (Siena) Van Lange (zie 146).
   7.  Berendina Aleida Maria (Dina) Van Lange (zie 148).
   8.  Geertruida Elisabeth Maria (Truus) Van Lange (zie 150).
   9.  Herman Franciscus Van Lange (zie 151).
   10.  Hendrik Jan Willem Van Lange (zie 152).
   11.  Geertruida (Truus) Van Lange (zie 153).
   12.  Johannes Hermanus Joseph (Jan) Van Lange (zie 155).
   13.  Joseph Fredericus (Joseph) Van Lange (zie 157).
   14.  Wilhelmus Hendrikus (Willem) Van Lange (zie 159).
   15.  Hendrikus Johannes (Henny) Van Lange (zie 161).
   16.  Helena Maria Theresia (Linny) Van Lange (zie 163).

96    Geertruida Snijders, geboren op 05-06-1869 te gemeente Weerselo, dochter van Jan Hendrik Snijders, landbouwer en Gezina oude Volmerink, overleden op 24-12-1904 te buurtschap Denekamp op 35-jarige leeftijd. Memorie van successie: De aangifte werd gedaan in maart 1905 door Hermannus van Lange, weduwnaar, opzichter te Beuningen. Hij handelt eveneens als vader en wettige voogd over zijn drie dan nog minderjarige kinderen: Geertruida Johanna-, Maria Susanna- en Bernardus Hendrikus van Lange. Het actief van de nalatenschap, dat niet nader wordt omschreven, wordt bepaald op f 619,83. Het zuiver saldo bedraagt f 538,33. Tevens wordt een onderdeeld vierde gedeelte van een rentegevende schuldvordering ten laste van de firma Ledeboer te Almelo opgevoerd, groot f 500,- De rente daarvan verschijnt jaarlijks op 1 januari.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-11-1895 te Denekamp met Hermannus (Herman) Van Lange, 27 jaar oud (zie 95). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30-05-1906 te Denekamp met Geertruida Maria (Trui) Oortman, 23 jaar oud (zie 97).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
97    Geertruida Maria (Trui) Oortman, geboren op 12-12-1882 te Volthe, gem. Weerselo, dochter van Hendrik Jan Oortman en Gezina oude Weernink, overleden op 02-08-1956 te Beuningen op 73-jarige leeftijd, begraven te Denekamp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1906 te Denekamp met Hermannus (Herman) Van Lange, 37 jaar oud (zie 95). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-11-1895 te Denekamp met Geertruida Snijders, 26 jaar oud (zie 96).}
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
98    Johanna Bossink, geboren op 13-11-1859 te Groot Agelo, overleden op 18-02-1870 te Groot Agelo op 10-jarige leeftijd, huisnummer 23.
 
99    Hendrikus (Hendrik) Bossink, landbouwer te Groot Agelo, geboren op 08-08-1863 te Groot Agelo, overleden op 03-08-1903 te Groot Agelo op 39-jarige leeftijd, ongehuwd.
Samen met Johanna Rikhof, weduwe van Bernardus Franciscus Lansink, landbouwster te Reutum koopt Hendrik Bossink op 5 augustus 1894 een perceel bouwland en hakhout met het op dat perceel staande hout, genoemd "de Opperskamp", gedeeltelijk in de gemeenten Tubbergen en Denekamp gelegen en voor het geheel groot 36 aren 70 centiaren, bestaande uit bouwland onder de gemeente Denekamp, Sectie A, nummer 1378, groot 30 aren 70 centiaren en onder de gemeente Tubbergen, een noordelijk gedeelte ter grootte van 6 aren. Het gedeelte dat door Hendrik wordt aangekocht is 13 aren 30 centiaren, zoals dat "aan de noordzijde is afgescheiden door de lijn, getrokken in het verlengde van de zuidelijke grenslijn van het perceel gemeente Denekamp Sectie A, nummer 1378 en loopende in westelijke richting tot aan den weg waaraan dit perceel in het westen grenst, van een perceel heide en hakhout, gelegen in de gemeente Tubbergen, onder Sectie F, nummers 1809 en 895a, heide ein bouwland, samen geheel groot 19 aren, 30 centiaren." Het perceel wordt verkocht door Jan Hendrik Kok uit Groot Agelo voor de som van f 31,-.
 
100    Maria Bossink, dienstbode, geboren op 25-05-1866 te Groot Agelo, overleden op 04-02-1891 te Groot Agelo op 24-jarige leeftijd, huisnummer 60, ongehuwd.
 
101    Femia (Fenne) Bossink, geboren op 18-01-1869 te Groot Agelo, overleden op 08-01-1928 te Breklenkamp op 58-jarige leeftijd, "Wewwe".
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 12-01-1889 te Denekamp met Joannes Henricus (Jan Hendrik) Oortman, 27 jaar oud (zie 102).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 07-07-1910 te Denekamp met Gerardus Johannes Blokhuis, 36 jaar oud (zie 103).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Aleida (Meyken) Oortman (zie 165).
   2.  Johanna Aleida (Anna) Oortman (zie 167).
   3.  Hermanus Johannes (Herman) Oortman (zie 169).
   4.  Gezina Aleida (Siena) Oortman (zie 171).
   5.  Aleida Maria (Leis) Oortman (zie 173).
   6.  Geertruida Gezina (Trui) Oortman (zie 175).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Hendrikus Johannes Blokhuis (zie 177).

102    Joannes Henricus (Jan Hendrik) Oortman, landbouwer op "de Wewwe" of Weversboer te Breklenkamp, geboren op 14-02-1861 te Breklenkamp, overleden op 12-05-1909 te Breklenkamp op 48-jarige leeftijd. De Memorie van Successie. De aangifte wordt gedaan door Femia Bossink, landbouwster te Breklenkamp, voogdes over haar nog minderjarige kinderen. In de aangifte wordt gesproken over Hendrik Jan Oortman. Hij is zonder testament te maken, overleden te Breklenkamp. Het actief van de nalatenschap is geschat op f 2.410,00 en het passief op f 1.344,20 zodat het zuiver saldo bedraagt f 1.065,80
Hij heeft geen effecten nagelaten, en geen andere rentegevende papieren dan de helft van een inleg in de Sparkasse van het voormalige ambt Neuenhaus, bedragende voor de genoemde helft 350 Reichsmark of f 210, -
Tot de nalatenschap behoort het volgende vast goed, kadastraal gelegen in de gemeente Denekamp
1. Sectie E: de helft in huis en erf, bouwland, wei- en hooiland, bos en heide, nummers 863, 866, 912, 937, 938, 939, 942, 943, 944, 945, 998, 1000, 1978, 2072, 2395, 2418, 2419, 2422, geheel groot 16 ha 13 a 30 ca
2. Een twaalfde deel in een perceel groengrond gelegen in Sectie E, nr. 1872, geheel groot 8 ha 40 a 60 ca Denekamp, 12 juli 1909 w.g. F. Bossink.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-01-1889 te Denekamp met Femia (Fenne) Bossink, 19 jaar oud (zie 101). {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 07-07-1910 te Denekamp met Gerardus Johannes Blokhuis, 36 jaar oud (zie 103).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
103    Gerardus Johannes Blokhuis, landbouwer na huwelijk op Wewwe te Breklenkamp, geboren op 18-04-1874 te Lattrop, zoon van Gerardus Joannes Blokhuis en Johanna Weenders. Op 28 juni 1910 wordt door Gerhardus Blokhuis ten overstaan van notaris Kleinschmit te Ootmarsum een testament gemaakt. In de betreffende acte wordt als zijn beroep landbouwersknecht vermeld, wonende op het erve Pikkemaat te Lattrop. Hij benoemt tot erfgenaam van zijn hele nalatenschap zijn aanstaande echtgenote Euphemia Bossink, weduwe van Hendrik Jan Oortman, landbouwster, wonende op het erve "Wever" te Breklenkamp. Vier dagen later, op 2 juli 1910 verschijnt Femia Bossink voor dezelfde notaris en legateert aan haar aanstaande echtgenoot Gerhardus Blokhuis het levenslang vruchtgebruik van haar gehele nalatenschap. Voor het geval ze mocht komen te overlijden zonder achterlating van kinderen of verdere afstammelingen benoemt ze Gerhardus Blokhuis tot enige en algehele erfgenaam van haar gehele nalatenschap.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-07-1910 te Denekamp met Femia (Fenne) Bossink, 41 jaar oud (zie 101). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-01-1889 te Denekamp met Joannes Henricus (Jan Hendrik) Oortman, 27 jaar oud (zie 102).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
104    Albert Johannes Bossink, timmerman, later aannemer te Enschede, geboren op 06-10-1874 te Groot Agelo, overleden op 06-09-1932 te Enschede op 57-jarige leeftijd. Albert is op de morgen van het huwelijk van zijn oudste zoon Gerard overleden Na zijn vertrek uit Groot Agelo en vestiging in Enschede woont hij in de eerste periode woont hij aan het Gronause Voetpad nr. 138, vanaf 23 mei 1901 aan de Bentrotstraat 54 en vanaf 17 juni 1921 aan de Leliestraat 2. Op dit adres had hij later ook zijn aannemersbedrijf gevestigd. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel werd de vestiging van de "timmer- en aannemingszaak A.J.Bossink " geregistreerd in het jaar 1910.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1901 te Enschede. Het echtpaar woonde in de eerste jaren van hun huwelijk aan de Bentrotstraat 54. Later verhuisden ze naar de Leliestraat 2. Hier was op 1 januari 1910 het aannemersbedrijf gevestigd. Het echtpaar bewoonde nummer 4. Beide panden werden veel later verkocht aan schildersbedrijf Rosens. Het aannemersbedrijf van A.J. Bossink was toen inmiddels aan de Roomweg gevestigd. Echtgenote is Hermina Gezina Vogt, 23 jaar oud (zie 105).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Maria (Betsy) Bossink (zie 180).
   2.  Hermanus Hendrikus Bossink (zie 181).
   3.  Hendrikus Johannes Bossink (zie 183).
   4.  Aleida Catharina (Ida) Bossink (zie 184).
   5.  Johannes Hendrikus (Johan) Bossink (zie 186).
   6.  Maria Jozefina (Finy) Bossink (zie 188).
   7.  Gesina Hermina Oda Bossink (zie 190).

105    Hermina Gezina Vogt, geboren op 17-07-1877 te Enschede, dochter van Hermanus Vogt en Berendina Engels, overleden op 10-11-1948 te Enschede op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1901 te Enschede. Het echtpaar woonde in de eerste jaren van hun huwelijk aan de Bentrotstraat 54. Later verhuisden ze naar de Leliestraat 2. Hier was op 1 januari 1910 het aannemersbedrijf gevestigd. Het echtpaar bewoonde nummer 4. Beide panden werden veel later verkocht aan schildersbedrijf Rosens. Het aannemersbedrijf van A.J. Bossink was toen inmiddels aan de Roomweg gevestigd. Echtgenoot is Albert Johannes Bossink, 26 jaar oud (zie 104).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
106    Gerrit Jan Bossink, landbouwer te Groot Agelo, later te Tubbergen, geboren op 06-04-1878 te Groot Agelo. Hij werd postuum geboren: zijn vader Gerrit Jan is overleden 24 december 1877 te Groot Agelo, overleden op 21-01-1962 te Geesteren op 83-jarige leeftijd, overleden ten huize van zijn oudste dochter. In augustus1919 koopt Gerrit Jan Bossink een boerderij aan de Geestersestraat te Tubbergen. Op de kadastrale legger van 1830 staat de naam "Blankevoort" bij het huisperceel. Het toenmalige adres was Tubbergen, B 211 (dat is aan de huidige Hardenbergerweg, nr. 68) Voor de financiering ervan werd een hypotheek afgesloten ten bedrage van f 5000,- ten behoeve van Gezina Scholten te Tubbergen. In de hypotheekacte wordt het onroerend goed nader omschreven:
1. Huis en erf met bouw-, weiland en heide, kadastraal bekend in de gemeente Tubbergen, Sectie B, nummers 2220, 2221, 2222, 332, 333, 334, 342, 343, 344, en 346
2. Sectie L, nummer 129 groot 3 hectare 87 are 70 ca en bekend onder de naam "Blankevoort"
3. Een westelijk deel van Sectie L, nummer 1604, ter grootte van ongeveer 47 are 30 ca
4. Een westelijk deel van Sectie L, nummer 1602, groot 30 are
5. Een westelijk deel van Sectie L, nummer 1601, groot 70 are.
Een en ander zoals Gerrit Jan Bossink dit heeft aangekocht bij acte van veiling verleden voor kandidaatnotaris Pieter Tas te Almelo, plaatsvervanger van notaris L.R.Wierenga op 8 en 22 augustus 1919.

Gerrit Jan was eigenaar geworden van het perceel land in Groot Agelo dat destijds door zijn oom Hendrikus Bossink in 1894 was aangekocht. Als hij eind 1919 met zijn gezin uit Groot-Agelo vertrekt naar Tubbergen, zal de afstand naar dit bouwland toch als te bezwaarlijk zijn ervaren. Op 20 juni 1920 verkoopt hij het perceel met dan een nieuw kadastraal nummer in Sectie A, nummer 2899, ter grootte van 29 aren aan zijn zwager Gerhard Flinkers, landbouwer te Reutum. De verkoopprijs bedraagt f 250,-

Op 2 juni 1932 's avonds tussen 17.45 en 18.00 uur brak er brand uit op de boerderij aan de Hardenbergerweg. De brand begon op de zolder en werd veroorzaakt door kortsluiting. De boerderij brandde geheel uit en op dezelfde plek werd een nieuwe boerderij gebouwd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-11-1912 te Denekamp met Geertruida Burink, 26 jaar oud (zie 107).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Suzanna Maria (San) Bossink (zie 192).
   2.  Gerardus Johannes (Jan) Bossink (zie 194).
   3.  Bernardus Marinus (Bernard) Bossink (zie 196).
   4.  Christina Maria (Marie) Bossink (zie 198).
   5.  Johanna Josephina (Annie) Bossink (zie 200).
   6.  Henri Everhard Bossink (zie 202).
   7.  Gesina Theresia (Sien) Bossink (zie 203).
   8.  Hendrikus Antonius (Hein) Bossink (zie 205).
   9.  Gerardus Franciscus Joseph (Gerard) Bossink (zie 207).

107    Geertruida Burink, geboren op 18-06-1886 te Reutum, dochter van Gerrit Jan Burink en Christina Susanna Kamphuis, overleden op 24-12-1938 te Tubbergen op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-11-1912 te Denekamp met Gerrit Jan Bossink, 34 jaar oud (zie 106).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
108    Johanna Velthuis (Veldhuis), geboren op 12-04-1874 te Reutum, geboren in het huis met het nummer K 16. Dit huisnummer wordt in 1923 gewijzigd in K 18. Dit latere nummer veranderde uiteindelijk in Holsmanweg 5, Reutum, overleden op 02-05-1902 te Reutum op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-06-1895 te Tubbergen met Bernardus Wolbers, 25 jaar oud (zie 109), inwoonster is kostgangster Gesina ter Wee, geboren op 1 mei 1833 te Weerselo en overleden op 23 maart 1904 te Reutum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Albertus ("Oalvelinksjenske") Wolbers (zie 209).
   2.  Gezina Aleida Wolbers (zie 210).

109    Bernardus Wolbers, vanaf 1895 landbouwer op "Oal Velink" te Reutum, geboren op 04-05-1870 te Fleringen, zoon van Hermannus Johannes Wolbers en Catharina Aleida Flinkers, overleden op 15-07-1935 te Reutum op 65-jarige leeftijd, hertrouwt op 22 januari 1903 te Tubbergen met Susanna Braakhuis. ("Oalbersboer") geboren 15 november 1872, dochter van Gerrit Jan Braakhuis en Gezina Droste. Uit dit tweede huwelijk worden negen kinderen geboren.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-06-1895 te Tubbergen met Johanna Velthuis (Veldhuis), 21 jaar oud (zie 108), inwoonster is kostgangster Gesina ter Wee, geboren op 1 mei 1833 te Weerselo en overleden op 23 maart 1904 te Reutum.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
110    Gerhard Bekke, geboren op 15-02-1877 te Dulder, gem. Weerselo, overleden op 28-06-1882 te Dulder, gem. Weerselo op 5-jarige leeftijd.
 
111    Albertus Johannes (Johan) Bekke, hij vertrekt naar Enschede en begint er op 1 augustus 1938 een schildersbedrijf, geboren op 18-07-1879 te Dulder, gem. Weerselo, overleden op 21-09-1952 te Enschede op 73-jarige leeftijd, hertrouwt op 28 juni 1950 te Enschede met Lamberta Maria Balvers Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-08-1902 te Enschede met Hermina (Mina) Rijkhof, 26 jaar oud (zie 112).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fenna Maria (Fenna) Bekke (zie 212).
   2.  Anna Maria (Jo) Bekke (zie 214).
   3.  Gerrit Jan Bekke (zie 216).
   4.  Johan Gradus (Johan) Bekke (zie 218).
   5.  Hendrikus Johannes Antonius (Hennie) Bekke (zie 220).
   6.  Geertruida Maria (Truus) Bekke (zie 222).
   7.  Maria Johanna (Marie) Bekke (zie 223).
   8.  Albertus Johannes (Albert) Bekke (zie 225).
   9.  Hermina Johanna (Miny) Bekke (zie 227).
   10.  Alie Bekke (zie 229).

112    Hermina (Mina) Rijkhof, geboren op 05-12-1875 te gemeente Losser, dochter van Gradus Rijkhof, landbouwer te Losser en Anna Maria Krüssel, overleden op 07-07-1948 te Enschede op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-08-1902 te Enschede met Albertus Johannes (Johan) Bekke, 23 jaar oud (zie 111).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
113    Johanna Steggink, geboren op 07-06-1864 te Reutum. De geboorteaangifte werd gedaan door haar grootvader Albertus Steggink. In de geboorteacte wordt vermeld dat de vader Gerrit Jan Steggink door vertrek naar elders is verhinderd de aangifte zelf te doen, overleden op 21-04-1888 te Reutum op 23-jarige leeftijd. Op dezelfde dag dat haar enige kind Hendrikus Johannes overleed verschijnt notaris Ten Pol uit Ootmarsum bij het echtpaar Aan de Stegge-Steggink om Johanna's testament op te maken. Ze benoemt haar echtgenoot Hendrikus Gerardus aan de Stegge, landbouwer op "Timmer" tot haar erfgenaam. Bijna twee weken later overlijdt ze, 23 jaar oud.
Haar Memorie van Successie:
De aangifte gebeurt door
1. Hendrikus Gerardus aan de Stegge, weduwnaar van Johanna Steggink, landbouwer te Reutum
2. Gerrit Jan Steggink, landbouwer te Reutum, weduwnaar van Berendina List, overleden vóór de erflaatster en nu gehuwd met Gerritdina Johanna Lankamp, vader van de erflaatster
Zonder testament zouden gerechtigd zijn geweest: de vader voor 1/3 deel de zoon uit het eerstgenoemde huwelijk Johannes Steggink, als volle broer van de erflaatster. Het enige kind uit het tweede huwelijk met Gerritdina Johanna Lankamp: Maria Susanna Steggink, samen voor 2/3 deel. Dat dus tot de nalatenschap gerechtigd zijn de sub 1 genoemde aangever voor 5/6 en de sub 2 genoemde vader voor 1/6 deel. Dat de nalatenschap bestaat uit de helft van de goederen en schulden, behoord hebbende tot de huwelijksgemeenschap: A. Actief:
1. enige mobilaire en lichamelijke zaken ter waarde van f 200,-
2. contant geld f 20,-
3. 1/10 deel in de goederen afkomstig van de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tussen de vader van de eerstgenoemde aangever wijlen Johannes aan de Stegge en diens nog in leven zijnde echtgenote Hermina oude Lansink, te weten:
a. onroerende goederen onder Reutum, sectie F, nrs. 580, 453, 471, 1257, 1764, 2341, 2342, 1914, 470, 721 en 1763, zijnde alles bouwland, weiland, heide en grasgrond, 2 ha 11 a 43 ca. en de onverdeelde helft in sectie L, nrs.1785 en 1786, heide, groot 74 a 30 ca. geschat voor 1/10 deel op f 100,-
b. Schuldvorderingen wegens geleend geld ten laste van
* Johannes List te Reutum f 700, voor gemeld aandeel f 70,-
* Johannes Antonius Brunninkhuis te Ootmarsum f 1500,- voor gemeld aandeel f 150,-
* Jan Schabos te Ootmarsum f 1100,- voor gemeld aandeel f 110,-
* Jan van Steden te Ootmarsum f 800,- voor gemeld aandeel f 80,-
* Albertus oude Steenhof, Denekamp f 400,- voor gemeld aandeel f 40,-
* Gerhardus Timmers te Reutum, f 400,- voor gemeld aandeel f 40,-
* Johannes Kroese te Tubbergen f 1500,- voor gemeld aandeel f 150,-
Rente op deze zeven schuldvorderingen tot en met de sterfdag f 25,60
Voorts een renteloze lening aan Hermannus Johannes Kemperink te Tubbergen f 1250,- voor gemeld aandeel f 125,-
4. 1/10 deel van de inboedel op f 1800,- = f 180,- (dit is de inboedel van het huwelijk sub 3 gemeld.)
5. 2/9 deel in enkele roerende zaken en inboedel, behorende tot de nalatenschap van erflaatsters moeder en broer (beide overleden) Berendina List en Gerhardus Steggink, geheel op f 200,- waarvan 2/9 deel bedraagt f 44,50 Totaal actief f 1335,10 Waarvan de helft f 667,55
B. Passief:
Schuldvorderingen ten bate van:
1. Hermannus aan de Stegge te Klein Agelo, blijkens onderhands handschrift van 1 januari 1885 te Klein Agelo f 240,-
2. Johanna Wiefker te Reutum blijkens onderhands handschrift van 1 december 1884 f 300,-
3. J.W. Heinink te Reutum, blijkens onderhands handschrift van 1 februari 1885 te Reutum f 60,-
Totaal passief: f 306,-
Begrafeniskosten erflaatster f 24,- Samen f 330,-
Zodat het zuiver actief bedraagt: f 667,55 minus f 330,- = f 337,55
Gedaan te Ootmarsum. W.g. H.G. aan de Stegge G.J. Steggink.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-01-1886 te Tubbergen met Hendrikus Gerardus Aan de Stegge, 23 jaar oud (zie 114).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes Aan de Stegge (zie 231).

114    Hendrikus Gerardus Aan de Stegge, landbouwer te Reutum, geboren op 13-12-1862 te Reutum, zoon van Johannes aan de Stegge en Harmina Oude Lansink, overleden op 24-04-1897 te Enterbroek, gem. Wierden op 34-jarige leeftijd, erve De Keizer
De memorie van successie t.a.v. de nalatenschap van Hendrikus Gerhardus aan de Stegge vindt plaats op 2 november 1897.
De aangifte wordt gedaan door Johanna Jonker, zijn weduwe. Erfgenamen zijn de drie zonen: Gerhardus Johannes -, Johannes Frederikus - en Johannes Hermannus aan de Stegge, ieder voor 1/3 deel. De nalatenschap bestaat uit de helft van de volgende onroerende goederen, gelegen onder Wierden, Sectie E, nummers 290, 291, 292, 297, 301, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061 en Sectie I nummer 4389. Zijnde hooi-, bouw- en weiland, erf, huis en erf, wal, hakhout en heide en veengrond, samen 20 ha. 18 a. 5 ca. Dat de nalatenschap bestaat uit Actief f 3.850,-; Passief f 3790,- Zuiver saldo f 60,-. Hendrikus is landbouwer op het boerderijtje "Timmer" te Reutum, K-51. (= Brokmansweg 5)
Hij hertrouwt op 7 mei 1889 met Johanna Jonker, Daatje, geboren 1 december 1865 in de gemeente Hellendoorn, wijk B, huisnummer 68. Ze is een dochter van Johannes Jonker en Frederika Toef. Hendrikus vertrekt met Daatje naar Enter in de gemeente Wierden en ze gaan wonen op het erve "De Keizer", ook wel "Hommes"genoemd. Op dit erve woonde ene Willem Hommes, die naar de Verenigde Staten was geëmigreerd. Net voor aankomst was er een brand uitgebroken op het schip, waarbij Willem om het leven is gekomen. Antonius Johannes aan de Stegge, een broer van Hendrikus Gerardus aan de Stegge kocht op 27 september 1899 erve "De Keizer" tijdens een publieke verkoop van Hendrik ten Cate uit Almelo. Het aankoopbedrag was f 5.700,-
Johanna Jonker hertrouwt met Gradus Johannes Geerdink. Ze is overleden op 29 november 1929 te Enterbroek, gemeente Wierden, huisnummer 1646.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-01-1886 te Tubbergen met Johanna Steggink, 21 jaar oud (zie 113).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
115    Johannes (Jens) Steggink, geboren op 16-08-1865 te Reutum. Door ziekte is de vader verhinderd de aangifte zelf te doen, overleden op 08-05-1917 te Rossum op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-06-1900 te Weerselo met Hendrika (Dika) Oude Wolcherink, 33 jaar oud (zie 116).
 
116    Hendrika (Dika) Oude Wolcherink, geboren op 22-02-1867 te Rossum, dochter van Frederikus oude Wolcherink en Catharina Nijhof, overleden op 16-01-1955 te Rossum op 87-jarige leeftijd. Ze woont op het Oude Hersmole of Steggert in Rossum. Ze is weduwe zonder kinderen van Bernardus Brakhuis, met wie ze op 20 januari 1899 getrouwd was en die een paar maanden later aan de gevolgen van longontsteking is overleden. Uit hun huwelijk worden geen kinderen geboren. Johannes Steggink is overleden op 8 mei 1917 te Rossum, nummer 49. Hendrika hertrouwt op 11 april 1918 te Weerselo met Herman Nijhuis. Uit geen van de drie huwelijken werden kinderen geboren.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-06-1900 te Weerselo met Johannes (Jens) Steggink, 34 jaar oud (zie 115).
 
117    Gerardus Steggink, landbouwer, geboren op 07-09-1866 te Reutum, overleden op 13-01-1888 te Reutum op 21-jarige leeftijd. Oal Velink, ongehuwd.
 
118    Susanna Maria Steggink, geboren op 06-04-1888 te Reutum. Oal Velink, Nieuwematenweg 25, tweeling met levenloos kind van het mannelijk geslacht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-05-1913 te Tubbergen met Gerardus Dijkhuis, 30 jaar oud (zie 119).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Johannes (Herman) Dijkhuis (zie 232).
   2.  Johanna Gesina (Annie) Dijkhuis (zie 234).
   3.  Gesina Christina (Sien) Dijkhuis (zie 238).
   4.  Gerardus Joseph (Gerard) Dijkhuis (zie 240).
   5.  Bernardus Joseph (Bernard) Dijkhuis (zie 242).
   6.  Everhardus Antonius (Eef) Dijkhuis (zie 244).
   7.  Harry Joseph (Harry) Dijkhuis (zie 246).

119    Gerardus Dijkhuis, landbouwer na huwelijk op Oal Velink, Nieuwematenweg 25, Reutum, geboren op 18-02-1883 te Geesteren, zoon van Hermanus Dijkhuis en Gesina oude Avenhuis.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-05-1913 te Tubbergen met Susanna Maria Steggink, 25 jaar oud (zie 118).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
120    levenloos kind Steggink, geboren op 06-04-1888 te Reutum, tweeling met Susanna Maria.
 
121    Christina Johanna Steggink, geboren op 22-05-1889 te Reutum. Oal Velink, overleden op 25-06-1922 te Reutum op 33-jarige leeftijd, overleden 2 weken na de geboorte van het enige kind
De memorie van successie van Christina Johanna Steggink wordt gedaan door haar echtgenote Hermannus Lansink. Bij testament voor notaris Poelma te Tubbergen op 9 juni 1922 verleden, benoemt ze haar echtgenoot Hermannus Lansink tot erfgenaam van haar gehele nalatenschap. Het huwelijk was in algehele gemeenschap van goederen gesloten en de nalatenschap bestond uit:
Baten
1. Huis en erf met bouw- en weiland, kadastraal bekend gemeente Tubbergen, sectie F, nummers 1541, 2491, 2914, 2965, 3633, 3634, 3910, 4413, 4414, 4612, 4741, 4740, 2908, 3911, geheel groot 2.12.28 ha. Geschat op een waarde van f 3.000,00
2. Een vordering ten laste van de boerenleenbank te Reutum, groot met de lopende rente 3 ½ % t/m de sterfdag f 2.585,46
3. Een vordering ten laste van de Rijkspostspaarbank, groot f 1.159,86 lopende rente van 2,64 % f 14,88
4. roerende goederen f 800,00
5. contanten f 200,00
Samen f 7.760,20
Schulden:
1. Aan Dokter Wortelboer te Ootmarsum, voor geneeskundige behandeling in 1922 f 75,00
2. Aan Dokter Essink te Ootmarsum voor idem f 25,00 Totaal schulden f 100,00
Het saldo van de gemeenschap is f 7.660,20
Het saldo van de nalatenschap voor de beide ergenamen is f 3.830,10
De begrafeniskosten tot en met het eerste jaargetijde bedragen f 250,-
Zodat het belastbaar saldo bedraagt f 3.580,10.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-06-1921 te Tubbergen met Hermanus Lansink, 49 jaar oud (zie 122).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Johannes Lansink (zie 248).

122    Hermanus Lansink, landbouwer en klompenmaker op "Loasan" te Reutum, Ootmarsumsestraat, geboren op 11-07-1871 te Mander, zoon van Gerardus Lansink en Dina Hofstede, overleden op 01-12-1952 te Reutum op 81-jarige leeftijd. Als erfgenaam had hij benoemd Suzanna Kamphuis, die als huishoudster bij hem in dienst was. Zij bleef ongehuwd en overleed in 1987. Haar erfgenaam was haar neef Teun Vleerbos, die het boerderijtje verkocht aan de familie Hartman. Anno 2007 wordt het dan inmiddels gerestaureerde boerderijtje bewoond door de familie Nieuwe Weme. Herman was dagloner en had een klompenmakerswerkplaatsje. Ook verkocht hij turf en kolen, was hulppostbode en deed in verzekeringen. Met zijn echtgenote gaat hij wonen op een boerderijtje in Reutum, dat plaatselijk bekend staat onder de naam "Loasan". Het boerderijtje ligt in wijk K, nummer 69. Later verandert dit nummer in nummer 79 en weer later in buurtschap Reutum 214. Uiteindelijk wordt het Ootmarsumseweg, nr. 340.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 08-06-1921 te Tubbergen met Christina Johanna Steggink, 32 jaar oud (zie 121).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123    Gezina Steggink, geboren op 11-07-1891 te Reutum. Oal Velink, overleden op 24-11-1954 te Oldenzaal op 63-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Ootmarsum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-05-1921 te Ootmarsum met Johannes Hermannus (Johan) Berghuis, 24 jaar oud (zie 124).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Johannes Joseph (Bertus) Berghuis (zie 249).
   2.  Johanna Bernardina Berghuis (zie 251).

124    Johannes Hermannus (Johan) Berghuis, brievenbesteller in Ootmarsum, geboren op 30-09-1896 te Ootmarsum. Albertus Gerardus Berghuis, landbouwer te Ootmarsum en van Berendina Postel, overleden op 15-03-1971 te Oldenzaal op 74-jarige leeftijd. Hertrouwt 10 juli 1959 te Ootmarsum met Anna Maria Gertrud Silder, geboren 10 november 1900 te Lage/Duitsland en overleden 24 mei 1987 te Oldenzaal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1921 te Ootmarsum met Gezina Steggink, 29 jaar oud (zie 123).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
125    Mina Steggink, geboren op 04-02-1894 te Reutum. Oal Velink, overleden op 24-03-1971 te Oldenzaal op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Johannes Antonius Herink (zie 126).
 
126    Johannes Antonius Herink, geboren op 08-07-1904 te gemeente Losser, overleden op 17-07-1970 te Oldenzaal op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Mina Steggink (zie 125).
 
127    levenloos kind Steggink, geboren op 01-03-1897 te Reutum.
 
128    levenloos kind Steggink, geboren op 07-09-1898 te Reutum.
 
129    Christina Susanna Steggink, geboren op 01-04-1904 te Reutum. Oal Velink, overleden op 02-12-1958 te Groot Agelo op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-07-1932 te Denekamp met Gradus Johannes Meijer, 43 jaar oud (zie 130).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Albertus Hermanus (Herman) Meijer (zie 252).
   2.  Johannes Gerardus Hermannus (Jan) Meijer (zie 254).
   3.  Anna Susanna (Anny) Meijer (zie 256).
   4.  Bernardus Gerardus Johannes (Ben) Meijer (zie 258).
   5.  Gerardus Johannes Franciscus (Gerard) Meijer (zie 260).
   6.  Hendrikus Johannes Bernardus (Henk) Meijer (zie 262).
   7.  Eduard Bernhard Johan (Eef) Meijer (zie 264).
   8.  Antonius Hendrikus Bernardus (Antoon) Meijer (zie 266).

130    Gradus Johannes Meijer, landbouwer te Groot Agelo, "Luuksmeijer" Nijenkampsweg, geboren op 07-02-1889 te Groot Agelo, zoon van Albertus Hermannus Meijer en Susanna Groeneveld, overleden op 16-02-1949 te Groot Agelo op 60-jarige leeftijd, naam op het bidprentje: Gerardus Johannes Meijer.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 08-07-1932 te Denekamp met Christina Susanna Steggink, 28 jaar oud (zie 129).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
131    Bernardus Johannes (Jannes) Oude Lansink, geboren op 31-08-1869 te Fleringen, overleden op 10-04-1870 te Fleringen, 222 dagen oud.
 
132    Gerardus Oude Lansink, landbouwer, geboren op 23-01-1871 te Fleringen, overleden op 24-01-1944 te Reutum op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-11-1900 te Tubbergen. Het echtpaar gaat wonen in Fleringen/Reutum op een wönnersplaats van het erve Lansink/Laansman uit Fleringen, genaamd "Tolhek". Dat is in wijk K, achtereenvolgens genummerd 97 (in 1910) 115 (in 1923), en 291 (in 1938) en uiteindelijk is het adres Oldenzaalseweg 145, Fleringen. In latere jaren vertrekt het gezin naar Glanerbrug. Een neef, Herman oude Lansink, "Muller Herman", zoon van Gerardus' broer Bernardus en in 1956 gehuwd met Charda Hulsman woont daarna in de boerderij "Tolhek"(van 1956 tot 1963) Hun vier kinderen worden er geboren. In 1963 neemt Herman's broer Harry "Muller Harry", de bouwerij over. Hij was in dat jaar getrouwd met Antonia Hendrika Slootman. Echtgenote is Anna Maria Heithuis ("Bosman's Meijken"), 20 jaar oud (zie 133).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Johannes Oude Lansink (zie 268).
   2.  Hermanus Gerardus Oude Lansink (zie 269).
   3.  Anna Johanna (Hanna) Oude Lansink (zie 270).
   4.  Gesina Berendina Oude Lansink (zie 271).
   5.  Maria Hendrika Oude Lansink (zie 272).
   6.  Hermanus Oude Lansink (zie 273).

133    Anna Maria Heithuis ("Bosman's Meijken"), geboren op 15-03-1880 te Fleringen, boerderij "Bosman", dochter van Hermannus Heithuis en Anna Hofmeijer, overleden op 02-11-1962 te Enschede op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-11-1900 te Tubbergen. Het echtpaar gaat wonen in Fleringen/Reutum op een wönnersplaats van het erve Lansink/Laansman uit Fleringen, genaamd "Tolhek". Dat is in wijk K, achtereenvolgens genummerd 97 (in 1910) 115 (in 1923), en 291 (in 1938) en uiteindelijk is het adres Oldenzaalseweg 145, Fleringen. In latere jaren vertrekt het gezin naar Glanerbrug. Een neef, Herman oude Lansink, "Muller Herman", zoon van Gerardus' broer Bernardus en in 1956 gehuwd met Charda Hulsman woont daarna in de boerderij "Tolhek"(van 1956 tot 1963) Hun vier kinderen worden er geboren. In 1963 neemt Herman's broer Harry "Muller Harry", de bouwerij over. Hij was in dat jaar getrouwd met Antonia Hendrika Slootman. Echtgenoot is Gerardus Oude Lansink, 29 jaar oud (zie 132).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
134    Albartus Johannes (Jens) Oude Lansink, landbouwer na zijn huwelijk op boerderij Lansink, "Laansman" te Fleringen aan de B. Meenweg, geboren op 29-01-1873 te Fleringen, overleden op 07-11-1954 te Fleringen op 81-jarige leeftijd. Op elfjarige leeftijd was hij wees geworden: zijn moeder was in 1881 overleden en zijn vader een paar jaar later, in 1885. Evenals zijn broers en zus werd hij in het gezin van familieleden opgenomen. In zijn geval was dat aanvankelijk in Weerselo en later op boerderij "Reetberg" bij de familie Oude Lenferink. Later werd Jens knecht bij de familie Lansink op boerderij "Laansman" in Fleringen, dichtbij de plek waar hij geboren was.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31-01-1907 te Tubbergen met Maria Berendina Lansink, 34 jaar oud (zie 135). Boerderij Wigbelt was tot de Franse Tijd hofhorig onder de Hof Ootmarsum. De boer had de verplichting om eens per veertien dagen te dienen aan het hof in Ootmarsum. Dit dienen kon bestaan uit allerlei voorkomende werkzaamheden.
Boerderij "Wigboldink" was in 1823 door Jan Wigbelt en zijn echtgenote Janna Veldink te Vasse aan Franz Egon von Bönninghausen verkocht. Deze verkocht het op zijn beurt aan de heer Ten Bruggencate in Almelo. Deze Ten Bruggencate blijkt namelijk in 1853 eigenaar te zijn. De boerderij Wigbelt kreeg de naam "Laansman" toen de familie Lansink er kwam te wonen.

Van de boerderij is een zogenaamde Domeinkaart uit 1780 bewaard gebleven met daarop alle onderhorige percelen getekend. Alle percelen werden er met de toenmalige naam genoemd: De tekenaar was landmeter G.W.Ameling. Zo heetten de zaailanden: "Op den Camp, Den Gaarden, Lubbersstuk, Den Loom Camp, Den Aies Akker, Den Camp, het Haasstuk, Boerdeel, Boonen Akker, Agter het Maalland, Hand Stukke, Laage Hakke, Hooge Hakke, Wensch Stuk, De Telg Bree, Schippleij, Het Venne Stuk, Het groote Kodden Stuk, Het kleine Kodden Stuk, Den Dan Akker, het Kock Stukke, het Hooge Graven Stuk, Het Graven Stuk en de Spijk Camp"
De namen van de groenlanden waren: "De Zilver Maate, Deürlos, De wijde Maate, Weyde Dreus, Plagge Grond, Het Maalland en het Nije"
Vervolgens werden drie percelen als "vrij" opgegeven en is er ook nog een perceel "Pootegrond en een Telgencampjen"

Het erve Laansman had vijf zogenaamde "wönnersplaatsen", te weten:
a. "Drostendieks" aan de Haarlefertsweg 50 in Fleringen, nu bewoond door Jan Oude Lansink en zijn gezin b. "De Weuste" aan de Weustboerweg 6 in Reutum, bewoond door de familie H.F. Veldscholten. c. "Withag" in Fleringen aan de Ootmarsumseweg 269 en bewoond door Hilde Oude Lansink en haar partner. d. "Brughuis" aan de Stroveldsweg in Fleringen en e. "Tolhek" aan de Oldenzaalseweg in Fleringen, nu bewoond door de Harry Oude Lansink en zijn gezin.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria (Anna) Oude Lansink (zie 275).
   2.  Gesina Johanna (Sientje) Oude Lansink (zie 277).
   3.  Hermanus Johannes (Herman) Oude Lansink (zie 278).
   4.  Bernardus Gerardus Oude Lansink (zie 280).
   5.  Maria Antonia Oude Lansink (zie 282).

135    Maria Berendina Lansink, erfopvolgster boerderij Lansink (voorheen erve "Wigbelt") te Fleringen, geboren op 30-04-1872 te Fleringen, dochter van Hermanus Lansink en Johanna Nijeweme, Nijeweeme, overleden op 17-08-1944 te Fleringen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31-01-1907 te Tubbergen met Albartus Johannes (Jens) Oude Lansink, 34 jaar oud (zie 134). Boerderij Wigbelt was tot de Franse Tijd hofhorig onder de Hof Ootmarsum. De boer had de verplichting om eens per veertien dagen te dienen aan het hof in Ootmarsum. Dit dienen kon bestaan uit allerlei voorkomende werkzaamheden.
Boerderij "Wigboldink" was in 1823 door Jan Wigbelt en zijn echtgenote Janna Veldink te Vasse aan Franz Egon von Bönninghausen verkocht. Deze verkocht het op zijn beurt aan de heer Ten Bruggencate in Almelo. Deze Ten Bruggencate blijkt namelijk in 1853 eigenaar te zijn. De boerderij Wigbelt kreeg de naam "Laansman" toen de familie Lansink er kwam te wonen.

Van de boerderij is een zogenaamde Domeinkaart uit 1780 bewaard gebleven met daarop alle onderhorige percelen getekend. Alle percelen werden er met de toenmalige naam genoemd: De tekenaar was landmeter G.W.Ameling. Zo heetten de zaailanden: "Op den Camp, Den Gaarden, Lubbersstuk, Den Loom Camp, Den Aies Akker, Den Camp, het Haasstuk, Boerdeel, Boonen Akker, Agter het Maalland, Hand Stukke, Laage Hakke, Hooge Hakke, Wensch Stuk, De Telg Bree, Schippleij, Het Venne Stuk, Het groote Kodden Stuk, Het kleine Kodden Stuk, Den Dan Akker, het Kock Stukke, het Hooge Graven Stuk, Het Graven Stuk en de Spijk Camp"
De namen van de groenlanden waren: "De Zilver Maate, Deürlos, De wijde Maate, Weyde Dreus, Plagge Grond, Het Maalland en het Nije"
Vervolgens werden drie percelen als "vrij" opgegeven en is er ook nog een perceel "Pootegrond en een Telgencampjen"

Het erve Laansman had vijf zogenaamde "wönnersplaatsen", te weten:
a. "Drostendieks" aan de Haarlefertsweg 50 in Fleringen, nu bewoond door Jan Oude Lansink en zijn gezin b. "De Weuste" aan de Weustboerweg 6 in Reutum, bewoond door de familie H.F. Veldscholten. c. "Withag" in Fleringen aan de Ootmarsumseweg 269 en bewoond door Hilde Oude Lansink en haar partner. d. "Brughuis" aan de Stroveldsweg in Fleringen en e. "Tolhek" aan de Oldenzaalseweg in Fleringen, nu bewoond door de Harry Oude Lansink en zijn gezin.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
136    Johanna Gezina Oude Lansink, geboren op 17-05-1875 te Fleringen, overleden op 29-09-1884 te Fleringen op 9-jarige leeftijd.
 
137    Bernardus (Bernard) Oude Lansink, geboren op 12-11-1878 te Fleringen. Bernard is 5 jaar oud als zijn beide ouders zijn overleden. Evenals zijn broers en zus groeit ook hij op bij familieleden. In zijn geval was dat bij het gezin op boerderij "De Peuver"in Harbrinkhoek. Hij wordt uiteindelijk landbouwer op erve "Pleijhuis" te Fleringen. Aanvankelijk is het adres: wijk C, nr. 59, dit verandert later in C-167 en uiteindelijk in Lansinksweg 8, Fleringen.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 21-06-1918 te Tubbergen. Ze wonen op meerdere adressen en uiteindelijk betrekken ze het erve Pleijhuis aan de Lansinksweg te Fleringen. Erve Pleijhuis, dichtbij de boerderijen Lansink en Oude Lansink gelegen, aan de rand van de Fleringeres. Echtgenote is Johanna Maria Groothuis, 22 jaar oud (zie 138).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes (Bernard) Oude Lansink (zie 284).
   2.  Johannes Antonius Oude Lansink ("Muller Jan") (zie 285).
   3.  levenloos kind Oude Lansink (zie 287).
   4.  Gerardus Franciscus Oude Lansink (zie 288).
   5.  Antonius Wilhelmus (Antoon) Oude Lansink (zie 289).
   6.  Maria Susanna Engelina (Marie) Oude Lansink (zie 290).
   7.  Gerardus Hendrikus (Gerard) Oude Lansink ("Muller Gerard") (zie 292).
   8.  Everhardus Johannes (Eef) Oude Lansink ("Muller Eef") (zie 294).
   9.  Hermanus Albertus (Herman) Oude Lansink ("Muller Herman") (zie 296).
   10.  Harry Joseph (Harry) Oude Lansink ("Muller Harry") (zie 298).
   11.  Susanna Maria Theresia (Susan) Oude Lansink (zie 300).
   12.  Anna Wilhelmina Josephina (Annie) Oude Lansink ("Muller Annie") (zie 1453).

138    Johanna Maria Groothuis, geboren op 09-05-1896 te Reutum, geboren aan de Brokmansweg 5, dochter van Bernardus Groothuis en Aleida Susanna Haarhuis.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-06-1918 te Tubbergen. Ze wonen op meerdere adressen en uiteindelijk betrekken ze het erve Pleijhuis aan de Lansinksweg te Fleringen. Erve Pleijhuis, dichtbij de boerderijen Lansink en Oude Lansink gelegen, aan de rand van de Fleringeres. Echtgenoot is Bernardus (Bernard) Oude Lansink, 39 jaar oud (zie 137).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
139    Geertruida Johanna (Ant) Van Lange, geboren op 02-03-1896 te Beuningen, gem. Losser.
Gehuwd met Marcelis (Sil) Heijne (zie 140).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Hermina (Riek) Heijne (zie 301).
   2.  Hermanus Govert Fridus (Herman) Heijne (zie 302).
   3.  Frieda Maria (Frieda) Heijne (zie 303).
   4.  Gerardus Bernardus (Gerard) Heijne (zie 305).
   5.  Antonius Hubert Marcel (Tonnie) Heijne (zie 307).

140    Marcelis (Sil) Heijne, winkelier aan de Haverstraat te Enschede (lederwaren en fournituren) Het pand is nu onderdeel van de Haverstraatpassage, geboren op 04-03-1900 te Gilze en Rijen, zoon van Govert Fridus Heijne en Hendrika Koreman, overleden op 01-09-1956 te Enschede op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd met Geertruida Johanna (Ant) Van Lange (zie 139).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
141    Maria Susanna (Marie) Van Lange, ze had een wolwinkel aan de Burg. Hoogklimmerstraat te Denekamp, geboren op 20-04-1898 te Beuningen, gem. Losser, overleden op 29-02-1976 te Oldenzaal op 77-jarige leeftijd, begraven te Denekamp, ongehuwd.
 
142    Gezina Johanna Van Lange, geboren op 22-02-1899 te Beuningen, gem. Losser, overleden op 03-04-1899 te Beuningen, 40 dagen oud, wijk D, huisnummer 31.
 
143    Bernardus Hendrikus (Bernard) Van Lange, geboren op 10-07-1900 te Beuningen, gem. Losser, overleden op 21-07-1985 te Denekamp op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-05-1932 te Denekamp. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Maria Johanna Brookhuis, 30 jaar oud (zie 144), ze wonen aanvankelijk te Oldenzaal, later te Denekamp.
 
144    Maria Johanna Brookhuis, geboren op 28-09-1901 te gemeente Denekamp, dochter van Hendrikus Brookhuis, landbouwer en Dieka Gilbers, overleden op 02-08-1982 te Oldenzaal op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-05-1932 te Denekamp. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Bernardus Hendrikus (Bernard) Van Lange, 31 jaar oud (zie 143), ze wonen aanvankelijk te Oldenzaal, later te Denekamp.
 
145    Johan Herman Van Lange, geboren op 30-09-1907 te Beuningen, gem. Losser, overleden op 22-02-1918 te Beuningen op 10-jarige leeftijd, huisnummer 10.
 
146    Gezina Johanna Euphemia (Siena) Van Lange, geboren op 21-06-1909 te Beuningen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-10-1934 te Borne met Johannes Hendrikus Bernardus (Johan) Derkman, 29 jaar oud (zie 147), adres: Almelosestraat 52, Bornerbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Gerhardus Johannes (Herman) Derkman (zie 308).
   2.  Johannes Henricus Joseph Derkman (zie 310).
   3.  Cecilia Maria Geertruida (Cilia) Derkman (zie 311).
   4.  Maria Geertruida Berendina (Mia) Derkman (zie 313).

147    Johannes Hendrikus Bernardus (Johan) Derkman, molenaar op de ABTB-vestiging in Bornerbroek, geboren op 27-02-1905 te Bornerbroek, gem. Borne, zoon van Johannes Hendrikus Bernardus Derkman, molenaar in Denekamp en Maria Tijans, overleden op 30-01-1955 te Stad Delden op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-10-1934 te Borne met Gezina Johanna Euphemia (Siena) Van Lange, 25 jaar oud (zie 146), adres: Almelosestraat 52, Bornerbroek.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
148    Berendina Aleida Maria (Dina) Van Lange, geboren op 05-08-1909 te Beuningen, overleden op 15-03-1994 te Oldenzaal op 84-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Denekamp.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Gerhardus Bernardus (Gerrit) Brookhuis (zie 149).
 
149    Gerhardus Bernardus (Gerrit) Brookhuis, landbouwer op zijn ouderlijke boerderij te Beuningen, geboren op 29-10-1910 te Beuningen, overleden op 12-10-1995 te Oldenzaal op 84-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Denekamp. Gerrit's boerderijtje was klein van omvang. Hij was er zijn hele leven op gespitst dat hij als zelfstandig landbouwer zou blijven functioneren en nooit onder Singraven zou vallen.
Na het overlijden van Dina en Gerrit werd de boerderij in een stichting ondergebracht, met daarin o.a. een neef van Gerrit Brookhuis. De boerderij is niet meer als boerenbedrijf in gebruik, maar is veranderd in een soort woonboerderij, die wordt bewoond door de familie Wortelboer.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Berendina Aleida Maria (Dina) Van Lange (zie 148).
 
150    Geertruida Elisabeth Maria (Truus) Van Lange, geboren op 26-02-1912 te Beuningen, overleden op 10-08-1912 te Beuningen, 166 dagen oud, huisnummer 10.
 
151    Herman Franciscus Van Lange, geboren op 20-07-1913 te Beuningen, overleden op 04-07-1934 te Beuningen op 20-jarige leeftijd, huisnummer 11. Overleden aan de gevolgen van tbc.
 
152    Hendrik Jan Willem Van Lange, geboren op 25-10-1915 te Beuningen, overleden op 14-02-1919 te Beuningen op 3-jarige leeftijd, huisnummer 10.
 
153    Geertruida (Truus) Van Lange, geboren op 17-05-1917 te Beuningen, overleden op 06-08-1997 te Weerselo op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-05-1949 te Losser met Wilhelmus Anthonius Andreas (André) Kleijssen, 40 jaar oud (zie 154).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis Anthonia Maria Helena (Gerdie) Kleijssen (zie 315).
   2.  Antoinet Helena Maria Margaretha (Antoinet) Kleijssen (zie 317).
   3.  Helena Maria Andrea Anastasia (Helene) Kleijssen (zie 319).

154    Wilhelmus Anthonius Andreas (André) Kleijssen, eigenaar van een kleding/meubel en wooninrichtingszaak in Weerselo, geboren op 23-07-1908 te Weerselo, overleden op 03-09-2001 te Weerselo op 93-jarige leeftijd. André is het jongste kind in het molenaarsgezin Kleijssen te Weerselo, zoon van Henricus Antonius Kleijssen en Joanna Antonia Schepers. André is 48 jaar als hij in 1949 trouwt met Truus. Het echtpaar heeft een manufacturen- en meubelzaak te Weerselo aan de Bisschopsstraat. Deze zaak was André met zijn zus Lena begonnen in 1936. Na het overlijden van André en Truus verkopen hun kinderen de zaak aan Theo Busscher.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 28-05-1949 te Losser met Geertruida (Truus) Van Lange, 32 jaar oud (zie 153).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
155    Johannes Hermanus Joseph (Jan) Van Lange, landbouwer op de ouderlijke boerderij "Hoge Ende" te Beuningen, geboren op 23-03-1919 te Beuningen.
Gehuwd met Maria Johanna Elisabeth (Marietje) Hofman (zie 156).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Geertruida Maria (Wilma) Van Lange (zie 321).
   2.  Hermanus Antonius Maria Van Lange (zie 325).
   3.  Gerhardus Antonius Maria (Gerard) Van Lange (zie 326).
   4.  Geertruida Maria Theresia (Gea) Van Lange (zie 323).

156    Maria Johanna Elisabeth (Marietje) Hofman, geboren op 20-11-1929 te Beltrum, gem. Eibergen, dochter van Antonius Hofman en Willemina te Lintelo.
Gehuwd met Johannes Hermanus Joseph (Jan) Van Lange (zie 155).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
157    Joseph Fredericus (Joseph) Van Lange, werkzaam bij de IJsselmij, geboren op 15-12-1920 te Beuningen, overleden op 11-06-1997 te Enschede op 76-jarige leeftijd, begraven te Rossum.
Gehuwd met Femia Jozephina Kok (zie 158).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Johannes Hermanus (Leo) Van Lange (zie 327).
   2.  Maria Geertruida Helena Van Lange (zie 328).

158    Femia Jozephina Kok, geboren op 31-03-1923 te Lemselo, dochter van Johannes Kok en Johanna Rekers, overleden op 21-03-1993 te Oldenzaal op 69-jarige leeftijd, begraven te Rossum.
Gehuwd met Joseph Fredericus (Joseph) Van Lange (zie 157).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
159    Wilhelmus Hendrikus (Willem) Van Lange, procuratiehouder van een speelgoedfabriek in Vroomshoop, geboren op 14-05-1922 te Beuningen, overleden op 18-07-2000 te Almelo op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-01-1955 te Denekamp met Hermina Johanna Maria (Hermine) Van der Maas, 28 jaar oud (zie 160). Willem en Hermine wonen aanvankelijk in Denekamp, later aan de Kennedystraat 55 in Vroomshoop en de Stobbelaan 49 te Vroomshoop.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozefus Hermanus Petrus Maria (Jos) Van Lange (zie 329).
   2.  Dr. Petrus Hermanus Maria (Peter) Van Lange (zie 331).
   3.  Paul Alphons Maria (Paul) Van Lange (zie 333).

160    Hermina Johanna Maria (Hermine) Van der Maas, geboren op 18-05-1926 te Hellendoorn, dochter van Petrus Hendrikus van der Maas en Gezina Maria Schulten.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-01-1955 te Denekamp met Wilhelmus Hendrikus (Willem) Van Lange, 32 jaar oud (zie 159). Willem en Hermine wonen aanvankelijk in Denekamp, later aan de Kennedystraat 55 in Vroomshoop en de Stobbelaan 49 te Vroomshoop.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
161    Hendrikus Johannes (Henny) Van Lange, directeur gemeentelijk energiebedrijf Denekamp, geboren op 02-04-1924 te Beuningen, overleden op 27-04-2003 te Denekamp op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31-12-1958 te Denekamp met Maria Aleida Ardina (Riet) Oude Elferink, 25 jaar oud (zie 162).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hermanus Willem Bartholomeus (Hans) Van Lange (zie 335).
   2.  Severa Agatha Geziena (Vera) Van Lange (zie 336).
   3.  Paula Agnella Diana (Paula) Van Lange (zie 337).
   4.  Karel-Jan Lodewijk (Karel) Van Lange (zie 339).

162    Maria Aleida Ardina (Riet) Oude Elferink, geboren op 20-02-1933 te Oldenzaal, dochter van Johannes Hendrikus Oude Elberink en Maria Geertruida an de Stegge.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-12-1958 te Denekamp met Hendrikus Johannes (Henny) Van Lange, 34 jaar oud (zie 161).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
163    Helena Maria Theresia (Linny) Van Lange, geboren op 09-11-1925 te Beuningen, overleden op 01-11-2006 te Beuningen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmus Franciscus (Willem) Scholten (zie 164).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes Geertruida Aleida (Agnes) Scholten (zie 341).
   2.  Yvonne Maria Geertruida Scholten (zie 343).
   3.  Alexandra Cecilia Maria (Sandra) Scholten (zie 345).

164    Wilhelmus Franciscus (Willem) Scholten, landbouwer te Beuningen, geboren op 16-04-1924 te Beuningen, zoon van Gerardus Lambertus Scholten en Aleida Zanderink, overleden op 13-05-1997 te Beuningen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Helena Maria Theresia (Linny) Van Lange (zie 163).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
165    Maria Aleida (Meyken) Oortman, geboren op 09-12-1890 te Breklenkamp, overleden op 19-11-1934 te Denekamp op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-01-1915 te Denekamp met Bernard Nolten ("Pil Bats"), 41 jaar oud (zie 166).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Lambertus Nolten (zie 376).
   2.  Susanna Euphemia (Santje) Nolten (zie 384).
   3.  Antonia Maria (Tony) Nolten (zie 388).
   4.  Anna Geertruida (Anna) Nolten (zie 399).
   5.  Hermina Aleida (Mientje) Nolten (zie 409).
   6.  Gerardus Bernardus (Gerard) Nolten (zie 425).
   7.  Bernard Nolten (zie 432).
   8.  Theresia Maria (Trees) Nolten (zie 433).
   9.  Bertha Theresia (Betsie) Nolten (zie 439).
   10.  Johannes (Jan) Nolten (zie 457).

166    Bernard Nolten ("Pil Bats"), landbouwer, geboren op 16-02-1873 te Buurtschap Denekamp, zoon van Lambertus Nolten en Gesina Böle, overleden op 28-09-1948 te Denekamp op 75-jarige leeftijd, weduwnaar van Maria Nijmeijer. Met haar was hij op 23 november 1905 getrouwd en uit dat huwelijk waren acht kinderen (waaronder een drieling) geboren, allen dochters. Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 07-01-1915 te Denekamp met Maria Aleida (Meyken) Oortman, 24 jaar oud (zie 165).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
Kinderen:
   11.  Hendrika (Rika) Nolten (zie 347).
   12.  Euphemia Gerarda (Femy) Nolten (zie 361).

167    Johanna Aleida (Anna) Oortman, geboren op 12-02-1894 te Breklenkamp, overleden op 19-04-1974 te Oldenzaal op 80-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Denekamp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-09-1921 te Denekamp met Johannes Hendrikus Engelbertink, 43 jaar oud (zie 168).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes (Henk) Engelbertink (zie 467).
   2.  Johannes (Jan) Engelbertink (zie 477).
   3.  Euphemia Aleida (Femy) Engelbertink (zie 486).
   4.  Gerardus Johannes (Gerard) Engelbertink (zie 496).
   5.  Aleida Maria (Marietje) Engelbertink (zie 511).
Kinderen: 2 kinderen.
 
168    Johannes Hendrikus Engelbertink, landbouwer te Denekamp, geboren op 04-02-1878 te Hezingen, zoon van Jannes Engelbertink en Aleida Geerdink, overleden op 30-07-1958 te Denekamp op 80-jarige leeftijd, weduwnaar van Maria Postel. Zij was geboren op 12 maart 1891 in de gemeente Losser en een dochter van Bernardus Postel en Johanna Koopman. Uit dat eerste huwelijk waren twee kinderen geboren. Maria is vijf dagen na de bevalling van het tweede kind overleden op 24 maart 1924. Het kind: Aleida Johanna Josephina Engelbertink overleed enkele weken later, op 1 mei 1924 te Denekamp.
Het echtpaar Engelbertink-Oortman woont in een boerderijtje aan de Brandlichterweg 52, later veranderd in Diekmanweg 10 te Denekamp. Dit boerderijtje had J.H. Engelbertink geërfd van Hendrikus Auskamp. Hier worden de zes kinderen geboren.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 23-09-1921 te Denekamp met Johanna Aleida (Anna) Oortman, 27 jaar oud (zie 167).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
169    Hermanus Johannes (Herman) Oortman, geboren op 02-06-1897 te Breklenkamp, overleden op 21-04-1975 te Breklenkamp op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-06-1932 te Denekamp met Johanna Geertruida (Hanna) Beijerink, 22 jaar oud (zie 170).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Hendrikus Johannes (Gerard) Oortman (zie 520).
   2.  Euphemia Maria Geertruida (Femy) Oortman (zie 530).
   3.  Maria Josephina (Marietje) Oortman (zie 536).
   4.  Geertruida Maria (Truus) Oortman (zie 540).
   5.  Johannes Hendrikus Gerardus (Jan) Oortman (zie 546).
   6.  Johannes Hendrikus Joseph (Jan) Oortman (zie 547).
   7.  Hendrika Josephina (Riky) Oortman (zie 551).
   8.  Hendrikus Johannes Antonius (Henk) Oortman (zie 555).

170    Johanna Geertruida (Hanna) Beijerink, geboren op 05-06-1909 te Breklenkamp, "Kuupers Jans", dochter van Johannes Beijerink en Maria ten Dam, overleden op 13-12-2003 te Breklenkamp op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-06-1932 te Denekamp met Hermanus Johannes (Herman) Oortman, 35 jaar oud (zie 169).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
171    Gezina Aleida (Siena) Oortman, geboren op 14-01-1900 te Breklenkamp, overleden op 20-03-1984 te Lattrop op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hermanus Hendrikus (Hendrik) Fox (zie 172).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes (Hendrik) Fox (zie 561).
   2.  Maria Euphemia (Marie) Fox (zie 562).
   3.  Anna Euphemia (Femy) Fox (zie 574).
   4.  Johannes Hendrikus (Jan) Fox (zie 592).
   5.  Hendrikus Gerardus (Henny) Fox (zie 600).
   6.  Hendrika Gezina (Riky) Fox (zie 606).

172    Hermanus Hendrikus (Hendrik) Fox, landbouwer op de ouderlijke boerderij "Veldkapteen" te Lattrop, geboren op 30-03-1893 te Lattrop, zoon van Johannes Fox en Maria Keukeler, overleden op 30-10-1941 te Lattrop op 48-jarige leeftijd. Hendrik was grieperig toen hij in oktober 1941 verplicht deelnam aan de zgn. "kabelwacht". Deze wacht was door de Duitsers ingesteld om sabotages aan kabels tijdig op te sporen. Hij heeft toen een longontsteking opgelopen en is een paar dagen later, op 30 oktober 1941 overleden. De bijnaam van de familie Fox is "Veldkaptéén" en daarvoor ook wel "De Hüüne". De eerste jaren van hun huwelijk huurt het echtpaar een boerderijtje van de familie Hartman. ("Lesscher") in Volthe. Hendrik heeft één oudere broer Bernard. Deze Bernard Fox blijft ongehuwd in de ouderlijke boerderij Fox aan de Rammelbeekweg 21. Behalve de jongste dochter Riky worden de kinderen in Volthe geboren. Bernard Fox overleed in december 1936 aan de gevolgen van een val van een schuur die nieuwgebouwd werd. Opa Fox woonde toen alleen op de boerderij. Hij bebouwde die voorlopig alleen met de hulp van knechten. In het begin van 1940 verhuizen Hendrik en Siena en hun gezin van Volthe naar Hendrik's oudershuis. Hier wordt in november 1940 de jongste dochter Riky geboren.
Gehuwd met Gezina Aleida (Siena) Oortman (zie 171).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
173    Aleida Maria (Leis) Oortman, geboren op 21-02-1905 te Breklenkamp, overleden op 13-07-1979 te Oldenzaal op 74-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Lattrop.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1928 te Denekamp met Gradus Johannes (Jaan) Hulsmeijers, 34 jaar oud (zie 174).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Hendrikus Johannes (Gerard) Hulsmeijers (zie 613).
   2.  Hendrikus Johannes (Hendrik) Hulsmeijers (zie 620).
   3.  Johanna Femia Maria (Annie) Hulsmeijers (zie 628).
   4.  Johan Herman (Johan) Hulsmeijers (zie 636).
   5.  Euphemia Maria Josephina (Femy) Hulsmeijers (zie 638).
   6.  Maria Aleida Josephina (Marietje) Hulsmeijers (zie 644).

174    Gradus Johannes (Jaan) Hulsmeijers, landbouwer op de ouderlijke boerderij "Koetsker" te Breklenkamp, geboren op 25-09-1893 te Breklenkamp, zoon van Gerardus Hulsmeijers en Johanna Nijhof, overleden op 06-08-1983 te Breklenkamp op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-05-1928 te Denekamp met Aleida Maria (Leis) Oortman, 23 jaar oud (zie 173).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
175    Geertruida Gezina (Trui) Oortman, geboren op 19-08-1907 te Breklenkamp, overleden op 08-07-1987 te De Lutte op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 23-09-1953 te Losser. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Hendrikus Bernardus Kamphuis (zie 176).
 
176    Hendrikus Bernardus Kamphuis, landbouwer in De Lutte, geboren circa 1896 te De Lutte, zoon van Gerhardus Kamphuis en Maria Kamphuis, overleden op 24-08-1979 te De Lutte, weduwnaar van Johanna Aleida Moleman, overleden 54 jaar oud op 4 april 1951 te Deventer, geboren circa 1897 in de gemeente Weerselo, dochter van Gerrit Jan Moleman en Geziena Wolbert. Uit dat huwelijk werden 11 kinderen geboren.
Gehuwd op 23-09-1953 te Losser. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Geertruida Gezina (Trui) Oortman, 46 jaar oud (zie 175).
 
177    Hendrikus Johannes Blokhuis, geboren op 30-10-1912 te Breklenkamp, overleden op 21-08-1937 te Oldenzaal op 24-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Lattrop.
 
178    Gerhardus Johannes (Gerhard) Bossink, aannemer, neemt bedrijf over van zijn vader, geboren op 06-05-1902 te Enschede, overleden op 19-07-1959 te Enschede op 57-jarige leeftijd. Het bedrijf was aan de Roomweg 256 gevestigd. Gerhard was jarenlang lid van het zangkoor van de St.Jozefparochie in Enschede en op maatschappelijk terrein was hij als bestuurslid actief in de aannemerswereld.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-09-1932 te Enschede met Margaretha Agnes (Agnes) Kock, 26 jaar oud (zie 179).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Albertus Gerhardus (Hans) Bossink (zie 650).
   2.  Helena Gezina Maria (Leny) Bossink (zie 658).
   3.  Gerardus Joseph Maria (Gerhard) Bossink (zie 666).
   4.  Ir. Albertus Johannes Hermanus (Bertie) Bossink (zie 675).

179    Margaretha Agnes (Agnes) Kock, geboren op 13-04-1906 te Emsbüren/Duitsland, overleden op 22-11-1979 te Enschede op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-09-1932 te Enschede met Gerhardus Johannes (Gerhard) Bossink, 30 jaar oud (zie 178).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
180    Elisabeth Maria (Betsy) Bossink, geboren op 19-11-1903 te Enschede, overleden op 22-01-1978 te Enschede op 74-jarige leeftijd, ongehuwd. Vanaf 1948 exploiteert ze een pension- en kamerverhuurbedrijf aan de Emmastraat 82 te Enschede. (Register K.v.K. inventaris 3640)
181    Hermanus Hendrikus Bossink, caféhouder aan de Oldenzaalsestraat te Enschede, geboren op 05-01-1906 te Enschede, overleden op 14-08-1961 te Enschede op 55-jarige leeftijd. Op 4 maart 1933 verkreeg Herman de vergunning het café te runnen. In de Twentsche Courant stond het volgende berichtje: Café H.H.Bossink, Oldenzaalschestraat No. 218. Vanaf heden met vergunning. Beleefd aanbevelend, H.H.Bossink

Op 1 maart 1996 werd het café/restaurant door hun zoon Frans Bossink aan de drie broers van de familie Hu verkocht. Zij vestigden er een Chinees restaurant.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1932 te Enschede met Johanna Catharina (Annie) Scholten Linde, 19 jaar oud (zie 182). In het gezin groeit eveneens op Annie Scholten Linde. Zij is een dochter van Annie's broer Johan Scholten Linde. Ze werd geboren op 6 juni 1940. Haar moeder was in het kraambed overleden. Later huwt Annie met J.F.W. Kamphuis te Enschede. (geboren op 1 augustus 1938).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hermanus (Jan) Bossink (zie 681).
   2.  Hermanus Johannes Gerardus (Harrie) Bossink (zie 689).
   3.  Franciscus Joseph Maria (Frans) Bossink (zie 699).
   4.  Theodorus Josefus (Theo) Bossink (zie 704).

182    Johanna Catharina (Annie) Scholten Linde, geboren op 06-06-1912 te De Lutte, overleden op 01-02-2001 te Enschede op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-05-1932 te Enschede met Hermanus Hendrikus Bossink, 26 jaar oud (zie 181). In het gezin groeit eveneens op Annie Scholten Linde. Zij is een dochter van Annie's broer Johan Scholten Linde. Ze werd geboren op 6 juni 1940. Haar moeder was in het kraambed overleden. Later huwt Annie met J.F.W. Kamphuis te Enschede. (geboren op 1 augustus 1938).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
183    Hendrikus Johannes Bossink, geboren op 08-09-1907 te Enschede, overleden op 21-11-1907 te Enschede, 74 dagen oud.
 
184    Aleida Catharina (Ida) Bossink, geboren op 02-09-1909 te Enschede.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 20-01-1944 te Enschede met Aloysius Hendrikus Franciscus Schulte, 32 jaar oud (zie 185).
Uit dit huwelijk:
   1.  Oda Gezina Hermina (Oda) Schulte (zie 710).
   2.  Elisabeth Geertruida Josephina (Elize) Schulte (zie 714).

185    Aloysius Hendrikus Franciscus Schulte, geboren op 27-12-1911 te Enschede, zoon van Engelbertus Bernardus Schulte, schoenmaker en Geertruida Elisabeth Löring. Het echtpaar woont aanvankelijk in Hengelo waar ze aan de Molenstraat een winkel in hoeden exploiteren. Later wonen ze in Enschede aan de Voortsweg 32. Aan dezelfde straat staat hun chemische wasserij.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-01-1944 te Enschede met Aleida Catharina (Ida) Bossink, 34 jaar oud (zie 184).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
186    Johannes Hendrikus (Johan) Bossink, dansleraar te Enschede, geboren op 24-12-1911 te Enschede, overleden op 11-04-1964 te Enschede op 52-jarige leeftijd. Johan en Ans wonen achtereenvolgens: Leliestraat 2, Laaressingel 8 en de Soendastraat 16 in Enschede.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-02-1946 te Enschede met Anna Berthilda Franssen, 22 jaar oud (zie 187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Johannes Maria (Han) Bossink (zie 718).
   2.  Johanna Gudula Marie-Antoinette (Nancy) Bossink (zie 723).
   3.  Gudula Maria Johanna (Gudule) Bossink (zie 727).
   4.  Hendrikus Clemens Maria (Huub) Bossink (zie 733).

187    Anna Berthilda Franssen, geboren op 06-06-1923 te Enschede, dochter van Johannes Albertus Fransen en Johanna Gerarda Klein Meuleman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-02-1946 te Enschede met Johannes Hendrikus (Johan) Bossink, 34 jaar oud (zie 186).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
188    Maria Jozefina (Finy) Bossink, geboren op 01-03-1914 te Enschede, overleden op 15-11-1982 te Enschede op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-08-1943 te Enschede met Karel Albertus Hassink (zie 189).
 
189    Karel Albertus Hassink, geboren circa 1913 te Dortmund/Duitsland, overleden op 08-09-2002 te Enschede. Het echtpaar heeft aanvankelijk een hoedenwinkel in Hengelo. Later exploiteren ze een wasserij/stomerij in Enschede aan de Roombeekstraat.
Gehuwd op 03-08-1943 te Enschede met Maria Jozefina (Finy) Bossink, 29 jaar oud (zie 188).
 
190    Gesina Hermina Oda Bossink, geboren op 20-04-1916 te Enschede, overleden op 22-04-1962 te Enschede op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-12-1945 te Enschede. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Theodoor Johan (Theo) Van Harten (zie 191).
 
191    Theodoor Johan (Theo) Van Harten, hertrouwt met Gehuwd op 14-12-1945 te Enschede. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Gesina Hermina Oda Bossink, 29 jaar oud (zie 190).
 
192    Aleida Suzanna Maria (San) Bossink, geboren op 27-05-1914 te Groot Agelo, overleden op 23-11-1989 te Geesteren op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Tubbergen met Gerardus Braakhuis, 37 jaar oud (zie 193). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Tubbergen met Aleida Suzanna Maria (San) Bossink, 24 jaar oud (zie 192).}
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Tubbergen met Gerardus Braakhuis, 37 jaar oud (zie 193). {Hij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Tubbergen met Aleida Suzanna Maria (San) Bossink, 24 jaar oud (zie 192).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruida Suzanna Josephina (Truus) Braakhuis (zie 737).
   2.  Gerardus Johannes (Gerard) Braakhuis (zie 746).
   3.  Johannes Gerardus (Jan) Braakhuis (zie 760).
Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.
 
193    Gerardus Braakhuis, landbouwer en veehandelaar, geboren op 14-01-1901 te Mander, zoon van Gerhardus Braakhuis en Susanna Paalhaar, overleden op 12-12-1975 te Geesteren op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Tubbergen met Aleida Suzanna Maria (San) Bossink, 24 jaar oud (zie 192). {Zij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Tubbergen met Gerardus Braakhuis, 37 jaar oud (zie 193).}
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Tubbergen met Aleida Suzanna Maria (San) Bossink, 24 jaar oud (zie 192). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-06-1938 te Tubbergen met Gerardus Braakhuis, 37 jaar oud (zie 193).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.
 
194    Gerardus Johannes (Jan) Bossink, geboren op 27-02-1916 te Groot Agelo, overleden op 14-12-1984 te Oldenzaal op 68-jarige leeftijd. Jan en Jo wonen aanvankelijk aan de Leeuwerikstraat te Hengelo. In 1958 kopen ze een boerderijtje in Oldenzaal aan de Hengelosestraat 127. De eerste vijf kinderen uit hun huwelijk worden in Hengelo geboren, de laatste twee in Oldenzaal.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-11-1948 te Tubbergen met Josephina Gesina Kleizen, 31 jaar oud (zie 195).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Maria (Gerda) Bossink (zie 767).
   2.  Johannes Gerhardus (Johan) Bossink (zie 773).
   3.  Gerardus Pancratius (Gerard) Bossink (zie 779).
   4.  Antonius Marcellinus Maria (Tonnie) Bossink (zie 784).
   5.  Franciscus Wilhelmus (Frans) Bossink (zie 789).
   6.  Marcel Jozef (Marcel) Bossink (zie 797).
   7.  Maria Josephina Plechelma (Marita) Bossink (zie 803).

195    Josephina Gesina Kleizen, geboren op 02-10-1917 te Langeveen, dochter van Johannes Kleizen en Maria Paus, overleden op 06-03-2006 te Oldenzaal op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-11-1948 te Tubbergen met Gerardus Johannes (Jan) Bossink, 32 jaar oud (zie 194).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
196    Bernardus Marinus (Bernard) Bossink, fietsenmaker, electricien te Tubbergen, geboren op 11-05-1917 te Groot Agelo, overleden op 19-03-1962 te Almelo op 44-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Tubbergen. Bernard is zelfstandig ondernemer en heeft een fietsenmakerij. Hij is tevens electriciën en taxichauffeur. Bovendien exploiteert hij een benzinetankstation Op 4 juli 1944 kochten hij en zijn toekomstige zwager Hendrikus Antonius Grootelaar, die schoenmaker was, een perceel bouwterrein, liggende "aan de straatweg van Tubbergen naar Geesteren" ter grootte van ca. 920 m2. Het betrof een middendeel van perceel Sectie L nummer 4321. De koopprijs bedroeg f 1380,-. Het was de bedoeling dat er een dubbel woonhuis/dubbele winkel-werkplaats gevestigd zou worden. Uiteindelijk hebben de plannen zich gewijzigd en heeft H.A. Grootelaar in Langeveen een schoenmakerswinkel met werkplaats gebouwd en heeft B.M. Bossink het perceel van Grootelaar overgenomen. Op het perceel werd in 1947 een woning gebouwd. Zes jaar later, in 1953, werd er een nieuwe woning gebouwd. De bestaande noodwoning werd in een werkplaats veranderd. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-11-1947 te Tubbergen met Susanna Maria (San) Grootelaar, 26 jaar oud (zie 197).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Franciscus Johannes (Gerard) Bossink (zie 807).
   2.  Susanna Maria Geertruida (Marietje) Bossink (zie 815).
   3.  Johannes Bernardus Joseph (Jan) Bossink (zie 822).
   4.  Albertus Johannes Nicolaas (Bertus) Bossink (zie 824).
   5.  Paulina Maria (Paulien) Bossink (zie 830).
   6.  Paul Johannes Maria (Paul) Bossink (zie 833).

197    Susanna Maria (San) Grootelaar, geboren op 14-10-1921 te Tubbergen, overleden op 06-12-2014 te Almelo op 93-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Tubbergen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-11-1947 te Tubbergen met Bernardus Marinus (Bernard) Bossink, 30 jaar oud (zie 196).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
198    Christina Maria (Marie) Bossink, geboren op 24-11-1919 te Groot Agelo, overleden op 10-02-2007 te Tubbergen op 87-jarige leeftijd. Overleden in het Meulenbelt te Tubbergen, begraven te Geesteren.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-03-1949 te Tubbergen met Hermanus Hendrikus Geerdink, 32 jaar oud (zie 199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Gerhardus (Henk) Geerdink (zie 839).
   2.  Gerardus Hendrikus (Gerrit) Geerdink (zie 847).
   3.  Theodorus Maria (Theo) Geerdink (zie 853).

199    Hermanus Hendrikus Geerdink, landbouwer te Geesteren, geboren op 01-03-1917 te Geesteren. Hendrikus Geerdink en Maria Kempers, overleden op 17-02-1974 te Geesteren op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-03-1949 te Tubbergen met Christina Maria (Marie) Bossink, 29 jaar oud (zie 198).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
200    Johanna Josephina (Annie) Bossink, geboren op 19-07-1921 te Tubbergen, overleden op 04-12-2016 te Oldenzaal op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-06-1947 te Weerselo met Henricus Plechelmus Oude Blenke, 29 jaar oud (zie 201).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Johannes Maria (Gerrit) Oude Blenke (zie 860).
   2.  Geertruida Johanna Maria (Gerry) Oude Blenke (zie 867).
   3.  Johanna Maria Josephina (José) Oude Blenke (zie 873).
   4.  Elizabeth Josefina Maria (Annelies) Oude Blenke (zie 879).

201    Henricus Plechelmus Oude Blenke, geboren op 14-07-1917 te Lemselo, zoon van Gerardus Oude Blenke en Johanna Engbers, overleden op 04-06-2000 te Oldenzaal op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-06-1947 te Weerselo met Johanna Josephina (Annie) Bossink, 25 jaar oud (zie 200).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
202    Henri Everhard Bossink, geboren op 02-06-1923 te Tubbergen, overleden op 12-06-1924 te Tubbergen op 1-jarige leeftijd.
 
203    Gesina Theresia (Sien) Bossink, geboren op 13-04-1926 te Tubbergen, overleden op 27-02-2013 te Weerselo op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-11-1961 te Weerselo. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Johan Hendrik (Jan) Analbers, 34 jaar oud (zie 204).
 
204    Johan Hendrik (Jan) Analbers, landbouwer op zijn oudershuis te Nijstad/Weerselo, geboren op 09-07-1927 te Nijstad/Weerselo, zoon van Johannes Hermannus Analbers en Aleida Johanna Loohuis, overleden op 03-12-2018 te Weerselo op 91-jarige leeftijd. De familie Oude Weernink-Zwaferink trekt bij hen in. Paul Oude Weernink en echtg. Ine Zwaferink.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-11-1961 te Weerselo. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Gesina Theresia (Sien) Bossink, 35 jaar oud (zie 203).
 
205    Hendrikus Antonius (Hein) Bossink, landbouwer in ouderlijke boerderij te Tubbergen, geboren op 26-08-1929 te Tubbergen, overleden op 15-02-1994 te Tubbergen op 64-jarige leeftijd.
Kinderen:
   1.  Gerardus Johannes Franciscus Bossink (zie 884).
   2.  Geertruida Gezina Maria (Truus) Bossink (zie 885).
   3.  Gesina Christina (Christien) Bossink (zie 887).
   4.  Johannes Gerardus Maria (Jos) Bossink (zie 897).

206    Johanna Berendina (Annie) Engbers, geboren op 25-04-1928 te Langeveen, dochter van Johannes Engbers en Gezina Braakhuis, overleden op 16-10-2000 te Almelo op 72-jarige leeftijd, ziekenhuis, begraven te Tubbergen.
Kinderen: 4 kinderen.
 
207    Gerardus Franciscus Joseph (Gerard) Bossink, geboren op 19-03-1931 te Tubbergen, overleden op 06-06-1997 te Albergen op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-10-1958 te Tubbergen met Gerharda Johanna (Gerda) Veldhof, 25 jaar oud (zie 208).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Johannes Maria (Theo) Bossink (zie 901).
   2.  René Gerardus Johannes (René) Bossink (zie 907).
   3.  Elisabeth Gerarda (Elly) Bossink (zie 919).
   4.  Gezina Geertruida Maria (Ria) Bossink (zie 912).

208    Gerharda Johanna (Gerda) Veldhof, geboren op 18-10-1933 te Albergen, dochter van Johannes Veldhof en Gezina Kroeze.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-10-1958 te Tubbergen met Gerardus Franciscus Joseph (Gerard) Bossink, 27 jaar oud (zie 207).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
209    Johannes Albertus ("Oalvelinksjenske") Wolbers, melkrijder, geboren op 06-08-1896 te Reutum, overleden op 18-05-1961 te Reutum op 64-jarige leeftijd, ongehuwd.
 
210    Gezina Aleida Wolbers, geboren op 19-07-1898 te Reutum, overleden op 28-07-1965 te De Lutte op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-01-1922 te Losser met Johannes Antonius (Teun) Van Langen, 35 jaar oud (zie 211).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Bernardus Antonius (Jan) Van Langen (zie 922).
   2.  Maria Johanna Gezina (Marietje) Van Langen (zie 931).
   3.  Bernardus Gerardus Joseph (Bernard) Van Langen (zie 936).
   4.  Anna Maria Josephina (Annie) Van Langen (zie 938).
   5.  Hendrika Maria Theresia (Riky) Van Langen (zie 940).
   6.  Gerhardus Johannes Jozef (Gerard) Van Langen (zie 970).
   7.  Antonius Bernardus Johannes (Toon) Van Langen (zie 975).
   8.  Gesina Maria Theresia (Siny) Van Langen (zie 981).
   9.  Huberta Maria Theresia (Betsy) Van Langen (zie 992).

211    Johannes Antonius (Teun) Van Langen, landbouwer op "Boerrigter" in De Lutte, geboren op 03-11-1886 te Lemselo, geboren op boerderij "Laans" te Lemselo. Vanaf 1886 was de familie Van Langen eigenaar geworden van de boerderij in Du Lutte en als Jan een paar maanden oud is, verhuist het gezin van Lemselo naar De Lutte. Zoon van Gerhardus Johannes Van Langen en Anna Maria Lansink, overleden op 02-08-1963 te De Lutte op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24-01-1922 te Losser met Gezina Aleida Wolbers, 23 jaar oud (zie 210).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
212    Fenna Maria (Fenna) Bekke, geboren op 15-06-1903 te Enschede, overleden op 09-06-1972 te Nijmegen op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Martinus Lucassen (zie 213).
 
213    Johannes Martinus Lucassen, pensionhouder in Nijmegen, weduwnaar met 2 kinderen.
Gehuwd met Fenna Maria (Fenna) Bekke (zie 212).
 
214    Anna Maria (Jo) Bekke, geboren op 24-08-1904 te Enschede, overleden op 12-02-1992 te Enschede op 87-jarige leeftijd, t Kleine Vaert.
Gehuwd met Johannes Hendrikus Bernardus (Johan) Wientjes (zie 215).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Hermina Maria (Miny) Wientjes (zie 999).
   2.  Albertus Hendrikus Johannes (Bertie) Wientjes (zie 1011).
   3.  Hermina Geertruida Maria (Herma) Wientjes (zie 1015).
   4.  Ria Wientjes (zie 1019).

215    Johannes Hendrikus Bernardus (Johan) Wientjes, Gemeentelijk bouwkundig opzichter in Enschede, geboren op 30-11-1905 te Groenlo, zoon van Hendrikus Johannes Wientjes, fabrieksarbeider en Mina Hoeben, overleden op 15-02-1980 te Enschede op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna Maria (Jo) Bekke (zie 214).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
216    Gerrit Jan Bekke, geboren op 27-01-1907 te Enschede, overleden op 15-09-1970 te Enschede op 63-jarige leeftijd. Hij neemt samen met zijn broer Hennie het schildersbedrijf van zijn vader over.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-07-1939 te Enschede met Hendrika Maria (Riek) Heeregrave, 30 jaar oud (zie 217).
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna Hermina Johanna (Mieke) Bekke (zie 1037).
   2.  Fenna Maria (Fenny) Bekke (zie 1021).
   3.  Maria Johanna (Marian) Bekke (zie 1025).
   4.  Gerardus Johannes (Gert-Jan) Bekke (zie 1030).

217    Hendrika Maria (Riek) Heeregrave, geboren op 15-08-1908 te Enschede, dochter van Theodorus Heeregrave, geboren in Voorst en Susanna Hemmer (van boerderij "de Kroedhöte" die op het Roombeekterrein stond) Overleden op 09-07-1989 te Enschede op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-07-1939 te Enschede met Gerrit Jan Bekke, 32 jaar oud (zie 216).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
218    Johan Gradus (Johan) Bekke, schildersbedrijf in Enschede, geboren op 25-06-1908 te Enschede, overleden op 24-11-1998 te Enschede op 90-jarige leeftijd. Schildersbedrijf Bekke in Enschede. In de dertiger jaren van de twintigste eeuw vestigde hij zich als zelfstandig schilderspatroon aan de Roomweg te Enschede. Het bedrijf groeide uit tot een middelgroot schildersbedrijf aan de Oldenzaalsestraat te Enschede. Tot 1978 woonde hij er met zijn gezin. Johan was gedurende ca. 15 jaar lid van het kerkbestuur van de St. Jozefparochie en tevens was hij bestuurslid van de plaatselijke schilderspatroonbond. In 1980 nam hij afscheid van het bedrijf van het bedrijf. In de laatste jaren van zijn leven woonde hij aan de S.N. Menkostraat te Enschede.
Gehuwd met Elisabeth Hermanna Maria (Betsie) Schildkamp (zie 219).
Uit dit huwelijk:
   1.  Prof. Dr. Albertus Johannes Gerhardus (Hans) Bekke (zie 1035).
   2.  Hermanna Hermina Elizabeth (Hermy) Bekke (zie 1045).
   3.  Hermina Elizabeth Hermanna (Annelies) Bekke (zie 1048).
   4.  Johannes Gerhardus Hendrikus Maria (Jan) Bekke (zie 1052).

219    Elisabeth Hermanna Maria (Betsie) Schildkamp, geboren op 04-11-1908 te Enschede, overleden op 19-04-1989 te Enschede op 80-jarige leeftijd. Betsie zong jarenlang in de Enschedese Oratoriumvereniging.
Gehuwd met Johan Gradus (Johan) Bekke (zie 218).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
220    Hendrikus Johannes Antonius (Hennie) Bekke, geboren op 29-05-1910 te Enschede, overleden op 18-01-1999 te Enschede op 88-jarige leeftijd. Hij neemt samen met zijn broer Gerrit het bedrijf van zijn vader over.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-09-1938 te Enschede met Helena Maria Antonia Hartmann, 28 jaar oud (zie 221).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berto Bekke (zie 1062).
   2.  Jozef Henricus Johan (Jos) Bekke (zie 1058).
   3.  Julian Petrus Herman (Julian) Bekke (zie 1064).
   4.  Henricus Johannes Antonius (Han) Bekke (zie 1070).

221    Helena Maria Antonia Hartmann, geboren op 02-11-1909 te Enschede, dochter van Heinrich Hartmann en Christina Van den Crommenakker.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-09-1938 te Enschede met Hendrikus Johannes Antonius (Hennie) Bekke, 28 jaar oud (zie 220).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
222    Geertruida Maria (Truus) Bekke, geboren op 19-04-1912 te Enschede, overleden op 19-08-1986 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd. Ze gaat samen met haar zus Fenna naar Nijmegen en blijft ongehuwd.
 
223    Maria Johanna (Marie) Bekke, geboren op 01-08-1914 te Enschede, overleden op 11-01-2002 te Enschede op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-01-1943 te Enschede met Jacobus Johannes (Jan) Monnink (zie 224).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina Johanna Maria (Riny) Monnink (zie 1075).
   2.  Allegonda Johanna Hermine (Elly) Monnink (zie 1080).
   3.  Theodora Julia Maria (Thea) Monnink (zie 1085).
   4.  Yvonne Maria Theresia (Yvonne) Monnink (zie 1091).

224    Jacobus Johannes (Jan) Monnink, gedoopt op 24-05-1986 te Enschede. Hij heeft een loodgietersbedrijf aan de Lage Bothofstraat 138a te Enschede.
Gehuwd op 12-01-1943 te Enschede met Maria Johanna (Marie) Bekke, 28 jaar oud (zie 223).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
225    Albertus Johannes (Albert) Bekke, geboren op 15-06-1916 te Enschede, overleden op 06-04-1995 te Enschede op 78-jarige leeftijd. Hij exploiteerde een schilderswinkel aan de Korte Hengelosestraat 6, Enschede. Ze woonden boven de winkel.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20-04-1955 te Enschede. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Maria Catharina (Riet) Siers, 29 jaar oud (zie 226).
 
226    Maria Catharina (Riet) Siers, geboren op 27-06-1925 te Oldenzaal, dochter van Johannes Gerardus Josephus Siers en Maria Catharina Seyger.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-04-1955 te Enschede. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Albertus Johannes (Albert) Bekke, 38 jaar oud (zie 225).
 
227    Hermina Johanna (Miny) Bekke, geboren op 13-11-1917 te Enschede, overleden op 21-04-2000 te Glanerbrug op 82-jarige leeftijd. Ariënstehuis.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-11-1946 te Enschede met Arnold Johan (Arnold) Van Ommen, 31 jaar oud (zie 228).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermine Johanna Maria (Ine) Van Ommen (zie 1097).
   2.  Johanna Elisabeth Maria (Annelies) Van Ommen (zie 1104).
   3.  Margaretha Theresia Maria (Margot) Van Ommen (zie 1108).

228    Arnold Johan (Arnold) Van Ommen, boekhouder, geboren op 19-12-1914 te Lonneker, zoon van Johannes Martinus Ignatius van Ommen en Johanna Hendrika Maria Kamphuis, overleden op 02-09-1997 te Glanerbrug op 82-jarige leeftijd. Ariënstehuis.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-11-1946 te Enschede met Hermina Johanna (Miny) Bekke, 29 jaar oud (zie 227).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
229    Alie Bekke, geboren maart 1920 te Enschede.
Gehuwd op 27-09-1948 te Enschede. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Martin Boomars (zie 230).
 
230    Martin Boomars.
Gehuwd op 27-09-1948 te Enschede. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Alie Bekke (zie 229).
 
231    Hendrikus Johannes Aan de Stegge, geboren op 05-04-1888 te Reutum, overleden op 09-04-1888 te Reutum, 4 dagen oud.
 
232    Hermanus Johannes (Herman) Dijkhuis, timmerman, geboren op 27-03-1914 te Reutum, overleden op 02-09-1983 te Ootmarsum op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-06-1946 te Ootmarsum met Maria Josephina (Marie) Quaink, 25 jaar oud (zie 233).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Josephina Gezina (Mieke) Dijkhuis (zie 1112).

233    Maria Josephina (Marie) Quaink, geboren op 24-03-1921 te Ootmarsum, dochter van Gerhardus Wilhelm Quaink en Maria Femia Burink, overleden op 31-10-2014 te Ootmarsum op 93-jarige leeftijd. Zij komt voor in de genealogie van de familie Burink.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-06-1946 te Ootmarsum met Hermanus Johannes (Herman) Dijkhuis, 32 jaar oud (zie 232).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
234    Johanna Gesina (Annie) Dijkhuis, geboren op 20-07-1916 te Reutum, overleden op 08-10-1986 te Reutum op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1946 te Weerselo met Johannes Franciscus Kamphuis, 27 jaar oud (zie 236).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Theresia (Ans) Kamphuis (zie 1117).

235    Johannes Gerardus (Jan) Dijkhuis ("Oalvelinks Jan"), geboren op 10-04-1918 te Reutum.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-07-1951 te Tubbergen. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren.
 
236    Johannes Franciscus Kamphuis, landbouwer op "Oald Loak" te Rossum, geboren op 01-02-1919 te Rossum. Hij groeide op bij zijn oma en oudste zus, zijn moeder was bij zijn geboorte overleden, overleden op 27-04-2002 te Rossum op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-05-1946 te Weerselo met Johanna Gesina (Annie) Dijkhuis, 29 jaar oud (zie 234).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
237    Frank Johannes Gerardus (Frank) Tanke, Hij is projectleider op een aannemerskantoor, geboren op 22-03-1979 te Oldenzaal.
 
238    Gesina Christina (Sien) Dijkhuis, geboren op 23-12-1920 te Reutum, overleden op 14-10-2012 te Ootmarsum op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1950 met Gerhard Johan Quaink, 27 jaar oud (zie 239).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Christina (Mieke) Quaink (zie 1120).
   2.  Josephina Maria (Fiene) Quaink (zie 1127).
   3.  Geertruida Josephina Maria (Gerda) Quaink (zie 1136).
   4.  Ronnie Gerardus Maria (Ronnie) Quaink (zie 1139).

239    Gerhard Johan Quaink, geboren op 21-06-1922 te Ootmarsum, zoon van Gerhardus Wilhelm Quaink en Maria Femia Burink, overleden op 28-04-1974 te Oldenzaal op 51-jarige leeftijd. Hij komt ook voor in de genealogie van de familie Burink.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1950 met Gesina Christina (Sien) Dijkhuis, 29 jaar oud (zie 238).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
240    Gerardus Joseph (Gerard) Dijkhuis, Loodgieter, geboren op 20-03-1923 te Reutum. Ze wonen naast haar oudershuis, boerderij Haarman aan de Haarstraat 24 te Weerselo.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24-03-1958 te Weerselo met Theresia Agnes Haarman, 29 jaar oud (zie 241).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Johannes Joseph (Gerard) Dijkhuis (zie 1143).
   2.  Marika Engelina Theresia (Marika) Dijkhuis (zie 1142).
   3.  René Franciscus Maria (René) Dijkhuis (zie 1146).

241    Theresia Agnes Haarman, geboren op 22-01-1929 te Weerselo, dochter van Gerrit Jan Haarman en Maria Letteboer.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-03-1958 te Weerselo met Gerardus Joseph (Gerard) Dijkhuis, 35 jaar oud (zie 240).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
242    Bernardus Joseph (Bernard) Dijkhuis, magazijnbediende, geboren op 25-03-1925 te Reutum, overleden op 16-01-2010 te Oldenzaal op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-08-1956 te Oldenzaal met Euphemia Geertruida Theresia Keujer, 27 jaar oud (zie 243).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna Euphemia (Marian) Dijhuis (zie 1151).
   2.  Johannes Gerardus Maria (Jos) Dijkhuis (zie 1154).
   3.  Annette Johanna Maria (Annette) Dijkhuis (zie 1159).

243    Euphemia Geertruida Theresia Keujer, geboren op 30-11-1928 te Breklenkamp, dochter van Hermannus Johannes Keujer en Geertruida Johanna Huisken.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-08-1956 te Oldenzaal met Bernardus Joseph (Bernard) Dijkhuis, 31 jaar oud (zie 242).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
244    Everhardus Antonius (Eef) Dijkhuis, geboren op 03-04-1928 te Reutum, overleden op 18-07-1992 te Oldenzaal op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-11-1957 te Weerselo met Rika Christina (Riky) Zwiers, 29 jaar oud (zie 245).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeannette Susanna Maria (Jeannette) Dijkhuis (zie 1163).
   2.  Gerardus Johannes Antonius Dijkhuis (zie 1166).

245    Rika Christina (Riky) Zwiers, geboren op 08-06-1928 te Weerselo, dochter van Johannes Zwiers en Susanna Teikotte, overleden op 12-10-2004 te Oldenzaal op 76-jarige leeftijd. Riky is de zus van A.G. Zwiers die met Eef's broer Jan trouwde.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-11-1957 te Weerselo met Everhardus Antonius (Eef) Dijkhuis, 29 jaar oud (zie 244).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
246    Harry Joseph (Harry) Dijkhuis, geboren op 07-01-1932 te Reutum, overleden op 28-07-2016 te Oldenzaal op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-09-1958 te Tubbergen met Geziena Johanna Theresia (Sientje) Heerink, 26 jaar oud (zie 247).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Hermanus Maria (Gerard) Dijkhuis (zie 1170).
   2.  Maria Johanna Theresia (Marjo) Dijkhuis (zie 1176).
   3.  Jeroen Harry Joseph (Jeroen) Dijkhuis (zie 1179).

247    Geziena Johanna Theresia (Sientje) Heerink, geboren op 13-02-1932 te Nutter, dochter van Hermanus Johannes Heerink en Maria Johanna Keupink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-09-1958 te Tubbergen met Harry Joseph (Harry) Dijkhuis, 26 jaar oud (zie 246).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
248    Gerardus Johannes Lansink, geboren op 10-06-1922 te Reutum, overleden op 02-08-1923 te Reutum op 1-jarige leeftijd.
 
249    Albertus Johannes Joseph (Bertus) Berghuis, geboren op 07-03-1925 te Ootmarsum, overleden op 26-05-1999 te Hengelo op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-03-1952 te Denekamp met Helena Albertha Josephina (Lenie) Weierink, 27 jaar oud (zie 250).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Anna Maria (Ine) Berghuis (zie 1182).
   2.  Johannes Albertus Franciscus (Jan) Berghuis (zie 1184).
   3.  Johanna Helena Maria (Jeannet) Berghuis (zie 1194).

250    Helena Albertha Josephina (Lenie) Weierink, geboren op 21-03-1924 te Oud-Ootmarsum, dochter van Jan Weierink en Johanna Hendrika Averes.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-03-1952 te Denekamp met Albertus Johannes Joseph (Bertus) Berghuis, 27 jaar oud (zie 249).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
251    Johanna Bernardina Berghuis, geboren op 01-09-1926 te Ootmarsum, overleden op 06-07-1927 te Ootmarsum, 308 dagen oud.
 
252    Johannes Albertus Hermanus (Herman) Meijer, leraar, geboren op 10-04-1933 te Groot Agelo, overleden op 01-10-2015 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hermina Antonia (Miny) Olde Klieverik (zie 253).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Suzanna Hermina (Marian) Meijer (zie 1204).
   2.  René Gerardus Johannes (René) Meijer (zie 1208).
   3.  Annita Engelina Josephien (Annita) Meijer (zie 1213).
   4.  Veronique Engelina Maria (Veronique) Meijer (zie 1197).
   5.  Daniëlle Theresia Maria (Daniëlle) Meijer (zie 1202).

253    Hermina Antonia (Miny) Olde Klieverik, geboren op 10-06-1937 te Groot Agelo, geboren op boerderij "Asman" te Groot Agelo, dochter van Hendrik Olde Klieverik en Maria Gezina Veldhuis. Miny is een zus van Trees Olde Klieverik, gehuwd met Herman's broer Jan.
Gehuwd met Johannes Albertus Hermanus (Herman) Meijer (zie 252).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
254    Johannes Gerardus Hermannus (Jan) Meijer, landbouwer op zijn ouderlijke boerderij "Luuksmeijer", geboren op 28-06-1934 te Groot Agelo.
Gehuwd met Theresia Maria (Trees) Olde Klieverik (zie 255).
 
255    Theresia Maria (Trees) Olde Klieverik, geboren op 03-04-1936 te Groot Agelo, geboren op boerderij "Asman" te Groot Agelo. Dochter van Hendrik Olde Klieverink en Maria Gezina Veldhuis, overleden op 16-09-2016 te Groot Agelo op 80-jarige leeftijd. Trees is een zus van Miny Olde Klieverik die met Jan's broer Herman is gehuwd.
Gehuwd met Johannes Gerardus Hermannus (Jan) Meijer (zie 254).
 
256    Anna Susanna (Anny) Meijer, geboren op 06-02-1936 te Groot Agelo.
Gehuwd met Bernardus Hendrikus Antonius (Bennie) Bonnes (zie 257).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilda Susanna Wilhelmina (Hilda) Bonnes (zie 1215).
   2.  Richard Antonius Maria (Richard) Bonnes (zie 1219).
   3.  Erna Theresia Maria (Erna) Bonnes (zie 1226).
   4.  Marcel Bernardus Gerhardus (Marcel) Bonnes (zie 1229).

257    Bernardus Hendrikus Antonius (Bennie) Bonnes, landbouwer te Oud-Ootmarsum, geboren op 22-06-1933 te Oud-Ootmarsum, zoon van Antonius Hermanus Johannes Bonnes en Hermina Johanna Oude Weme.
Gehuwd met Anna Susanna (Anny) Meijer (zie 256).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
258    Bernardus Gerardus Johannes (Ben) Meijer, geboren op 15-06-1937 te Groot Agelo, overleden op 03-09-2018 te Ootmarsum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-10-1964 met Gesina Maria (Sinie) Boerrigter, 25 jaar oud (zie 259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilona Gesina Christina (Ilona) Meijer (zie 1235).
   2.  Marc Bernardus Gerardus (Marc) Meijer (zie 1239).
   3.  Robert Gerardus Bernardus (Robert) Meijer (zie 1243).
   4.  Ilse Gezina Susanna (Ilse) Meijer (zie 1249).

259    Gesina Maria (Sinie) Boerrigter, geboren op 08-05-1939 te Manderveen, dochter van Gerhardus Bernardus Boerrigter ("Niemeijers Beant") en Gesina Haarhuis.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1964 met Bernardus Gerardus Johannes (Ben) Meijer, 27 jaar oud (zie 258).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
260    Gerardus Johannes Franciscus (Gerard) Meijer, geboren op 05-07-1938 te Groot Agelo, overleden op 12-12-2014 te Groot Agelo op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-11-1968 te Denekamp met Johanna Maria Theresia (Anny) Oude Monnink, 31 jaar oud (zie 261).
 
261    Johanna Maria Theresia (Anny) Oude Monnink, geboren op 16-04-1937 te Groot Agelo, dochter van Albertus Johannes Oude Monnink en Gezina Johanna Borggreve.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-11-1968 te Denekamp met Gerardus Johannes Franciscus (Gerard) Meijer, 30 jaar oud (zie 260).
 
262    Hendrikus Johannes Bernardus (Henk) Meijer, geboren op 18-07-1939 te Groot Agelo, geboren op boerderij "Luuksmeijer".
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-12-1970 te Denekamp met Rieka Anna (Riky) Luttikhuis, 32 jaar oud (zie 263).
Uit dit huwelijk:
   1.  Miranda Gertrudis Christina (Miranda) Meijer (zie 1251).
   2.  Herald Gerard Bernard (Herald) Meijer (zie 1253).

263    Rieka Anna (Riky) Luttikhuis, geboren op 09-09-1938 te Groot Agelo, dochter van Bernard Luttikhuis en Geertruida Maria Bernarda Holtwijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-12-1970 te Denekamp met Hendrikus Johannes Bernardus (Henk) Meijer, 31 jaar oud (zie 262).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
264    Eduard Bernhard Johan (Eef) Meijer, administrateur, geboren op 28-01-1941 te Groot Agelo.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-11-1967 te Denekamp met Geertruida Maria (Truus) Ten Dam (zie 265).
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther Susanna Maria (Esther) Meijer (zie 1258).
   2.  Ewald Gerard Herman (Ewald) Meijer (zie 1261).
   3.  Chantal Maria (Chantal) Meijer (zie 1266).

265    Geertruida Maria (Truus) Ten Dam, geboren te Tilligte, geboren op boerderij "Neijhoes" te Tilligte (zie ook de genealogie van de familie Beijerink) Gehuwd op 24-11-1967 te Denekamp met Eduard Bernhard Johan (Eef) Meijer, 26 jaar oud (zie 264).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
266    Antonius Hendrikus Bernardus (Antoon) Meijer, geboren op 21-06-1943 te Groot Agelo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-12-1968 te Tubbergen met Maria Josephina Plechelma (Riet) Loman, 22 jaar oud (zie 267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dennis Gerard Jan (Dennis) Meijer (zie 1267).
   2.  Sandra Hermine (Sandra) Meijer (zie 1272).
   3.  Corien Maria (Corien) Meijer (zie 1281).

267    Maria Josephina Plechelma (Riet) Loman, kraamverzorgster, geboren op 15-07-1946 te Oldenzaal, dochter van Antonius Johannes Loman en Hermina Maria Koopman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-12-1968 te Tubbergen met Antonius Hendrikus Bernardus (Antoon) Meijer, 25 jaar oud (zie 266).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
268    Albertus Johannes Oude Lansink, geboren op 05-12-1901 te Fleringen, overleden op 06-12-1901 te Fleringen, 1 dag oud, tweeling met Hermanus Gerardus.
 
269    Hermanus Gerardus Oude Lansink, geboren op 05-12-1901 te Fleringen, overleden op 06-12-1901 te Fleringen, 1 dag oud, tweeling met Albertus Johannes.
 
270    Anna Johanna (Hanna) Oude Lansink, geboren op 16-12-1903 te Fleringen, overleden op 16-01-1978 te Enschede op 74-jarige leeftijd, begraven te Glanerbrug, ongehuwd.
 
271    Gesina Berendina Oude Lansink, geboren op 04-11-1908 te Fleringen, overleden op 10-11-1908 te Fleringen, 6 dagen oud, tweeling met Maria Hendrika.
 
272    Maria Hendrika Oude Lansink, geboren op 04-11-1908 te Fleringen, overleden op 11-11-1908 te Fleringen, 7 dagen oud, tweeling met Gesina Berendina.
 
273    Hermanus Oude Lansink, geboren op 17-07-1911 te Fleringen, overleden op 02-08-1979 te Glanerbrug op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-10-1942 te Tubbergen met Hermina Aleida Hutten (zie 274).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marietje Oude Lansink (zie 1275).
   2.  Johannes Hendrikus Gerardus Maria (Johan) Oude Lansink (zie 1276).

274    Hermina Aleida Hutten.
Gehuwd op 29-10-1942 te Tubbergen met Hermanus Oude Lansink, 31 jaar oud (zie 273).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
275    Johanna Maria (Anna) Oude Lansink, geboren op 05-03-1908 te Fleringen, overleden op 23-09-2004 te Fleringen op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-10-1941 te Tubbergen met Johannes Gerardus Beukerink, 39 jaar oud (zie 276).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoon Johannes Maria (Tonnie) Beukerink (zie 1283).
   2.  Maria Femia Anna (Ria) Beukerink (zie 1278).
   3.  Johannes Gerardus Maria (Jan) Beukerink (zie 1284).
   4.  Femia Josephina Maria (Emmie) Beukerink (zie 1285).
   5.  José Agnes Maria (José) Beukerink (zie 1287).

276    Johannes Gerardus Beukerink, landbouwer op erve "Frontroth" te Fleringen, geboren op 10-12-1901 te Fleringen, zoon van Antonius Beukerink en Femia Susanna Kemerink (zie ook de genealogie van de familie Middendorp, Fleringen). De naam Frontrot zien we terug in de generatie van de grootouders van Johannes: dat zijn namelijk Johannes Beukerink en Johanna Frontroth.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 09-10-1941 te Tubbergen met Johanna Maria (Anna) Oude Lansink, 33 jaar oud (zie 275).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
277    Gesina Johanna (Sientje) Oude Lansink, geboren op 14-02-1910 te Fleringen, overleden op 31-12-2006 te Fleringen op 96-jarige leeftijd, ongehuwd.
 
278    Hermanus Johannes (Herman) Oude Lansink, landbouwer op de ouderlijke boerderij "Laansman" te Fleringen, geboren op 11-02-1911 te Fleringen, overleden op 18-10-1990 te Fleringen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 31-05-1946 te Tubbergen met Maria Hendrika (Marie) Banierink, 30 jaar oud (zie 279).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Antonius Maria (Jan) Oude Lansink (zie 1292).
   2.  Albertus Johannes Maria (Bertus) Oude Lansink (zie 1298).
   3.  Anna Maria Lidwina (Ans) Oude Lansink (zie 1306).
   4.  Maria Lucia Josephine (Marianne) Oude Lansink (zie 1309).
   5.  Ginette Agnes Maria (Jeannette) Oude Lansink (zie 1316).
   6.  Aloysius Gerardus Joseph (Alois) Oude Lansink (zie 1324).
   7.  Pauline Elisabeth Maria (Paulien) Oude Lansink (zie 1320).
   8.  Josephine Bernadette Maria (Josephine) Oude Lansink (zie 1326).

279    Maria Hendrika (Marie) Banierink, geboren op 20-06-1915 te Dulder, geboren op erve "Banierink" aan de weg van Weerselo naar Deurningen. Dochter van Johannes Hermannus Banierink en Aleida Johanna Lansink, overleden op 20-04-1996 te Fleringen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-05-1946 te Tubbergen met Hermanus Johannes (Herman) Oude Lansink, 35 jaar oud (zie 278).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
280    Bernardus Gerardus Oude Lansink, na huwelijk landbouwer op Scholten te Hengelo, geboren op 16-04-1912 te Fleringen, overleden op 05-01-1994 te Hengelo op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-06-1944 te Tubbergen met Maria Catharina Hermina (Marie) Scholten, 37 jaar oud (zie 281).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Antonius Maria (Johan) Oude Lansink (zie 1331).
   2.  Gerarda Anna Maria (Gerda) Oude Lansink (zie 1342).
   3.  Maria Aleida Catharina (Marian) Oude Lansink (zie 1348).
   4.  Aleida Maria Lidwina (Alice) Oude Lansink (zie 1355).

281    Maria Catharina Hermina (Marie) Scholten, erfdochter op erve Scholten in Hengelo, geboren op 12-08-1906 te Hengelo, dochter van Johannes Scholten en Johanna Grada Ottenschott, overleden op 30-06-1995 te Hengelo op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-06-1944 te Tubbergen met Bernardus Gerardus Oude Lansink, 32 jaar oud (zie 280).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
282    Maria Antonia Oude Lansink, geboren op 28-09-1913 te Fleringen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 24-03-1948 te Tubbergen met Johannes Bernardus Bouhuis, 32 jaar oud (zie 283).
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna Maria Elisabeth (Suzanne) Bouhuis (zie 1363).
   2.  Anna Maria Lucia (Maria) Bouhuis (zie 1369).
   3.  Johannes Albertus Joseph (Johan) Bouhuis (zie 1367).
   4.  Albertus Franciscus Jozef (Albert) Bouhuis (zie 1371).
   5.  Liesbeth Bouhuis (zie 1393).

283    Johannes Bernardus Bouhuis, landbouwer te Albergen, geboren op 06-12-1915 te Albergen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-03-1948 te Tubbergen met Maria Antonia Oude Lansink, 34 jaar oud (zie 282).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
284    Bernardus Johannes (Bernard) Oude Lansink, geboren op 22-03-1919 te Fleringen, overleden op 30-05-1940 te Almelo op 21-jarige leeftijd. Hij werd als dienstplichtig militair opgeroepen en werd gelegerd in Hoorn. Hier werd hij al gauw ernstig ziek. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Almelo, alwaar hij op 30 mei 1940 is overleden.
 
285    Johannes Antonius Oude Lansink ("Muller Jan"), landbouwer te Geesteren, geboren op 21-02-1920 te Fleringen, overleden op 17-04-1998 te Geesteren op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-04-1954 te Tubbergen met Johanna Maria (An) Kemna, 36 jaar oud (zie 286).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Bernardus Tarcisius (Johan) Oude Lansink (zie 1377).
   2.  Ancilla Maria Theresia (Ans) Oude Lansink (zie 1384).

286    Johanna Maria (An) Kemna, geboren op 25-11-1917 te Geesteren, dochter van Gerhardus Johannes Kemna en Aleida Wolberink. (zie ook de genealogie familie Mastenbroek, haar grootmoeder was Euphemia Kamphuis-Grootelaar) Overleden op 02-02-1973 te Geesteren op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-04-1954 te Tubbergen met Johannes Antonius Oude Lansink ("Muller Jan"), 34 jaar oud (zie 285).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
287    levenloos kind Oude Lansink, geboren op 23-11-1920 te Fleringen.
 
288    Gerardus Franciscus Oude Lansink, geboren op 20-11-1921 te Fleringen, overleden op 03-12-1921 te Fleringen, 13 dagen oud.
 
289    Antonius Wilhelmus (Antoon) Oude Lansink, landbouwer op de ouderlijke boerderij, geboren op 20-09-1922 te Fleringen, overleden op 06-11-2006 te Fleringen op 84-jarige leeftijd, ongehuwd.
 
290    Maria Susanna Engelina (Marie) Oude Lansink, geboren op 15-05-1924 te Fleringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-08-1950 te Fleringen met Gerardus Hermanus (Gerard) Busscher (zie 291).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Bernardus Maria (Gerard) Busscher (zie 1395).
   2.  Bernardus Antonius Alphonsus (Bennie) Busscher (zie 1391).
   3.  Anna Maria Theresia (Annie) Busscher (zie 1400).
   4.  Johannes Gerardus Joseph (Jan) Busscher (zie 1405).
   5.  Antonius Gerardus Eustachius (Tonnie) Busscher (zie 1410).
   6.  Theoresito Gerardus Maria (Theo) Busscher (zie 1417).

291    Gerardus Hermanus (Gerard) Busscher, landbouwer op erve Middendorp te Fleringen, geboren circa 1922 te Fleringen, geboren op "Stam" te Fleringen, bij de Kroezeboom. zoon van Gradus Busscher en Johanna Aleida Geuke (zie ook de genealogie van de familie Geuke), zie ook de genealogie van de familie Geuke
Boerderij "Middendorp" is een voormalige hofhorige boerderij die onder de Hof Ootmarsum behoorde. In 1829 werd de boerderij door de weduwe Middendorp-Lansink aangekocht van de Domeinen. De boerderij bestond toen uit een woonhuis, drie schuren, een bakhuis, een schaapschot en een varkenschot, 26 percelen bouwland, grasland en bosgrond, 350 bomen en telgen op die bosgrond om en bij het huis en het aandeel (de "whare") in de Marke Fleringen. Het aankoopbedrag was f 2.390,50.
De laatste Middendorp die op de boerderij leefde was Johanna Maria Middendorp, geboren in 1822 en dochter van Jan Hendrik Middendorp en de zojuist genoemde Maria Middendorp-Lansink. Johanna Maria trouwde in 1846 met Gerhardus Breembroek, landbouwer te Geesteren en ze overleed twee jaar later op het erve Middendorp op 30 april 1848. Ze overleed anderhalve maand na de geboorte van hun enige kind Johanna Geertruida Breembroek. Zij was geboren op 15 maart 1848 op het Middendorp en trouwde op 26 april 1872 met Johannes Fleerkotte, landbouwer en geboren op erve "De Mast" in Vasse. (hij was geboren op 23 januari 1844 en een zoon van Bernardus Fleerkotte en Hendrika Geerdink, weduwe van Johannes Mast) Johanna Geertruida Fleerkotte-Breembroek overleed op 6 oktober 1883 op het erve Middendorp. Uit haar huwelijk met Johannes Fleerkotte waren vijf dochters geboren. Zes dagen na de geboorte van het zesde kind, een zoon, is Geertruida overleden. Het zoontje Gerardus was al overleden op 1 oktober 1883.
Nog in 1883 verlaten Gerhardus Breembroek en zijn schoonzoon Johannes Fleerkotte het erve Middendorp en verhuizen naar Vasse om er landbouwer te worden van het erve Geerdink. (later Geerdink-Johannink genoemd) Johannes Fleerkotte had deze boerderij namelijk geërfd van zijn neef van moeders zijde. Op 6 november 1883 wordt de inboedel van het Middendorp verkocht. Eigenaar van de boerderij werd de familie Ten Bos.
Op 19 december 1899 vindt er voor notaris Van den Bosch te Tubbergen een scheiding plaats van de bezittingen van de familie Fleerkotte. De drie nog levende kinderen uit het huwelijk van Johannes Fleerkotte en Johanna Geertruida Breembroek verdelen hun ouderlijke boedel, bestaande uit de beide erven Geerdink in Vasse (ruim 96 ha. groot en geschat op een waarde van f 32.000,00) en Middendorp in Fleringen. (ruim 49 ha. groot en geschat op een waarde van f 16.450,00) Boerderij Geerdink wordt toebedeeld aan Hendrika Fleerkotte. Boerderij Middendorp wordt toebedeeld aan Johanna Maria Fleerkotte, gehuwd met Johannes Gerardus Scholten Linde en Gesina Fleerkotte. Vanwege de overbedeling aan Hendrika Fleerkotte, heeft zij de verplichting de overwaarde aan haar beide zussen geldelijk te vergoeden.
In de acte van verdeling zien we dat het erve Middendorp nog is belast met de volgende uitgangen en tienden:
a. onder de benaming van miskoorn ten behoeve van de Nederlands Hervormde Kerkgemeente in Tubbergen per jaar een halve hectoliter rogge. Het was gebruikelijk dat die rogge jaarlijks in januari werd geleverd.
b. onder de benaming van sloptiende ten behoeve van de heer Von Bönninghausen op huize Herinckhave te Fleringen per jaar ongeveer vier hectoliters rogge. Eveneens telkens te leveren in januari.
Boerderij Middendorp wordt na 1883 door verschillende families bewoond, aanvankelijk door de families Mulstege en Klaas en later door de familie Busscher. De familie G. Busscher verhuisde op 3 juli 1964 van boerderij "Stam" aan de Lansinksweg 5 (en ook in het bezit van de familie Ten Bos) naar boerderij Middendorp. Op 17 juli 1964 brak er brand uit op de boerderij, die daardoor geheel uitbrandde. Op dezelfde plek werd een nieuwe boerderij gebouwd. Deze werd op 13 juni 1965 betrokken. In 1990 nam een beleggingsmaatschappij uit Rotterdam de boerderij over van de familie Ten Bos en op 25 februari 1993 kocht de familie Busscher boerderij "Middendorp". De grootte van de boerderij bedraagt 32 ½ ha. Na 110 jaar zijn de bebouwers van erve Middendorp eveneens weer de eigenaren.
Gehuwd op 30-08-1950 te Fleringen met Maria Susanna Engelina (Marie) Oude Lansink, 26 jaar oud (zie 290).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
292    Gerardus Hendrikus (Gerard) Oude Lansink ("Muller Gerard"), Landbouwer op de ouderlijke boerderij Pleijhuis aan de Lansinkweg te Fleringen, geboren op 21-09-1925 te Fleringen, overleden op 18-01-1984 te Fleringen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-05-1963 te Tubbergen met Maria Geertruida Theresia (Marie) Arkink, 35 jaar oud (zie 293).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Hendrikus Maria (Ben) Oude Lansink (zie 1422).

293    Maria Geertruida Theresia (Marie) Arkink, geboren op 23-05-1927 te Saasveld, dochter van Hendrikus Johannes Arkink en Susanna Geertruida Volmer, overleden op 29-12-1999 te Fleringen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-05-1963 te Tubbergen met Gerardus Hendrikus (Gerard) Oude Lansink ("Muller Gerard"), 37 jaar oud (zie 292).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
294    Everhardus Johannes (Eef) Oude Lansink ("Muller Eef"), werkzaam bij de buitendienst van de gemeente Denekamp, geboren op 28-10-1926 te Fleringen, overleden op 04-04-1998 te Reutum op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren. De broer van Gezina, Gerard Braakhuis, woont in bij het echtpaar. Hij is kleermaker met Gezina Johanna Braakhuis ("Roolfs Sien") (zie 295).
 
295    Gezina Johanna Braakhuis ("Roolfs Sien"), geboren op 10-01-1922 te Groot Agelo, dochter van Hendrikus Braakhuis en Geertruida Volmerink, landbouwers op "Roolfs" te Groot Agelo, overleden op 03-09-1998 te Reutum op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren. De broer van Gezina, Gerard Braakhuis, woont in bij het echtpaar. Hij is kleermaker met Everhardus Johannes (Eef) Oude Lansink ("Muller Eef") (zie 294).
 
296    Hermanus Albertus (Herman) Oude Lansink ("Muller Herman"), landbouwer, geboren op 14-10-1927 te Fleringen, overleden op 29-03-2010 te Almelo op 82-jarige leeftijd, verpleeghuis Eugeria. Na het huwelijk gaan ze wonen op boerderij "Tolhek" een wönnersplaats van erve Lansink te Fleringen aan de Oldenzaalseweg 145 te Fleringen. Hier wonen ze tot 1963 en de kinderen worden er geboren. In 1963 verhuist het gezin naar de Pastoor Eshuisstraat 30, Harbrinkhoek. Later woont het echtpaar aan de Kolenbranderhof 15 te Tubbergen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1956 te Tubbergen met Richarda Maria Josephina (Charda) Hulsman, 30 jaar oud (zie 297).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Theodorus Maria (Bennie) Oude Lansink (zie 1427).
   2.  Jacqueline Wilhelmina Josephina (Jacqueline) Oude Lansink (zie 1433).

297    Richarda Maria Josephina (Charda) Hulsman, kraamverzorgster, geboren op 15-03-1926 te Vriezenveen, dochter van Jakobus Wilhelmus Hulsman en Hendrika Johanna Winkelman, overleden op 09-10-2007 te Tubbergen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-06-1956 te Tubbergen met Hermanus Albertus (Herman) Oude Lansink ("Muller Herman"), 28 jaar oud (zie 296).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
298    Harry Joseph (Harry) Oude Lansink ("Muller Harry"), landbouwer op een wönnersplaats van Lansink "Tolhek", geboren op 19-09-1929 te Fleringen, overleden op 01-08-2015 te Reutum op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-05-1963 te Tubbergen met Antonia Hendrika (Tonny) Slootman, 36 jaar oud (zie 299).
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Bernardus Maria (Richard) Oude Lansink (zie 1436).
   2.  Prof. Alfonsus Gerardus Josephus Maria (Alfons) dr. Oude Lansink ir. (zie 1442).
   3.  Margret Josephine Johanna Maria (Margret) Oude Lansink (zie 1448).

299    Antonia Hendrika (Tonny) Slootman, geboren op 13-01-1927 te Raalte, dochter van Gerardus Slootman, landbouwer te Raalte en Antonia Gerritdina Kemper, overleden op 12-11-2014 te Reutum op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-05-1963 te Tubbergen met Harry Joseph (Harry) Oude Lansink ("Muller Harry"), 33 jaar oud (zie 298).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
300    Susanna Maria Theresia (Susan) Oude Lansink, geboren op 19-04-1932 te Fleringen, ongehuwd.
 
301    Hendrika Hermina (Riek) Heijne, werkzaam in de winkel van haar ouders, geboren op 08-07-1928 te Enschede, ongehuwd.
 
302    Hermanus Govert Fridus (Herman) Heijne, administratief medewerker, geboren op 23-02-1930 te Enschede. Hij is gehuwd met en gescheiden van Diny Vaarhorst. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
 
303    Frieda Maria (Frieda) Heijne, geboren op 24-04-1932 te Enschede.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-04-1964 te Enschede met Donatus (Donny) Hams, 31 jaar oud (zie 304).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Marcelis (Huub) Hams (zie 1459).
   2.  Maria Anna Hermina (Mirjam) Hams (zie 1464).
   3.  Donatus Gerhardus Eduard (Edward) Hams (zie 1467).

304    Donatus (Donny) Hams, electricien, geboren op 24-04-1932 te Enschede, zoon van Gerhardus Hams en Hermina Theodora Groeleken.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-04-1964 te Enschede met Frieda Maria (Frieda) Heijne, 31 jaar oud (zie 303).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
305    Gerardus Bernardus (Gerard) Heijne, leraar, geboren op 04-03-1936 te Enschede.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-07-1964 te Weerselo met Gezina Johanna Maria Aarninkhof, 29 jaar oud (zie 306).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel Johan Gerard (Marcel) Heijne (zie 1469).
   2.  Carl Maarten (Carl) Heijne (zie 1473).

306    Gezina Johanna Maria Aarninkhof, lerares, geboren op 29-12-1934 te Deurningen, dochter van Johan Herman Aarninkhof en Elizabeth Gezina Sogtoen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-07-1964 te Weerselo met Gerardus Bernardus (Gerard) Heijne, 28 jaar oud (zie 305).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
307    Antonius Hubert Marcel (Tonnie) Heijne, geboren op 13-01-1938 te Enschede, overleden op 23-05-1945 te Enschede op 7-jarige leeftijd.
 
308    Hermanus Gerhardus Johannes (Herman) Derkman, vrachtwagenchauffeur, geboren op 22-11-1935 te Bornerbroek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-11-1964 te Wierden met Johanna Josephina (Jo) Asbroek, 25 jaar oud (zie 309).
Uit dit huwelijk:
   1.  Laurens Johannes Hermanus (Laurens) Derkman (zie 1478).
   2.  Margret Hendrika Gesina Maria (Margret) Derkman (zie 1484).

309    Johanna Josephina (Jo) Asbroek, geboren op 18-03-1939 te Enter, dochter van Jannes Asbroek en Hendrika Haarhuis.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-11-1964 te Wierden met Hermanus Gerhardus Johannes (Herman) Derkman, 28 jaar oud (zie 308).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
310    Johannes Henricus Joseph Derkman, geboren op 17-06-1941 te Bornerbroek, overleden op 17-06-1941 te Bornerbroek, 0 dagen oud.
 
311    Cecilia Maria Geertruida (Cilia) Derkman, lerares, geboren op 23-11-1942 te Bornerbroek.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-06-1984 te Borne met Gerhardus Hermanus Jozef (Gerard) Winkel, 50 jaar oud (zie 312).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ellis Gesina Maria (Ellis) Winkel (zie 1488).

312    Gerhardus Hermanus Jozef (Gerard) Winkel, timmerman, geboren op 05-03-1934 te Bornerbroek, zoon van Hermanus Hendrikus Winkel en Maria Hendrika Slot.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 21-06-1984 te Borne met Cecilia Maria Geertruida (Cilia) Derkman, 41 jaar oud (zie 311).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
313    Maria Geertruida Berendina (Mia) Derkman, geboren op 14-09-1948 te Bornerbroek.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-12-1973 te Borne. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Johannes Bernardus Maria Wilmink (zie 314).
 
314    Johannes Bernardus Maria Wilmink.
Gehuwd op 14-12-1973 te Borne. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Maria Geertruida Berendina (Mia) Derkman, 25 jaar oud (zie 313).
 
315    Gertrudis Anthonia Maria Helena (Gerdie) Kleijssen, geboren op 09-08-1950 te Weerselo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-12-1974 te Weerselo met Hermanus Christiaan (Herman) Te Pas, 33 jaar oud (zie 316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathalie Helena Gertrude (Nathalie) Te Pas (zie 1491).
   2.  Herman Christian André (Christian) Te Pas (zie 1493).

316    Hermanus Christiaan (Herman) Te Pas, Ondernemer: pakketdienst, geboren op 14-07-1941 te Amsterdam, zoon van Hermanus Christiaan te Pas en Horske van den Boogaard.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-12-1974 te Weerselo met Gertrudis Anthonia Maria Helena (Gerdie) Kleijssen, 24 jaar oud (zie 315).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
317    Antoinet Helena Maria Margaretha (Antoinet) Kleijssen, verpleegkundige, geboren op 15-01-1956 te Weerselo, gehuwd met en gescheiden van Bert Versteeg. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05-11-1982 te Weerselo met Bert Versteeg (zie 1494).
Gehuwd (2) met Hans Van der Meer (zie 318).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joost Evert André (Joost) Versteeg (zie 1495).
   2.  Loek Albert Hendrikus (Loek) Versteeg (zie 1496).

318    Hans Van der Meer.
Gehuwd met Antoinet Helena Maria Margaretha (Antoinet) Kleijssen (zie 317). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-11-1982 te Weerselo met Bert Versteeg (zie 1494).}
 
319    Helena Maria Andrea Anastasia (Helene) Kleijssen, verkoopchef, geboren op 18-08-1957 te Weerselo.
Gehuwd met Minno Jouwstra (zie 320).
 
320    Minno Jouwstra, technisch medewerker, geboren op 30-01-1953 te Hengelo.
Gehuwd met Helena Maria Andrea Anastasia (Helene) Kleijssen (zie 319).
 
321    Wilhelmina Geertruida Maria (Wilma) Van Lange, geboren op 13-11-1958 te Beuningen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-04-1986 te Tubbergen met Henricus Johannes Maria (Henk) Lansink, 25 jaar oud (zie 322).
 
322    Henricus Johannes Maria (Henk) Lansink, landbouwer op boerderij "De Keamper" te Reutum, geboren op 24-01-1961 te Reutum, zoon van Johannes Gerardus Franciscus Lansink en Mari Henrica Francisca Aarnink.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1986 te Tubbergen met Wilhelmina Geertruida Maria (Wilma) Van Lange, 27 jaar oud (zie 321).
 
323    Geertruida Maria Theresia (Gea) Van Lange, geboren op 10-05-1964 te Beuningen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-10-1987 te Denekamp met Johannes Gerardus Maria (Johan) Vennegoor, 26 jaar oud (zie 324).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurgen Johannes Maria (Jurgen) Vennegoor (zie 1497).
   2.  Suzanne Gezina Maria (Suzanne) Vennegoor (zie 1498).
   3.  Jolijn Maria (Jolijn) Vennegoor (zie 1499).

324    Johannes Gerardus Maria (Johan) Vennegoor, landbouwer te Groot Agelo, geboren op 03-10-1961 te Groot Agelo, zoon van Jan Hendrik Vennegoor en Gezina Suzanna Maria Oude Monnink. Jan Vennegoor was ingetrouwd bij Siny Oude Monnink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-10-1987 te Denekamp met Geertruida Maria Theresia (Gea) Van Lange, 23 jaar oud (zie 323).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
325    Hermanus Antonius Maria Van Lange, geboren op 27-10-1960 te Beuningen, overleden op 23-07-1962 te Beuningen op 1-jarige leeftijd.
 
326    Gerhardus Antonius Maria (Gerard) Van Lange, geboren op 15-08-1962 te Beuningen.
 
327    Leonardus Johannes Hermanus (Leo) Van Lange, werkzaam bij de belastingdienst, geboren op 06-11-1961 te Rossum, ongehuwd, woont in het oudershuis te Rossum.
 
328    Maria Geertruida Helena Van Lange, administratief medewerkster, geboren op 26-02-1965 te Rossum. Was gehuwd met en is gescheiden van Erik Oude Luttikhuis en heeft een relatie met Edwin Louwes.
 
329    Jozefus Hermanus Petrus Maria (Jos) Van Lange, financieel-directeur van een Bouwfonds bij een Nederlandse bank, geboren op 06-05-1956 te Vroomshoop.
Gehuwd met Johanna Maria (José) Geeraedts (zie 330).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mattheus Petrus Maria (Tijn) Van Lange (zie 1500).
   2.  Fleur Jacquomine Maria (Fleur) Van Lange (zie 1501).
   3.  Daniël Petrus Maria (Daan) Van Lange (zie 1502).

330    Johanna Maria (José) Geeraedts, Freelance schrijver-correspondent, geboren op 15-03-1958 te Nijmegen, dochter van Gerardus Johannus Lodewijk Geeraedts en Anna Maria Terpstra.
Gehuwd met Jozefus Hermanus Petrus Maria (Jos) Van Lange (zie 329).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
331    Dr. Petrus Hermanus Maria (Peter) Van Lange, Theoloog, docent voortgezet onderwijs en HBO, geboren op 08-07-1958 te Vroomshoop, 1990-1992: Master aan de Vrije Universiteit Amsterdam: Master of Education, Doctoraal Practische Theologie.
Gehuwd met Johanna (Joke) Vellekoop (zie 332).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stefan Paulus Maria (Stefan) Van Lange (zie 1504).
   2.  Jeroen Jozefus Maria (Jeroen) Van Lange (zie 1506).
   3.  Jordi Petrus Maria (Jordi) Van Lange (zie 1507).
   4.  Sera Petronella Hermine (Sera) Van Lange (zie 1508).

332    Johanna (Joke) Vellekoop, lerares, geboren op 06-11-1955 te Apeldoorn, dochter van Johannes Vellekoop en Christina Rika Stokkentreeff.
Gehuwd met Dr. Petrus Hermanus Maria (Peter) Van Lange (zie 331).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
333    Paul Alphons Maria (Paul) Van Lange, Hoogleraar psychologie aan de VU te Amsterdam, geboren op 11-10-1961 te Vroomshoop. Personal information (pagina Vrije Universiteit Amsterdam) Paul Van Lange is Professor of Social Psychology and Chair of the Section of Social and Organizational Psychology at the VU University at Amsterdam, The Netherlands, and Distinguished Research Fellow at the University of Oxford. Most of his research on human cooperation and trust is grounded in psychological and evolutionary theorizing of social interdependence, through which he seeks to understand the functions of forgiveness, generosity, empathy, fairness, morality, retaliation, competition, as well as general beliefs of human nature in various situations. His work has been recognized several grants and awards, including the Kurt Lewin Medal by the European Association of Social Psychology. He has published around 150 articles, in journals such as Behavioral and Brain Sciences, Psychological Bulletin, and Annual Review of Psychology. Many articles have received considerable impact in not only psychology, but also in experimental economics, evolutionary (game) theory, and social neuroscience. With various colleagues around the globe, Van Lange has published several books, including the Atlas of Interpersonal Situations (Published by Cambridge, 2003), the Handbook of Theories of Social Psychology (Published by Sage, 2012), Politics, Power, and Paranoia (Cambridge, 2014), and Social Dilemmas: The Psychology of Human Cooperation (Published by Oxford, 2014). He served as Associate Editor for various journals, such as Journal of Personality and Social Psychology and Psychological Science, is founding editor of an interdisciplinary series on Human Cooperation (Published by Oxford), Current Opinion in Psychology, and has served as Director of the Kurt Lewin Institute (KLI) and as President of the Society of Experimental Social Psychology (SESP).

Hij studeerde van 1981 tot 1986 sociale psychologie in Groningen, alwaar hij in 1991 promoveerde op het proefschrift "The rationality and morality of cooperation". Hij is Prof. Dr. en werkt sinds 1990 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en sinds 1999 is hij als bijzonder hoogleraar "Maatschappelijke Tegenstellingen" verbonden aan de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden . Hij publiceert met name op het gebied van coöperatie, competitie en rechtvaardigheid, maar ook op aanpalende gebieden zoals superioriteit en sociale vergelijking.
Ingezonden stuk, pagina Opinie en Debat, Volkskrant 5 december 2015 Ons eigen gedrag is nobel, dat van anderen niet. Mark Zuckerberg en zijn vrouw geven 99 procent van hun vermogen aan goede doelen. En wat is de kop boven het artikel in Ten Eerste (3 december): "Slim eigenbelang van miljardairs". Speelde er dan geen sprankeltje sociaal gevoel mee? Afgezien van enkele incidenten, lijken vele Nederlanders oprecht begaan met het lot van de vluchtelingen. Er is zelfs een overschot aan vrijwilligers voor alle vluchtelingen in Nederland! Slim eigenbelang? Allemaal voor je cv? Onderzoek uit de biologie, economie en psychologie laat gelukkig een heldere conclusie toe. Mensen overschatten eigenbelang (en ook financiële motieven) als oorzaak voor het gedrag van anderen. Maar niet bij het verklaren van hun eigen gedrag. We beschouwen onszelf ls zeer bovengemiddeld inzke het rekening houden met aderen en eerlijkheid. De rol van gevoelens als rechtvaardigheid en empathie wordt bij anderen onderschat. Dat is opmerkelijk, omdat we vaak het tegendeel kunnen zien; mensen worden pas echt boos als ze zien dat hardwerkende mensen in de thuiszorg wé moeten inleveren terwijl het hogere kader dat amper doet. Beelden over de kwetsbaarheid van vluchtelingen doen hetzelfde met mensen. Hoezo slimheid? Hoezo eigenbelang? Er is zelfs onderzoek dat aantoont dat (mannelijke) managers werknemers eerder tegemoetkomen in hun salariswensen als zij voor het eerst vader zijn geworden van een dochter. Misschien dat dit een rol speelt bij Zuckerberg en zijn vrouw. Maar wat de motieven ook zijn, waarom geven we nobele motieven alleen een kans bij het verklaren van ons eigen gedrag? En vrijwel nooit bij het gedrag van anderen? Paul van Lange, Amsterdam, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit.
Gehuwd met Wilhelmina (Wilma) Otten (zie 334).
 
334    Wilhelmina (Wilma) Otten, geboren op 12-02-1963 te Eibergen, dochter van Hendrik Otten en Petronella Klok.
Gehuwd met Paul Alphons Maria (Paul) Van Lange (zie 333).
 
335    Johannes Hermanus Willem Bartholomeus (Hans) Van Lange, werkzaam in de Weg- en Waterbouw, geboren op 24-08-1960 te Denekamp.
 
336    Severa Agatha Geziena (Vera) Van Lange, directie-secretaresse, geboren op 21-06-1962 te Denekamp. Ze heeft een relatie met N.N.
Gehuwd met Frans Van der Meer (zie 1512).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marloes Christine (Marloes) Van der Meer (zie 1513).
   2.  Rosa Christina (Rosa) Van der Meer (zie 1514).

337    Paula Agnella Diana (Paula) Van Lange, geboren op 21-01-1964 te Denekamp.
Gehuwd met Antonius Engelbertus Maria Tanke (zie 338).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Catharina Maria (Sophie) Tanke (zie 1515).
   2.  Justus Johannes Antonius (Justus) Tanke (zie 1516).

338    Antonius Engelbertus Maria Tanke, verpakkingsdeskundige. Senior Manager Group Packaging bij Intersnack Group, geboren op 02-11-1963 te Enschede, studeerde levensmiddelentechnologie te Bolsward.
Gehuwd met Paula Agnella Diana (Paula) Van Lange (zie 337).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
339    Karel-Jan Lodewijk (Karel) Van Lange, Directeur/Eigenaar bij Ricoh Document Center Apeldoorn, geboren op 03-01-1967 te Denekamp.
Gehuwd met Veronique Anne Christine (Veronique) Hasselerharm (zie 340).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lisa Veronica Maria (Lisa) Van Lange (zie 1517).
   2.  Nick Anton Hendrik (Nick) Van Lange (zie 1518).
   3.  Joost Karel Jan (Joost) Van Lange (zie 1519).

340    Veronique Anne Christine (Veronique) Hasselerharm, geboren op 30-11-1967 te Hengelo. Na haar studie Bestuurskunde, richting Management, Personeel en Organisatie, is zij haar carrière gestart bij Arbeidsvoorziening Overijssel, uiteindelijk in een leidinggevende functie op de afdeling Personeel & Organisatie. In 2008 heeft zij een omslag gemaakt en is zij samen met haar partner gestart met Ricoh Document Center Apeldoorn. Alle zaken die niet direct betrekking hebben op de sales-activiteiten, zijn bij haar in goede handen. Haar drive is een klantgerichte , betrouwbare en efficiënte bedrijfsvoering neer te zetten. In haar vrije tijd is zij graag op de golfbaan of tennisbaan te vinden. Ook reizen, tripjes en uitjes met familie en vrienden behoren tot haar favoriete bezigheden.
Gehuwd met Karel-Jan Lodewijk (Karel) Van Lange (zie 339).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
341    Agnes Geertruida Aleida (Agnes) Scholten, wijkziekenverzorgster, geboren op 05-01-1959 te Beuningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1983 te Losser met Andreas Bernardus Maria (André) Kok, 29 jaar oud (zie 342).
Uit dit huwelijk:
   1.  Merel Helena (Merel) Kok (zie 1520).

342    Andreas Bernardus Maria (André) Kok, werkzaam bij een aannemersbedrijf in Hengelo, geboren op 21-02-1954 te Borne, zoon van Wilhelmus Gerardus Kok en Hermina Johanna Hendrika Krabben.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-05-1983 te Losser met Agnes Geertruida Aleida (Agnes) Scholten, 24 jaar oud (zie 341).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
343    Yvonne Maria Geertruida Scholten, verpleegkundige, geboren op 02-07-1963 te Beuningen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-01-1997 te Groningen met Willem Rietman, 37 jaar oud (zie 344).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem Franciscus Rietman (zie 1521).

344    Willem Rietman, meubelmaker, geboren op 28-08-1959 te Hengelo, zoon van Jan Willem Rietman en Henrica Leida Lubben.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-01-1997 te Groningen met Yvonne Maria Geertruida Scholten, 33 jaar oud (zie 343).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
345    Alexandra Cecilia Maria (Sandra) Scholten, verpleegkundige, geboren op 21-01-1964 te Hengelo, ongehuwd.
 
346    Johannes Bernardus (Jan) Meekenkamp, landbouwer op "Heermshöfte" te Saasveld, geboren op 25-09-1913 te Saasveld, overleden op 09-03-1988 te Saasveld op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-04-1942 te Weerselo met Hendrika (Rika) Nolten, 26 jaar oud (zie 347).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes Petrus (Ben) Meekenkamp (zie 348).
   2.  Johannes Bernardus Maria (Jan) Meekenkamp (zie 350).
   3.  Maria Johanna Theresia (Marietje) Meekenkamp (zie 351).
   4.  Johanna Josephina (Annie) Meekenkamp (zie 354).
   5.  Harry Marinus Jozef (Harry) Meekenkamp (zie 356).
   6.  Marinus Franciscus Maria (Rinus) Meekenkamp (zie 358).
   7.  Agnes Maria Hendrika (Agnes) Meekenkamp (zie 360).
   8.  Franciscus Maria (Frans) Meekenkamp (zie 353).

347    Hendrika (Rika) Nolten, geboren op 11-01-1916 te Denekamp, overleden op 03-04-1998 te Saasveld op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-04-1942 te Weerselo met Johannes Bernardus (Jan) Meekenkamp, 28 jaar oud (zie 346).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
348    Bernardus Johannes Petrus (Ben) Meekenkamp, landbouwer op de ouderlijke boerderij "Heermshöfte" te Saasveld, geboren op 23-02-1943 te Saasveld. In mei 2006 emigreren Ben en Annelies samen met hun dochter en schoonzoon naar Australië, alwaar ze een camping met een tankstation en shop gekocht hebben: het Crystalcreek-caravanpark". Het hele terrein is ca. 7 ha. groot. De familie woont 8 Barrilgieroad, Mutarnee. QLD 4816. De boerderij in Saasveld werd verkocht aan de familie Henk Diepenmaat.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04-11-1978 te Weerselo met Johanna Elizabeth Maria (Annelies) Lurvink, 36 jaar oud (zie 349).
 
349    Johanna Elizabeth Maria (Annelies) Lurvink, geboren op 02-02-1942 te Enschede.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 04-11-1978 te Weerselo met Bernardus Johannes Petrus (Ben) Meekenkamp, 35 jaar oud (zie 348).
 
350    Johannes Bernardus Maria (Jan) Meekenkamp, geboren op 23-11-1944 te Saasveld, overleden op 24-04-1980 te Saasveld op 35-jarige leeftijd, ongehuwd.
 
351    Maria Johanna Theresia (Marietje) Meekenkamp, geboren op 20-04-1946 te Saasveld.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Antonius Albertus Jozef (Tonny) Hek (zie 352).
 
352    Antonius Albertus Jozef (Tonny) Hek, magazijnmedewerker, zoon van Bernard Hek en Grada Perik.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Maria Johanna Theresia (Marietje) Meekenkamp (zie 351).
 
353    Franciscus Maria (Frans) Meekenkamp, administrateur, ongehuwd. Woont naast zijn ouderlijk huis.
 
354    Johanna Josephina (Annie) Meekenkamp, geboren op 07-03-1949 te Saasveld, overleden op 15-01-2007 te Hengelo op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd met Alphons Johannes Paulus Maria (Alphons) Kole (zie 355).
 
355    Alphons Johannes Paulus Maria (Alphons) Kole, metselaar, overleden op 23-02-1987 te Hengelo.
Gehuwd met Johanna Josephina (Annie) Meekenkamp (zie 354).
 
356    Harry Marinus Jozef (Harry) Meekenkamp, gemeente ambtenaar gemeente Dinkelland, geboren op 12-07-1950 te Saasveld.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-12-1981 te Weerselo met Wilhelmina Geertruida Maria (Willy) Verduyn, 24 jaar oud (zie 357).
 
357    Wilhelmina Geertruida Maria (Willy) Verduyn, interieurverzorgster, geboren op 27-08-1957 te Oldenzaal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-12-1981 te Weerselo met Harry Marinus Jozef (Harry) Meekenkamp, 31 jaar oud (zie 356).
 
358    Marinus Franciscus Maria (Rinus) Meekenkamp, schildersbedrijf, geboren op 22-07-1952 te Saasveld.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-03-1974 te Weerselo met Berendina Maria Agnes (Diny) Juninck, 21 jaar oud (zie 359).
 
359    Berendina Maria Agnes (Diny) Juninck, geboren op 18-01-1953 te Weerselo, dochter van André Juninck en Lies Loohuis.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-03-1974 te Weerselo met Marinus Franciscus Maria (Rinus) Meekenkamp, 21 jaar oud (zie 358).
 
360    Agnes Maria Hendrika (Agnes) Meekenkamp, werkzaam in de thuishulp, geboren op 02-12-1954 te Oldenzaal.
 
361    Euphemia Gerarda (Femy) Nolten, geboren op 22-01-1918 te Denekamp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-04-1944 te Losser met Hendrikus Hermanus (Hendrik) Schasfoort ("Jeunik Hendrik") (zie 362).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Maria Josephina (Truus) Schasfoort (zie 363).
   2.  Maria Euphemia Paulina (Marietje) Schasfoort (zie 365).
   3.  Anna Maria Elisabeth (Annie) Schasfoort (zie 367).
   4.  Hermanus Bernardus Maria (Harrie) Schasfoort (zie 369).
   5.  Bernardus Hendrikus Joseph (Bennie) Schasfoort (zie 373).
   6.  levenloos kind Schasfoort (zie 375).
   7.  Agnes Caecilia (Agnes) Schasfoort (zie 371).

362    Hendrikus Hermanus (Hendrik) Schasfoort ("Jeunik Hendrik"), werkzaam bij de Heidemij, boerwerker, zoon van Hermannus Schasfoort ("Jeunikmens") en Geertruida Rolink.
Gehuwd op 11-04-1944 te Losser met Euphemia Gerarda (Femy) Nolten, 26 jaar oud (zie 361).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
363    Geertruida Maria Josephina (Truus) Schasfoort, geboren op 04-04-1945 te De Lutte.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 29-10-1963 te Denekamp met Bernardus Antonius (Bennie) Nijboer, 24 jaar oud (zie 364).
 
364    Bernardus Antonius (Bennie) Nijboer, geboren op 28-07-1939 te Denekamp, zoon van Hans en Marie Nijboer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-10-1963 te Denekamp met Geertruida Maria Josephina (Truus) Schasfoort, 18 jaar oud (zie 363).
 
365    Maria Euphemia Paulina (Marietje) Schasfoort, geboren op 22-06-1947 te De Lutte.
Gehuwd met Johannes Joseph Loos (zie 366).
 
366    Johannes Joseph Loos, tegelzetter, zoon van G.A. Loos en S.A. ten Dam, woont in het ouderlijk huis te Losser.
Gehuwd met Maria Euphemia Paulina (Marietje) Schasfoort (zie 365).
 
367    Anna Maria Elisabeth (Annie) Schasfoort, geboren op 09-09-1949 te De Lutte.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02-12-1971 te De Lutte met Johannes Bernardus (Jan) Busscher, 28 jaar oud (zie 368).
 
368    Johannes Bernardus (Jan) Busscher, geboren op 02-10-1943 te Denekamp. Hij is aanvankelijk landbouwer aan de Korenmorsweg 22 in Lattrop en later is hij werkzaam in de landbouwmechanisatie.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 02-12-1971 te De Lutte met Anna Maria Elisabeth (Annie) Schasfoort, 22 jaar oud (zie 367).
 
369    Hermanus Bernardus Maria (Harrie) Schasfoort, tegelzetter, geboren op 03-10-1951 te De Lutte.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-11-1979 te Losser met Karin Kuipers, 20 jaar oud (zie 370).
 
370    Karin Kuipers, geboren op 07-03-1959 te Enschede, dochter van Marinus en Alie Kuipers-Timmerman.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-11-1979 te Losser met Hermanus Bernardus Maria (Harrie) Schasfoort, 28 jaar oud (zie 369).
 
371    Agnes Caecilia (Agnes) Schasfoort, geboren op 17-09-1981 te De Lutte.
Gehuwd op 17-09-1981 te Losser met Gerardus Franciscus (Gerard) Engelbertink, 31 jaar oud (zie 372).
 
372    Gerardus Franciscus (Gerard) Engelbertink, stoffeerder, geboren op 25-10-1949 te Rossum, zoon van Johan Engelbertink en Alie Asma.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-09-1981 te Losser met Agnes Caecilia (Agnes) Schasfoort (zie 371).
 
373    Bernardus Hendrikus Joseph (Bennie) Schasfoort, provinciaal medewerker, geboren op 17-08-1955 te De Lutte.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-06-1979 te Oldenzaal met Gerda Johanna (Gerda) Greven, 21 jaar oud (zie 374). Ze wonen eerst in Losser en later aan de Klosterstrasse 2 in Bad Bentheim in Duitsland.
 
374    Gerda Johanna (Gerda) Greven, geboren op 09-05-1958, dochter van Jan Hendrik Greven en Grietje Gezina Johanna Willemsen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-06-1979 te Oldenzaal met Bernardus Hendrikus Joseph (Bennie) Schasfoort, 23 jaar oud (zie 373). Ze wonen eerst in Losser en later aan de Klosterstrasse 2 in Bad Bentheim in Duitsland.
 
375    levenloos kind Schasfoort, geboren op 10-06-1957 te De Lutte.
 
376    Hendrikus Lambertus Nolten, Henny, geboren op 15-10-1919 te Denekamp, overleden op 17-05-2004 te Enschede op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10-04-1953 te Denekamp met Gezina Catharina (Sientje) Oude Wolcherink, 29 jaar oud (zie 377).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gezina Aleida (Marian) Nolten (zie 378).
   2.  Gezina Maria Johanna (Ine) Nolten (zie 380).
   3.  Bernardus Gerardus Maria (Benno) Nolten (zie 382).
   4.  Agnes Catharina Maria (Agnes) Nolten (zie 383).

377    Gezina Catharina (Sientje) Oude Wolcherink, geboren op 06-11-1923 te gemeente Weerselo, dochter van Gerardus oude Wolcherink en Gezina Veldhuis.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-04-1953 te Denekamp met Hendrikus Lambertus Nolten, 33 jaar oud (zie 376).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
378    Maria Gezina Aleida (Marian) Nolten, gemeente-ambtenaar te Hengelo, geboren op 10-07-1954 te Denekamp, overleden op 08-07-2002 te Weerselo op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Johannes Hendrikus Maria (Jan) Stege (zie 379).
 
379    Johannes Hendrikus Maria (Jan) Stege, werkzaam in de vleesdistributie, geboren op 09-09-1947 te gemeente Weerselo, een zoon van Johan Stege en Hanna Kottink. Na het overlijden van Marian verhuist hij naar Wierden.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Maria Gezina Aleida (Marian) Nolten (zie 378).
 
380    Gezina Maria Johanna (Ine) Nolten, Dr. Ing. in de biochemie, geboren op 21-07-1956 te Denekamp. Ze studeerde aan de Universiteit Twente, gepromoveerd op 16 mei 2003 bij de Faculteit Technische Natuurkunde, binnen de groep Biofysische Technieken.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-05-1985 te Denekamp met Johannes Hendrikus Maria (Jos) Segers, 33 jaar oud (zie 381).
 
381    Johannes Hendrikus Maria (Jos) Segers, timmerman, huisman, geboren op 19-05-1951 te Almelo, zoon van Dingeman Segers en Johanna Hendrika Gunneman.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-05-1985 te Denekamp met Gezina Maria Johanna (Ine) Nolten, 28 jaar oud (zie 380).
 
382    Bernardus Gerardus Maria (Benno) Nolten, administratief medewerker, geboren op 27-10-1958 te Denekamp. Ongehuwd.
 
383    Agnes Catharina Maria (Agnes) Nolten, administratief medewerkster, geboren op 15-10-1962 te Denekamp.
 
384    Susanna Euphemia (Santje) Nolten, geboren op 14-12-1920 te Denekamp, overleden op 23-11-2006 te Losser op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-10-1950 te Losser met Bernardus Joseph (Bernard) Oosterbroek, 30 jaar oud (zie 385).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna Susanna (Marian) Oosterbroek (zie 386).

385    Bernardus Joseph (Bernard) Oosterbroek, werkzaam bij de gemeente Losser, geboren op 31-03-1920 te Losser, zoon van Bernardus Johannes Oosterbroek en Johanna Olde Hanter, overleden op 05-03-1998 te Losser op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-10-1950 te Losser met Susanna Euphemia (Santje) Nolten, 29 jaar oud (zie 384).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
386    Maria Johanna Susanna (Marian) Oosterbroek, geboren op 14-10-1955 te Losser.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1977 te Losser met Johannes Albertus Joseph (Johan) Horsthuis, 26 jaar oud (zie 387).
 
387    Johannes Albertus Joseph (Johan) Horsthuis, geboren op 27-03-1951 te gemeente Weerselo.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-11-1977 te Losser met Maria Johanna Susanna (Marian) Oosterbroek, 22 jaar oud (zie 386).
 
388    Antonia Maria (Tony) Nolten, geboren op 03-01-1922 te Denekamp, overleden op 01-04-2000 te Deurningen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerhardus Lambertus (Gerard) Oude Nijhuis (zie 389).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Antonia Josephina (Ria) Oude Nijhuis (zie 390).
   2.  Hermanus Bernardus (Herman) Oude Nijhuis (zie 392).
   3.  Gerardus Henricus Maria (Gerard) Oude Nijhuis (zie 393).
   4.  Tonia Wilfrieda Maria (Frieda) Oude Nijhuis (zie 395).
   5.  Renate Maria Oude Nijhuis (zie 397).
   6.  Hendrikus Gerardus Maria Oude Nijhuis (zie 398).

389    Gerhardus Lambertus (Gerard) Oude Nijhuis, werkzaam in de zuivelfabriek te Hengelo, overleden op 02-11-1999 te Nieuwegein, begraven te Deurningen.
Gehuwd met Antonia Maria (Tony) Nolten (zie 388).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
390    Maria Antonia Josephina (Ria) Oude Nijhuis, geboren op 01-06-1954 te Deurningen.
Gehuwd met Gerardus Hendrikus Bulter (zie 391).
 
391    Gerardus Hendrikus Bulter, exploiteert zadenwinkel, geboren op 30-08-1950 te De Lutte.
Gehuwd met Maria Antonia Josephina (Ria) Oude Nijhuis (zie 390).
 
392    Hermanus Bernardus (Herman) Oude Nijhuis, geboren op 16-08-1955 te Deurningen, overleden op 01-12-1983 te Weerselo op 28-jarige leeftijd, overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval.
 
393    Gerardus Henricus Maria (Gerard) Oude Nijhuis, timmerman, geboren op 02-05-1957 te Deurningen.
Gehuwd met Gezina Plechelma Maria Grundel (zie 394).
 
394    Gezina Plechelma Maria Grundel, verkoopster, geboren op 13-07-1956 te Oldenzaal.
Gehuwd met Gerardus Henricus Maria (Gerard) Oude Nijhuis (zie 393).
 
395    Tonia Wilfrieda Maria (Frieda) Oude Nijhuis, geboren op 09-09-1958 te Deurningen, woont in haar oudershuis aan de Kerkweg te Deurningen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-12-1980 te Weerselo met Joseph Maria (Jos) Kamphuis, 26 jaar oud (zie 396).
 
396    Joseph Maria (Jos) Kamphuis, bezorger, geboren op 21-07-1954 te Beuningen, zoon van Hendrikus Kamphuis en Maria Heerink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-12-1980 te Weerselo met Tonia Wilfrieda Maria (Frieda) Oude Nijhuis, 22 jaar oud (zie 395).
 
397    Renate Maria Oude Nijhuis, geboren op 04-06-1963 te Deurningen, overleden op 29-08-1963 te Deurningen, 86 dagen oud.
 
398    Hendrikus Gerardus Maria Oude Nijhuis, spuiter, geboren op 27-07-1964 te Deurningen, ongehuwd, woont naast het ondershuis aan de Kerkweg te Deurningen.
 
399    Anna Geertruida (Anna) Nolten, geboren op 04-02-1924 te Denekamp, overleden op 01-11-2000 te Lonneker op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-05-1952 te Enschede met Gerardus Martinus (Gerard) Houtman, 35 jaar oud (zie 400).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria Theresia (Helene) Houtman (zie 401).
   2.  Gerardus Hermanus Maria (Gerard) Houtman (zie 403).
   3.  Andreas Bernardus Maria (André) Houtman (zie 405).
   4.  Anna Maria Aleida (Annet) Houtman (zie 407).

400    Gerardus Martinus (Gerard) Houtman, timmerman, geboren op 28-06-1916 te Steenderen, zoon van Hermanus Houtman en Helena Maria Kroesen, overleden op 18-10-1998 te Enschede op 82-jarige leeftijd. Ze wonen in Lonneker, eerst aan de Lossersestraat 250 en later aan de Oldenzaalsestraat 878.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29-05-1952 te Enschede met Anna Geertruida (Anna) Nolten, 28 jaar oud (zie 399).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
401    Helena Maria Theresia (Helene) Houtman, werkzaam in de thuiszorg, geboren op 17-01-1956 te Lonneker.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-05-1977 te Oldenzaal met Johannes Hermanus Maria Plechelmus (Jan) Teussink, 22 jaar oud (zie 402).
 
402    Johannes Hermanus Maria Plechelmus (Jan) Teussink, manager, geboren op 29-05-1954 te Oldenzaal, zoon van Gerhardus Johannes Maria Teussink en Annie Gertner.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1977 te Oldenzaal met Helena Maria Theresia (Helene) Houtman, 21 jaar oud (zie 401).
 
403    Gerardus Hermanus Maria (Gerard) Houtman, chemisch analist, ICT-medewerker, geboren op 08-06-1957 te Lonneker.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-10-1984 te Tubbergen met Mirjam Gerhardie (Mirjam) Hannink, 22 jaar oud (zie 404).
 
404    Mirjam Gerhardie (Mirjam) Hannink, geboren op 27-04-1962 te Tubbergen, dochter van Johannes Hendrikus Hannink en Geertruida Hendrika oude Middendorp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-10-1984 te Tubbergen met Gerardus Hermanus Maria (Gerard) Houtman, 27 jaar oud (zie 403).
 
405    Andreas Bernardus Maria (André) Houtman, administratief medewerker, geboren op 25-10-1958 te Lonneker.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-01-1985 te Enschede met Jantina (Janny) Scheepvaart, 26 jaar oud (zie 406).
 
406    Jantina (Janny) Scheepvaart, apothekersassistente, geboren op 12-05-1958 te Enschede, dochter van Auke Scheepvaart en Hendrikje Bijl.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-01-1985 te Enschede met Andreas Bernardus Maria (André) Houtman, 26 jaar oud (zie 405).
 
407    Anna Maria Aleida (Annet) Houtman, geboren op 11-09-1960 te Lonneker.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-11-1981 te Losser met Gerardus Gregorius Martha (Gerard) Olde Daalhuis, 26 jaar oud (zie 408).
 
408    Gerardus Gregorius Martha (Gerard) Olde Daalhuis, geboren op 20-07-1955 te Losser, zoon van Piet Olde Daalhuis en Sienie Linderhof, wonen in zijn oudershuis aan de Oldenzaalsestraat 141 te Losser.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-11-1981 te Losser met Anna Maria Aleida (Annet) Houtman, 21 jaar oud (zie 407).
 
409    Hermina Aleida (Mientje) Nolten, geboren op 30-10-1925 te Denekamp.
Gehuwd met Johan Antonius Brouwer (zie 410).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina Aleida Maria (Hermiene) Brouwer (zie 411).
   2.  Maria Gezina Hendrika (Mia) Brouwer (zie 413).
   3.  Gerda Johanna Hendrika (Gerda) Brouwer (zie 415).
   4.  Berendina Jozefina Maria (Diane) Brouwer (zie 416).
   5.  Johannes Gerardus Bernardus Maria (Hans) Brouwer (zie 418).
   6.  Petra Henriëtte Maria (Petra) Brouwer (zie 420).
   7.  Anita Gertrudis Maria (Anita) Brouwer (zie 422).
   8.  Martin Bernardus Gerhardus (Martin) Brouwer (zie 424).

410    Johan Antonius Brouwer.
Gehuwd met Hermina Aleida (Mientje) Nolten (zie 409).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
411    Hermina Aleida Maria (Hermiene) Brouwer, geboren op 03-11-1954 te Oldenzaal.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-01-1975 te Oldenzaal met Lambertus Martinus (Bertie) Van Zutphen (zie 412).
 
412    Lambertus Martinus (Bertie) Van Zutphen, aanvankelijk militair, later ondernemer te Oldenzaal, zoon van A.G.M. van Zutphen en S.A.M. Spit.
Gehuwd op 24-01-1975 te Oldenzaal met Hermina Aleida Maria (Hermiene) Brouwer, 20 jaar oud (zie 411).
 
413    Maria Gezina Hendrika (Mia) Brouwer, data-entry medewerkster, geboren op 07-12-1955 te Oldenzaal.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-12-1976 te Oldenzaal met Johannes Antonius Bernardus (Jan) Tibben (zie 414).
 
414    Johannes Antonius Bernardus (Jan) Tibben, electro-technicus werkzaam als werkvoorbereider.
Gehuwd op 08-12-1976 te Oldenzaal met Maria Gezina Hendrika (Mia) Brouwer, 21 jaar oud (zie 413).
 
415    Gerda Johanna Hendrika (Gerda) Brouwer, administratief medewerkster, geboren op 08-04-1957 te Oldenzaal, gehuwd met en gescheiden van Jan Eulderink.
 
416    Berendina Jozefina Maria (Diane) Brouwer, administratief medewerkster, geboren op 17-01-1959 te Oldenzaal.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-11-1991 te Losser met Hermanus Gerardus Antonius (Harry) Aveskamp (zie 417).
 
417    Hermanus Gerardus Antonius (Harry) Aveskamp, monteur dek- en wandbeplating, zoon van G.A. Aveskamp en G.G. Ribberink.
Gehuwd op 08-11-1991 te Losser met Berendina Jozefina Maria (Diane) Brouwer, 32 jaar oud (zie 416).
 
418    Johannes Gerardus Bernardus Maria (Hans) Brouwer, productoperator, geboren op 21-05-1960 te Oldenzaal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1986 met Wilhelmina (Wilma) Lambers, 24 jaar oud (zie 419).
 
419    Wilhelmina (Wilma) Lambers, bejaardenverzorgster, geboren op 20-07-1962 te Enschede, dochter van Jan Lambers en Wil Osseforth.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1986 met Johannes Gerardus Bernardus Maria (Hans) Brouwer, 26 jaar oud (zie 418).
 
420    Petra Henriëtte Maria (Petra) Brouwer, mede-directeur van het bedrijf van haar echtgenoot, geboren op 01-07-1961 te Oldenzaal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-09-1987 te Oldenzaal met Ronaldus Bernardus Gerardus (René) Oude Lashof, 26 jaar oud (zie 421).
 
421    Ronaldus Bernardus Gerardus (René) Oude Lashof, directeur van een Loon- en Grondverzetbedrijf in Rossum, geboren op 03-11-1960 te Rossum. Gerardus Bernardus oude Lashof en Bertha Theresia Maria Hartman.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-09-1987 te Oldenzaal met Petra Henriëtte Maria (Petra) Brouwer, 26 jaar oud (zie 420).
 
422    Anita Gertrudis Maria (Anita) Brouwer, werkzaam als medewerkster personeelszaken in het ziekenhuis te Enschede, geboren op 17-09-1962 te Oldenzaal.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1985 te Oldenzaal met Martinus Hermanus Gerardus (Martin) Damhuis, 22 jaar oud (zie 423).
 
423    Martinus Hermanus Gerardus (Martin) Damhuis, projectleider onderhoudstops bij een afvalverwerkingsbedrijf in Hengelo, geboren op 07-01-1963 te Weerselo, zoon van Antonius Johannes Damhuis en Theresia Paulina Maria Hartman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-12-1985 te Oldenzaal met Anita Gertrudis Maria (Anita) Brouwer, 23 jaar oud (zie 422).
 
424    Martin Bernardus Gerhardus (Martin) Brouwer, geboren op 07-02-1964 te Oldenzaal, ongehuwd, woont bij zijn zus Gerda aan de Huneveldlaan te Oldenzaal.
 
425    Gerardus Bernardus (Gerard) Nolten, geboren op 24-10-1927 te Denekamp, overleden op 16-05-2006 te Denekamp op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-07-1962 te Denekamp met Johanna Maria (Annie) Nijboer, 31 jaar oud (zie 426).
Uit dit huwelijk:
   1.  Clemens Johannes Maria (Clemens) Nolten (zie 427).
   2.  Sandra Anna Maria (Sandra) Nolten (zie 428).
   3.  Robertus Gerardus Maria (Rob) Nolten (zie 430).

426    Johanna Maria (Annie) Nijboer, geboren op 16-05-1931 te Noord Deurningen, dochter van Albertus Johannes Nijboer en Maria Juliana Hassink. Ze is een zus van Henk Nijboer, gehuwd met Betsie Nolten en Sien Nijboer, gehuwd met Jan Nolten Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-07-1962 te Denekamp met Gerardus Bernardus (Gerard) Nolten, 34 jaar oud (zie 425).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
427    Clemens Johannes Maria (Clemens) Nolten, werkzaam in de Monumentenzorg, geboren op 05-05-1964 te Oldenzaal, ongehuwd.
 
428    Sandra Anna Maria (Sandra) Nolten, cassiére, geboren op 03-01-1967 te Denekamp.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-06-1997 te Losser met Jeroen Michael (Jeroen) Pieters, 31 jaar oud (zie 429).
 
429    Jeroen Michael (Jeroen) Pieters, automonteur, geboren op 15-01-1966 te Enschede.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-06-1997 te Losser met Sandra Anna Maria (Sandra) Nolten, 30 jaar oud (zie 428).
 
430    Robertus Gerardus Maria (Rob) Nolten, concierge, geboren op 23-11-1967 te Denekamp.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-01-1997 te Oldenzaal met Kirstie Fransen, 24 jaar oud (zie 431).
 
431    Kirstie Fransen, laborante, geboren op 23-01-1972 te Oldenzaal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-01-1997 te Oldenzaal met Robertus Gerardus Maria (Rob) Nolten, 29 jaar oud (zie 430).
 
432    Bernard Nolten, werkzaam bij een aannemersbedrijf, geboren op 09-10-1929 te Denekamp, overleden op 09-11-1971 te Denekamp op 42-jarige leeftijd, ongehuwd.
 
433    Theresia Maria (Trees) Nolten, geboren op 19-05-1931 te Denekamp.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1956 te Losser met Johannes Gerardus (Johan) Brookhuis, 26 jaar oud (zie 434).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Maria Anna (Sinet) Brookhuis (zie 435).
   2.  Hendrikus Johannes Maria (Erik) Brookhuis (zie 437).

434    Johannes Gerardus (Johan) Brookhuis, bestekzoeker, werkzaam bij De Volharding te Oldenzaal, geboren op 20-02-1930 te Beuningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1956 te Losser met Theresia Maria (Trees) Nolten, 24 jaar oud (zie 433).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
435    Gezina Maria Anna (Sinet) Brookhuis, ziekenverzorgster, geboren op 03-06-1960 te Losser.
Gehuwd met Joannes Henricus Maria (Jan) Kloosterman (zie 436).
 
436    Joannes Henricus Maria (Jan) Kloosterman, allround operator planner, geboren op 05-09-1954 te Wieringermeer, zoon van Johan Kloosterman en Grada Lugtenberg.
Gehuwd met Gezina Maria Anna (Sinet) Brookhuis (zie 435).
 
437    Hendrikus Johannes Maria (Erik) Brookhuis, werkzaam in de research en development, geboren op 26-09-1962 te Losser.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-04-1987 te Losser met Pauline Johanna (Pauline) Heurman, 22 jaar oud (zie 438).
 
438    Pauline Johanna (Pauline) Heurman, geboren op 07-05-1964 te Glanerbrug, dochter van Johannes Gerardus Heurman en Maria Anna Hering.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-04-1987 te Losser met Hendrikus Johannes Maria (Erik) Brookhuis, 24 jaar oud (zie 437).
 
439    Bertha Theresia (Betsie) Nolten, geboren op 06-04-1933 te Denekamp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-07-1955 te Denekamp met Hendrikus Johannes (Henk) Nijboer, 26 jaar oud (zie 440).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Aleida Johanna (Mariëtte) Nijboer (zie 441).
   2.  Ursula Gezina Maria (Ursula) Nijboer (zie 443).
   3.  Pauline Elisabeth Maria (Pauline) Nijboer (zie 445).
   4.  Gabriëlle Theresia Maria (Gabriëlle) Nijboer (zie 447).
   5.  Vincentius Albertus Bernardus (Vincent) Nijboer (zie 449).
   6.  Brigitte Johanna Maria (Brigitte) Nijboer (zie 451).
   7.  Silvera Maria (Sylvia) Nijboer (zie 453).
   8.  Raimond Hendrikus Maria (Raimond) Nijboer (zie 455).

440    Hendrikus Johannes (Henk) Nijboer, metselaar, geboren op 05-07-1929 te Denekamp, zoon van Albertus Johannes Nijboer en Maria Juliana Hassink, broer van Annie Nolten-Nijboer en Sieny Nolten-Nijboer, overleden op 14-08-1997 te Enschede op 68-jarige leeftijd. Henk werd als dienstplichtig militair uitgezonden naar Nederlands-Indië. Voor zijn anderhalf jaar durende dienst in deze voormalige Nederlandse kolonie werd hij onderscheiden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-07-1955 te Denekamp met Bertha Theresia (Betsie) Nolten, 22 jaar oud (zie 439).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
441    Maria Aleida Johanna (Mariëtte) Nijboer, werkzaam in het internaat te Noord Deurningen, geboren op 10-07-1956 te Noord Deurningen.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12-02-1981 te kloosterkapel te Noord Deurningen met Bernardus Johannes Jozef (Bennie) Nijhuis, 25 jaar oud (zie 442).
 
442    Bernardus Johannes Jozef (Bennie) Nijhuis, metselaar, geboren op 19-10-1955 te Deurningen, zoon van Bernard en Annie Nijhuis.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 12-02-1981 te kloosterkapel te Noord Deurningen met Maria Aleida Johanna (Mariëtte) Nijboer, 24 jaar oud (zie 441).
 
443    Ursula Gezina Maria (Ursula) Nijboer, modinette, geboren op 22-02-1958 te Noord Deurningen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-12-1979 te Denekamp met Johannes Bernardus Antonius (Jan) Nieuwe Weme, 24 jaar oud (zie 444).
 
444    Johannes Bernardus Antonius (Jan) Nieuwe Weme, aanvankelijk verwarmingsmonteur, later werkzaam in een loonbedrijf, geboren op 14-06-1955 te Denekamp, zoon van Johannes Hendrikus Nieuwe Weme en Aleida Johanna Eertman.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-12-1979 te Denekamp met Ursula Gezina Maria (Ursula) Nijboer, 21 jaar oud (zie 443).
 
445    Pauline Elisabeth Maria (Pauline) Nijboer, geboren op 05-07-1959 te Noord Deurningen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-12-1979 te Denekamp met Hendrikus Gerardus Maria (Henk) Nieuwe Weme, 22 jaar oud (zie 446).
 
446    Hendrikus Gerardus Maria (Henk) Nieuwe Weme, metselaar, geboren op 01-08-1957 te Denekamp, zoon van Johannes Hendrikus Nieuwe Weme en Aleida Johanna Eertman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-12-1979 te Denekamp met Pauline Elisabeth Maria (Pauline) Nijboer, 20 jaar oud (zie 445).
 
447    Gabriëlle Theresia Maria (Gabriëlle) Nijboer, winkelbediende, geboren op 14-03-1961 te Noord Deurningen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-01-1985 te Denekamp met Alfons Jozef Antonius (Alfons) Mensink, 27 jaar oud (zie 448).
 
448    Alfons Jozef Antonius (Alfons) Mensink, automonteur, geboren op 06-12-1957 te Tilligte. Gerardus Johannes Mensink ("Schouwman") en Geertruida Maria Bos.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-01-1985 te Denekamp met Gabriëlle Theresia Maria (Gabriëlle) Nijboer, 23 jaar oud (zie 447).
 
449    Vincentius Albertus Bernardus (Vincent) Nijboer, metselaar, wonende in zijn ouderlijk huis, geboren op 27-04-1962 te Noord Deurningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-03-1987 te Denekamp met Lucia Maria (Lucie) Veldscholten, 23 jaar oud (zie 450).
 
450    Lucia Maria (Lucie) Veldscholten, bloemenbindster, geboren op 26-04-1963 te Noord Deurningen, dochter van Bernardus Laurentius Veldscholten en Theresia Maria Wojtysiak.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-03-1987 te Denekamp met Vincentius Albertus Bernardus (Vincent) Nijboer, 24 jaar oud (zie 449).
 
451    Brigitte Johanna Maria (Brigitte) Nijboer, geboren op 26-11-1963 te Noord Deurningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-07-1988 te Denekamp met Alphonsius Johannes Bernardus (Fons) Eertman, 26 jaar oud (zie 452).
 
452    Alphonsius Johannes Bernardus (Fons) Eertman, werkzaam bij de UCN te Almelo, geboren op 31-03-1962 te Nutter, zoon van Jan Eertman en Marie Wiefferink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-07-1988 te Denekamp met Brigitte Johanna Maria (Brigitte) Nijboer, 24 jaar oud (zie 451).
 
453    Silvera Maria (Sylvia) Nijboer, interieurverzorgster, geboren op 23-09-1965 te Noord Deurningen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-12-1990 te Denekamp met Aloysius Gerardus Maria (Louis) Wesselink, 28 jaar oud (zie 454).
 
454    Aloysius Gerardus Maria (Louis) Wesselink, werkzaam bij de Technische Dienst Ziekenhuis Enschede, geboren op 30-12-1961 te Weerselo, zoon van Theo Wesselink en Riky Bonnes.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-12-1990 te Denekamp met Silvera Maria (Sylvia) Nijboer, 25 jaar oud (zie 453).
 
455    Raimond Hendrikus Maria (Raimond) Nijboer, metselaar, geboren op 12-09-1967 te Noord Deurningen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-08-1999 te Ootmarsum met Renate Roeli Schipper, 27 jaar oud (zie 456).
 
456    Renate Roeli Schipper, office manager, geboren op 03-08-1972 te Enschede, dochter van Jan Hendrik Schipper en Joke Johanna Klasens.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-08-1999 te Ootmarsum met Raimond Hendrikus Maria (Raimond) Nijboer, 31 jaar oud (zie 455).
 
457    Johannes (Jan) Nolten, chauffeur, geboren op 15-10-1934 te Denekamp, overleden op 08-02-1996 te Oldenzaal op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-11-1961 te Denekamp met Gezina Theresia (Sieny) Nijboer (zie 458).
Uit dit huwelijk:
   1.  Monica Johanna Gerarda Maria (Monique) Nolten (zie 459).
   2.  Marga Lidwina (Marga) Nolten (zie 461).
   3.  Elisabeth Maria (Els) Nolten (zie 463).
   4.  Christa Gerharda (Christa) Nolten (zie 465).

458    Gezina Theresia (Sieny) Nijboer, dochter van Albertus Johannes Nijboer en Maria Juliana Hassink. Ze is een zus van J.M. Nijboer en H.J. Nijboer Gehuwd op 10-11-1961 te Denekamp met Johannes (Jan) Nolten, 27 jaar oud (zie 457).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
459    Monica Johanna Gerarda Maria (Monique) Nolten, geboren op 10-10-1962 te Denekamp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-06-1989 te Denekamp met Hans Klaas (Hans) Harms, 29 jaar oud (zie 460).
 
460    Hans Klaas (Hans) Harms, Chauffeur, geboren op 13-06-1960 te Eibergen, zoon van Öbbo Hendrik Harms en Aafke van der Veen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-06-1989 te Denekamp met Monica Johanna Gerarda Maria (Monique) Nolten, 26 jaar oud (zie 459).
 
461    Marga Lidwina (Marga) Nolten, geboren op 09-11-1963 te Denekamp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-10-1986 te Denekamp met Johannes Gerardus Maria (Jos) Morsink, 25 jaar oud (zie 462).
 
462    Johannes Gerardus Maria (Jos) Morsink, chauffeur, geboren op 24-09-1961 te Denekamp, zoon van Jozef Morsink en Miets Rondhuis.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-10-1986 te Denekamp met Marga Lidwina (Marga) Nolten, 22 jaar oud (zie 461).
 
463    Elisabeth Maria (Els) Nolten, geboren op 24-12-1965 te Denekamp.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-07-1987 te Denekamp met Walter Maria (Walter) Ottenhof, 25 jaar oud (zie 464).
 
464    Walter Maria (Walter) Ottenhof, leraar, geboren op 09-09-1961 te Denekamp, zoon van Johan Ottenhof en Ida Groeneveld.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-07-1987 te Denekamp met Elisabeth Maria (Els) Nolten, 21 jaar oud (zie 463).
 
465    Christa Gerharda (Christa) Nolten, geboren op 14-04-1967 te Denekamp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-09-1995 te Denekamp met Jan (Jan) Hiemstra, 33 jaar oud (zie 466).
 
466    Jan (Jan) Hiemstra, jobmanager, geboren op 31-07-1962 te Glanerbrug, zoon van Evert Hiemstra en Klaasje Oosterkam.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-09-1995 te Denekamp met Christa Gerharda (Christa) Nolten, 28 jaar oud (zie 465).
 
467    Hendrikus Johannes (Henk) Engelbertink, timmerman, geboren op 12-12-1927 te Denekamp, overleden op 12-11-1997 te Hengelo op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-11-1953 te Denekamp met Margaretha Adelheid Susanna (Ety) Ten Breul, 24 jaar oud (zie 468).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Henricus Marius (Hans) Engelbertink (zie 469).
   2.  Angela Johanna Margaretha (Angela) Engelbertink (zie 471).
   3.  Jolande Bernadette Maria (Jolande) Engelbertink (zie 473).
   4.  Jan Erik Marius Engelbertink (zie 475).

468    Margaretha Adelheid Susanna (Ety) Ten Breul, geboren op 12-02-1929 te Denekamp, dochter van Johannes Everhardus ten Breul en Angela Olbertz.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-11-1953 te Denekamp met Hendrikus Johannes (Henk) Engelbertink, 25 jaar oud (zie 467).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
469    Johannes Henricus Marius (Hans) Engelbertink, werkzaam bij de gemeente Hengelo, geboren op 25-05-1955 te Hengelo, gehuwd met en gescheiden van Dory Kosterink en gehuwd met Henny ter Horst.
Gehuwd met Henny (Henny) Ter Horst (zie 470).
 
470    Henny (Henny) Ter Horst, geboren op 09-06-1958 te Renesse.
Gehuwd met Johannes Henricus Marius (Hans) Engelbertink (zie 469).
 
471    Angela Johanna Margaretha (Angela) Engelbertink, secretaresse, geboren op 20-12-1956 te Hengelo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-10-1979 te Hengelo met Marten (Marten) Hollander, 30 jaar oud (zie 472).
 
472    Marten (Marten) Hollander, ambtenaar, geboren op 17-11-1948 te IJsselmuiden, zoon van Wouter Herman- en Gerrigje Hollander.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-10-1979 te Hengelo met Angela Johanna Margaretha (Angela) Engelbertink, 22 jaar oud (zie 471).
 
473    Jolande Bernadette Maria (Jolande) Engelbertink, bezigheidstherapeute, werkzaam als interieur-designer, geboren op 09-12-1957 te Hengelo.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-09-1989 te Breukelen met Gert (Gert) Leeftink, 37 jaar oud (zie 474).
 
474    Gert (Gert) Leeftink, medewerker bewonerszaken van een woningcoöperatie, geboren op 11-04-1952 te Wageningen, zoon van Hendrik Gerhard Leeftink en Goverdina Hendrika den Teuling.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-09-1989 te Breukelen met Jolande Bernadette Maria (Jolande) Engelbertink, 31 jaar oud (zie 473).
 
475    Jan Erik Marius Engelbertink, facility-manager, geboren op 12-02-1962 te Hengelo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-10-1985 te Hengelo met Gerlande Diana Margreet (Gerlande) Rutten, 22 jaar oud (zie 476).
 
476    Gerlande Diana Margreet (Gerlande) Rutten, geboren op 24-06-1963 te Hengelo, dochter van Jan Marinus Rutten en Aaltje Hermina Berendina Blaauwijkel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-10-1985 te Hengelo met Jan Erik Marius Engelbertink, 23 jaar oud (zie 475).
 
477    Johannes (Jan) Engelbertink, zuiveltechnoloog, chef bedrijfsbureau DMV, geboren op 03-09-1929 te Denekamp, overleden op 28-04-1996 te Asten op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-06-1955 te Oldenzaal met Gerritdina Gezina Catharina (Diny) Hommels, 25 jaar oud (zie 478).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus Johannes Theodorus (Theo) Engelbertink (zie 479).
   2.  Johannes Hendrikus Catharina (Hans) Engelbertink (zie 481).
   3.  Robertus Lambertus Johannes (Ron) Engelbertink (zie 483).
   4.  Eduardus Titus Gerardus (Eddy) Engelbertink (zie 485).

478    Gerritdina Gezina Catharina (Diny) Hommels, geboren op 12-03-1930 te Oldenzaal. Christianus Johannes Theodorus Hommels en Berendina Meijer, overleden op 19-04-1994 te Deurne op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-06-1955 te Oldenzaal met Johannes (Jan) Engelbertink, 25 jaar oud (zie 477).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
479    Christianus Johannes Theodorus (Theo) Engelbertink, manager, geboren op 29-08-1957 te Winkel N.H.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-08-1981 te Asten met Maria Francisca (Mieke) Thijssen, 23 jaar oud (zie 480).
 
480    Maria Francisca (Mieke) Thijssen, adjunct-directeur basisschool "De Piramide" te Deurne, geboren op 27-02-1958 te Deurne.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-08-1981 te Asten met Christianus Johannes Theodorus (Theo) Engelbertink, 23 jaar oud (zie 479).
 
481    Johannes Hendrikus Catharina (Hans) Engelbertink, service-technicus, geboren op 07-03-1959 te Zevenaar.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-09-1991 te Asten met Johanna Maria Gerarda (Anita) Hesen, 32 jaar oud (zie 482).
 
482    Johanna Maria Gerarda (Anita) Hesen, ziekenverzorgster, geboren op 04-05-1959 te Mierlo, dochter van Pieter Lambertus Hesen en Anna Maria van der Westerlo.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-09-1991 te Asten met Johannes Hendrikus Catharina (Hans) Engelbertink, 32 jaar oud (zie 481).
 
483    Robertus Lambertus Johannes (Ron) Engelbertink, anesthesie-medewerker, geboren op 06-01-1962 te Asten.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-09-1986 te Oss met Jolanda Elisabeth Maria (Jolanda) Bos, 24 jaar oud (zie 484).
 
484    Jolanda Elisabeth Maria (Jolanda) Bos, spoedeisende-hulpverpleegkundige, geboren op 22-05-1962 te Oss, dochter van Hendrik Caspar Bos en Elisabeth Johanna Spelbos.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-09-1986 te Oss met Robertus Lambertus Johannes (Ron) Engelbertink, 24 jaar oud (zie 483).
 
485    Eduardus Titus Gerardus (Eddy) Engelbertink, servicemonteur, geboren op 06-02-1965 te Helmond, hij heeft een relatie met Alec Warawait Aksornsri. Alec werd geboren op 30 maart 1974 te Rayong/Thailand.
 
486    Euphemia Aleida (Femy) Engelbertink, geboren op 20-07-1932 te Denekamp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-06-1960 te Denekamp met Marinus Jozeph (Marinus) Leussink, 27 jaar oud (zie 487).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjo Maria Johanna (Marjo) Leussink (zie 488).
   2.  Ronald Jozeph (Ronald) Leussink (zie 490).
   3.  Petra Gerharda (Petra) Leussink (zie 492).
   4.  Ir. Ilona Maria (Ilona) Leussink (zie 494).

487    Marinus Jozeph (Marinus) Leussink, werkzaam in de confectie, geboren op 25-03-1933 te Oud-Ootmarsum, zoon van Hermannus Johannes Leussink en Maria Gezina Koldemeule.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-06-1960 te Denekamp met Euphemia Aleida (Femy) Engelbertink, 27 jaar oud (zie 486).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
488    Marjo Maria Johanna (Marjo) Leussink, secretaresse in het bedrijf van haar echtgenoot, geboren op 12-12-1961 te Ootmarsum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-09-1982 te Oldenzaal met Bernardus Everhardus Franciscus (Ben) Vrooijink (zie 489).
 
489    Bernardus Everhardus Franciscus (Ben) Vrooijink, directeur Industriële Spuiterij te Oldenzaal, geboren te Reutum.
Gehuwd op 23-09-1982 te Oldenzaal met Marjo Maria Johanna (Marjo) Leussink, 20 jaar oud (zie 488).
 
490    Ronald Jozeph (Ronald) Leussink, programmeur, geboren op 11-03-1963 te Ootmarsum.
Gehuwd met Pauline Postel (zie 491).
 
491    Pauline Postel, secretaresse.
Gehuwd met Ronald Jozeph (Ronald) Leussink (zie 490).
 
492    Petra Gerharda (Petra) Leussink, praktijkmanager, opleiding gevolgd tot socio-therapeute, geboren op 15-10-1964 te Ootmarsum.
Gehuwd met Arie Johannes (Johan) Caljé (zie 493).
 
493    Arie Johannes (Johan) Caljé, consultant en projectleider, directeur IT-Consultancybedrijf, geboren op 12-05-1965 te Alblasserdam, zoon van Johannes Fransiscus Caljé en Louise Alberta Heijmink.
Gehuwd met Petra Gerharda (Petra) Leussink (zie 492).
 
494    Ir. Ilona Maria (Ilona) Leussink, chemisch technoloog, geboren op 13-05-1967 te Ootmarsum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1997 te Arcen, L met Dr. Ir. Anton (Anton) Bruil, 35 jaar oud (zie 495).
 
495    Dr. Ir. Anton (Anton) Bruil, chemisch technoloog, geboren op 02-10-1961, zoon van Hendrik Bruil en Suzanna van der Kooij.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-05-1997 te Arcen, L met Ir. Ilona Maria (Ilona) Leussink, 29 jaar oud (zie 494).
 
496    Gerardus Johannes (Gerard) Engelbertink, timmerman, geboren op 04-08-1934 te Denekamp, woont in het oudershuis aan de Diekmanweg te Denekamp.
De woning en de omliggende grond ging op in het dorpsuitbreidingsgebied van Denekamp en vormt nu een onderdeel van de wijk "het Remerink". De woning en de grond werden aan de gemeente verkocht en ernaast wordt een nieuw huis gebouwd. Het adres blijft Diekmanweg 10.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-03-1965 te Denekamp met Berendina Gerarda Maria (Diny) Konink, 24 jaar oud (zie 497).
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Hermanus (Frans) Engelbertink (zie 503).
   2.  Anna Maria Bernadette (Anneke) Engelbertink (zie 498).
   3.  Ir. Johannes Henricus Laurentius (Jan) Engelbertink (zie 500).
   4.  André Gerardus Johannes (André) Engelbertink (zie 501).

497    Berendina Gerarda Maria (Diny) Konink, geboren op 23-05-1940 te Bentelo, dochter van H.J.Konink en J.M.ten Dam, overleden op 30-05-2004 te Denekamp op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-03-1965 te Denekamp met Gerardus Johannes (Gerard) Engelbertink, 30 jaar oud (zie 496).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
498    Anna Maria Bernadette (Anneke) Engelbertink, Onderzoeker huishoudwetenschappen, geboren op 24-04-1966 te Denekamp.
Gehuwd met Alexander Boudewijn (Sander) Van den Hooven (zie 499).
 
499    Alexander Boudewijn (Sander) Van den Hooven, Hoofd Technische Dienst, geboren op 08-07-1969 te Zuidelijke IJsselmeelpolders, zoon van Cornelis van den Hooven en Sibeltje Anna Bijleveld.
Gehuwd met Anna Maria Bernadette (Anneke) Engelbertink (zie 498).
 
500    Ir. Johannes Henricus Laurentius (Jan) Engelbertink, analist, geboren op 10-08-1967 te Denekamp, ongehuwd.
 
501    André Gerardus Johannes (André) Engelbertink, d.t.p.-er vormgever, geboren op 15-01-1969 te Denekamp.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-05-2002 te Denekamp met Haike Maria (Haike) Franken, 26 jaar oud (zie 502).
 
502    Haike Maria (Haike) Franken, geboren op 23-03-1976 te Oldenzaal, dochter van George Franken en Ria Velthuis.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-2002 te Denekamp met André Gerardus Johannes (André) Engelbertink, 33 jaar oud (zie 501).
 
503    Franciscus Hermanus (Frans) Engelbertink, geboren op 08-04-1937 te Denekamp, tweeling met Aleida Maria.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-1965 te Denekamp met Agnes Elisabeth Maria (Agnes) Hermelink, 26 jaar oud (zie 504).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Elisabeth (Annemiek) Engelbertink (zie 505).
   2.  Ivonne Agnes Maria (Ivonne) Engelbertink (zie 507).
   3.  Pauline Maria Elisabeth (Pauline) Engelbertink (zie 509).

504    Agnes Elisabeth Maria (Agnes) Hermelink, geboren op 14-06-1939 te Volthe, dochter van Albertus Johannes Hermelink en Aleida Hendrika Ensink op Reimer.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-09-1965 te Denekamp met Franciscus Hermanus (Frans) Engelbertink, 28 jaar oud (zie 503).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
505    Anna Maria Elisabeth (Annemiek) Engelbertink, managementfunctie, geboren op 17-12-1968 te Oldenzaal. Tot juni 2006 woonden ze aan de Olieslagershorst 307 in Apeldoorn. Op 2 juni 2006 verhuist het gezin naar Castellane in de Provence in Frankrijk, alwaar ze een camping gaan exploiteren. (Camping Castillon de Provence).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-07-1998 te Apeldoorn met Justus Eduard Albert Maarten Dierick, 33 jaar oud (zie 506).
 
506    Justus Eduard Albert Maarten Dierick, werkzaam in de autobranche, geboren op 27-02-1965 te Hengelo, zoon van Frits Gabriël Dierick en Margaretha Ludwina Maria Steen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10-07-1998 te Apeldoorn met Anna Maria Elisabeth (Annemiek) Engelbertink, 29 jaar oud (zie 505).
 
507    Ivonne Agnes Maria (Ivonne) Engelbertink, groepsleidster in een kinderdagverblijf, geboren op 01-06-1970 te Denekamp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-05-1999 te Oldenzaal met Jan Willem Poort, 27 jaar oud (zie 508).
 
508    Jan Willem Poort, shopbegeleider, geboren op 02-07-1971 te Winschoten, zoon van JohannesMaria Poort en Johanna Schuurmans.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-05-1999 te Oldenzaal met Ivonne Agnes Maria (Ivonne) Engelbertink, 28 jaar oud (zie 507).
 
509    Pauline Maria Elisabeth (Pauline) Engelbertink, geboren op 31-05-1973 te Denekamp.
Gehuwd met Thomas Rotgerink (zie 510).
 
510    Thomas Rotgerink, tapwachter, geboren op 30-09-1981 te Oldenzaal, een zoon van Herman Josef Rotgerink en Roelofje Smink.
Gehuwd met Pauline Maria Elisabeth (Pauline) Engelbertink (zie 509).
 
511    Aleida Maria (Marietje) Engelbertink, geboren op 08-04-1937 te Denekamp, tweeling met Franciscus Hermanus.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-12-1960 te Denekamp met Herman Joseph (Herman) Doevelaar, 27 jaar oud (zie 512).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederikus Johannes Joseph (Fred) Doevelaar (zie 513).
   2.  Rik Marcel Marius (Rik) Doevelaar (zie 515).
   3.  Harold Herman Jozef (Harold) Doevelaar (zie 517).
   4.  Martina Maria Bernadette (Martina) Doevelaar (zie 519).

512    Herman Joseph (Herman) Doevelaar, bouwvakker en pluimveedeskundige, geboren op 15-02-1933 te Lonneker.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-12-1960 te Denekamp met Aleida Maria (Marietje) Engelbertink, 23 jaar oud (zie 511).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
513    Frederikus Johannes Joseph (Fred) Doevelaar, projectadviseur gemeente Enschede, geboren op 20-07-1962 te Denekamp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-08-1990 te Enschede met Mariska Josefine Theresia (Mariska) Ter Braak, 23 jaar oud (zie 514).
 
514    Mariska Josefine Theresia (Mariska) Ter Braak, doktersassistente, geboren op 28-02-1967 te Hengelo, dochter van Jo ter Braak en Diny Nijenhuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-08-1990 te Enschede met Frederikus Johannes Joseph (Fred) Doevelaar, 28 jaar oud (zie 513).
 
515    Rik Marcel Marius (Rik) Doevelaar, verpleegkundige, geboren op 04-12-1963 te Denekamp.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-06-1996 te Rotterdam met Juliët Candrakumarie (Juliët) Dharampal, 21 jaar oud (zie 516).
 
516    Juliët Candrakumarie (Juliët) Dharampal, verpleegkundige, geboren op 03-08-1974 te Paramaribo/Suriname, dochter van Chris Napersaad Dharampal en Asoemiti Nakorikantodas.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-06-1996 te Rotterdam met Rik Marcel Marius (Rik) Doevelaar, 32 jaar oud (zie 515).
 
517    Harold Herman Jozef (Harold) Doevelaar, automonteur, geboren op 10-01-1965 te Denekamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-08-1990 te Denekamp met Esther Wilhelmina Jozefa (Esther) Wigger, 23 jaar oud (zie 518).
 
518    Esther Wilhelmina Jozefa (Esther) Wigger, cassiére, geboren op 19-03-1967 te Denekamp, dochter van Frans Wigger en Jo Nijmeijer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-08-1990 te Denekamp met Harold Herman Jozef (Harold) Doevelaar, 25 jaar oud (zie 517).
 
519    Martina Maria Bernadette (Martina) Doevelaar, zelfstandig ondernemer: reclamebureau in Den Haag, geboren op 16-01-1967 te Denekamp. Ongehuwd.
 
520    Gerhardus Hendrikus Johannes (Gerard) Oortman, landbouwer op de "Wewwe", zijn oudershuis te Breklenkamp, geboren op 12-04-1933 te Breklenkamp.
Gehuwd met Maria Geertruida Olde Olthuis (zie 521).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annette Maria Geertruida (Annette) Oortman (zie 522).
   2.  Johannes Hermanus Gerardus (Jos) Oortman (zie 524).
   3.  Maria Hendrika Geertruida (Marianne) Oortman (zie 526).
   4.  Gerardus Johannes Maria (Gerard) Oortman (zie 528).

521    Maria Geertruida Olde Olthuis, geboren op 11-04-1933 te De Lutte, dochter van Gerardus Johannes olde Olthuis en Geertruida Brunninkhuis Gehuwd met Gerhardus Hendrikus Johannes (Gerard) Oortman (zie 520).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
522    Annette Maria Geertruida (Annette) Oortman, voedingsassistente, geboren op 26-02-1965 te Oldenzaal.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-04-1992 te Weerselo met René Franciscus Maria (René) Dijkhuis, 26 jaar oud (zie 523).
 
523    René Franciscus Maria (René) Dijkhuis, werkzaam in de Weg- en Waterbouw, geboren op 22-07-1965 te Weerselo, zoon van Gerardus Joseph Dijkhuis en Theresia Agnes Haarman. Hij is eveneens een afstammeling van Albert Bossink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-04-1992 te Weerselo met Annette Maria Geertruida (Annette) Oortman, 27 jaar oud (zie 522).
 
524    Johannes Hermanus Gerardus (Jos) Oortman, bankmedewerker, geboren op 29-09-1967 te Breklenkamp.
Gehuwd met Pauline Hermina Christine (Pauline) Kamphuis (zie 525).
 
525    Pauline Hermina Christine (Pauline) Kamphuis, ziekenverzorgster, geboren op 30-12-1969 te Klein Agelo, dochter van Johan Kamphuis (van boerderij "De Duus"aan de Dusinkweg in Agelo) en Marie Ruel.
Gehuwd met Johannes Hermanus Gerardus (Jos) Oortman (zie 524).
 
526    Maria Hendrika Geertruida (Marianne) Oortman, medisch secretaresse polikliniek Interne Geneeskunde MST Oldenzaal, geboren op 13-06-1969 te Breklenkamp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-04-1998 te Oldenzaal met Raymond Hendrikus Maria (Raymond) Kienhuis, 30 jaar oud (zie 527).
 
527    Raymond Hendrikus Maria (Raymond) Kienhuis, salesmanager bij een farmaceutisch bedrijf, geboren op 28-04-1968 te Denekamp, zoon van Ludowicus Alphonsius Maria Kienhuis en Aleida Geertruida Pierik.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-1998 te Oldenzaal met Maria Hendrika Geertruida (Marianne) Oortman, 28 jaar oud (zie 526).
 
528    Gerardus Johannes Maria (Gerard) Oortman, gedeeltelijk werkzaam op de ouderlijke boerderij "Wewwe" en gedeeltelijk in tabaksfabriek, geboren op 09-09-1970 te Breklenkamp.
Gehuwd met Maria Petronella Spit (zie 529).
 
529    Maria Petronella Spit, doktersassistente, geboren op 23-02-1972 te Oldenzaal, dochter van Jan Spit en Marie Hofman.
Gehuwd met Gerardus Johannes Maria (Gerard) Oortman (zie 528).
 
530    Euphemia Maria Geertruida (Femy) Oortman, geboren op 15-07-1934 te Breklenkamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1959 te Denekamp met Hendrikus Antonius (Henk) Kamphuis, 26 jaar oud (zie 531).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Bernardus Maria (Jos) Kamphuis (zie 532).
   2.  Lianne Germa Maria (Lianne) Kamphuis (zie 534).

531    Hendrikus Antonius (Henk) Kamphuis, rangeerder en later lokettist bij de NS, geboren op 01-11-1933 te De Lutte, zoon van Hendrikus Bernardus Kamphuis en Johanna Aleida Moleman, overleden op 09-07-2005 te Enschede op 71-jarige leeftijd, ziekenhuis, hertrouwt met Geertruida Gezina Oortman, een tante van Femy.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-11-1959 te Denekamp met Euphemia Maria Geertruida (Femy) Oortman, 25 jaar oud (zie 530).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
532    Johannes Bernardus Maria (Jos) Kamphuis, geboren op 11-06-1961 te Oldenzaal. Na de HTS-opleiding studeerde hij universitair Bedrijfskunde. Hij is Ir. en beroepsmatig verkoopadviseur voor de Nederlandse Betonindustrie Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-09-1988 te Losser met Margret Maria (Margret) Klein Hofmeijer, 26 jaar oud (zie 533).
 
533    Margret Maria (Margret) Klein Hofmeijer, geboren op 26-10-1961 te Losser, dochter van Antonius Johannes Alouijsius Klein Hofmeijer en Adriana Gezina van der Heiden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-09-1988 te Losser met Johannes Bernardus Maria (Jos) Kamphuis, 27 jaar oud (zie 532).
 
534    Lianne Germa Maria (Lianne) Kamphuis, administratief medewerkster, geboren op 02-05-1967 te Oldenzaal.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-06-1999 te Enschede met Hermannus Albertus Hillebrand (Bert) Peterink, 31 jaar oud (zie 535).
 
535    Hermannus Albertus Hillebrand (Bert) Peterink, directeur van een modelmakerij, geboren op 03-02-1968 te Enschede, zoon van Hermannus Albertus Peterink en Agatha Geertruida Elzinga.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-06-1999 te Enschede met Lianne Germa Maria (Lianne) Kamphuis, 32 jaar oud (zie 534).
 
536    Maria Josephina (Marietje) Oortman, geboren op 03-04-1936 te Breklenkamp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-08-1963 te Denekamp met Hendrikus Johannes (Henk) Schulte, 24 jaar oud (zie 537).
Uit dit huwelijk:
   1.  Renilda Johanna Hendrika (Renilde) Schulte (zie 538).

537    Hendrikus Johannes (Henk) Schulte, vormer in een kopergieterij, geboren op 01-10-1938 te Noord Deurningen, geboren op erve "Wolkotte" of "Holtscholt" te Noord Deurningen, zoon van Johannes Hendrikus Schulte en Hendrika Johanna Maria IJland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1963 te Denekamp met Maria Josephina (Marietje) Oortman, 27 jaar oud (zie 536).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
538    Renilda Johanna Hendrika (Renilde) Schulte, secretaresse eerst bij de AKZO in Hengelo en sinds 2006 bij R.K.-parochieclusters Denekamp, geboren op 22-10-1965 te Denekamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-08-1991 te Denekamp met Jan Anton Maria (Edwin) Heinink, 27 jaar oud (zie 539).
 
539    Jan Anton Maria (Edwin) Heinink, detacheringsbegeleider, geboren op 14-04-1964 te Oldenzaal, zoon van Anton Plechelmus Maria Heinink en Hillechien Gerritje Scholten.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-08-1991 te Denekamp met Renilda Johanna Hendrika (Renilde) Schulte, 25 jaar oud (zie 538).
 
540    Geertruida Maria (Truus) Oortman, geboren op 09-10-1938 te Breklenkamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1964 te Denekamp met Bernardus Gerhardus (Bennie) Koehorst, 25 jaar oud (zie 541).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronny Hermannes Johannes (Ronny) Koehorst (zie 542).
   2.  Anja Maria (Anja) Koehorst (zie 544).

541    Bernardus Gerhardus (Bennie) Koehorst, directeur van het klooster verzorgingstehuis KBO, geboren op 08-08-1938 te De Lutte, zoon van Anastasius Johan Antonius Koehorst en Johanna Maria Koertshuis.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1964 te Denekamp met Geertruida Maria (Truus) Oortman, 25 jaar oud (zie 540).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
542    Ronny Hermannes Johannes (Ronny) Koehorst, logistiek manager, geboren op 06-06-1965 te Lattrop.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-12-1998 te Naarden met Joyce Helena (Joyce) De Vries, 30 jaar oud (zie 543).
 
543    Joyce Helena (Joyce) De Vries, directiesecretaresse in een scholengemeenschap te Hilversum, geboren op 20-05-1968 te Hengelo, dochter van Hans de Vries en Heleen Jansen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-12-1998 te Naarden met Ronny Hermannes Johannes (Ronny) Koehorst, 33 jaar oud (zie 542).
 
544    Anja Maria (Anja) Koehorst, accountantsassistente, geboren op 19-10-1967 te Lattrop.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-09-1997 te Denekamp met Edwin (Edwin) Henssen, 34 jaar oud (zie 545).
 
545    Edwin (Edwin) Henssen, logistiek manager, geboren op 29-11-1962 te Almelo, zoon van Thijs Henssen en Hillegien van Veen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-09-1997 te Denekamp met Anja Maria (Anja) Koehorst, 29 jaar oud (zie 544).
 
546    Johannes Hendrikus Gerardus (Jan) Oortman, geboren op 15-12-1940 te Breklenkamp, overleden op 20-02-1941 te Breklenkamp, 67 dagen oud.
 
547    Johannes Hendrikus Joseph (Jan) Oortman, leraar wis- en natuurkunde, geboren op 22-03-1942 te Breklenkamp.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-12-1974 te Oldenzaal met Johanna Hendrika (Annie) Roesthuis, 24 jaar oud (zie 548).
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther Maria (Esther) Oortman (zie 549).

548    Johanna Hendrika (Annie) Roesthuis, werkzaam in de boekhouding, later buitendienstmedewerkster, geboren op 04-02-1950 te Volthe, dochter van Hendrikus Johannes Roesthuis en Hendrika Hermina Johanna de Baay.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-12-1974 te Oldenzaal met Johannes Hendrikus Joseph (Jan) Oortman, 32 jaar oud (zie 547).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
549    Esther Maria (Esther) Oortman, secretarieel administratrice, geboren op 09-06-1976 te Haaksbergen.
Gehuwd met Dennis Antonius Paulus (Dennis) Peterman (zie 550).
 
550    Dennis Antonius Paulus (Dennis) Peterman, directeur autobedrijf in Oldenzaal, Enschede, geboren op 23-07-1976 te Oldenzaal.
Gehuwd met Esther Maria (Esther) Oortman (zie 549).
 
551    Hendrika Josephina (Riky) Oortman, geboren op 15-03-1944 te Breklenkamp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-07-1967 te Denekamp met Bernardus Gerardus Johannes (Bennie) Pikkemaat, 33 jaar oud (zie 552).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roy Henri Maria (Roy) Pikkemaat (zie 553).

552    Bernardus Gerardus Johannes (Bennie) Pikkemaat, metselaar, geboren op 17-12-1933 te Lattrop, zoon van Johannes Pikkemaat en Aleida Maria Groeneveld.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21-07-1967 te Denekamp met Hendrika Josephina (Riky) Oortman, 23 jaar oud (zie 551).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
553    Roy Henri Maria (Roy) Pikkemaat, studeerde HTS-bouwkunde en is constructeur bij een bouwtechnisch adviesbureau te Hengelo, geboren op 11-07-1972 te Lattrop.
Gehuwd met Antoinet Maria (Antoinet) Bos (zie 554).
 
554    Antoinet Maria (Antoinet) Bos, projectleider, geboren op 07-10-1974 te Hengelo.
Gehuwd met Roy Henri Maria (Roy) Pikkemaat (zie 553).
 
555    Hendrikus Johannes Antonius (Henk) Oortman, ERP-programmeur werkzaam bij Urenco, Almelo, geboren op 17-01-1948 te Breklenkamp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-12-1976 te Losser met Josephina Maria Bernardina (José) Kortman, 28 jaar oud (zie 556).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander Johan Herman (Sander) Oortman (zie 557).
   2.  Rick Hendrikus Maria (Rick) Oortman (zie 558).
   3.  Carlien Anne Marie (Carlien) Oortman (zie 559).

556    Josephina Maria Bernardina (José) Kortman, geboren op 22-08-1948 te Losser, dochter van J.G.-en M.G. Kortman.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-12-1976 te Losser met Hendrikus Johannes Antonius (Henk) Oortman, 28 jaar oud (zie 555).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
557    Sander Johan Herman (Sander) Oortman, financieel administratief medewerker, geboren op 24-06-1978 te Hengelo.
 
558    Rick Hendrikus Maria (Rick) Oortman, geboren op 15-05-1981 te Oldenzaal, overleden op 22-05-1981 te Oldenzaal, 7 dagen oud.
 
559    Carlien Anne Marie (Carlien) Oortman, lerares, geboren op 28-06-1983 te Oldenzaal.
Gehuwd met Maurice Ankoné (zie 560).
 
560    Maurice Ankoné, technisch tekenaar.
Gehuwd met Carlien Anne Marie (Carlien) Oortman (zie 559).
 
561    Hendrik Johannes (Hendrik) Fox, geboren op 18-12-1925 te Volthe, overleden op 01-01-1926 te Volthe, 14 dagen oud, begraven te Rossum.
 
562    Maria Euphemia (Marie) Fox, geboren op 03-01-1927 te Volthe.
Gehuwd met Bernardus Antonius (Bernard) Haamberg (zie 563).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Hendrikus (Herman) Haamberg (zie 564).
   2.  Gesina Maria (Ine) Haamberg (zie 566).
   3.  Geertruida Christina Maria (Gerda) Haamberg (zie 568).
   4.  Hendrika Maria Josephina (Ria) Haamberg (zie 570).
   5.  Paula Maria Josephina (Paula) Haamberg (zie 572).

563    Bernardus Antonius (Bernard) Haamberg, landbouwer op "Baksboer" te Lattrop, geboren op 21-07-1911 te Lattrop, geboren op "Baksboer" aan de Rammelbeekweg 29, Lattrop. Bernard had een oudere broer Hannes. Deze Hannes Haamberg bleef wonen op de ouderlijke boerderij. Bernard en Marie bouwen een boerderij een eindje verderop aan de Haambergweg. Deze boerderij krijgt het huisnummer 24. Ze wonen dan precies tussen hun beider oudershuizen in. Immers Marie was woonachtig op boerderij Fox, Rammelbeekweg 21.
Gehuwd met Maria Euphemia (Marie) Fox (zie 562).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
564    Hermanus Hendrikus (Herman) Haamberg, landbouwer op de ouderlijke boerderij aan de Rammelbeekweg 24 te Lattrop, geboren op 16-09-1953 te Lattrop, overleden op 11-03-1999 te Lattrop op 45-jarige leeftijd. Na het vroegtijdig overlijden van Herman wordt de boerderij in 2001 verkocht aan de familie H. Blokhuis uit Deurningen. Riky was inmiddels met haar kinderen naar Tubbergen verhuisd: Singravenstraat 15.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-10-1984 te Tubbergen met Hendrika Gesina (Riky) Braakhuis, 29 jaar oud (zie 565).
 
565    Hendrika Gesina (Riky) Braakhuis, geboren op 20-04-1955 te Mander, dochter van Hermanus Johannes Braakhuis en Johanna Gesina olde Klieverik.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-10-1984 te Tubbergen met Hermanus Hendrikus (Herman) Haamberg, 31 jaar oud (zie 564).
 
566    Gesina Maria (Ine) Haamberg, geboren op 22-07-1955 te Lattrop.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1978 te Denekamp met Gerardus Johannes Joseph (Gerrit) Flinkers, 27 jaar oud (zie 567).
 
567    Gerardus Johannes Joseph (Gerrit) Flinkers, garagebedrijf, geboren op 13-11-1951 te Reutum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-11-1978 te Denekamp met Gesina Maria (Ine) Haamberg, 23 jaar oud (zie 566).
 
568    Geertruida Christina Maria (Gerda) Haamberg, kraamverzorgster, groepsleidster, ziekenverzorgster, boerin, geboren op 18-12-1957 te Lattrop.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-12-1988 te Ede met Antonius Johannes Bernardus (Tonnie) Oude Hengel, 28 jaar oud (zie 569).
 
569    Antonius Johannes Bernardus (Tonnie) Oude Hengel, geboren op 23-04-1960 te Rossum, zoon van Antonius Adrianus oude Hengel en Susanna Johanna Voorpostel. Ze woonden op verschillende plaatsen in Nederland en kochten uiteindelijk in 1998 een boerderij in Céauce in Normandië/Frankrijk. Het adres is La Denee, 61330 Céauce. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-12-1988 te Ede met Geertruida Christina Maria (Gerda) Haamberg, 31 jaar oud (zie 568).
 
570    Hendrika Maria Josephina (Ria) Haamberg, kraamverzorgster, ziekenverzorgster Thuiszorg, geboren op 02-09-1961 te Lattrop.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-12-1984 te Denekamp met Hendrikus Josephus Maria (Henk) Wilmink ("Henk van Boerrigter's Gerrit"), 24 jaar oud (zie 571).
 
571    Hendrikus Josephus Maria (Henk) Wilmink ("Henk van Boerrigter's Gerrit"), ambulance verpleegkundige, geboren op 02-08-1960 te Reutum, zoon van Gerhardus Josephus Franciscus Wilmink en Maria Aleida Albertha Mensink. Henk's vader was de oudste zoon van de familie Wilmink op boerderij "De Boerrigter" in Reutum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-12-1984 te Denekamp met Hendrika Maria Josephina (Ria) Haamberg, 23 jaar oud (zie 570).
 
572    Paula Maria Josephina (Paula) Haamberg, wijkziekenverzorgster, geboren op 22-02-1966 te Oldenzaal.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-02-2002 te Dinkelland met Bernardus Gerardus Franciscus (Bennie) Kamphuis, 46 jaar oud (zie 573).
 
573    Bernardus Gerardus Franciscus (Bennie) Kamphuis, geboren op 17-08-1955 te Losser, zoon van Gerard Kamphuis en Annie Muntel.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 07-02-2002 te Dinkelland met Paula Maria Josephina (Paula) Haamberg, 35 jaar oud (zie 572).
 
574    Anna Euphemia (Femy) Fox, geboren op 31-12-1929 te Volthe, ze trekt in bij haar echtgenoot op boerderij Kiske.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-12-1959 te Denekamp met Hermanus Gerardus (Herman) Blokhuis, 31 jaar oud (zie 575).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Aleida (Anny) Fox (zie 583).
   2.  Margaretha Gezina Maria (Marga) Blokhuis (zie 576).
   3.  Harry Bernardus Hendrikus (Harry) Blokhuis (zie 578).
   4.  Bernardus Hermanus Maria (Benny) Blokhuis (zie 579).
   5.  Marcellinus Hermanus Maria (Marcel) Blokhuis (zie 581).

575    Hermanus Gerardus (Herman) Blokhuis, landbouwer en werkzaam in een houtzagerij, geboren op 20-03-1928 te Denekamp, geboren op boerderij "Kiske" aan de Priorweg te Denekamp, zoon van Bernardus Blokhuis en Maria Margaretha Schnieders.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-12-1959 te Denekamp met Anna Euphemia (Femy) Fox, 30 jaar oud (zie 574).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
576    Margaretha Gezina Maria (Marga) Blokhuis, geboren op 06-07-1951 te Denekamp.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-12-1983 te Denekamp met Johannes Bernardus Maria (Jan) Leferink, 30 jaar oud (zie 577).
 
577    Johannes Bernardus Maria (Jan) Leferink, landbouwer op zijn ouderlijke boerderij, geboren op 09-11-1953 te Rossum, zoon van Jan Leferink en Rika Brunink.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-12-1983 te Denekamp met Margaretha Gezina Maria (Marga) Blokhuis, 32 jaar oud (zie 576).
 
578    Harry Bernardus Hendrikus (Harry) Blokhuis, administratief medewerker, geboren op 06-11-1962 te Denekamp, gehuwd met en gescheiden (2004) van Ingrid Morsink. Ze woonden in een voormalig boerderijtje aan de Paandersdijk 6 in Beuningen.
 
579    Bernardus Hermanus Maria (Benny) Blokhuis, werkzaam in een keukenbedrijf te Weerselo, geboren op 24-07-1964, hij woont in het ouderlijk huis aan de Priorweg 15 te Denekamp.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-05-1995 te Tubbergen met Agnes Susanna (Agnes) Grootelaar, 26 jaar oud (zie 580).
 
580    Agnes Susanna (Agnes) Grootelaar, werkzaam in de thuiszorg, geboren op 27-07-1968 te Geesteren, geboren op boerderij "De Waterboer", dochter van Hendrikus Johannes Grootelaar en Wilhelmina Maria Kuipers.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-05-1995 te Tubbergen met Bernardus Hermanus Maria (Benny) Blokhuis, 30 jaar oud (zie 579).
 
581    Marcellinus Hermanus Maria (Marcel) Blokhuis, AA-accountant, geboren op 16-05-1967 te Denekamp.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-01-1992 te Losser met Astrid Maria (Astrid) Welhuis, 25 jaar oud (zie 582).
 
582    Astrid Maria (Astrid) Welhuis, werkzaam in de thuiszorg, geboren op 26-01-1967 te Oldenzaal, dochter van Johan Welhuis en Annie Kuipers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-01-1992 te Losser met Marcellinus Hermanus Maria (Marcel) Blokhuis, 24 jaar oud (zie 581).
 
583    Johanna Aleida (Anny) Fox, geboren op 18-01-1933 te Volthe.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-07-1960 te Denekamp met Johannes Gerardus (Jan) Peters, 35 jaar oud (zie 584).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Hendrikus Maria (Ben) Peters (zie 585).
   2.  Hendrikus Bernardus Maria (Henk) Peters (zie 586).
   3.  Linette Gesina Stephanella (Linette) Peters (zie 588).
   4.  Diane Geziena Anna (Diane) Peters (zie 590).

584    Johannes Gerardus (Jan) Peters, werkzaam in de wegenbouw, geboren op 18-04-1925 te Denekamp.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 23-07-1960 te Denekamp met Johanna Aleida (Anny) Fox, 27 jaar oud (zie 583).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
585    Bernardus Hendrikus Maria (Ben) Peters, geboren op 14-05-1961 te Lattrop, overleden op 31-05-1981 op 20-jarige leeftijd, overleden ten gevolge van een noodlottig motorongeluk.
 
586    Hendrikus Bernardus Maria (Henk) Peters, loodgieter, geboren op 27-07-1963 te Lattrop.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-05-1984 te Denekamp met Alexandra Maria (Sandra) Ottenhof, 21 jaar oud (zie 587).
 
587    Alexandra Maria (Sandra) Ottenhof, werkzaam in de thuiszorg, geboren op 02-10-1962 te Denekamp.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1984 te Denekamp met Hendrikus Bernardus Maria (Henk) Peters, 20 jaar oud (zie 586).
 
588    Linette Gesina Stephanella (Linette) Peters, aanvankelijk coupeuse, later werkzaam in een naaimachinewinkel, geboren op 25-12-1965 te Lattrop.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-09-1992 te Denekamp met Bernardus Laurentius (Ben) Nijhuis, 30 jaar oud (zie 589).
 
589    Bernardus Laurentius (Ben) Nijhuis, aanvankelijk gemeenteambtenaar op de afdeling grondzaken gemeente Hengelo, later adjunct-directeur Vastgoed bij een bouwbedrijf, geboren op 04-09-1961 te Borne, een zoon van Gerardus Antonius Nijhuis en Petronella Maria Johanna Weghorst.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-09-1992 te Denekamp met Linette Gesina Stephanella (Linette) Peters, 26 jaar oud (zie 588).
 
590    Diane Geziena Anna (Diane) Peters, gemeente-ambtenaar, geboren op 31-03-1971 te Oldenzaal.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1998 te Denekamp met Eduard Antoon (Edo) Van Bree, 36 jaar oud (zie 591).
 
591    Eduard Antoon (Edo) Van Bree, werkzaam bij de gemeente Dinkelland, afd. Financiën, geboren op 13-02-1962 te Den Haag. Eduard Albert van Bree en Wilhelmina Pietertje Boonstoppel.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 20-05-1998 te Denekamp met Diane Geziena Anna (Diane) Peters, 27 jaar oud (zie 590).
 
592    Johannes Hendrikus (Jan) Fox, landbouwer op de ouderlijke boerderij aan de Rammelbeekweg 21 te Lattrop, geboren op 16-01-1935 te Volthe.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-12-1967 te Denekamp met Johanna Maria Aleida (Annie) Niehof, 28 jaar oud (zie 593).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes Bernardus (Henry) Fox (zie 594).
   2.  Marcel Johannes Hendrikus (Marcel) Fox (zie 596).
   3.  Edwin Franciskus Jozef (Edwin) Fox (zie 598).

593    Johanna Maria Aleida (Annie) Niehof, geboren op 06-02-1939 te Breklenkamp, dochter van Johan Bernardus Niehof en Maria Aleida Horsthuis en een zus van Marietje Hulsmeijers-Niehof.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-12-1967 te Denekamp met Johannes Hendrikus (Jan) Fox, 32 jaar oud (zie 592).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
594    Hendrikus Johannes Bernardus (Henry) Fox, landbouwer op zijn ouderlijke boerderij aan de Rammelbeekweg 21 te Lattrop, geboren op 19-08-1969 te Oldenzaal.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-02-1999 te Denekamp met Brenda (Brenda) Spenkelink, 24 jaar oud (zie 595).
 
595    Brenda (Brenda) Spenkelink, lerares, geboren op 12-04-1974 te Enschede. Gerard Spenkelink en Ria de Jong.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-02-1999 te Denekamp met Hendrikus Johannes Bernardus (Henry) Fox, 29 jaar oud (zie 594).
 
596    Marcel Johannes Hendrikus (Marcel) Fox, ingenieur zootechniek en inspecteur rundveestamboek, geboren op 07-09-1971 te Oldenzaal.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-08-2003 te Bemmel met Heidi Schuring, 32 jaar oud (zie 597).
 
597    Heidi Schuring, vertegenwoordiger in beddengoed, geboren op 11-10-1970 te Angeren, dochter van Gerrit Schuring en Willy Otten.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-08-2003 te Bemmel met Marcel Johannes Hendrikus (Marcel) Fox, 31 jaar oud (zie 596).
 
598    Edwin Franciskus Jozef (Edwin) Fox, klussenbedrijf, gevestigd in een schuur van de ouderlijke boerderij, geboren op 16-08-1974 te Oldenzaal.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-11-1999 te Denekamp met Dianne Anna Maria (Dianne) Wassink, 25 jaar oud (zie 599).
 
599    Dianne Anna Maria (Dianne) Wassink, aanvankelijk kraamverzorgster, later groepsleidster in kinderdagverblijf, geboren op 20-02-1974 te Oldenzaal, dochter van Theo Wassink en Hetty Koekkoek. Ze heeft een tweelingbroer Stefan Wassink.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-11-1999 te Denekamp met Edwin Franciskus Jozef (Edwin) Fox, 25 jaar oud (zie 598).
 
600    Hendrikus Gerardus (Henny) Fox, bouwtechnisch adviesbureau, geboren op 16-12-1936 te Volthe.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-11-1968 te Losser met Grada Wilhelmina (Gerda) Zwijnenberg, 27 jaar oud (zie 601).
Uit dit huwelijk:
   1.  Drs. Ellen Maria (Ellen) Fox (zie 602).
   2.  Geke Maria (Geke) Fox (zie 604).

601    Grada Wilhelmina (Gerda) Zwijnenberg, kraamverzorgster, geboren op 01-09-1941 te De Lutte, dochter van Hendrikus Albertus Zwijnenberg en Gerharda Berendina Brilhuis.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-11-1968 te Losser met Hendrikus Gerardus (Henny) Fox, 31 jaar oud (zie 600).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
602    Drs. Ellen Maria (Ellen) Fox, aanvankelijk lerares aardrijkskunde, later en gemeenteambtenaar in Appingedam: recreatie en volksgezondheid, geboren op 03-01-1971 te Enschede.
Gehuwd met Drs. Johannes Herman (Johan) Dijkstra (zie 603).
 
603    Drs. Johannes Herman (Johan) Dijkstra, gemeenteambtenaar in Groningen, geboren op 09-11-1970 te Groningen, zoon van Henk Dijkstra en Alida Jansen Gehuwd met Drs. Ellen Maria (Ellen) Fox (zie 602).
 
604    Geke Maria (Geke) Fox, gemeenteambtenaar in Hengelo (consulent WMO), geboren op 19-07-1975 te Enschede.
Gehuwd met Patrick Beld (zie 605).
 
605    Patrick Beld, paneelbouwer, geboren op 26-04-1972 te Denekamp, zoon van Henk Beld en Siny Engelbertink.
Gehuwd met Geke Maria (Geke) Fox (zie 604).
 
606    Hendrika Gezina (Riky) Fox, geboren op 24-11-1940 te Lattrop, overleden op 22-02-2006 te Haarle op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-11-1970 te Denekamp met Johannes Bernardus Bruggink ("Koard"), 31 jaar oud (zie 607).
Uit dit huwelijk:
   1.  Erwin Hermanus Hendrikus (Erwin) Bruggink (zie 608).
   2.  Sandra Aleida Gezina (Sandra) Bruggink (zie 610).
   3.  Martin Bruggink (zie 612).

607    Johannes Bernardus Bruggink ("Koard"), textielarbeider, later werkzaam bij een loonbedrijf, geboren op 11-04-1939 te Haarle, overleden op 28-06-2005 te Tubbergen op 66-jarige leeftijd. Het Meulenbelt. Ze is de enige in het gezin die in het oudershuis van haar vader in Lattrop werd geboren. Haar tweelingbroer werd levenloos geboren en niet bij de burgerlijke stand aangegeven.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-11-1970 te Denekamp met Hendrika Gezina (Riky) Fox, 30 jaar oud (zie 606).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
608    Erwin Hermanus Hendrikus (Erwin) Bruggink, timmerman, geboren op 08-11-1972 te Almelo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-07-2000 te Ootmarsum met Cindy Koops, 24 jaar oud (zie 609).
 
609    Cindy Koops, lerares, geboren op 30-07-1975 te Ootmarsum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-07-2000 te Ootmarsum met Erwin Hermanus Hendrikus (Erwin) Bruggink, 27 jaar oud (zie 608).
 
610    Sandra Aleida Gezina (Sandra) Bruggink, werkzaam in de horeca Ootmarsum, geboren op 18-04-1974 te Haarle.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-02-2006 te Tubbergen met Patrick Hendricus Gerardus (Patrick) Groothuis, 34 jaar oud (zie 611).
 
611    Patrick Hendricus Gerardus (Patrick) Groothuis, timmerman, geboren op 19-10-1971 te Langeveen. Jan Groothuis en Truus Westerhof.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-02-2006 te Tubbergen met Sandra Aleida Gezina (Sandra) Bruggink, 31 jaar oud (zie 610).
 
612    Martin Bruggink, geboren op 15-05-1975 te Almelo, overleden op 15-05-1975 te Almelo, 0 dagen oud.
 
613    Gerardus Hendrikus Johannes (Gerard) Hulsmeijers, landbouwer op de ouderlijke boerderij, geboren op 17-03-1930 te Breklenkamp, overleden op 26-04-1979 te Breklenkamp op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-08-1962 te Denekamp met Maria Geertruida (Marietje) Nieuwhuis, 28 jaar oud (zie 614).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Maria (Ida) Hulsmeijers (zie 615).
   2.  Mariëtte Johanna (Mariëtte) Hulsmeijers (zie 617).
   3.  Ursula Josephina (Ursula) Hulsmeijers (zie 618).

614    Maria Geertruida (Marietje) Nieuwhuis, geboren op 23-04-1934 te Beuningen, dochter van Gerardus Johannes Nieuwhuis en Aleida Maria Wigger en een zus van Gerard Nieuwhuis, die met Annie Hulsmeijers getrouwd is. Na Gerard's overlijden op 26 april 1979 te Denekamp heeft ze een relatie met Herman Kokkeler en woont ze aan de Stroothuizerweg 21 in Berghum/Denekamp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-08-1962 te Denekamp met Gerardus Hendrikus Johannes (Gerard) Hulsmeijers, 32 jaar oud (zie 613).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
615    Aleida Maria (Ida) Hulsmeijers, kapster, geboren op 24-05-1965 te Breklenkamp, ze woont met haar gezin in de ouderlijke boerderij te Breklenkamp.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-04-1986 te Denekamp met Vincent Gerhardus Johannes (Vincent) Koekkoek, 23 jaar oud (zie 616).
 
616    Vincent Gerhardus Johannes (Vincent) Koekkoek, vrachtwagenmonteur te Oldenzaal, geboren op 22-10-1962 te De Lutte, zoon van Gerhardus Lambertus Koekkoek en Maria Geziena olde Heuvel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-04-1986 te Denekamp met Aleida Maria (Ida) Hulsmeijers, 20 jaar oud (zie 615).
 
617    Mariëtte Johanna (Mariëtte) Hulsmeijers, werkzaam in een kledingzaak te Hengelo, geboren op 31-05-1968 te Breklenkamp, relatie met ....
 
618    Ursula Josephina (Ursula) Hulsmeijers, mediamanager en werkzaam in de reclamebranche, geboren op 24-03-1970 te Breklenkamp.
 
619    Robertus Andreas (Rob) Bergevoet, after salesmanager, geboren op 25-02-1968 te Zevenaar.
 
620    Hendrikus Johannes (Hendrik) Hulsmeijers, werkzaam bij de gemeente Denekamp, geboren op 17-03-1933 te Breklenkamp.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-12-1965 te Denekamp met Maria Geertruida Gezina (Marietje) Niehof, 25 jaar oud (zie 621).
Uit dit huwelijk:
   1.  Silvia Maria Aleida (Silvia) Hulsmeijers (zie 622).
   2.  Martin Gerhardus Johannes (Martin) Hulsmeijers (zie 624).
   3.  Corine Johanna Maria (Corine) Hulsmeijers (zie 626).

621    Maria Geertruida Gezina (Marietje) Niehof, geboren op 27-07-1940 te Lattrop, dochter van Johan Bernardus Niehof en Maria Aleida Horsthuis. Ze is een zus van Annie Fox-Niehof.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-12-1965 te Denekamp met Hendrikus Johannes (Hendrik) Hulsmeijers, 32 jaar oud (zie 620).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
622    Silvia Maria Aleida (Silvia) Hulsmeijers, geboren op 08-12-1968 te Denekamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-10-1994 te Denekamp met Rudi Franciscus Maria (Rudi) Keizer, 29 jaar oud (zie 623).
 
623    Rudi Franciscus Maria (Rudi) Keizer, werkzaam bij de KPN, geboren op 08-01-1965 te Beuningen, zoon van Hendrik Keizer en Annie Scholten.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-10-1994 te Denekamp met Silvia Maria Aleida (Silvia) Hulsmeijers, 25 jaar oud (zie 622).
 
624    Martin Gerhardus Johannes (Martin) Hulsmeijers, zelfstandig ondernemer, geboren op 25-03-1971 te Denekamp.
Gehuwd met Simone Greftenhuis (zie 625).
 
625    Simone Greftenhuis, verkoopster.
Gehuwd met Martin Gerhardus Johannes (Martin) Hulsmeijers (zie 624).
 
626    Corine Johanna Maria (Corine) Hulsmeijers, ziekenverzorgster, geboren op 08-05-1974 te Denekamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1999 te Denekamp met Martin Gerhardus Johannes (Martin) Oude Hendrikman, 31 jaar oud (zie 627).
 
627    Martin Gerhardus Johannes (Martin) Oude Hendrikman, kok in een verzorgingshuis te Noord Deurningen, geboren op 04-03-1968 te Rossum, zoon van Gerard oude Hendrikman en Lies Nijmeijer.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-05-1999 te Denekamp met Corine Johanna Maria (Corine) Hulsmeijers, 25 jaar oud (zie 626).
 
628    Johanna Femia Maria (Annie) Hulsmeijers, geboren op 25-03-1936 te Breklenkamp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-04-1962 te Denekamp met Gerardus Johannes (Gerard) Nieuwhuis, 26 jaar oud (zie 629).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Gerardus Antonius (Jos) Nieuwhuis (zie 630).
   2.  Caroline Femia Maria (Caroline) Nieuwhuis (zie 632).
   3.  Richard Hendrikus Maria (Richard) Nieuwhuis (zie 634).

629    Gerardus Johannes (Gerard) Nieuwhuis, werkzaam in de bosbouw op landgoed Singraven, geboren op 21-08-1935 te Beuningen, zoon van Gerardus Johannes Nieuwhuis en Aleida Maria Wigger. Hij is een broer van Marietje Hulsmeijers-Nieuwhuis.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-04-1962 te Denekamp met Johanna Femia Maria (Annie) Hulsmeijers, 26 jaar oud (zie 628).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
630    Johannes Gerardus Antonius (Jos) Nieuwhuis, servicemonteur bij een deurenfabrikant in Almelo, geboren op 08-08-1963 te Denekamp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1991 te Denekamp met Miranda Wilhelmina Annechiena (Miranda) Gringhuis, 23 jaar oud (zie 631).
 
631    Miranda Wilhelmina Annechiena (Miranda) Gringhuis, ziekenverzorgster, geboren op 16-09-1967 te Oldenzaal, een dochter van Henk Gringhuis en Tiny Klaasse.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1991 te Denekamp met Johannes Gerardus Antonius (Jos) Nieuwhuis, 27 jaar oud (zie 630).
 
632    Caroline Femia Maria (Caroline) Nieuwhuis, huisartsassistente, later verkoopster in een schoenenwinkel, geboren op 25-04-1966 te Denekamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-11-1991 te Denekamp met Jan Willem Evert (Tim) Timmerman, 33 jaar oud (zie 633).
 
633    Jan Willem Evert (Tim) Timmerman, kraanmachinist, geboren op 13-02-1958 te Denekamp. Hendrik Jan Timmerman en Aaltje Andrea Schutte.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-11-1991 te Denekamp met Caroline Femia Maria (Caroline) Nieuwhuis, 25 jaar oud (zie 632).
 
634    Richard Hendrikus Maria (Richard) Nieuwhuis, zelfstandig ondernemer in Deurningen: maakt handgemaakte fietsbanden voor profwielrenners, geboren op 04-11-1967 te Denekamp.
Gehuwd met Tamara Willem (zie 635).
 
635    Tamara Willem, vertaalster, geboren op 28-09-1985 te Herentals/België.
Gehuwd met Richard Hendrikus Maria (Richard) Nieuwhuis (zie 634).
 
636    Johan Herman (Johan) Hulsmeijers, kraanmachinist, geboren op 31-01-1939 te Breklenkamp, overleden op 13-09-1993 te Vasse op 54-jarige leeftijd. Naast hen wonen zijn zus en zwager Femy en Herman Booijink Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1967 te Tubbergen. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Anna Maria (Annie) Oude Kotte, 22 jaar oud (zie 637).
 
637    Anna Maria (Annie) Oude Kotte, werkzaam in de thuiszorg, geboren op 08-08-1944 te Geesteren, dochter van Johannes oude Kotte en Johanna Kroeze.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1967 te Tubbergen. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Johan Herman (Johan) Hulsmeijers, 28 jaar oud (zie 636).
 
638    Euphemia Maria Josephina (Femy) Hulsmeijers, geboren op 24-05-1942 te Breklenkamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1967 te Denekamp met Hermanus Gerardus (Herman) Booijink, 26 jaar oud (zie 639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronny Gerhardus Johannes (Ronny) Booijink (zie 640).
   2.  Ingrid Aleida Maria (Ingrid) Booijink (zie 642).

639    Hermanus Gerardus (Herman) Booijink, machinebankwerker, geboren op 24-02-1941 te Mander, zoon van Johannes Antonius Booijink en Maria Heerink. Ze wonen naast haar broer en schoonzus Johan en Annie Hulsmeijers-Oude Kotte.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-05-1967 te Denekamp met Euphemia Maria Josephina (Femy) Hulsmeijers, 25 jaar oud (zie 638).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
640    Ronny Gerhardus Johannes (Ronny) Booijink, Ingenieur Werktuigbouwkunde, geboren op 12-06-1968 te Almelo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-04-1996 te Tubbergen met Ellen Geertruida Maria (Ellen) Hansté, 26 jaar oud (zie 641).
 
641    Ellen Geertruida Maria (Ellen) Hansté, verpleegkundige, geboren op 09-10-1969 te Geesteren, dochter van Johan Hansté en Sannie Kamphuis.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-04-1996 te Tubbergen met Ronny Gerhardus Johannes (Ronny) Booijink, 27 jaar oud (zie 640).
 
642    Ingrid Aleida Maria (Ingrid) Booijink, verkoopster, geboren op 09-10-1970 te Vasse.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-09-1995 te Tubbergen met Rudi Gerardus (Rudi) Dierink, 26 jaar oud (zie 643).
 
643    Rudi Gerardus (Rudi) Dierink, machinebankwerker, geboren op 26-03-1969 te Harbrinkhoek. Eduard Dierink en Santje Schreuder.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-09-1995 te Tubbergen met Ingrid Aleida Maria (Ingrid) Booijink, 24 jaar oud (zie 642).
 
644    Maria Aleida Josephina (Marietje) Hulsmeijers, geboren op 23-03-1946 te Breklenkamp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-12-1968 te Denekamp met Jozef Alphonsius (Jozef) Tiehuis, 23 jaar oud (zie 645).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sonja Aleida Maria (Sonja) Tiehuis (zie 646).
   2.  Miranda Berendina Tiehuis (zie 648).

645    Jozef Alphonsius (Jozef) Tiehuis, metselaar, geboren op 02-08-1945 te Wierden, zoon van Bernard Tiehuis en Marie Hulshof.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-12-1968 te Denekamp met Maria Aleida Josephina (Marietje) Hulsmeijers, 22 jaar oud (zie 644).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
646    Sonja Aleida Maria (Sonja) Tiehuis, verkoop en aquisitie. ("Wilde Äcker Grosshandel"), geboren op 22-10-1970 te Wierden.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-12-2005 te Marienhafe/Duitsland met Jan Hendrikus Everhardus (Jan) Edixhoven, 59 jaar oud (zie 647).
 
647    Jan Hendrikus Everhardus (Jan) Edixhoven, zelfstandig ondernemer, geboren op 16-01-1946 te Rotterdam. Sonja en haar echtgenoot houden zich op hun boerderij in Ost-Friesland in Duitsland bezig met een holistische benadering van en de omgang met paarden. Ze zien liefde respect en vertrouwen, openstaan, willen kijken en luisteren als onvoorwaardelijke basis die ten grondslag moet liggen aan welke vorm die je ook kiest in het omgaan met dieren in het algemeen en met paarden in het bijzonder. Middels arrangementen die ze aanbieden kunnen ruiters en amazones (en andere belangstellenden) hier ervaring mee opdoen.
Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 16-12-2005 te Marienhafe/Duitsland met Sonja Aleida Maria (Sonja) Tiehuis, 35 jaar oud (zie 646).
 
648    Miranda Berendina Tiehuis, werkzaam in de uitvaartzorg, geboren op 31-03-1972 te Wierden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-11-2002 te Almelo met Wilhelmus Hermanus Walter (Walter) Kok, 32 jaar oud (zie 649).
 
649    Wilhelmus Hermanus Walter (Walter) Kok, chauffeur, geboren op 19-06-1970 te Almelo, zoon van Anton- en Ria Kok.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-11-2002 te Almelo met Miranda Berendina Tiehuis, 30 jaar oud (zie 648).
 
650    Johannes Albertus Gerhardus (Hans) Bossink, neemt het aannemersbedrijf van zijn vader over, geboren op 30-08-1933 te Enschede, overleden op 09-08-1999 te Enschede op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1962 te Oldenzaal met Lucie Gerrie Ineke (Lucie) Kamphuis, 21 jaar oud (zie 651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid Maria Agnes (Ingrid) Bossink (zie 652).
   2.  Dr. Ir. Gerhardus Johannes (Gert) Bossink (zie 654).
   3.  Nicole Adele (Nicole) Bossink (zie 656).

651    Lucie Gerrie Ineke (Lucie) Kamphuis, geboren op 15-04-1941 te Oldenzaal, dochter van Gerhardus Johannes Kamphuis en Maria Johanna Seiger.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1962 te Oldenzaal met Johannes Albertus Gerhardus (Hans) Bossink, 28 jaar oud (zie 650).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
652    Ingrid Maria Agnes (Ingrid) Bossink, zilversmid, geboren op 20-01-1963 te Enschede.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-05-1993 te Enschede met Hendrik Jan (Rik) Janssen, 30 jaar oud (zie 653).
 
653    Hendrik Jan (Rik) Janssen, directeur van een textiel-toeleveringsbedrijf, geboren op 06-07-1962 te Enschede, zoon van A.J.Janssen en G.A.Barthoorn.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-05-1993 te Enschede met Ingrid Maria Agnes (Ingrid) Bossink, 30 jaar oud (zie 652).
 
654    Dr. Ir. Gerhardus Johannes (Gert) Bossink, Universiteit Twente: Werktuigbouw. Directeur in het bedrijfsleven, geboren op 25-07-1964 te Enschede.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-06-1990 te Enschede met Ir. Arnolda Antonetta Maria (Anita) Verdijk, 25 jaar oud (zie 655).
 
655    Ir. Arnolda Antonetta Maria (Anita) Verdijk, geboren op 19-09-1964 te Beugen, dochter van P.A.M. Verdijk, landbouwer en A.M.W. Thielen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-06-1990 te Enschede met Dr. Ir. Gerhardus Johannes (Gert) Bossink, 25 jaar oud (zie 654).
 
656    Nicole Adele (Nicole) Bossink, medisch analiste in het ziekenhuis Enschede, geboren op 01-06-1966 te Enschede.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-05-1996 te Enschede met Eltjo Vos (zie 657).
 
657    Eltjo Vos, kunststofadviseur.
Gehuwd op 03-05-1996 te Enschede met Nicole Adele (Nicole) Bossink, 29 jaar oud (zie 656).
 
658    Helena Gezina Maria (Leny) Bossink, geboren op 08-11-1934 te Enschede.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-03-1957 te Enschede met Gerhardus Antonius Joseph (Gerard) Schildkamp, 26 jaar oud (zie 659).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Maria Helena (Margit) Schildkamp (zie 660).
   2.  Maria Agnes Catharina (Marion) Schwering (zie 662).
   3.  Helena Maria Agnes (Helma) Schildkamp (zie 664).

659    Gerhardus Antonius Joseph (Gerard) Schildkamp, slager, geboren op 14-03-1930 te Enschede, overleden op 24-08-1997 te Holten op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-03-1957 te Enschede met Helena Gezina Maria (Leny) Bossink, 22 jaar oud (zie 658).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
660    Margaretha Maria Helena (Margit) Schildkamp, applicatiebeheerder bij de Ziekenhuisgroep Twente, geboren op 10-12-1958 te Enschede.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-03-1983 te Borne met Gerhardus Bernardus Maria (Gerard) Schwering, 28 jaar oud (zie 661).
 
661    Gerhardus Bernardus Maria (Gerard) Schwering, administratief medewerker (IOA) bij de Sociale Verzekeringsbank, geboren op 25-02-1955 te Borne, zoon van Herman Schwering en Lien Bruggink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-03-1983 te Borne met Margaretha Maria Helena (Margit) Schildkamp, 24 jaar oud (zie 660).
 
662    Maria Agnes Catharina (Marion) Schwering, geboren op 06-01-1960 te Enschede.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-10-1981 te Denekamp met Franciscus Anthonius Bernardus (Tonny) Baalhuis, 24 jaar oud (zie 663).
 
663    Franciscus Anthonius Bernardus (Tonny) Baalhuis, bankemploye, geboren op 18-09-1957 te Tilligte.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-10-1981 te Denekamp met Maria Agnes Catharina (Marion) Schwering, 21 jaar oud (zie 662).
 
664    Helena Maria Agnes (Helma) Schildkamp, bloemiste, geboren op 28-07-1964 te Enschede.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 13-10-2000 te Wierden. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Joan Albert Kluun, 55 jaar oud (zie 665).
 
665    Joan Albert Kluun, directeur, geboren op 28-02-1945 te Oudenrijn, zoon van Johan Martinus Kluun en Cornelia Geertruida van Vliet.
Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 13-10-2000 te Wierden. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Helena Maria Agnes (Helma) Schildkamp, 36 jaar oud (zie 664).
 
666    Gerardus Joseph Maria (Gerhard) Bossink, neemt het aannemersbedrijf van zijn vader over, geboren op 15-08-1935 te Enschede, overleden op 13-10-1983 te Enschede op 48-jarige leeftijd. Hij verongelukte bij een tragisch bedrijfsongeval (bij de sloop van een pand) op 13 oktober 1983 in Enschede. Gerhard was actief in verschillende verenigingen en in de St.Jozefparochie. Hier was hij ook lid van het kerkkoor.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-07-1963 te Enschede met Maria Johanna Adriana (Riet) Scholten Linde, 26 jaar oud (zie 667).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ellen Bossink (zie 668).
   2.  Johannes Gerhardus (Hans) Bossink (zie 670).
   3.  Monique Annelies (Monique) Bossink (zie 672).
   4.  Annemarie Bossink (zie 674).

667    Maria Johanna Adriana (Riet) Scholten Linde, geboren op 02-09-1936 te Enschede, dochter van Johan Scholten Linde en Gerritje van Dinther.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-07-1963 te Enschede met Gerardus Joseph Maria (Gerhard) Bossink, 27 jaar oud (zie 666).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
668    Ellen Bossink, werkzaam bij een bank, geboren circa 1965 te Enschede.
Gehuwd met Peter De Graaf (zie 669).
 
669    Peter De Graaf.
Gehuwd met Ellen Bossink (zie 668).
 
670    Johannes Gerhardus (Hans) Bossink, sales director, geboren op 05-10-1966 te Enschede.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-07-2000 te Enschede met Olga Gisela (Ollie) De Ruiter, 30 jaar oud (zie 671).
 
671    Olga Gisela (Ollie) De Ruiter, juriste, geboren op 24-04-1970 te Druten.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-07-2000 te Enschede met Johannes Gerhardus (Hans) Bossink, 33 jaar oud (zie 670).
 
672    Monique Annelies (Monique) Bossink, geboren op 17-02-1969 te Enschede.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-08-2002 te Groningen met Johan Hendrik Lodewijk (Henk) De Vos tot Nederveen Cappel, 33 jaar oud (zie 673).
 
673    Johan Hendrik Lodewijk (Henk) De Vos tot Nederveen Cappel, geboren op 05-10-1968 te Harpenden, Engeland, zoon van Jan de Vos tot Nederveen Cappel en Feikje Haagsma.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-08-2002 te Groningen met Monique Annelies (Monique) Bossink, 33 jaar oud (zie 672).
 
674    Annemarie Bossink, vestigingsmanager bij een bank, geboren op 15-02-1973 te Enschede.
 
675    Ir. Albertus Johannes Hermanus (Bertie) Bossink, evenals zijn beide broers werkzaam in het Bouwbedrijf Bossink te Enschede, geboren op 04-03-1938 te Enschede. Hij is ingenieur en afgestudeerd aan de HTS in Hengelo, waar hij de diploma's HTS Bouwkunde en Weg-en Waterbouwkunde behaalde. De drie broers Bossink hielden zich vooral bezig met het bouwen van wegen en waterbouwkundige betonbouw zoals het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties, het bouwen van bruggen en viaducten, gemalen, stuwen en reinwaterkelders, vooral in de provincies Gelderland, Drente en Overijssel. De laatste jaren werden hoofdzakelijk burgerlijke en utiliteitsbouwwerken in de regio gebouwd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-07-1966 te Oldenzaal met Maria Theresia Johanna (Maria) Siemerink, 28 jaar oud (zie 676).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dr. Ir. Bart Alphons Gerard (Bart) Bossink (zie 677).
   2.  Maria Anne Agnes (Marike) Bossink (zie 679).

676    Maria Theresia Johanna (Maria) Siemerink, apothekersassistente, geboren op 27-10-1937 te Oldenzaal, dochter van Alphonsus Theodorus Siemerink en Johanna Maria Bertha Weghorst.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-07-1966 te Oldenzaal met Ir. Albertus Johannes Hermanus (Bertie) Bossink, 28 jaar oud (zie 675).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
677    Dr. Ir. Bart Alphons Gerard (Bart) Bossink, geboren op 07-09-1967 te Enschede. Universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, later universitair hoofddocent strategie, organisatie en innovatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-10-1999 te Haarlem met Drs. Maria Johanna Wilhelmina (Marieke) Klein Breteler, 32 jaar oud (zie 678).
 
678    Drs. Maria Johanna Wilhelmina (Marieke) Klein Breteler, arbeids- en organisatiepsycholoog, werkzaam bij de Universiteit Amsterdam, geboren op 27-05-1967 te Enschede, dochter van Joop Klein Breteler en Siny Heerdink.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-10-1999 te Haarlem met Dr. Ir. Bart Alphons Gerard (Bart) Bossink, 32 jaar oud (zie 677).
 
679    Maria Anne Agnes (Marike) Bossink, account-manager bij een zorginstelling te Zeist, geboren op 26-05-1970 te Enschede.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-05-2001 te Utrecht met Cornelis Martien (Kees) Timmers, 32 jaar oud (zie 680).
 
680    Cornelis Martien (Kees) Timmers, project-manager, geboren op 23-06-1968 te Rijswijk, zoon van W.P.Timmers en G.de Lange.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-05-2001 te Utrecht met Maria Anne Agnes (Marike) Bossink, 30 jaar oud (zie 679).
 
681    Jan Hermanus (Jan) Bossink, leraar te Haaksbergen, geboren op 08-03-1933 te Enschede.
Gehuwd met Paulien Rosa Maria (Paulien) Reuver (zie 682).
Uit dit huwelijk:
   1.  Edith Maria Pauline (Edith) Bossink (zie 683).
   2.  Herman Albert (Herman) Bossink (zie 685).
   3.  Cornelia Catharina (Corine) Bossink (zie 687).

682    Paulien Rosa Maria (Paulien) Reuver, geboren op 13-09-1938 te Enschede, dochter van A.J. Reuver en M.C.Withag.
Gehuwd met Jan Hermanus (Jan) Bossink (zie 681).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
683    Edith Maria Pauline (Edith) Bossink, musicus, pianodocent, geboren op 10-11-1965 te Haaksbergen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-09-1989 te Haaksbergen met Antonius Hermanus Maria (Tonnie) Velthuis, 26 jaar oud (zie 684).
 
684    Antonius Hermanus Maria (Tonnie) Velthuis, bouwkundige, geboren op 12-10-1962 te Haaksbergen, zoon van H.A.Velthuis en J.F.W.Linneman.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-09-1989 te Haaksbergen met Edith Maria Pauline (Edith) Bossink, 23 jaar oud (zie 683).
 
685    Herman Albert (Herman) Bossink, bouwkundige, geboren op 01-06-1968 te Haaksbergen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-09-2000 te Haaksbergen met Engelina Johanna (Conny) Maas, 28 jaar oud (zie 686).
 
686    Engelina Johanna (Conny) Maas, geboren op 24-12-1971 te Eibergen, dochter van G.W.Maas en H.W. van Beek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-09-2000 te Haaksbergen met Herman Albert (Herman) Bossink, 32 jaar oud (zie 685).
 
687    Cornelia Catharina (Corine) Bossink, Z-verpleegkundige, geboren op 24-02-1970 te Haaksbergen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-03-1999 te Haaksbergen met Bernardus Johannes (Ben) Brefeld, 28 jaar oud (zie 688).
 
688    Bernardus Johannes (Ben) Brefeld, fincancieel adviseur, geboren op 19-06-1970 te Haaksbergen, zoon van B.J.Brefeld en G.G.H.Kloppers.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-03-1999 te Haaksbergen met Cornelia Catharina (Corine) Bossink, 29 jaar oud (zie 687).
 
689    Hermanus Johannes Gerardus (Harrie) Bossink, kok, later hoofd civiele dienst in een bejaardencentrum, geboren op 09-10-1934 te Enschede.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-07-1961 te Basel/Zwitserland met Marja Antonia Francisca (Marja) D'Hert, 23 jaar oud (zie 690).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Antonia Francisca (Marianne) Bossink (zie 691).
   2.  Hermanus Hendrikus (Herman) Bossink (zie 693).
   3.  Catharina Maria Paulina (Karin) Bossink (zie 695).
   4.  Renate Louise Maria (Renate) Bossink (zie 697).

690    Marja Antonia Francisca (Marja) D'Hert, geboren op 25-10-1937 te Almelo, dochter van Theophilus Jacobus d'Hert en Maria Antonia Francisca Alferink.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-07-1961 te Basel/Zwitserland met Hermanus Johannes Gerardus (Harrie) Bossink, 26 jaar oud (zie 689).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
691    Maria Antonia Francisca (Marianne) Bossink, apothekersassistente, geboren op 08-02-1962 te Basel/Zwitserland.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1984 te Enschede met Gradus Hendrikus Robertus (Rob) Kosterink, 24 jaar oud (zie 692).
 
692    Gradus Hendrikus Robertus (Rob) Kosterink, TPG-medewerker, geboren op 23-02-1960 te Hengelo, zoon van Hermannus Maria Kosterink en Theresia Geertruida Maria Rödel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1984 te Enschede met Maria Antonia Francisca (Marianne) Bossink, 22 jaar oud (zie 691).
 
693    Hermanus Hendrikus (Herman) Bossink, handel in vrachtwagens, geboren op 04-10-1963 te Epe. Uit zijn relatie met Heike Hildegard Woltering wordt Alice Woltering geboren.
Gehuwd met Petra Annette Algers (zie 694).
 
694    Petra Annette Algers, geboren op 25-10-1964 te Gronau/Duitsland.
Gehuwd met Hermanus Hendrikus (Herman) Bossink (zie 693).
 
695    Catharina Maria Paulina (Karin) Bossink, volgde de opleiding apothekersassistente, is werkzaam als vertegenwoordiger van een drankenhandel, geboren op 14-11-1964 te Doetinchem.
Gehuwd met Harm Evert Jan (Harm) Boltjes (zie 696).
 
696    Harm Evert Jan (Harm) Boltjes, vertegenwoordiger bij een sanitair bedrijf, geboren op 25-03-1967 te Enschede.
Gehuwd met Catharina Maria Paulina (Karin) Bossink (zie 695).
 
697    Renate Louise Maria (Renate) Bossink, bloemenbindster, eenmanszaak, geboren op 14-03-1968 te Doetinchem.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-05-1990 te Enschede met Franciscus Gerhardus (Frank) Freriks, 27 jaar oud (zie 698).
 
698    Franciscus Gerhardus (Frank) Freriks, transportplanner, geboren op 31-07-1962 te Glanerbrug, zoon van Josef Maria Vreriks en Hendrika Franciska Even.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1990 te Enschede met Renate Louise Maria (Renate) Bossink, 22 jaar oud (zie 697).
 
699    Franciscus Joseph Maria (Frans) Bossink, geboren op 22-03-1936 te Enschede. Hij zet het café-restaurant-kegelhuis van zijn ouders voort. Op 1 maart 1996 verkoopt hij het café-restaurant-kegelhuis aan drie broers van de familie Hu. Er is nu een Chinees restaurant gevestigd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-12-1963 te Enschede met Francisca Josephina Maria (Ciska) Sprakel, 23 jaar oud (zie 700).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Johannes Hermanus (Paul) Bossink (zie 701).
   2.  Eric Bossink (zie 703).

700    Francisca Josephina Maria (Ciska) Sprakel, geboren op 28-01-1940 te Enschede, dochter van Jan Hermen Johannes Sprakel en Maria Niewerth.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-12-1963 te Enschede met Franciscus Joseph Maria (Frans) Bossink, 27 jaar oud (zie 699).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
701    Paulus Johannes Hermanus (Paul) Bossink, verkoper in de meubelbranche, geboren op 23-10-1964 te Enschede.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 24-03-2005 te Enschede met Liezette Gerrits, 33 jaar oud (zie 702).
 
702    Liezette Gerrits, beeldend kunstenares, geboren op 24-12-1971 te Zandvoort. Jan Gerrits en Marleen Bosdriesz.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-03-2005 te Enschede met Paulus Johannes Hermanus (Paul) Bossink, 40 jaar oud (zie 701).
 
703    Eric Bossink, slager, geboren op 02-07-1966 te Enschede, ongehuwd.
 
704    Theodorus Josefus (Theo) Bossink, exploiteert een technisch installatiebedrijf te Enschede, geboren op 25-03-1939 te Enschede, overleden op 20-04-2019 te Enschede op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-10-1966 te Enschede met Maria Berendina (Rietje) Werger, 28 jaar oud (zie 705).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sabine Margaretha Maria (Sabine) Bossink (zie 706).
   2.  Ellis Maria (Ellis) Bossink (zie 708).

705    Maria Berendina (Rietje) Werger, geboren op 31-01-1938 te Glanerbrug, dochter van Gerhardus Hendrikus Werger en Margaretha Geertruida Hermina Kuipers.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-10-1966 te Enschede met Theodorus Josefus (Theo) Bossink, 27 jaar oud (zie 704).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
706    Sabine Margaretha Maria (Sabine) Bossink, schoonheidsspecialiste, geboren op 01-02-1968 te Enschede.
Gehuwd met Petrus Hermanus Bernardus (Pieter) Paping (zie 707).
 
707    Petrus Hermanus Bernardus (Pieter) Paping, zelfstandig ondernemer: bedrijf in klimaatbeheersing aan de Minkmaatstraat te Enschede, geboren op 13-04-1965 te Enschede, zoon van M.J.B. Paping en J.M.G. Ter Heegde.
Gehuwd met Sabine Margaretha Maria (Sabine) Bossink (zie 706).
 
708    Ellis Maria (Ellis) Bossink, zwemlerares, geboren op 24-09-1969 te Enschede.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-09-1995 te Enschede met Martin Carel Jan Bevers, 26 jaar oud (zie 709).
 
709    Martin Carel Jan Bevers, vertegenwoordiger, geboren op 28-06-1969 te Enschede, zoon van Carel Wilhelmus Bevers en Hedwig Anne Hermine Reuver.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-09-1995 te Enschede met Ellis Maria (Ellis) Bossink, 25 jaar oud (zie 708).
 
710    Oda Gezina Hermina (Oda) Schulte, geboren op 28-04-1946 te Enschede.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-06-1970 te Enschede met Ir. Leendert Anne (Leen) Jongsma, 26 jaar oud (zie 711).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs Frederik Aloysius (Matthijs) Jongsma (zie 712).
   2.  Jessica Elisabeth Alide (Jessica) Jongsma (zie 713).

711    Ir. Leendert Anne (Leen) Jongsma, docent natuur- en scheikunde VWO, geboren op 26-06-1943 te Almelo, zoon van Tjibbe Bruin Jongsma en Elisabeth Hendrika Antonia Stuivenberg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-06-1970 te Enschede met Oda Gezina Hermina (Oda) Schulte, 24 jaar oud (zie 710).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
712    Matthijs Frederik Aloysius (Matthijs) Jongsma, financieel administratief medewerker, geboren op 02-03-1972 te Losser.
 
713    Jessica Elisabeth Alide (Jessica) Jongsma, directiesecretaresse, geboren op 11-01-1974 te Enschede.
 
714    Elisabeth Geertruida Josephina (Elize) Schulte, geboren op 09-04-1948 te Enschede.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-12-1972 met Johannes Waltherus Michael (Hans) Stoop, 23 jaar oud (zie 715).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ralph-Olav Stoop (zie 716).
   2.  Steven Stoop (zie 717).

715    Johannes Waltherus Michael (Hans) Stoop, politie-ambtenaar, geboren op 04-04-1949 te Noordwijkerhout, zoon van Nicolaas Dingeman Stoop en Engelina Maria van Oers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-12-1972 met Elisabeth Geertruida Josephina (Elize) Schulte, 24 jaar oud (zie 714).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
716    Ralph-Olav Stoop, teammanager bij een bank, geboren op 29-05-1976 te Rotterdam, gehuwd met en gescheiden van Marian.
 
717    Steven Stoop, Inside Sales bij een Containerbedrijf, geboren op 08-12-1977 te Rotterdam.
 
718    Albertus Johannes Maria (Han) Bossink, administratief medewerker, geboren op 01-03-1947 te Enschede, overleden op 02-04-2006 te Enschede op 59-jarige leeftijd, gehuwd met en gescheiden van Johanna Maria Theresia Reekers. Hij hertrouwt met Yvonne Bruggink.
Gehuwd met Johanna Maria Theresia (Anneke) Reekers (zie 719).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus Johannes Gerhardus (Mark) Bossink (zie 720).
   2.  Rogier Johan Maria (Rogier) Bossink (zie 721).

719    Johanna Maria Theresia (Anneke) Reekers, geboren op 02-11-1948 te Geesteren, dochter van Gerard Reekers en Riek Kottink.
Gehuwd met Albertus Johannes Maria (Han) Bossink (zie 718).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
720    Marcus Johannes Gerhardus (Mark) Bossink, geboren op 10-07-1970 te Enschede, hij heeft een relatie met Godelief Claesens. Ze wonen in Amsterdam.
 
721    Rogier Johan Maria (Rogier) Bossink, geboren op 08-09-1975 te Enschede, 's Winters is hij manager van een skiwinkel en 's zomers is hij serveerder in een hotel.
Gehuwd met Florine Anne-Marie (Florine) Fremaux (zie 722).
 
722    Florine Anne-Marie (Florine) Fremaux, psychologe, geboren op 29-11-1981 te Briançon, Frankrijk, dochter van Jacques Fernand Fremaux en Marie-France Jeanne Varlet.
Gehuwd met Rogier Johan Maria (Rogier) Bossink (zie 721).
 
723    Johanna Gudula Marie-Antoinette (Nancy) Bossink, secretaresse, schoonheidsspecialiste, geboren op 04-09-1948 te Enschede, gehuwd met en gescheiden van Benedictus F.A.M. Breukers, Benno. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren.
Gehuwd met Nicolaas Leonard (Niek) Vrijman (zie 724).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Johan Vrijman (zie 725).
   2.  Frederik Aris Vrijman (zie 726).

724    Nicolaas Leonard (Niek) Vrijman, grafisch directeur, verkoper automatisering en financieel adviseur, geboren op 20-09-1944 te Markelo, zoon van Nicolaas Aris Vrijman en Cornelia Elisabeth van Solinge. Gehuwd met Johanna Gudula Marie-Antoinette (Nancy) Bossink (zie 723).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
725    Nicolaas Johan Vrijman, studeerde Bedrijfseconomie in Amsterdam, geboren op 06-04-1984 te Borculo.
 
726    Frederik Aris Vrijman, studeerde International Management in Zwolle, geboren op 08-04-1985 te Rijssen.
 
727    Gudula Maria Johanna (Gudule) Bossink, secretaresse, geboren op 01-04-1952 te Enschede.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-06-1973 te Enschede met Johannes Gerhard Antonius (Hans) Schildkamp, 22 jaar oud (zie 728).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ivo Johan Bernard (Ivo) Schildkamp (zie 729).
   2.  Tim Henri Schildkamp (zie 731).

728    Johannes Gerhard Antonius (Hans) Schildkamp, grafisch vormgever, geboren op 14-12-1950 te Enschede, een zoon van Bernard Johan Schildkamp en Alijda Maria Wilke.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1973 te Enschede met Gudula Maria Johanna (Gudule) Bossink, 21 jaar oud (zie 727).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
729    Ivo Johan Bernard (Ivo) Schildkamp, taxichauffeur, geboren op 22-05-1979 te Enschede.
Gehuwd met Daniëla Brockhues (zie 730).
 
730    Daniëla Brockhues, doktersassistente, geboren op 25-02-1982 te Enschede.
Gehuwd met Ivo Johan Bernard (Ivo) Schildkamp (zie 729).
 
731    Tim Henri Schildkamp, heftruckchauffeur, geboren op 15-07-1983 te Enschede.
Gehuwd met Leonie Berdien Spenkelink (zie 732).
 
732    Leonie Berdien Spenkelink, verkoopmedewerkster, geboren op 02-12-1984 te Enschede.
Gehuwd met Tim Henri Schildkamp (zie 731).
 
733    Hendrikus Clemens Maria (Huub) Bossink, automonteur, geboren op 20-08-1953 te Enschede.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1976 te Enschede met Johanna Maria Theresia (Ans) Borghuis, 20 jaar oud (zie 734).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruud Bernardus Johannes (Ruud) Bossink (zie 735).
   2.  Leonie Maria Anne (Leonie) Bossink (zie 736).

734    Johanna Maria Theresia (Ans) Borghuis, verpleegkundige A, werkzaam in het ziekenhuis te Enschede, geboren op 06-10-1955 te Oldenzaal, dochter van Bernardus Borghuis en Johanna Geertruida Hogt.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-05-1976 te Enschede met Hendrikus Clemens Maria (Huub) Bossink, 22 jaar oud (zie 733).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
735    Ruud Bernardus Johannes (Ruud) Bossink, 2007: student, geboren op 28-05-1986 te Oldenzaal, relatie met Wieteke Hoge Bavel, geboren 28 juni 1987.
 
736    Leonie Maria Anne (Leonie) Bossink, 2007: studente, geboren op 30-10-1987 te Oldenzaal, relatie met Rob Roetenberg, geboren 14 april 1985.
 
737    Geertruida Suzanna Josephina (Truus) Braakhuis, geboren op 27-03-1940 te Geesteren, overleden op 06-11-2013 te Tubbergen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-07-1964 te Tubbergen met Bernardus Ignatius (Bernard) Bekhuis, 29 jaar oud (zie 738).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Susanna Maria (Anja) Bekhuis (zie 739).
   2.  Johannes Hermannus Joseph (Hans) Bekhuis (zie 741).
   3.  Astrid Susanna Maria (Astrid) Bekhuis (zie 743).
   4.  Stephan Gerardus Joseph (Stephan) Bekhuis (zie 745).

738    Bernardus Ignatius (Bernard) Bekhuis, landbouwer, geboren op 28-07-1934 te Langeveen, zoon van H. Bekhuis en J. Jannink.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-07-1964 te Tubbergen met Geertruida Suzanna Josephina (Truus) Braakhuis, 24 jaar oud (zie 737).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
739    Anna Susanna Maria (Anja) Bekhuis, werkzaam in de thuiszorg, geboren op 16-07-1965 te Langeveen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-09-1986 te Tubbergen met Gerardus Hendrikus Maria (Harrie) Steggink, 25 jaar oud (zie 740).
 
740    Gerardus Hendrikus Maria (Harrie) Steggink, slager, geboren op 27-01-1961 te Tubbergen, zoon van G. Steggink en M. Vrooink (slager "Vleerman" te Tubbergen). Het slagersbedrijf is gevestigd aan de Nobelstraat in Tubbergen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-09-1986 te Tubbergen met Anna Susanna Maria (Anja) Bekhuis, 21 jaar oud (zie 739).
 
741    Johannes Hermannus Joseph (Hans) Bekhuis, autohandelaar te Langeveen, geboren op 27-08-1966 te Langeveen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-12-1990 te Tubbergen met Johanna Hendrika (Sylvia) Peters, 23 jaar oud (zie 742).
 
742    Johanna Hendrika (Sylvia) Peters, ziekenverzorgster, geboren op 16-09-1967 te Almelo, dochter van Herman Peters en Miny Stroot.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-12-1990 te Tubbergen met Johannes Hermannus Joseph (Hans) Bekhuis, 24 jaar oud (zie 741).
 
743    Astrid Susanna Maria (Astrid) Bekhuis, geboren op 13-11-1967 te Langeveen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-08-1991 te Tubbergen met Augustinus Johannes Hermanus (August) Snijders, 27 jaar oud (zie 744).
 
744    Augustinus Johannes Hermanus (August) Snijders, geboren op 27-02-1964 te Almelo, zoon van H. Snijders en R. Wesselink.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-08-1991 te Tubbergen met Astrid Susanna Maria (Astrid) Bekhuis, 23 jaar oud (zie 743).
 
745    Stephan Gerardus Joseph (Stephan) Bekhuis, geboren op 15-04-1970 te Langeveen, ongehuwd, woont in het oudershuis aan de Dollerweg in Langeveen.
 
746    Gerardus Johannes (Gerard) Braakhuis, loon- en transportbedrijf te Geesteren, geboren op 06-07-1943 te Geesteren.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-02-1968 te Tubbergen met Johanna Berendina (Annie) Leus, 20 jaar oud (zie 747).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriëtte Hendrika Suzanna (Henriëtte) Braakhuis (zie 748).
   2.  Petra Theresia Maria (Petra) Braakhuis (zie 750).
   3.  Marcel Gerardus Johannes (Marcel) Braakhuis (zie 752).
   4.  Annette Lucia Maria (Annette) Braakhuis (zie 754).
   5.  Erik Jozef Gerardus (Erik) Braakhuis (zie 756).
   6.  Chantal Maria (Chantal) Braakhuis (zie 758).

747    Johanna Berendina (Annie) Leus, geboren op 12-03-1947 te Geesteren, dochter van Johannes Bernardus Leus en Hendrika Berendina Hilberink, ze is een zus van Berendina Johanna, gehuwd met Gerard's broer Jan.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-02-1968 te Tubbergen met Gerardus Johannes (Gerard) Braakhuis, 24 jaar oud (zie 746).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
748    Henriëtte Hendrika Suzanna (Henriëtte) Braakhuis, ziekenverzorgster, geboren op 27-07-1968 te Geesteren.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-11-1991 te Tubbergen met Richard Wilfriedus Josef (Richard) Harmelink, 27 jaar oud (zie 749).
 
749    Richard Wilfriedus Josef (Richard) Harmelink, behanger, geboren op 12-10-1964 te Geesteren, zoon van Harry Harmelink en Marie Velthuis.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-11-1991 te Tubbergen met Henriëtte Hendrika Suzanna (Henriëtte) Braakhuis, 23 jaar oud (zie 748).
 
750    Petra Theresia Maria (Petra) Braakhuis, geboren op 18-11-1969 te Geesteren.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-04-1998 te Tubbergen met Ronny Johannes Lambertus Maria (Ronny) Bruns, 28 jaar oud (zie 751).
 
751    Ronny Johannes Lambertus Maria (Ronny) Bruns, metaalbankwerker, geboren op 06-05-1969 te Oldenzaal, zoon van Frans Bruns en Ria Velthuis.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-04-1998 te Tubbergen met Petra Theresia Maria (Petra) Braakhuis, 28 jaar oud (zie 750).
 
752    Marcel Gerardus Johannes (Marcel) Braakhuis, chauffeur, geboren op 01-01-1971 te Geesteren.
Gehuwd met Aleida Anneliese Ilona Bos (zie 753).
 
753    Aleida Anneliese Ilona Bos, geboren op 18-10-1980 te Almelo, dochter van Harm Bos en Tineke Weerink.
Gehuwd met Marcel Gerardus Johannes (Marcel) Braakhuis (zie 752).
 
754    Annette Lucia Maria (Annette) Braakhuis, geboren op 14-12-1971 te Geesteren.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-06-2001 te Losser met Leonardus Gerardus (Leo) Elferink (zie 755).
 
755    Leonardus Gerardus (Leo) Elferink, vertegenwoordiger, zoon van Bennie Elferink en Annie Busscher.
Gehuwd op 22-06-2001 te Losser met Annette Lucia Maria (Annette) Braakhuis, 29 jaar oud (zie 754).
 
756    Erik Jozef Gerardus (Erik) Braakhuis, grondwerker, geboren op 08-04-1973 te Geesteren.
Gehuwd met Marion Anna Maria (Marion) Vrerink (zie 757).
 
757    Marion Anna Maria (Marion) Vrerink, bankemployee, geboren op 02-08-1974 te Langeveen.
Gehuwd met Erik Jozef Gerardus (Erik) Braakhuis (zie 756).
 
758    Chantal Maria (Chantal) Braakhuis, verkoopster in een bloemenwinkel, geboren op 05-08-1979 te Geesteren.
Gehuwd met Jan Boesschen Hospers (zie 759).
 
759    Jan Boesschen Hospers, vrachtwagenchauffeur, zoon van Willem Boesschen Hospers en Gerry Goosselink.
Gehuwd met Chantal Maria (Chantal) Braakhuis (zie 758).
 
760    Johannes Gerardus (Jan) Braakhuis, veetransporteur, geboren op 19-04-1945 te Geesteren, overleden op 11-02-1983 te Zwolle op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-09-1967 te Tubbergen met Berendina Maria Leus, 18 jaar oud (zie 761).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martin Gerardus Johannes (Martin) Braakhuis (zie 762).
   2.  René Josef Maria (René) Braakhuis (zie 763).
   3.  Ricardo Franciscus (Ricardo) Braakhuis (zie 765).

761    Berendina Maria Leus, geboren op 07-05-1949 te Langeveen, dochter van Johannes Bernardus Leus en Hendrika Berendina Hilberink, overleden op 31-08-2003 te Geesteren op 54-jarige leeftijd, ze is een zus van Annie Leus, gehuwd met Jan's broer Gerard.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-09-1967 te Tubbergen met Johannes Gerardus (Jan) Braakhuis, 22 jaar oud (zie 760).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
762    Martin Gerardus Johannes (Martin) Braakhuis, chauffeur, geboren op 07-01-1968 te Geesteren, overleden op 10-01-2012 te Turnhout/België op 44-jarige leeftijd, relatie met Lisette Punt.
 
763    René Josef Maria (René) Braakhuis, metselaar, geboren op 31-05-1969 te Almelo.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-07-1999 te Tubbergen met Cecilia Gesina Maria (Ceciel) Busscher, 34 jaar oud (zie 764).
 
764    Cecilia Gesina Maria (Ceciel) Busscher, bedieningsmedewerker in de horeca, geboren op 16-03-1965 te Tubbergen, dochter van Frans Busscher en Annie Nijkamp.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-07-1999 te Tubbergen met René Josef Maria (René) Braakhuis, 30 jaar oud (zie 763).
 
765    Ricardo Franciscus (Ricardo) Braakhuis, metselaar, geboren op 08-08-1977 te Almelo.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-07-2006 te Tieling/China met Hong Sun, 27 jaar oud (zie 766).
 
766    Hong Sun, geboren op 08-09-1978 te Tieling/China.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-07-2006 te Tieling/China met Ricardo Franciscus (Ricardo) Braakhuis, 28 jaar oud (zie 765).
 
767    Geertruida Maria (Gerda) Bossink, geboren op 27-05-1950 te Hengelo.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-03-1972 te Oldenzaal met Johannes Franciscus (Jan) Postel, 22 jaar oud (zie 768).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolet Josephina Willemina (Nicolet) Postel (zie 769).
   2.  Karien Johanna Maria (Karien) Postel (zie 771).

768    Johannes Franciscus (Jan) Postel, monteur, geboren op 17-11-1949 te Oldenzaal, zoon van Bernardus Hermannus Postel en Willemina Koekkoek op Munsterhuis.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-03-1972 te Oldenzaal met Geertruida Maria (Gerda) Bossink, 21 jaar oud (zie 767).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
769    Nicolet Josephina Willemina (Nicolet) Postel, directie-secretaresse, geboren op 10-09-1972 te Oldenzaal.
Gehuwd met Ralf Willem Gertrud (Ralf) Kleijkers (zie 770).
 
770    Ralf Willem Gertrud (Ralf) Kleijkers, IT-consulent, geboren op 30-01-1970 te Schaesberg, zoon van Hubert Kleijkers en José Noppers.
Gehuwd met Nicolet Josephina Willemina (Nicolet) Postel (zie 769).
 
771    Karien Johanna Maria (Karien) Postel, manager, geboren op 01-06-1975 te Oldenzaal.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-09-2003 te Amersfoort met Ronald Johan Elbert (Ronald) Burm, 29 jaar oud (zie 772).
 
772    Ronald Johan Elbert (Ronald) Burm, actuarieel analist, geboren op 28-10-1973 te Weert, zoon van Lodewijk Burm en Erna Vermaat.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-09-2003 te Amersfoort met Karien Johanna Maria (Karien) Postel, 28 jaar oud (zie 771).
 
773    Johannes Gerhardus (Johan) Bossink, fiscaal jurist, geboren op 10-08-1951 te Hengelo, huwt 1 juni 2001 met Maria Johanna Nijland.
Gehuwd met Catharina Maria (Ria) Schlepers (zie 774).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niels Jan Theodoor (Niels) Bossink (zie 775).
   2.  Stephanie Johanna Maria (Stephanie) Bossink (zie 777).

774    Catharina Maria (Ria) Schlepers, geboren op 16-05-1959 te Coevorden, dochter van B.Th.J. Schlepers en C.M. Koorman.
Gehuwd met Johannes Gerhardus (Johan) Bossink (zie 773).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
775    Niels Jan Theodoor (Niels) Bossink, jurist, geboren op 20-02-1976 te Apeldoorn.
Gehuwd met Wanda Godfried Maria (Wanda) Gruijters (zie 776).
 
776    Wanda Godfried Maria (Wanda) Gruijters, communicatie-adviseur, geboren op 26-12-1981 te Ulestraten.
Gehuwd met Niels Jan Theodoor (Niels) Bossink (zie 775).
 
777    Stephanie Johanna Maria (Stephanie) Bossink, maatschappelijk werkster, geboren op 15-05-1979 te Apeldoorn.
Gehuwd met Raymond Johannes Gerardus Damhuis (zie 778).
 
778    Raymond Johannes Gerardus Damhuis, financieel adviseur, geboren op 20-01-1978 te Oldenzaal, zoon van Jan Damhuis en Gerda Beuvink.
Gehuwd met Stephanie Johanna Maria (Stephanie) Bossink (zie 777).
 
779    Gerardus Pancratius (Gerard) Bossink, tegelzetter, geboren op 18-01-1953 te Hengelo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-03-1976 te Oldenzaal met Marie Louise Dalhoeven, 22 jaar oud (zie 780).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tom Johan Hendri (Tom) Bossink (zie 781).
   2.  Huub Gerardus Johannes (Huub) Bossink (zie 782).

780    Marie Louise Dalhoeven, verkoopster, geboren op 06-02-1954 te Oldenzaal, dochter van Hendrikus Dalhoeven en Christina Christenhusz.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-03-1976 te Oldenzaal met Gerardus Pancratius (Gerard) Bossink, 23 jaar oud (zie 779).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
781    Tom Johan Hendri (Tom) Bossink, IT-er, geboren op 08-06-1980 te Oldenzaal.
 
782    Huub Gerardus Johannes (Huub) Bossink, vrachtwagenchauffeur, geboren op 10-06-1982 te Oldenzaal.
Gehuwd met Kirsten Theussing (zie 783).
 
783    Kirsten Theussing, interieurverzorgster, geboren op 10-08-1980 te Steinheim/Kreis Höxten/Duitsland, dochter van Hermanus A.Theussing en Aliede B.Theussing.
Gehuwd met Huub Gerardus Johannes (Huub) Bossink (zie 782).
 
784    Antonius Marcellinus Maria (Tonnie) Bossink, schapenhandelaar te Weerselo, geboren op 13-07-1954 te Hengelo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-09-1978 te Tubbergen met Hendrika Maria Gezina (Rieky) Kuipers, 24 jaar oud (zie 785).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bas Bossink (zie 786).
   2.  Bauke Bossink (zie 788).

785    Hendrika Maria Gezina (Rieky) Kuipers, psycho-sociaal therapeute, geboren op 01-04-1954 te Harbrinkhoek, dochter van Jan Kuipers en Riek Kroeze.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-09-1978 te Tubbergen met Antonius Marcellinus Maria (Tonnie) Bossink, 24 jaar oud (zie 784).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
786    Bas Bossink, studeerde HBO-bedrijfskunde, geboren op 11-03-1981 te Weerselo.
Gehuwd met Anne Kamphuis (zie 787).
 
787    Anne Kamphuis, Orthopedagoge.
Gehuwd met Bas Bossink (zie 786).
 
788    Bauke Bossink, studeerde HBO-bedrijfskunde en is werkzaam op de schapenboerderij, geboren op 28-02-1985 te Oldenzaal.
 
789    Franciscus Wilhelmus (Frans) Bossink, aannemer, geboren op 24-05-1956 te Hengelo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-10-1981 te Losser met Maria Geertruida Johanna (Ria) Bruggeman, 25 jaar oud (zie 790).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ellen Johanna Maria (Ellen) Bossink (zie 791).
   2.  Arjan Johannes Franciscus (Arjan) Bossink (zie 792).
   3.  Jorieke Elisabeth Maria (Jorieke) Bossink (zie 793).

790    Maria Geertruida Johanna (Ria) Bruggeman, lerares, geboren op 06-12-1955 te Losser, dochter van J.C. Bruggeman en H.G.J. Kraesgenberg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-10-1981 te Losser met Franciscus Wilhelmus (Frans) Bossink, 25 jaar oud (zie 789).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
791    Ellen Johanna Maria (Ellen) Bossink, lerares, geboren op 25-08-1983 te Losser.
Gehuwd met Sander Bernard (Sander) Thijert (zie 794).
 
792    Arjan Johannes Franciscus (Arjan) Bossink, studeerde bouwkunde en bouwmanagement, 2018: BIM-modelleur, geboren op 12-04-1986 te Oldenzaal.
Samenwonend sinds 10-01-2017 te Oldenzaal, geregistreerd partnerschap met Janine Theresia Maria (Janine) Bulthuis, 27 jaar oud (zie 795).
 
793    Jorieke Elisabeth Maria (Jorieke) Bossink, studeerde wiskunde aan de lerarenopleiding 2018: recruiter bij Young Capital te Enschede, geboren op 09-09-1988 te Oldenzaal.
Gehuwd met Sven Maikel (Sven) De Wit (zie 796).
 
794    Sander Bernard (Sander) Thijert, tekenaar-werkvoorbereider, geboren op 07-02-1985 te Hengelo.
Gehuwd met Ellen Johanna Maria (Ellen) Bossink (zie 791).
 
795    Janine Theresia Maria (Janine) Bulthuis, begeleidster in een zorgcentrum, geboren op 01-07-1989 te Oldenzaal.
Samenwonend sinds 10-01-2017 te Oldenzaal, geregistreerd partnerschap met Arjan Johannes Franciscus (Arjan) Bossink, 30 jaar oud (zie 792).
 
796    Sven Maikel (Sven) De Wit, financial controller bij Young Capital te Amsterdam, geboren op 17-04-1990 te Uitgeest.
Gehuwd met Jorieke Elisabeth Maria (Jorieke) Bossink (zie 793).
 
797    Marcel Jozef (Marcel) Bossink, vee- en vleeshandelaar, geboren op 16-01-1960 te Oldenzaal.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-01-1988 te Oldenzaal met Engelina Gezina Maria (Elise) Scholtenhuis, 26 jaar oud (zie 798).
Uit dit huwelijk:
   1.  Manon Maria (Manon) Bossink (zie 799).
   2.  Mart Thomas (Mart) Bossink (zie 801).

798    Engelina Gezina Maria (Elise) Scholtenhuis, geboren op 25-04-1961 te Oldenzaal, dochter van J.H. oude Scholtenhuis en E.H.B. Kasteel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-01-1988 te Oldenzaal met Marcel Jozef (Marcel) Bossink, 27 jaar oud (zie 797).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
799    Manon Maria (Manon) Bossink, docente Duits, geboren op 04-02-1990 te Nijmegen.
Gehuwd met Victor Adriaan Maria (Victor) Roetgerink (zie 800).
 
800    Victor Adriaan Maria (Victor) Roetgerink, piloot bij de KLM, geboren op 01-06-1994 te Hengelo.
Gehuwd met Manon Maria (Manon) Bossink (zie 799).
 
801    Mart Thomas (Mart) Bossink, projectmedewerker/bedrijfsadministratie Planning en control, geboren op 29-06-1992 te Oldenzaal.
Gehuwd met Mendy Franke (zie 802).
 
802    Mendy Franke, begeleidster dagbesteding gehandicaptenzorg, geboren op 27-06-1990 te Oldenzaal.
Gehuwd met Mart Thomas (Mart) Bossink (zie 801).
 
803    Maria Josephina Plechelma (Marita) Bossink, geboren op 05-12-1962 te Oldenzaal, overleden op 07-06-2001 te Wengsel/Isterberg, Duitsland op 38-jarige leeftijd, begraven op 12-06-2001 te Oldenzaal. Na het VWO en andere opleidingen vindt ze een baan als secretaresse, eerst in Oldenzaal, later in Losser en Nijmegen. Marita is na een slopende ziekte van vier jaar overleden, 38 jaar oud op 7 juni 2001 te Wengsel/Isterberg-D en werd op 12 juni 2001 te Oldenzaal begraven.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1990 te Losser met Gerard Reuver, 29 jaar oud (zie 804).
Uit dit huwelijk:
   1.  Michelle Anna Maria (Michelle) Reuver (zie 805).
   2.  Marc Bernd Jan (Marc) Reuver (zie 806).

804    Gerard Reuver, zelfstandig ondernemer, geboren op 09-11-1960 te Almelo, hertrouwt met Liane Schouwink.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1990 te Losser met Maria Josephina Plechelma (Marita) Bossink, 27 jaar oud (zie 803).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
805    Michelle Anna Maria (Michelle) Reuver, geboren op 23-01-1993 te Kranenburg-Niel, Duitsland.
 
806    Marc Bernd Jan (Marc) Reuver, geboren op 08-04-1994 te Isterberg/Duitsland.
 
807    Gerardus Franciscus Johannes (Gerard) Bossink, geboren op 16-10-1949 te Tubbergen. Al op jonge leeftijd zette hij de installatiepoot van het bedrijf van zijn vader voort. Hij is directeur van Installatiebedrijf Bossink BV te Tubbergen, aanvankelijk nog aan de Hardenbergerweg gevestigd en later aan de Nobelstraat 14 in Tubbergen. Op 1 mei 2004 trekt hij zich terug uit het bedrijf.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-10-1976 te Tubbergen met Josephina Francisca (Josefien) Frans, 24 jaar oud (zie 808).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Jarno (Jarno) Bossink (zie 809).
   2.  Kristel (Kristel) Bossink (zie 811).
   3.  Patrick (Patrick) Bossink (zie 813).

808    Josephina Francisca (Josefien) Frans, lerares, geboren op 29-02-1952 te Mander, geboren op watermolen Frans, dochter van Gerardus Hendrikus Frans, molenaar en Gesina Maria Oude Luttikhuis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-10-1976 te Tubbergen met Gerardus Franciscus Johannes (Gerard) Bossink, 26 jaar oud (zie 807).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
809    Marinus Jarno (Jarno) Bossink, zelfstandig ondernemer, geboren op 01-05-1980 te Tubbergen. Installatiebedrijf Bossink is opgericht in 1975 door mijn vader, Gerard Bossink, aan de Hardenbergerweg te Tubbergen. Door steeds meer opdrachten was mijn vader genoodzaakt het bedrijf te verplaatsen naar het industrieterrein waar de mogelijkheid was om verder te groeien. Het bedrijf groeide al snel uit van 3 tot 35 werknemers.
Na jaren hard gewerkt te hebben in een goedlopend bedrijf vond mijn vader het in 2004 tijd om te genieten van een welverdiend vervroegd pensioen.
Destijds was er bij mij nog niet de ambitie om het bedrijf voort te zetten. Ik was toen werkzaam bij Loohuis in Fleringen waar ik de nodige ervaring heb opgedaan. In 2008 ben ik een eigen onderneming begonnen onder de naam JB Technische Dienstverlening.
Inmiddels werk ik al jaren als zelfstandig installatie technicus en heb ik de nodige kennis opgedaan. Ik heb mij geprofileerd op het gebied van gas- water- electra- data & domotica- CV- duurzame energie installaties en dakbedekkingen. Ook vind ik het belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige snelle technische ontwikkelingen.

Met trots ben ik, Jarno Bossink, met ingang van 2016 in de voetsporen van mijn vader getreden onder de naam Bossink Installatietechniek. Door een goede samenwerking met gekwalificeerde collega installateurs kan ik zowel kleine als grote projecten realiseren. Bossink Installatietechniek is werkzaam op het gebied van nieuwbouw, verbouw, utiliteit en onderhoud. Wij zijn zowel op de zakelijke als de particuliere markt actief. Zie hiervoor o.a. onze referenties.

Gehuwd met Carmen Oosterik (zie 810).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benthe Bossink (zie 1511).

810    Carmen Oosterik.
Gehuwd met Marinus Jarno (Jarno) Bossink (zie 809).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
811    Kristel (Kristel) Bossink, studeerde Algemene Sociale Wetenschappen te Utrecht, geboren op 18-08-1981 te Tubbergen.
Gehuwd met Jurgen Henri Francesco (Jurgen) Goes (zie 812).
 
812    Jurgen Henri Francesco (Jurgen) Goes, zzp-er, geboren op 17-11-1969 te Utrecht.
Gehuwd met Kristel (Kristel) Bossink (zie 811).
 
813    Patrick (Patrick) Bossink, geboren op 28-02-1984 te Tubbergen. Hij studeerde Master Compositie en Music-production aan de HKU in Utrecht. Zijn artiestennaam is Arpatle, hij maakt elektronische muziek en specialiseerde zich in het componeren, vervaardigen en produceren van ambient en downtempo muziek. Hij geeft tevens pianolessen aan huis en woont in Utrecht.
 
814    Franciscus Johannes Maria (Frans) Keemers, electricien, geboren op 02-02-1948 te Albergen, zoon van Johannes Hendrikus Keemers en Wilhelmina Johanna Oude Breuil.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-01-1974 te Tubbergen met Susanna Maria Geertruida (Marietje) Bossink, 22 jaar oud (zie 815).
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique Hermina Susanna (Monique) Keemers (zie 816).
   2.  Wendy Susanna Maria (Wendy) Keemers (zie 818).
   3.  Annemarie (Annemarie) Keemers (zie 820).

815    Susanna Maria Geertruida (Marietje) Bossink, geboren op 26-05-1951 te Tubbergen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-01-1974 te Tubbergen met Franciscus Johannes Maria (Frans) Keemers, 25 jaar oud (zie 814).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
816    Monique Hermina Susanna (Monique) Keemers, doktersassistente, geboren op 17-01-1977 te Almelo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-06-2004 te Almelo met Willem (Wim) Ronhaar, 32 jaar oud (zie 817).
 
817    Willem (Wim) Ronhaar, schilder, geboren op 14-04-1972 te Wierden, zoon van Hendrik Ronhaar en Janna Johanna Overdam.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-06-2004 te Almelo met Monique Hermina Susanna (Monique) Keemers, 27 jaar oud (zie 816).
 
818    Wendy Susanna Maria (Wendy) Keemers, klantenservice-medewerker, geboren op 28-05-1979 te Almelo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-2003 te Almelo met Marco (Marco) Beekman, 28 jaar oud (zie 819).
 
819    Marco (Marco) Beekman, electricien, zzp-er, geboren op 02-05-1975 te Almelo, zoon van Johan Jannes Beekman en Ina Schokker.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-11-2003 te Almelo met Wendy Susanna Maria (Wendy) Keemers, 24 jaar oud (zie 818).
 
820    Annemarie (Annemarie) Keemers, geboren op 05-06-1984 te Almelo. In 2006 rondde ze de HBO-studie Hospitalitymanagement af. Ze is directeur van een Loopbaanstation.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17-09-2018 te Almelo met Freek (Freek) Van der Wees, 36 jaar oud (zie 821).
 
821    Freek (Freek) Van der Wees, eigenaar flyboard instructeur bij Red Stallion Watersports, geboren op 22-09-1981 te Vlaardingen. Annemarie Keemers, bestuurder van het Loopbaanstation: "Het Loopbaanstation helpt mensen een baan te vinden die echt bij hen past. Dit kan zijn de doelgroeper die een eerste stap op de arbeidsmarkt heeft gemaakt en nu wil doorstromen naar een echte baan. Maar het kan ook iemand zijn die liever iets anders zou willen doen. Via tests komen we erachter waar de kracht en de passie van de medewerker ligt en kunnen we eventueel ontbrekende kennis op intersectorale wijze scholen. Met de partners in het Loopbaanstation zoeken we vervolgens naar een passende functie. Op deze manier werken we aan pure inclusiviteit: echt iedereen hoort erbij".
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17-09-2018 te Almelo met Annemarie (Annemarie) Keemers, 34 jaar oud (zie 820).
 
822    Johannes Bernardus Joseph (Jan) Bossink, leraar, geboren op 08-08-1952 te Tubbergen, relatie met Mido. Hij studeerde Engels aan de universiteit te Caïro en werd er assistent hoogleraar. In 2005 kwam hij naar Nederland. Na het behalen van zijn Master Engels aan de VU in Amsterdam is hij werkzaam als docent Engels aan het HBO-Windesheim in Zwolle.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-09-1977 te Hengelo, gescheiden 2003 van Gemma Johanna Maria (Gemma) Ten Vergert (zie 823).
 
823    Gemma Johanna Maria (Gemma) Ten Vergert, lerares, geboren op 20-01-1953 te Hengelo, dochter van Johan Gerrit Petrus ten Vergert en Gerritdina Johanna ten Tije. Relatie met Tjitze de Vries.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-1977 te Hengelo, gescheiden 2003 van Johannes Bernardus Joseph (Jan) Bossink (zie 822).
 
824    Albertus Johannes Nicolaas (Bertus) Bossink, geboren op 06-12-1954 te Tubbergen. Hij is mededirecteur van Installatiebedrijf Bossink BV en tevens docent installatietechnieken aan het ROC te Enschede. Op 1 mei 2003 trekt Bertus zich terug uit het bedrijf en start een eigen bedrijf: Bossink-Techniek, gevestigd in Albergen.
Kinderen:
   1.  Peter Bart-Jan (Peter) Bossink (zie 826).
   2.  Yvette Henrieke Susan (Yvette) Bossink (zie 828).

825    Maria Hermina (Maria) Kotte, werkzaam op een notariskantoor, geboren op 08-05-1955 te Fleringen, geboren op erve "Kotman" aan de Grobbenhoeksweg te Fleringen, dochter van Johannes Kotte en Hendrika Antonia Lenferink, overleden op 13-06-2000 te Albergen op 45-jarige leeftijd.
Kinderen: 2 kinderen.
 
826    Peter Bart-Jan (Peter) Bossink, werkvoorbereider, geboren op 25-08-1988 te Almelo.
Gehuwd met Evie Brughuis (zie 827).
 
827    Evie Brughuis, lerares, geboren te Geesteren.
Gehuwd met Peter Bart-Jan (Peter) Bossink (zie 826).
 
828    Yvette Henrieke Susan (Yvette) Bossink, werkzaam bij een reisorganisator in Tubbergen, geboren op 21-03-1991 te Albergen. Ze behaalde in 2015 een Bachelor degree in Arts (Media, Information and Communication)
829    Bernardus Jacobinus (Ben) Demmer, werkzaam bij de NAVO, geboren op 20-06-1956 te Tubbergen, zoon van Antonius Hermanus Demmer en Maria Johanna Dekker.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-06-1985 te Tubbergen met Paulina Maria (Paulien) Bossink, 26 jaar oud (zie 830).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sharon Sanna Maria (Sharon) Demmer (zie 831).
   2.  Nicole Paulina Maria (Nicole) Demmer (zie 832).

830    Paulina Maria (Paulien) Bossink, geboren op 22-08-1958 te Tubbergen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-06-1985 te Tubbergen met Bernardus Jacobinus (Ben) Demmer, 29 jaar oud (zie 829).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
831    Sharon Sanna Maria (Sharon) Demmer, Volgde een opleiding aan het HBO in Enschede 2017: junior-begeleider bij het Robertshuis in Utrecht, geboren op 27-08-1992 te Vasse.
 
832    Nicole Paulina Maria (Nicole) Demmer, volgt een HBO-opleiding in Enschede, geboren op 15-07-1998 te Vasse.
 
833    Paul Johannes Maria (Paul) Bossink, zelfstandig ondernemer, geboren op 23-12-1960 te Tubbergen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-11-1988 te Weerselo met Johanna Gesina Maria (Anne) Kotte, 24 jaar oud (zie 834).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aniek Mariet Susan (Aniek) Bossink (zie 835).
   2.  Inge Anna Maria (Inge) Bossink (zie 836).
   3.  Ruud Bernd Hendrik (Ruud) Bossink (zie 837).
   4.  Elles Heleen Maria (Elles) Bossink (zie 838).

834    Johanna Gesina Maria (Anne) Kotte, HBO-verpleegkunde, wijkverpleegkundige gemeente Tubbergen, geboren op 24-05-1964 te Weerselo, geboren op boerderij "Legtenberg" te Dulder, dochter van Hendricus Aloysius Kotte en Maria Berendina Pelster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1988 te Weerselo met Paul Johannes Maria (Paul) Bossink, 27 jaar oud (zie 833).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
835    Aniek Mariet Susan (Aniek) Bossink, Ze studeerde Accountancy en Controlling aan de Universiteit in Groningen en is senior associate audit bij PWC, geboren op 02-05-1993 te Tubbergen, relatie met Jelmer Rozema.
 
836    Inge Anna Maria (Inge) Bossink, Ze studeert HTRO aan de Saxion Hogeschool in Deventer, geboren op 15-04-1994 te Tubbergen, relatie met Bas Steggink te Geesteren.
 
837    Ruud Bernd Hendrik (Ruud) Bossink, studeert Masters Economics in Groningen, geboren op 26-02-1997 te Tubbergen.
 
838    Elles Heleen Maria (Elles) Bossink, Studeert geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, geboren op 19-11-1998 te Tubbergen.
 
839    Hendrikus Gerhardus (Henk) Geerdink, landbouwer op de ouderlijke boerderij te Geesteren, geboren op 21-02-1950 te Geesteren.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-09-1976 te Tubbergen met Susanna Maria (Sanny) Leus, 22 jaar oud (zie 840).
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniëlle Johanna Maria (Daniëlle) Geerdink (zie 841).
   2.  Marieke Maria Johanna (Marieke) Geerdink (zie 843).
   3.  Roy Hermanus Johannes (Roy) Geerdink (zie 845).

840    Susanna Maria (Sanny) Leus, geboren op 24-03-1954 te Geesteren. Johannes Gerardus Leus en Johanna Maria Braakhuis. Ze is een zus van Rieky Leus, gehuwd met Theo, broer van Henk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-09-1976 te Tubbergen met Hendrikus Gerhardus (Henk) Geerdink, 26 jaar oud (zie 839).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
841    Daniëlle Johanna Maria (Daniëlle) Geerdink, bloemiste, geboren op 17-06-1978 te Geesteren.
Gehuwd met Maico (Maico) Schuttevaar (zie 842).
 
842    Maico (Maico) Schuttevaar, administratief medewerker, geboren op 11-11-1975 te Almelo, zoon van Henk- en Ineke Schuttevaar.
Gehuwd met Daniëlle Johanna Maria (Daniëlle) Geerdink (zie 841).
 
843    Marieke Maria Johanna (Marieke) Geerdink, kapster, geboren op 22-12-1980 te Geesteren.
Gehuwd met Thijs (Thijs) Winkel (zie 844).
 
844    Thijs (Thijs) Winkel, zakelijk adviseur bij een bank, geboren op 18-03-1980 te Wierden, zoon van Roland- en Annette Winkel.
Gehuwd met Marieke Maria Johanna (Marieke) Geerdink (zie 843).
 
845    Roy Hermanus Johannes (Roy) Geerdink, timmerman, wonend in zijn oudershuis te Geesteren, geboren op 19-03-1985 te Geesteren.
Gehuwd met Femke (Femke) Haarhuis (zie 846).
 
846    Femke (Femke) Haarhuis, logopediste, geboren op 20-11-1990 te Geesteren, dochter van André- en Annet Haarhuis.
Gehuwd met Roy Hermanus Johannes (Roy) Geerdink (zie 845).
 
847    Gerardus Hendrikus (Gerrit) Geerdink, technisch medewerker bij de provincie Overijssel, geboren op 31-10-1951 te Geesteren.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-12-1974 te Tubbergen met Maria Anna Theresia (Marian) Kemerink, 21 jaar oud (zie 848).
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique Geertruida Maria (Monique) Geerdink (zie 849).
   2.  Maureen Maria Geertruida (Maureen) Geerdink (zie 851).

848    Maria Anna Theresia (Marian) Kemerink, geboren op 31-05-1953 te Saasveld, dochter van Johannes Hendrikus Kemerink en Geertruida Aleida Alberink Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-12-1974 te Tubbergen met Gerardus Hendrikus (Gerrit) Geerdink, 23 jaar oud (zie 847).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
849    Monique Geertruida Maria (Monique) Geerdink, administratief medewerkster, geboren op 05-03-1977 te Almelo.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-2005 te Tubbergen met Ralph Hermanus Antonius (Ralph) Liedenbaum, 28 jaar oud (zie 850).
 
850    Ralph Hermanus Antonius (Ralph) Liedenbaum, commercieel technisch adviseur, geboren op 14-06-1976 te Borne, zoon van Harry Liedenbaum en Lies Hek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-2005 te Tubbergen met Monique Geertruida Maria (Monique) Geerdink, 28 jaar oud (zie 849).
 
851    Maureen Maria Geertruida (Maureen) Geerdink, verpleegkundige, geboren op 11-05-1979 te Almelo.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-2007 te Tubbergen met Robert Gerardus Johannes Hendrikus (Robert) Arends, 30 jaar oud (zie 852).
 
852    Robert Gerardus Johannes Hendrikus (Robert) Arends, metselaar, geboren op 18-03-1977 te Almelo, zoon van Gerrit Arends en Wilma Verver.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-05-2007 te Tubbergen met Maureen Maria Geertruida (Maureen) Geerdink, 28 jaar oud (zie 851).
 
853    Theodorus Maria (Theo) Geerdink, geboren op 15-08-1953 te Geesteren.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-08-1980 te Tubbergen met Hendrika Maria (Rieky) Leus, 23 jaar oud (zie 854).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjan Hermanus Johannes (Arjan) Geerdink (zie 855).
   2.  Bianca Johanna Maria (Bianca) Geerdink (zie 857).
   3.  Miranda Maria Johanna (Miranda) Geerdink (zie 859).

854    Hendrika Maria (Rieky) Leus, geboren op 24-11-1956 te Geesteren, dochter van Johannes Gerardus Leus en Johanna Maria Braakhuis. Ze is een zus van Sanny Leus, getrouwd met zijn broer Henk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-08-1980 te Tubbergen met Theodorus Maria (Theo) Geerdink, 27 jaar oud (zie 853).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
855    Arjan Hermanus Johannes (Arjan) Geerdink, assistent-uitvoerder bij een aannemer, geboren op 06-06-1981 te Geesteren.
Gehuwd met Karin Zandstra (zie 856).
 
856    Karin Zandstra.
Gehuwd met Arjan Hermanus Johannes (Arjan) Geerdink (zie 855).
 
857    Bianca Johanna Maria (Bianca) Geerdink, assistent-gerechtsdeurwaarder, geboren op 21-06-1983 te Geesteren.
Gehuwd met Chiel (zie 858).
 
858    Chiel.
Gehuwd met Bianca Johanna Maria (Bianca) Geerdink (zie 857).
 
859    Miranda Maria Johanna (Miranda) Geerdink, 2010: studente bedrijfseconomie, geboren op 28-05-1985 te Geesteren.
 
860    Gerardus Johannes Maria (Gerrit) Oude Blenke, ambulance-chauffeur, geboren op 12-09-1948 te Lemselo, overleden op 09-01-1987 te Oldenzaal op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-02-1972 te Oldenzaal met Bernardina Geertruida (Bea) Blankenau, 20 jaar oud (zie 861).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacinta Johanna Geertruida (Jacinta) Oude Blenke (zie 862).
   2.  Maike Geertruida Johanna Maria (Maike) Oude Blenke (zie 864).

861    Bernardina Geertruida (Bea) Blankenau, geboren op 20-02-1951 te Amersfoort, dochter van Jan Blankenau en Aleida Te Brakel.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-02-1972 te Oldenzaal met Gerardus Johannes Maria (Gerrit) Oude Blenke, 23 jaar oud (zie 860).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
862    Jacinta Johanna Geertruida (Jacinta) Oude Blenke, verkoopster, geboren op 25-07-1973 te Oldenzaal.
Gehuwd met Mario W. (Mario) Lemke (zie 863).
 
863    Mario W. (Mario) Lemke, werkzaam bij de gemeente Oldenzaal.
Gehuwd met Jacinta Johanna Geertruida (Jacinta) Oude Blenke (zie 862).
 
864    Maike Geertruida Johanna Maria (Maike) Oude Blenke, interieurverzorgster bij de Thuiszorg, geboren op 19-08-1975 te Oldenzaal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-2002 te Losser met Bernardus Gerardus (Benno) Tiehuis, 35 jaar oud (zie 865).
 
865    Bernardus Gerardus (Benno) Tiehuis, metselaar, geboren op 01-07-1966 te Oldenzaal, zoon van A.J.Tiehuis en J.G. Helthuis.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-06-2002 te Losser met Maike Geertruida Johanna Maria (Maike) Oude Blenke, 26 jaar oud (zie 864).
 
866    Jan Antonius Jozef (Jan) Homrighausen, bedrijfsleider in een stomerij, geboren op 15-03-1945 te Enschede, zoon van Gerardus Johannes Maria Homrighausen en Hendrika Maria Spijkerman.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-11-1970 te Weerselo met Geertruida Johanna Maria (Gerry) Oude Blenke, 19 jaar oud (zie 867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maureen Johanna Hendrika (Maureen) Homrighausen (zie 868).
   2.  Karin Hendrika Johanna (Karin) Homrighausen (zie 870).

867    Geertruida Johanna Maria (Gerry) Oude Blenke, catering-medewerkster, geboren op 07-08-1951 te Lemselo.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-11-1970 te Weerselo met Jan Antonius Jozef (Jan) Homrighausen, 25 jaar oud (zie 866).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
868    Maureen Johanna Hendrika (Maureen) Homrighausen, commercieel binnendienst medewerkster, geboren op 28-05-1973 te Gorredijk.
Gehuwd met Richard (Richard) Linnenbank (zie 869).
 
869    Richard (Richard) Linnenbank, rayonmanager, geboren op 02-03-1971 te Zutphen.
Gehuwd met Maureen Johanna Hendrika (Maureen) Homrighausen (zie 868).
 
870    Karin Hendrika Johanna (Karin) Homrighausen, commercieel binnendienst medewerkster, geboren op 15-03-1975 te Gorredijk.
Gehuwd met Günther John (Günther) Cremers (zie 871).
 
871    Günther John (Günther) Cremers, werkvoorbereider, geboren op 23-05-1972 te Steenderen.
Gehuwd met Karin Hendrika Johanna (Karin) Homrighausen (zie 870).
 
872    Bernardus Hermanus (Bennie) Alink, bedrijfsleider bij AH, geboren op 27-05-1951 te Oldenzaal, zoon van Antonius Josephus Alink en Berta Hendrika Siemerink.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-11-1974 te Oldenzaal met Johanna Maria Josephina (José) Oude Blenke, 19 jaar oud (zie 873).
Uit dit huwelijk:
   1.  Olaf Teun Alink (zie 874).
   2.  Kim Alink (zie 876).

873    Johanna Maria Josephina (José) Oude Blenke, geboren op 01-01-1955 te Lemselo.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-11-1974 te Oldenzaal met Bernardus Hermanus (Bennie) Alink, 23 jaar oud (zie 872).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
874    Olaf Teun Alink, studeerde HBO-profood, werkzaam als motorrijinstructeur, geboren op 24-09-1985 te Oldenzaal, tweeling met Kim Alink.
Gehuwd met Judith Kappen (zie 875).
 
875    Judith Kappen, rentmeester te Goor, geboren te Haarle.
Gehuwd met Olaf Teun Alink (zie 874).
 
876    Kim Alink, Lerares, geboren op 24-09-1985 te Oldenzaal, tweeling met Olaf Teun Alink.
Gehuwd met Ruud Sanderink (zie 877).
 
877    Ruud Sanderink, architect, werkzaam te Denekamp, geboren te Agelo.
Gehuwd met Kim Alink (zie 876).
 
878    Gerardus Johannes Maria (Gerrit) Breukers, zelfstandig ondernemer (verbouw- en afbouwbedrijf), geboren op 20-08-1953 te Weerselo, zoon van G.J. Breukers en J.M. Braakhuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-11-1976 te Oldenzaal met Elizabeth Josefina Maria (Annelies) Oude Blenke, 20 jaar oud (zie 879).
Uit dit huwelijk:
   1.  Björn Johannes Henricus (Björn) Breukers (zie 880).
   2.  Kitty Johanna Antonia (Kitty) Breukers (zie 882).

879    Elizabeth Josefina Maria (Annelies) Oude Blenke, geboren op 23-08-1956 te Lemselo.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-11-1976 te Oldenzaal met Gerardus Johannes Maria (Gerrit) Breukers, 23 jaar oud (zie 878).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
880    Björn Johannes Henricus (Björn) Breukers, zelfstandig ondernemer, verbouw- en afbouwbedrijf, geboren op 06-10-1978 te Oldenzaal.
Gehuwd met Marieke Helena Louisa (Marieke) Bouwmann (zie 881).
 
881    Marieke Helena Louisa (Marieke) Bouwmann, administratief medewerkster, geboren op 23-11-1976 te Losser, dochter van E.J.Bouwmann en W.L.M. Krupers.
Gehuwd met Björn Johannes Henricus (Björn) Breukers (zie 880).
 
882    Kitty Johanna Antonia (Kitty) Breukers, financieel adviseur, geboren op 29-06-1981 te Oldenzaal.
Gehuwd met Rubin Justin (Rubin) Van Veelen (zie 883).
 
883    Rubin Justin (Rubin) Van Veelen, verkoper.
Gehuwd met Kitty Johanna Antonia (Kitty) Breukers (zie 882).
 
884    Gerardus Johannes Franciscus Bossink, geboren op 19-08-1951 te Tubbergen, overleden op 02-12-1953 te Tubbergen op 2-jarige leeftijd, overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval in de nabijheid van zijn ouderlijk huis.
 
885    Geertruida Gezina Maria (Truus) Bossink, geboren op 08-08-1955 te Tubbergen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-11-1979 te Tubbergen met Gerardus Egbertus (Gerard) Lansink, 23 jaar oud (zie 886).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tom Bernardus Antonius (Tom) Lansink (zie 889).
   2.  Rianne Aleida Maria (Rianne) Lansink (zie 891).

886    Gerardus Egbertus (Gerard) Lansink, electricien, geboren op 23-06-1956 te Fleringen, zoon van Egbertus Bernardus Lansink en Aleida Maria Sauer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1979 te Tubbergen met Geertruida Gezina Maria (Truus) Bossink, 24 jaar oud (zie 885).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
887    Gesina Christina (Christien) Bossink, geboren op 25-07-1960 te Tubbergen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-11-1985 te Tubbergen met Marcelinus Johannes Franciscus (Marcel) Bolscher, 26 jaar oud (zie 888).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marli Anne Corine (Marli) Bolscher (zie 893).
   2.  Henrike Maria (Iris) Bolscher (zie 895).

888    Marcelinus Johannes Franciscus (Marcel) Bolscher, Voorman, geboren op 28-11-1958 te Vasse, zoon van G.A. Bolscher en C.F.M. Koens.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-11-1985 te Tubbergen met Gesina Christina (Christien) Bossink, 25 jaar oud (zie 887).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
889    Tom Bernardus Antonius (Tom) Lansink, Hij studeerde HBO-bedrijfseconomie. 2018: operationeel manager, geboren op 05-09-1983 te Almelo.
Gehuwd met Saskia Mertens (zie 890).
 
890    Saskia Mertens, assistent filiaal manager bij een drogist in Denekamp, geboren op 17-03-1987 te Breda.
Gehuwd met Tom Bernardus Antonius (Tom) Lansink (zie 889).
 
891    Rianne Aleida Maria (Rianne) Lansink, studeerde HBO-bedrijfseconomie. 2018: coördinerend administrateur bij een Zorginstelling, geboren op 01-06-1987 te Almelo.
Gehuwd met Peter Wesselink (zie 892).
 
892    Peter Wesselink, assistent-accountant in de agrarische sector en tevens melkveehouder, geboren op 15-08-1987 te Rossum.
Gehuwd met Rianne Aleida Maria (Rianne) Lansink (zie 891).
 
893    Marli Anne Corine (Marli) Bolscher, Studeerde HBO Kunst en Techniek aan Saxion in Enschede en is Product Owner (project manager, geboren op 15-08-1991 te Tubbergen.
Gehuwd met Luck Karssen (zie 894).
 
894    Luck Karssen, User Experience & Interface Designer.
Gehuwd met Marli Anne Corine (Marli) Bolscher (zie 893).
 
895    Henrike Maria (Iris) Bolscher, Assistent Planner.
Gehuwd met Stef Busscher (zie 896).
 
896    Stef Busscher, salaris adviseur.
Gehuwd met Henrike Maria (Iris) Bolscher (zie 895).
 
897    Johannes Gerardus Maria (Jos) Bossink, landbouwer op zijn ouderlijke boerderij, geboren op 19-09-1964 te Tubbergen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-04-1993 te Tubbergen met Margaret Maria Theresia (Margaret) Rikmanspoel, 26 jaar oud (zie 898).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bjorn Hendrikus Maria (Bjorn) Bossink (zie 899).
   2.  Martijn Hendrikus (Martijn) Bossink (zie 900).

898    Margaret Maria Theresia (Margaret) Rikmanspoel, ziekenverzorgster, geboren op 28-03-1967 te Almelo, dochter van H.J. RIKMANSPOEL en M.G.G. STEGGINK uit Albergen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-04-1993 te Tubbergen met Johannes Gerardus Maria (Jos) Bossink, 28 jaar oud (zie 897).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
899    Bjorn Hendrikus Maria (Bjorn) Bossink, geboren op 06-11-1996 te Almelo.
 
900    Martijn Hendrikus (Martijn) Bossink, geboren op 16-04-2000 te Almelo.
 
901    Theodorus Johannes Maria (Theo) Bossink, metselaar, geboren op 24-08-1960 te Albergen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1983 te Tubbergen met Maria Johanna Liduina (Marja) Eidhof, 22 jaar oud (zie 902).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dennis Gerhardus Johannes (Dennis) Bossink (zie 903).
   2.  Chiel Theodoor (Chiel) Bossink (zie 904).
   3.  Wouter Martijn (Wouter) Bossink (zie 905).
   4.  Marije Susanne (Marije) Bossink (zie 906).

902    Maria Johanna Liduina (Marja) Eidhof, bejaardenverzorgster, geboren op 25-09-1961 te Tubbergen, dochter van G.J. Eidhof en M.H.J. Kuiphuis.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-12-1983 te Tubbergen met Theodorus Johannes Maria (Theo) Bossink, 23 jaar oud (zie 901).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
903    Dennis Gerhardus Johannes (Dennis) Bossink, MBO-bouwkunde, geboren op 19-08-1988 te Almelo.
 
904    Chiel Theodoor (Chiel) Bossink, geboren op 14-10-1990 te Albergen.
 
905    Wouter Martijn (Wouter) Bossink, MBO-Roc, geboren op 16-11-1994 te Albergen.
 
906    Marije Susanne (Marije) Bossink, geboren op 27-07-1996 te Albergen.
 
907    René Gerardus Johannes (René) Bossink, autobekleder, geboren op 01-11-1961 te Albergen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-10-1985 te Tubbergen met Yvonne Suzanna Maria (Yvonne) Tijink, 22 jaar oud (zie 908).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Charelle (Anne) Bossink (zie 909).
   2.  Kim Maureen (Kim) Bossink (zie 910).

908    Yvonne Suzanna Maria (Yvonne) Tijink, geboren op 30-03-1963 te Harbrinkhoek, dochter van G.B.Tijink en Th.M.Vlierman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-10-1985 te Tubbergen met René Gerardus Johannes (René) Bossink, 23 jaar oud (zie 907).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
909    Anne Charelle (Anne) Bossink, geboren op 04-10-1992 te Almelo.
 
910    Kim Maureen (Kim) Bossink, geboren op 08-07-1994 te Almelo.
Gehuwd op 08-02-1988 te Tubbergen met Bernardus Antonius Maria (Bennie) Busscher, 27 jaar oud (zie 911).
 
911    Bernardus Antonius Maria (Bennie) Busscher, magazijnmedewerker, geboren op 16-08-1960 te Geesteren, zoon van Gerardus Johannes Busscher en Johanna Geertruida Braakhuis.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-02-1988 te Tubbergen met Kim Maureen (Kim) Bossink (zie 910).
Kinderen:
   1.  Ellen Johanna Maria (Ellen) Busscher (zie 913).
   2.  Loes Gezina Maria (Loes) Busscher (zie 915).
   3.  Iris Geertruida Maria (Iris) Bossink (zie 917).

912    Gezina Geertruida Maria (Ria) Bossink, kraamverzorgster, geboren op 26-11-1962 te Almelo.
Kinderen: 3 kinderen.
 
913    Ellen Johanna Maria (Ellen) Busscher, administratief medewerkster, geboren op 16-08-1991 te Geesteren.
Gehuwd met Bauke Maria (Bauke) Dokman (zie 914).
 
914    Bauke Maria (Bauke) Dokman, onderhoudsmonteur in Raalte, geboren op 22-09-1988.
Gehuwd met Ellen Johanna Maria (Ellen) Busscher (zie 913).
 
915    Loes Gezina Maria (Loes) Busscher, woongroepbegeleidster gehandicapten bij de Twentse Zorgcentra in Enschede, geboren op 23-02-1993 te Geesteren.
Gehuwd met Stefan Gerhardus Wilhelmus (Stefan) Diepenmaat (zie 916).
 
916    Stefan Gerhardus Wilhelmus (Stefan) Diepenmaat, persoonlijk begeleider gehandicapten dagactiviteiten in Hengelo, geboren op 02-01-1988.
Gehuwd met Loes Gezina Maria (Loes) Busscher (zie 915).
 
917    Iris Geertruida Maria (Iris) Bossink, financieel administratief medewerkster, geboren op 23-10-1994 te Geesteren.
 
918    Alfonsus Arnoldus Johannes (Alfons) Noordman, Bedrijfsleider, geboren op 19-01-1964 te Lemelerveld, zoon van J.W.Noordman en A.M.Herbrink.
Kinderen:
   1.  Sophie Emma (Sophie) Noordman (zie 920).
   2.  Pepijn Sebastiaan (Pepijn) Noordman (zie 921).

919    Elisabeth Gerarda (Elly) Bossink, geboren op 16-04-1962 te Almelo.
Kinderen: 2 kinderen.
 
920    Sophie Emma (Sophie) Noordman, geboren op 07-03-1996 te Zwolle.
 
921    Pepijn Sebastiaan (Pepijn) Noordman, geboren op 19-02-1999 te Zwolle.
 
922    Johannes Bernardus Antonius (Jan) Van Langen, landbouwer op de ouderlijke boerderij "Boerrigter" in De Lutte, geboren op 26-10-1922 te De Lutte, overleden op 29-04-2002 te De Lutte op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 03-07-1968 te Losser met Anna Angela (Annie) Wübben, 38 jaar oud (zie 923).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Louise Gezina Agnes (Marlies) Van Langen (zie 924).
   2.  Gisela Anna Geertruida (Gisela) Van Langen (zie 926).
   3.  Anita Paula Maria (Anita) Van Langen (zie 928).

923    Anna Angela (Annie) Wübben, geboren op 22-02-1930 te Beesten/Duitsland, dochter van Bernard Heinrich Wübben en Lucia Agnes Hölscher.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 03-07-1968 te Losser met Johannes Bernardus Antonius (Jan) Van Langen, 45 jaar oud (zie 922).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
924    Maria Louise Gezina Agnes (Marlies) Van Langen, administratief medewerkster, geboren op 24-08-1969 te De Lutte.
Gehuwd met Stephan Philip Constantijn Marie (Stephan) Van Dalen (zie 925).
 
925    Stephan Philip Constantijn Marie (Stephan) Van Dalen, projectleider in de wegenbouw, geboren op 23-09-1968 te Arnhem.
Gehuwd met Maria Louise Gezina Agnes (Marlies) Van Langen (zie 924).
 
926    Gisela Anna Geertruida (Gisela) Van Langen, assurantie-medewerkster, geboren op 10-11-1970 te De Lutte.
Gehuwd met Harald (Harald) Beernink (zie 927).
 
927    Harald (Harald) Beernink, werkzaam in een ICT-bedrijf.
Gehuwd met Gisela Anna Geertruida (Gisela) Van Langen (zie 926).
 
928    Anita Paula Maria (Anita) Van Langen, lerares in het basisonderwijs en intern begeleider bij het KONOT, geboren op 22-06-1974 te De Lutte.
Gehuwd met Walter Johan Antoon Gerhard (Walter) Wigger (zie 929).
 
929    Walter Johan Antoon Gerhard (Walter) Wigger, zwemleraar, geboren op 30-06-1969 te Oldenzaal, zoon van Johan Wigger en Riet Ahuis.
Gehuwd met Anita Paula Maria (Anita) Van Langen (zie 928).
 
930    Johannes Hermanus (Johan) Nijhuis, aannemer, geboren op 23-11-1921 te De Lutte, zoon van Johannes Nijhuis en Geertruida Maria Lentfert, overleden op 06-09-1982 te Usselo op 60-jarige leeftijd. Johan, 60 jaar oud en Marietje, 57 jaar oud, overlijden beiden ten gevolge van een noodlottig auto-ongeluk op 6 september 1982 in Usselo. Ze werden op 11 september 1992 in De Lutte begraven.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-09-1951 te Losser met Maria Johanna Gezina (Marietje) Van Langen, 26 jaar oud (zie 931).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Anna Maria (Gerda) Nijhuis (zie 932).
   2.  Antonius Johannes Maria (Tonnie) Nijhuis (zie 942).
   3.  Bernardus Johannes Maria (Bennie) Nijhuis (zie 934).

931    Maria Johanna Gezina (Marietje) Van Langen, geboren op 28-01-1925 te De Lutte, overleden op 06-09-1982 te Usselo op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-09-1951 te Losser met Johannes Hermanus (Johan) Nijhuis, 29 jaar oud (zie 930).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
932    Geertruida Anna Maria (Gerda) Nijhuis, lerares, geboren op 22-08-1952 te De Lutte.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-03-1975 te Losser met Franciscus Gradus Johannes (Frans) Maseland, 27 jaar oud (zie 933).
 
933    Franciscus Gradus Johannes (Frans) Maseland, exploiteert Bouwbedrijf Maseland in De Lutte, geboren op 18-01-1948, zoon van J.H.F. Maseland en H.G. Hagemeijer, overleden op 23-12-2012 te De Lutte op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-03-1975 te Losser met Geertruida Anna Maria (Gerda) Nijhuis, 22 jaar oud (zie 932).
 
934    Bernardus Johannes Maria (Bennie) Nijhuis, geboren op 09-04-1960 te De Lutte.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1985 te Oldenzaal met Hendrika Johanna Plechelma Van der Molen, 25 jaar oud (zie 935).
 
935    Hendrika Johanna Plechelma Van der Molen, geboren op 09-01-1960 te Oldenzaal, dochter van Klaas van der Molen en Aleida Geertruida Alberta Nijenhuis.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1985 te Oldenzaal met Bernardus Johannes Maria (Bennie) Nijhuis, 25 jaar oud (zie 934).
 
936    Bernardus Gerardus Joseph (Bernard) Van Langen, geboren op 18-09-1926 te De Lutte, overleden op 09-08-2010 te Oldenzaal op 83-jarige leeftijd, begraven te De Lutte.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-06-1957 te Losser met Johanna Aleida (Annie) Koertshuis, 32 jaar oud (zie 937).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theresia Cecilia Geertruida (Trees) Van Langen (zie 944).
   2.  Gezina Maria Johanna (Ine) Van Langen (zie 946).
   3.  Johannes Bernardus Jozef (Jos) Van Langen (zie 948).
   4.  Josephine Bernadette Maria (José) Van Langen (zie 950).

937    Johanna Aleida (Annie) Koertshuis, geboren op 18-04-1925 te Bardel/Duitsland, dochter van Johannes Albertus Koertshuis en Maria Theresia Demer, overleden op 24-08-1997 te De Lutte op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-06-1957 te Losser met Bernardus Gerardus Joseph (Bernard) Van Langen, 30 jaar oud (zie 936).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
938    Anna Maria Josephina (Annie) Van Langen, geboren op 25-04-1928 te De Lutte.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-06-1954 te Losser met Johannes Bernardus (Johan) Wigger ("Loes Johan"), 28 jaar oud (zie 939).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Johanna Maria (Ine) Wigger (zie 952).
   2.  Gerhardus Antonius Johannes (Gert) Wigger (zie 954).
   3.  Johanna Gezina Josephina (Annette) Wigger (zie 956).
   4.  Theodora Anna Gezina (Thea) Wigger (zie 958).
   5.  Antonius Johannes Maria (Tonnie) Wigger (zie 960).

939    Johannes Bernardus (Johan) Wigger ("Loes Johan"), werkzaam in de metaalindustrie te Hengelo, geboren op 24-07-1925 te De Lutte, zoon van Gerardus Johannes Wigger en Johanna Nijhuis.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-06-1954 te Losser met Anna Maria Josephina (Annie) Van Langen, 26 jaar oud (zie 938).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
940    Hendrika Maria Theresia (Riky) Van Langen, geboren op 06-02-1932 te De Lutte.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-04-1959 te Losser met Bernardus Willem (Bennie) Oude Alink, 25 jaar oud (zie 941).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Antonius Johannes (Wim) Oude Alink (zie 962).
   2.  Gezina Angela Catharina (Silvia) Oude Alink (zie 964).
   3.  Angela Gesina Elisabeth (Anita) Oude Alink (zie 966).
   4.  Antonius Gerhardus Bernardus (Ante) Oude Alink (zie 968).

941    Bernardus Willem (Bennie) Oude Alink, metselaar, geboren op 22-11-1933 te Noord-Berghuizen, gem. Losser, zoon van Wilhelmus Gerardus Franciscus oude Alink en Anna Angela Stockhorst.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-04-1959 te Losser met Hendrika Maria Theresia (Riky) Van Langen, 27 jaar oud (zie 940).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
942    Antonius Johannes Maria (Tonnie) Nijhuis, geboren op 18-06-1954 te De Lutte.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-11-1981 te Losser met Maria Geertruida Josina Egberink, 22 jaar oud (zie 943).
 
943    Maria Geertruida Josina Egberink, geboren op 01-12-1958 te De Lutte, dochter van Johannes Bernardus Egberink en Maria Susanna Zwiep.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-11-1981 te Losser met Antonius Johannes Maria (Tonnie) Nijhuis, 27 jaar oud (zie 942).
 
944    Theresia Cecilia Geertruida (Trees) Van Langen, peuterleidster, geboren op 22-11-1958 te De Lutte.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-03-1981 te Losser met Ben Johannes Maria Oerbekke, 23 jaar oud (zie 945).
 
945    Ben Johannes Maria Oerbekke, magazijnmedewerker, geboren op 19-05-1957 te Almelo, zoon van Johannes Albertus Oerbekke en Gezina Johanna Luttikhuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1981 te Losser met Theresia Cecilia Geertruida (Trees) Van Langen, 22 jaar oud (zie 944).
 
946    Gezina Maria Johanna (Ine) Van Langen, huishoudelijke hulp, geboren op 19-07-1960 te De Lutte.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-12-1982 te Losser met Johannes Antonius Joseph (Jan) Mensink, 25 jaar oud (zie 947).
 
947    Johannes Antonius Joseph (Jan) Mensink, timmerman, geboren op 06-06-1957 te Rossum, zoon van Johannes Gerardus Mensink en Johanna Gesina Bartels.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-12-1982 te Losser met Gezina Maria Johanna (Ine) Van Langen, 22 jaar oud (zie 946).
 
948    Johannes Bernardus Jozef (Jos) Van Langen, Technisch onderhoudsmonteur, geboren op 02-04-1962 te De Lutte.
Gehuwd met Margot Ten Donkelaar (zie 949).
 
949    Margot Ten Donkelaar.
Gehuwd met Johannes Bernardus Jozef (Jos) Van Langen (zie 948).
 
950    Josephine Bernadette Maria (José) Van Langen, geboren op 28-02-1965 te De Lutte.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-01-1997 te Losser. Uit het huwelijk wordt een tweeling geboren met Stephanus Gerhardus Johannes (Stefan) Bossink, 30 jaar oud (zie 951).
 
951    Stephanus Gerhardus Johannes (Stefan) Bossink, internationaal chauffeur, geboren op 04-09-1966 te Rossum, zoon van Henk Bossink en Fien Willemsen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-01-1997 te Losser. Uit het huwelijk wordt een tweeling geboren met Josephine Bernadette Maria (José) Van Langen, 31 jaar oud (zie 950).
 
952    Gezina Johanna Maria (Ine) Wigger, verkoopster, geboren op 20-05-1955 te De Lutte, overleden op 06-09-2012 te De Lutte op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Henricus Franciscus Bernardus (Henk) Nijhuis (zie 953).
 
953    Henricus Franciscus Bernardus (Henk) Nijhuis, geboren op 19-09-1950 te De Lutte, zoon van Hendrik Bernardus Nijhuis en Maria Aleida Olde Scholtenhuis, overleden op 22-07-2016 te De Lutte op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden geen kinderen geboren met Gezina Johanna Maria (Ine) Wigger (zie 952).
 
954    Gerhardus Antonius Johannes (Gert) Wigger, monteur van spuitgietmachines, geboren op 03-01-1957 te De Lutte.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-09-1980 te Losser. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Anna Maria (Annette) Tijhuis, 21 jaar oud (zie 955).
 
955    Anna Maria (Annette) Tijhuis, werkzaam in een bakkerswinkel, geboren op 14-10-1958 te Losser, dochter van Gerhardus Johannes Jozef Tijhuis en Anna Maria Nijhuis.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-09-1980 te Losser. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Gerhardus Antonius Johannes (Gert) Wigger, 23 jaar oud (zie 954).
 
956    Johanna Gezina Josephina (Annette) Wigger, geboren op 27-06-1959 te De Lutte, overleden op 20-07-2004 te Hengelo op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-10-1980 te Losser. Uit het huwelijk worden twee zoons geboren met Hendrikus Antonius Maria (Henk) Olde Hendrikman, 24 jaar oud (zie 957).
 
957    Hendrikus Antonius Maria (Henk) Olde Hendrikman, schilder, geboren op 24-10-1955 te De Lutte. Zoon van Gerhardus Johannes Olde Hendrikman en Johanna Aleida Veldscholte. Henk heeft een relatie met Joke Broekhuis (2012).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-10-1980 te Losser. Uit het huwelijk worden twee zoons geboren met Johanna Gezina Josephina (Annette) Wigger, 21 jaar oud (zie 956).
 
958    Theodora Anna Gezina (Thea) Wigger, verpleegkundige, geboren op 01-06-1961 te De Lutte.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-04-1989 te Losser. Uit het huwelijk worden twee zoons geboren met Martinus Jozef Maria (Martin) Notkamp, 30 jaar oud (zie 959).
 
959    Martinus Jozef Maria (Martin) Notkamp, medewerker bij een Technische Dienst (storingsmonteur), geboren op 14-03-1959 te De Lutte, zoon van Gerhard Notkamp en Marie Beernink.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-1989 te Losser. Uit het huwelijk worden twee zoons geboren met Theodora Anna Gezina (Thea) Wigger, 27 jaar oud (zie 958).
 
960    Antonius Johannes Maria (Tonnie) Wigger, electro-storingsmonteur, geboren op 26-05-1966 te De Lutte.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-12-1995 te Tubbergen. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren met Maria Aleida Gezina (Marianne) Bos, 31 jaar oud (zie 961).
 
961    Maria Aleida Gezina (Marianne) Bos, activiteitenbegeleidster/kinderwerk binnen het sociaal cultureel werk, geboren op 23-12-1963 te Reutum, dochter van B.E.J. Bos en A.E.M. Bijen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-12-1995 te Tubbergen. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren met Antonius Johannes Maria (Tonnie) Wigger, 29 jaar oud (zie 960).
 
962    Wilhelmus Antonius Johannes (Wim) Oude Alink, logistiek medewerker, geboren op 23-06-1960 te Oldenzaal.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-06-1986 te Oldenzaal. Uit hun huwelijk worden vier kinderen geboren met Maria Gesina Marianne (Marianne) Ter Pelle, 22 jaar oud (zie 963).
 
963    Maria Gesina Marianne (Marianne) Ter Pelle, sociaal pedagogisch werker, geboren op 08-05-1964 te Enschede, dochter van Gerard ter Pelle en Trees Vrielink.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1986 te Oldenzaal. Uit hun huwelijk worden vier kinderen geboren met Wilhelmus Antonius Johannes (Wim) Oude Alink, 25 jaar oud (zie 962).
 
964    Gezina Angela Catharina (Silvia) Oude Alink, Ze was aanvankelijk kapster, later bedrijfsleidster en nu manager bij een cosmetisch bedrijf, geboren op 05-11-1961 te Oldenzaal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-02-1988 te Enschede. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Arie Groenendijk, 24 jaar oud (zie 965).
 
965    Arie Groenendijk, geboren op 17-11-1963 te Enschede, zoon van Arie Groenendijk en Johanna Jonkers.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-02-1988 te Enschede. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Gezina Angela Catharina (Silvia) Oude Alink, 26 jaar oud (zie 964).
 
966    Angela Gesina Elisabeth (Anita) Oude Alink, Ze was aanvankelijk coupeuse en later medewerkster in het bedrijf van haar echtgenoot, geboren op 16-05-1963 te Oldenzaal.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-06-1984 te Oldenzaal. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Johannes Hendrik Bernardus (Jos) Ophuis, 24 jaar oud (zie 967).
 
967    Johannes Hendrik Bernardus (Jos) Ophuis, Jos heeft een rijwielzaak: Life style bikes, die in de Tij in Oldenzaal is gevestigd en vanaf begin 2012 aan de Lyceumstraat 1 te Oldenzaal, geboren op 31-03-1960 te Oldenzaal, zoon van Hendrikus Ophuis en Marietje Grundel. Fietsenmaker Ophuis kiest eieren voor zijn geld
2 jan. 2012 OLDENZAAL - Niet alle ondernemers in winkelcentrum De Thij wachten de herinrichting met onder meer een nieuwe supermarkt, een gezondheidscentrum en een ontmoetingsruimte af. Zo stopt Kapsalon Rola na vele jaren met de zaak in het winkelcentrum en kiest fietsenmaker Jos Ophuis voor een locatie elders in Oldenzaal. Ophuis bijt dinsdag als eerste het spits af in onze serie over wijkhart De Thij. Jos Ophuis, eigenaar van de gelijknamige fietsenzaak, zal het niet meer maken. Althans, hij zal vanuit zijn winkel niet meer kunnen zien hoe straks de schop de grond in gaat op winkelcentrum De Thij. phuis heeft na zeven jaar zijn winkel in de wijk de Thij verlaten. Hij opent halverwege januari zijn nieuwe fietsenzaak in het voormalig pand van De Restantenhal, op de hoek Lyceumstraat/Spoorstraat.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-06-1984 te Oldenzaal. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Angela Gesina Elisabeth (Anita) Oude Alink, 21 jaar oud (zie 966).
 
968    Antonius Gerhardus Bernardus (Ante) Oude Alink, meubelstoffeerder, geboren op 17-06-1965 te Oldenzaal.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-03-1991 te Oldenzaal. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Melanie Caroline (Melanie) Postma, 21 jaar oud (zie 969).
 
969    Melanie Caroline (Melanie) Postma, verkoopster, geboren op 10-04-1969 te Oldenzaal, dochter van Appie Postma en Mientje Welberg.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-03-1991 te Oldenzaal. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Antonius Gerhardus Bernardus (Ante) Oude Alink, 25 jaar oud (zie 968).
 
970    Gerhardus Johannes Jozef (Gerard) Van Langen, werkzaam in de metaalindustrie te Hengelo, geboren op 10-12-1933 te De Lutte, overleden op 29-11-1983 te Oldenzaal op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-07-1964 te Weerselo met Johanna Jozefina Geertruida (Annie) Leussink, 26 jaar oud (zie 971).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ellen Gezina Maria (Ellen) Van Langen (zie 972).
   2.  Mr. Rob Johannes Gerardus Maria (Rob) Van Langen (zie 973).

971    Johanna Jozefina Geertruida (Annie) Leussink, geboren op 19-03-1938 te Rossum, dochter van Johannes Stephanus Leussink en Maria Geertruida Johanna Reuver.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-07-1964 te Weerselo met Gerhardus Johannes Jozef (Gerard) Van Langen, 30 jaar oud (zie 970).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
972    Ellen Gezina Maria (Ellen) Van Langen, Ze studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en is atletenmanager, geboren op 09-02-1966 te Oldenzaal. Landelijke en internationale bekendheid geniet Ellen als atlete van de middellange afstand. Zo behaalde ze de vierde plaats op de Europese Kampioenschappen te Split en werd ze zesde op het Wereldkampioenschap in Gotenburg. Ze bereikte de absolute top in de finale van de 800 m tijdens de Olympische Spelen van Barcelona in 1992. Ze won de gouden medaille op die afstand. Voor het eerst sinds Fanny Blankers-Koen wist een Nederlandse een gouden medaille te behalen op een loopnummer. Ze werd tot sportvrouw van het jaar 1992 gekozen. In haar boek "De kunst van het winnen, ervaringen van een topsporter" beschrijft ze de weg naar die overwinning en wat er aan voorafging: in Nederland de beste worden, topwedstrijden in het buitenland, de prestatiedruk, de vele reizen, haar dagorde (twee trainingen, rusten, loopscholing, krachttraining, massage, mentale voorbereiding) en de eindeloze blessures die haar deelname aan de Spelen van Atlanta onmogelijk maakten.
 
973    Mr. Rob Johannes Gerardus Maria (Rob) Van Langen, juridische bestuurswetenschappen en werkzaam als senior jurist bij de gemeente Spijkenisse, geboren op 18-04-1969 te Oldenzaal.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 31-08-2006 te Zutphen met Dr. Esther Borsboom, 31 jaar oud (zie 974).
 
974    Dr. Esther Borsboom, afgestudeerd in de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Nijmegen. Ze is werkzaam als beleidsadviseur facilitaire dienst bij het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht, geboren op 26-08-1975 te Rotterdam, dochter van Jan Adriaan Borsboom en Maria van Dieren.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-08-2006 te Zutphen met Mr. Rob Johannes Gerardus Maria (Rob) Van Langen, 37 jaar oud (zie 973).
 
975    Antonius Bernardus Johannes (Toon) Van Langen, timmerman, geboren op 26-04-1936 te De Lutte.
Gehuwd dec. 1965 te Losser met Maria Aleida Helena (Marietje) Schasfoort (zie 976).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilona Geertruida Antonia Gezina (Ilona) Van Langen (zie 977).
   2.  Carlo Johannes Antonius (Carlo) Van Langen (zie 979).

976    Maria Aleida Helena (Marietje) Schasfoort, geboren op 18-01-1939 te De Lutte, dochter van Johannes Gerhardus Martinus Schasfoort en Geertruida Johanna Nijland.
Gehuwd dec. 1965 te Losser met Antonius Bernardus Johannes (Toon) Van Langen (zie 975).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
977    Ilona Geertruida Antonia Gezina (Ilona) Van Langen, geboren op 30-05-1967 te Oldenzaal.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Bernardus Gerardus Maria (Bernie) Reinink (zie 978).
 
978    Bernardus Gerardus Maria (Bernie) Reinink, zoon van Gerrit Reinink en Truus Nijhuis.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Ilona Geertruida Antonia Gezina (Ilona) Van Langen (zie 977).
 
979    Carlo Johannes Antonius (Carlo) Van Langen, Specialist First Line Monitoring Bedrijven bij Rabobank Twente Oost, geboren op 27-01-1969 te De Lutte, ongehuwd.
 
980    Antonius Willibrordus (Tonny) In 't Veld, timmerman, geboren op 11-11-1939 te Weerselo, zoon van Antonius Vincentius In 't Veld en Hendrika Maria Luttikhuis.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-09-1965 te Losser met Gesina Maria Theresia (Siny) Van Langen, 25 jaar oud (zie 981).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra Gezina Hendrika Maria (Sandra) In 't Veld (zie 982).
   2.  Horst Antonius Hendrikus (Horst) In 't Veld (zie 984).
   3.  Marita Hendrika Gesina (Marita) In 't Veld (zie 986).
   4.  Chris Hendrikus Antonius (Chris) In 't Veld (zie 988).
   5.  Hans Anton (Hans) In 't Veld (zie 990).

981    Gesina Maria Theresia (Siny) Van Langen, geboren op 21-05-1940 te De Lutte.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-09-1965 te Losser met Antonius Willibrordus (Tonny) In 't Veld, 25 jaar oud (zie 980).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
982    Sandra Gezina Hendrika Maria (Sandra) In 't Veld, geboren op 09-10-1966 te Lemselo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-11-1990 te Weerselo. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Leonardus Thomas Gerardus (Leo) Lucas, 25 jaar oud (zie 983).
 
983    Leonardus Thomas Gerardus (Leo) Lucas, automonteur, geboren op 22-09-1965 te Tubbergen, zoon van Gerrit Lucas en Truus Rouweler.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-11-1990 te Weerselo. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Sandra Gezina Hendrika Maria (Sandra) In 't Veld, 24 jaar oud (zie 982).
 
984    Horst Antonius Hendrikus (Horst) In 't Veld, Studeerde aan de Universiteit Twente. Hij is partner bij Accountantskantoor De Jong & Laan in Tubbergen, geboren op 13-12-1967 te Lemselo. Horst is voorzitter van de projectgroep "Tubbergen Bruist". Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-04-1997 te Tubbergen met Paula Johanna Maria (Paula) Wenneger, 27 jaar oud (zie 985).
 
985    Paula Johanna Maria (Paula) Wenneger, werkt in de financiële dienstverlening, geboren op 15-08-1969 te Tubbergen. Ze is een dochter uit het gezin Wenneger-Elferink.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-04-1997 te Tubbergen met Horst Antonius Hendrikus (Horst) In 't Veld, 29 jaar oud (zie 984).
 
986    Marita Hendrika Gesina (Marita) In 't Veld, medewerker Belastingen applicatiebeheerder bij de gemeente Oldenzaal, geboren op 09-01-1970 te Oldenzaal.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-06-2000 te Oldenzaal. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Cornelis Eise Rob (Rob) Abbenhuis, 28 jaar oud (zie 987).
 
987    Cornelis Eise Rob (Rob) Abbenhuis, technisch medewerker preparatie bij de Brandweer Oldenzaal, geboren op 22-07-1971 te Oldenzaal, zoon van Jacobus Adrianus Abbenhuis en Geertruida Alberdina Sluik.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-06-2000 te Oldenzaal. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren met Marita Hendrika Gesina (Marita) In 't Veld, 30 jaar oud (zie 986).
 
988    Chris Hendrikus Antonius (Chris) In 't Veld, monteur, geboren op 23-03-1971 te Lemselo.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Maria Anna Theresia (Manon) Siebum (zie 989).
 
989    Maria Anna Theresia (Manon) Siebum, verpleegkundige, geboren op 29-03-1972 te Borne, dochter van Johan Siebum en Anny van Os.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Chris Hendrikus Antonius (Chris) In 't Veld (zie 988).
 
990    Hans Anton (Hans) In 't Veld, timmerman, geboren op 12-07-1973 te Lemselo, ongehuwd.
 
991    Johannes Gerhardus (Hans) Nijmeijer, timmerman, geboren op 29-07-1943 te Losser, zoon van Hendrikus Johannes Nijmeijer en Margaretha Johanna Nijenhuis.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-02-1965 te Losser met Huberta Maria Theresia (Betsy) Van Langen, 20 jaar oud (zie 992).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus Hendrikus Antonius (Marco) Nijmeijer (zie 993).
   2.  Leonie Gezina Margaretha (Leonie) Nijmeijer (zie 995).
   3.  Noël Hubertha Maria (Noël) Nijmeijer (zie 997).

992    Huberta Maria Theresia (Betsy) Van Langen, geboren op 22-02-1945 te De Lutte.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-02-1965 te Losser met Johannes Gerhardus (Hans) Nijmeijer, 21 jaar oud (zie 991).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
993    Marcus Hendrikus Antonius (Marco) Nijmeijer, werkvoorbereider-productie, geboren op 05-06-1965 te De Lutte.
Gehuwd met Susan Velberg (zie 994).
 
994    Susan Velberg, werkzaam in de thuiszorg, geboren op 17-05-1965 te Losser.
Gehuwd met Marcus Hendrikus Antonius (Marco) Nijmeijer (zie 993).
 
995    Leonie Gezina Margaretha (Leonie) Nijmeijer, geboren op 19-06-1967 te De Lutte.
Gehuwd. Uit hun huwelijk wordt een zoon geboren met Jeroen Huitema (zie 996).
 
996    Jeroen Huitema, zelfstandig ondernemer en vrachtwagenchauffeur.
Gehuwd. Uit hun huwelijk wordt een zoon geboren met Leonie Gezina Margaretha (Leonie) Nijmeijer (zie 995).
 
997    Noël Hubertha Maria (Noël) Nijmeijer, werkzaam in het restaurant van een tuincentrum, geboren op 18-09-1976 te De Lutte.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Raymond Damink (zie 998).
 
998    Raymond Damink, medewerker in een boomkwekerij, geboren te Deurningen, zoon van Henk- en Truus Damink.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Noël Hubertha Maria (Noël) Nijmeijer (zie 997).
 
999    Wilhelmina Hermina Maria (Miny) Wientjes, geboren op 21-10-1936 te Kampen, overleden op 25-04-1982 te Enschede op 45-jarige leeftijd. Herma Wientjes was pleegmoeder van de kinderen van haar jong overleden zus Miny Beaupain-Wientjes.
Gehuwd met Edwin (Eddy) Beaupain (zie 1000).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Maria (Jos) Beaupain (zie 1001).
   2.  Jean Claude Servais (Jean) Beaupain (zie 1003).
   3.  Pepito Jose Maria (Johnny) Beaupain (zie 1005).
   4.  Edwin Maria (Edwin) Beaupain (zie 1007).
   5.  Yolanda Anna Maria (Yolanda) Beaupain (zie 1009).

1000    Edwin (Eddy) Beaupain, geboren op 31-07-1923 te Buitenzorg-Bogor. Voormalig Nederlands-Indië. Zoon van Alexandre Servais Beaupain en Antoinette De Bats, overleden op 21-08-2007 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd. Hij was aanvankelijk militair in het KNIL. Later werkte hij op het kantoor van het Ministerie van Defensie in Den Haag. Hij is krijgsgevangen geweest en heeft erover gepubliceerd: edwinbeaupain.lephilsz.nl
Weduwnaar van Orla Elvira Van Praag, geboren 27 december 1929 te Batavia, overleden 18 april 1959 te Den Haag. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren: Linda-, Prince-, Grace- en Kitty Beaupain.
Gehuwd met Wilhelmina Hermina Maria (Miny) Wientjes (zie 999).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
1001    Johannes Maria (Jos) Beaupain, werkzaam in de detailhandel, geboren op 21-11-1962 te Enschede.
Gehuwd met Hendrieke Wilhelmien (Helene) Ter Wengel (zie 1002).
 
1002    Hendrieke Wilhelmien (Helene) Ter Wengel, administratief medewerkster, geboren op 31-05-1966 te Enschede, dochter van Henk- en Alie ter Wengel.
Gehuwd met Johannes Maria (Jos) Beaupain (zie 1001).
 
1003    Jean Claude Servais (Jean) Beaupain, werkzaam in de grafische sector, geboren op 09-09-1964 te Den Haag, tweeling met Pepito Jose Maria.
Gehuwd met Judith Maria (Judith) Meijer (zie 1004).
 
1004    Judith Maria (Judith) Meijer, lerares, geboren op 02-11-1976 te Enschede, dochter van Johannes Bernardus Meijer en Hubertine Maria Leusink.
Gehuwd met Jean Claude Servais (Jean) Beaupain (zie 1003).
 
1005    Pepito Jose Maria (Johnny) Beaupain, exploiteert eetcafé "Central Park", Langestraat 58-60, Enschede, geboren op 09-09-1964 te Den Haag, tweeling met Jean Claude Servais.
Gehuwd met Marianne Christina Maria (Marianne) Ooink (zie 1006).
 
1006    Marianne Christina Maria (Marianne) Ooink, geboren op 15-07-1980 te Haaksbergen. Informatie op facebook: Ik ben Marianne Ooink, zelfstandig Ambulant Begeleider. Na ruim 10 jaar werkervaring te hebben opgedaan binnen verschillende vormen van hulpverlening, ben ik in 2014 voor mijzelf begonnen. Mijn werkzaamheden lopen uiteen van het bieden van ondersteuning bij psychische en/of praktische hulp tot waar mijn ervaring reikt. Zowel particulieren als organisaties kunnen mij benaderen.
Gehuwd met Pepito Jose Maria (Johnny) Beaupain (zie 1005).
 
1007    Edwin Maria (Edwin) Beaupain, geboren op 13-07-1967 te Den Haag.
Gehuwd met Johannie Sprakel (zie 1008).
 
1008    Johannie Sprakel.
Gehuwd met Edwin Maria (Edwin) Beaupain (zie 1007).
 
1009    Yolanda Anna Maria (Yolanda) Beaupain, zelfstandig ondernemer, geboren op 21-07-1970 te Den Haag.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-09-1995 te Amsterdam met Wernard Ernest (Wernard) Bruining, 45 jaar oud (zie 1010).
 
1010    Wernard Ernest (Wernard) Bruining, geboren op 14-08-1950 te Sorong, Nederlands Nieuw Guinea, zoon van Wernard Gustav Bruining en Sonja Theodora Kneefel. Wernard Bruining is een van de bekendste personen uit de medicinale cannabiswereld. Hij begon in de jaren zeventig als eigenaar van de eerste coffeeshop van Amsterdam. Later breidde hij uit met een van de eerste zadenbanken en de eerste growshop van Europa. Later pionierde de cannabisgoeroe met de introductie van zijn eigen productiemethoden voor medicinale wietolie. Wernard Bruining is dé wietpionier van Nederland. Hij is de oprichter van Stichting Mediwiet, een stichting dat zich richt op de zelfredzaamheid van patiënten met behulp van medicinale cannabis. Op de website zijn interviews en ervaringsverhalen te vinden en het recept om zelf THC olie te maken. De geschiedenis van Wernard Bruining. Wernard Bruining wilde vroeger onderwijzer worden. Hij zat op de gemeentelijke kweekschool van Amsterdam en kwam in contact met cannabis. Toen Bruining op de hoek van de school leerde blowen en hij betrapt werd, was het gedaan met zijn carrière als onderwijzer. Echter zette de wiet hem wel aan het denken. Begin jaren '70 startte Wernard Bruining één van de eerste coffeeshops in ons land: Mellow Yellow. In 1985 startte hij de eerste growshop van Europa: Positronics. In een growshop kun je kweek materialen kopen om bijvoorbeeld zelf medicinale cannabis te kweken.
Terwijl Bruining bezig was met de kweek en verkoop van wiet, was hij ook steeds bezig hoe de zelfredzaamheid van mensen vergroot kan worden. Zo kwam hij in 1995 met de term 'mediwiet'. In 2009 introduceerde hij een nieuw concept, namelijk het maken van verdunde THC olie. In 2013 heeft hij er nog een nieuw concept aan toegevoegd, de verdunde CBD olie, ook wel Golyoli genoemd. Bruining is ervan overtuigd dat wiet de wereld kan verbeteren. Hij ziet wietolie als hét ideale volksmedicijn dat de kosten van de gezondheidszorg enorm kan drukken. Volgens Bruining hoeven mensen die medicinale cannabis gebruiken, minder vaak gebruik te maken van de gezondheidszorg.
Boek Helende Hennep. In 2014 werd het befaamde boek Helende Hennep van Wernard Bruining uitgebracht. In het boek wordt verteld over de werking van helende hennep bij een diversiteit aan lichamelijke en psychische klachten. De kennis in het boek over mediwiet wordt ondersteund met ervaringsverhalen uit de praktijk. In het boek wordt ook uitgelegd hoe je zelf medicinale wietolie kunt maken. Medicinaal gebruik zonder high effecten. Rick Simpson olie is een populaire olie die door mensen over de hele wereld als medicinaal hulpmiddel gebruikt wordt. Echter bevat de olie een zeer hoog percentage THC, waardoor het gebruik samen gaat met high effecten. Om deze reden heeft Bruining een methode gevonden om de wietolie te verdunnen, namelijk met olijfolie. Hij heeft de methode zo verfijnd dat iedereen het kan maken en gebruiken, zonder stoned te worden. CBD olie. Mediwietolie volgens het recept van Wernard Bruining bevat nog steeds een hoog THC gehalte. Het wordt om deze reden afgeraden om de olie toe te dienen aan kinderen en dieren. Tevens is er cannabis voor nodig om de wietolie te maken, de cannabis is niet legaal verkrijgbaar. Wanneer u liever gebruik maakt van een legaal product dat ook zonder risico's gebruikt kan worden bij dieren en kinderen, is het gebruik van CBD olie een uitstekende oplossing.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 08-09-1995 te Amsterdam met Yolanda Anna Maria (Yolanda) Beaupain, 25 jaar oud (zie 1009).
 
1011    Albertus Hendrikus Johannes (Bertie) Wientjes, Hij nam het bouwbedrijf Wientjes aan de Heukampstraat te Enschede over, geboren op 22-03-1938 te Enschede.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1960 te Haaksbergen met Hendrika Gerharda (Riky) Barink, 24 jaar oud (zie 1012).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes Erwin (Erwin) Wientjes (zie 1013).

1012    Hendrika Gerharda (Riky) Barink, geboren op 18-09-1936 te Haaksbergen, dochter van Hendrik Barink en Marie Satink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-11-1960 te Haaksbergen met Albertus Hendrikus Johannes (Bertie) Wientjes, 22 jaar oud (zie 1011).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1013    Hendrik Johannes Erwin (Erwin) Wientjes, werkzaam bij een bouwbedrijf in Nijverdal, geboren op 27-06-1964 te Haaksbergen, overleden op 10-02-1999 te Warnsveld op 34-jarige leeftijd. Op weg naar zijn werk verongelukte Erwin 34 jaar oud bij Warnsveld.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Phillippina Pruim (zie 1014).
 
1014    Phillippina Pruim.
Gehuwd. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Hendrik Johannes Erwin (Erwin) Wientjes (zie 1013).
 
1015    Hermina Geertruida Maria (Herma) Wientjes, Ze heeft gedurende 15 jaar gewerkt bij de Shell in Den Haag, geboren op 16-03-1941 te Enschede. Herma Wientjes was pleegmoeder van de kinderen van haar jong overleden zus Miny Beaupain-Wientjes.
Gehuwd, het huwelijk werd door echtscheiding ontbonden met Leo Springer (zie 1016).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nancy Springer (zie 1017).

1016    Leo Springer, ondernemer in perzische tapijten, zoon van Benedictus Springer, Ben, hij was de tweede Nederlander die wereldkampioen dammen werd. (1928 te Amsterdam).
Gehuwd, het huwelijk werd door echtscheiding ontbonden met Hermina Geertruida Maria (Herma) Wientjes (zie 1015).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1017    Nancy Springer, intercedente bij een uitzendbureau in Maastricht, geboren op 13-09-1979 te Den Haag.
Gehuwd met Marcel Vossen (zie 1018).
 
1018    Marcel Vossen, geboren op 11-07-1970 te Heerlen. Na zijn HTS-electrostudie is hij werkzaam als IT-er in Maastricht.(2007) 2017: Eigenaar bij Vossen Film en Foto.
Gehuwd met Nancy Springer (zie 1017).
 
1019    Ria Wientjes, werkt in Den Haag, geboren op 18-11-1942 te Enschede, overleden op 03-09-1972 te Enschede op 29-jarige leeftijd, overleden een paar weken na haar huwelijk met Fred.
Gehuwd aug. 1972 te Den Haag met Fred Ivens (zie 1020).
 
1020    Fred Ivens, journalist bij de Haagsche Courant. Fred hertrouwt met Bretta. Uit die relatie worden twee kinderen geboren.
Gehuwd aug. 1972 te Den Haag met Ria Wientjes (zie 1019).
 
1021    Fenna Maria (Fenny) Bekke, directiesecretaresse bij Hoechst, aanvankelijk in Amsterdam en later in Hoevelaken. Geboren op 09-09-1941 te Enschede, overleden dec. 2018 te Hilversum.
Kind:
   1.  Charo Marianne (Charo) Bekke (zie 1022).

1022    Charo Marianne (Charo) Bekke, textielontwerpster, geboren op 07-01-1970 te Amsterdam. Anna Dawkins de Boer en Charo Boham-Bekke zijn onder hun artiestennamen Annasita en Charo B enkele jaren geleden begonnen met een live re-style act op feesten en beurzen. Over deze allernieuwste modetrend, het re-stylen oftewel customizen van je kleding hebben zij nu een prachtig boek geschreven. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden en een duidelijke uitleg leer je hoe je met applicaties, knoopjes, lintjes, kraaltjes en makkelijke naaitechnieken kleding kunt veranderen in een hip mode-item. Niet alleen T-shirts maar ook spijkerbroeken, jasjes en rokken worden onder handen genomen.
Gehuwd met Dave Gilbert Boham (zie 1023).
 
1023    Dave Gilbert Boham, interactie ontwerper/docent, geboren op 16-07-1971 te Amsterdam, zoon van John Boham en Lena Bakker.
Gehuwd met Charo Marianne (Charo) Bekke (zie 1022).
 
1024    Harm Pieter (Harm) Schultinga, Pedagogisch rapporteur, geboren op 07-02-1942 te Groningen, zoon van Tiemen Schultinga en Henderika Wolters.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-12-1969 te Enschede met Maria Johanna (Marian) Bekke, 26 jaar oud (zie 1025).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingeborg Jehoedith (Inge) Schultinga (zie 1026).
   2.  Martijn Schultinga (zie 1029).

1025    Maria Johanna (Marian) Bekke, personeelsfunctionaris, geboren op 18-10-1943 te Enschede.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-12-1969 te Enschede met Harm Pieter (Harm) Schultinga, 27 jaar oud (zie 1024).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1026    Ingeborg Jehoedith (Inge) Schultinga, geboren op 09-09-1970 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 21-08-2000. Uit het huwelijk wordt een zoon geboren, gescheiden na 1 jaar op 09-08-2002 van Nicholas Randall Richards (zie 1027).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 20-03-2008. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren, gescheiden na 4 jaar op 04-07-2012 van Richard Alfred Donker (zie 1028).
 
1027    Nicholas Randall Richards, geboren op 10-11-1971 te Charleroi/België, zoon van Michael- en Renee Richards, overleden op 09-01-2019 te Zandvoort op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-08-2000. Uit het huwelijk wordt een zoon geboren, gescheiden na 1 jaar op 09-08-2002 van Ingeborg Jehoedith (Inge) Schultinga (zie 1026). {Zij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 20-03-2008. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren, gescheiden na 4 jaar op 04-07-2012 van Richard Alfred Donker (zie 1028).}
 
1028    Richard Alfred Donker.
Gehuwd op 20-03-2008. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren, gescheiden na 4 jaar op 04-07-2012 van Ingeborg Jehoedith (Inge) Schultinga (zie 1026). {Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-08-2000. Uit het huwelijk wordt een zoon geboren, gescheiden na 1 jaar op 09-08-2002 van Nicholas Randall Richards (zie 1027).}
 
1029    Martijn Schultinga, kok, geboren op 18-01-1973 te Amersfoort.
 
1030    Gerardus Johannes (Gert-Jan) Bekke, bedrijfspsycholoog, geboren op 09-06-1945 te Enschede.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 31-03-1973 te Buitenpost, Groningen met Sylva Ynsen (zie 1031).
Gehuwd (2) met Margreeth Van der Mark (zie 1034).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jascha Bekke (zie 1032).

1031    Sylva Ynsen.
Gehuwd op 31-03-1973 te Buitenpost, Groningen met Gerardus Johannes (Gert-Jan) Bekke, 27 jaar oud (zie 1030). {Hij was ook ooit gehuwd met Margreeth Van der Mark (zie 1034).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1032    Jascha Bekke, arts te Leiden, geboren op 07-02-1976 te Groningen.
Gehuwd. Uit hun relatie worden twee kinderen geboren met Wouter Kootstra (zie 1033).
 
1033    Wouter Kootstra.
Gehuwd. Uit hun relatie worden twee kinderen geboren met Jascha Bekke (zie 1032).
 
1034    Margreeth Van der Mark, taxichauffeur, geboren op 06-02-1954 te Delft.
Gehuwd met Gerardus Johannes (Gert-Jan) Bekke (zie 1030). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-03-1973 te Buitenpost, Groningen met Sylva Ynsen (zie 1031).}
 
1035    Prof. Dr. Albertus Johannes Gerhardus (Hans) Bekke, geboren op 29-09-1940 te Enschede. Hij promoveerde op 14 oktober 1976 te Tilburg. De titel van het proefschrift luidde: "Duurzaamheid en verandering in organisaties" en ging over de moeizame, langdurige en vaak teleurstellende gang van het veranderen van overheidsorganisaties, maar ook over het boeiende van zo'n proces in een omgeving van politici, ambtenaren en burgers. Van 1968 tot heden is Hans organisatieadviseur. Hij was parttime hoogleraar van 1983 tot 1989 in Nijmegen, van 1989 tot 2003 in Leiden en hij is nu emeritus en directeur van een eigen adviesbureau.
Prof. Dr. em. Hans Bekke was organisatieadviseur en parttime hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteiten van Nijmegen, Leiden en Rotterdam. Hij was betrokken bij veel onderzoek- en adviesprojecten in het Openbaar Bestuur.
Gehuwd met Marguérite Marie (Ria) Westenberg (zie 1036).
Uit dit huwelijk:
   1.  David Rutger (David) Bekke (zie 1039).
   2.  Leontien Mechteld Bekke (zie 1041).
   3.  Rogier Maurijn (Rogier) Bekke (zie 1043).

1036    Marguérite Marie (Ria) Westenberg, directiesecretaresse en tolk Italiaans, geboren op 28-09-1940 te Batavia. Voormalig Nederlands-Indië, dochter van van Henry Joseph Antoine Westenber en Angélique Eugénie Vaillant.
Gehuwd met Prof. Dr. Albertus Johannes Gerhardus (Hans) Bekke (zie 1035).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1037    Susanna Hermina Johanna (Mieke) Bekke, lerares te Haaksbergen, geboren op 13-08-1940 te Enschede, overleden op 09-03-2008 te Enschede op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-06-1968 te Nijmegen. Uit hun huwelijk worden geen kinderen geboren. Ze hebben twee geadopteerde kinderen met Gerardus Hendrikus (Gerrit) Smithuis, 37 jaar oud (zie 1038).
 
1038    Gerardus Hendrikus (Gerrit) Smithuis, geboren op 05-02-1931 te Hengelo, zoon van Gerardus Smithuis en Maria Oerbekke.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-06-1968 te Nijmegen. Uit hun huwelijk worden geen kinderen geboren. Ze hebben twee geadopteerde kinderen met Susanna Hermina Johanna (Mieke) Bekke, 27 jaar oud (zie 1037).
 
1039    David Rutger (David) Bekke, geboren op 27-10-1969 te Amsterdam, studeerde rechten aan de universiteit van Leiden en hij is directeur van zijn eigen bedrijf in Executive Search.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-06-2002 te La Croix Valmer, Frankrijk. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met Henriëtte Vriezen, 30 jaar oud (zie 1040).
 
1040    Henriëtte Vriezen, geboren op 14-10-1971 te Leiden, dochter van Han Vriezen en Conny Zonneveld.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-06-2002 te La Croix Valmer, Frankrijk. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren met David Rutger (David) Bekke, 32 jaar oud (zie 1039).
 
1041    Leontien Mechteld Bekke, Corporate Communication Manager bij een internationale organisatie, geboren op 01-01-1971 te Amsterdam, 11 november 2014: Per 1 oktober startte Leontien Mees (43) als hoofd PR & Publishing bij Zandbeek. Eerder werkte ze al in verschillende leidinggevende functies, nationaal en internationaal. Ze werkte hiervoor als manager Brand PR bij communicatiebureau Winkelman Van Hessen en als teamleider Corporate Communications bij PriceWaterhouseCoopers.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 08-05-2004 te Rome, Santa Maria Trastevere. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Barend Mathijs Eduard (Barend) Mees, 28 jaar oud (zie 1042).
 
1042    Barend Mathijs Eduard (Barend) Mees, arts, chirurg in opleiding, geboren op 10-10-1975 te Delft, zoon van Johannes Robert Mees, Hans en Maria Louise Sluijter, Milou.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-05-2004 te Rome, Santa Maria Trastevere. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Leontien Mechteld Bekke, 33 jaar oud (zie 1041).
 
1043    Rogier Maurijn (Rogier) Bekke, geboren op 18-01-1974 te Amersfoort. Hij studeert Bestuurskunde te Leeuwarden en Leiden. Hij is financieel medewerker bij een Europees energiebedrijf (2007). 2017: Energie-analist. "Na ruim tien jaar gewerkt te hebben in de energiebranche bij zowel een leverancier als een netbeheerder ben ik begin 2016 gestart bij NIFE als Energie Analist. Naast het volgen van en informeren over de markt- en prijsontwikkelingen ben ik voor klanten op oek naar een passend energiecontract en besparingsmogelijkheden.
 
1044    Klaus Richard Gerhard Hein, Professor in de chemische technologie verbrandingstechniek aan de universiteit Stuttgart, geboren op 18-04-1939 te Dresden, Duitsland, zoon van Kurt Hein en Suzanne Friedrich.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-06-1970 te Enschede met Hermanna Hermina Elizabeth (Hermy) Bekke, 28 jaar oud (zie 1045).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Phillip (Derk) Hein (zie 1046).

1045    Hermanna Hermina Elizabeth (Hermy) Bekke, geboren op 18-05-1942 te Enschede. Ze werkte bij de Hoogovens in IJmuiden. Hier leerde ze Klaus kennen. Hij liep stage bij het bedrijf.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-06-1970 te Enschede met Klaus Richard Gerhard Hein, 31 jaar oud (zie 1044).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1046    Derk Phillip (Derk) Hein, 2007: studeert geneeskunde, geboren op 29-09-1982 te Keulen, Duitsland.
 
1047    Frans Huuskes.
Gehuwd, het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Hermina Elizabeth Hermanna (Annelies) Bekke (zie 1048). {Zij was ook ooit gehuwd met Jan De Herder (zie 1051).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Saskia Elisabeth Maria (Saskia) Huuskes (zie 1049).
   2.  Bob Huuskes (zie 1050).

1048    Hermina Elizabeth Hermanna (Annelies) Bekke, geboren op 21-03-1945 te Enschede.
Gehuwd (1), het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Frans Huuskes (zie 1047).
Gehuwd (2) met Jan De Herder (zie 1051).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
1049    Saskia Elisabeth Maria (Saskia) Huuskes, geboren op 16-01-1972 te Enschede.
 
1050    Bob Huuskes, werkt bij een bankinstelling in Amsterdam, geboren op 29-07-1976 te Enschede.
 
1051    Jan De Herder.
Gehuwd met Hermina Elizabeth Hermanna (Annelies) Bekke (zie 1048). {Zij was ook ooit gehuwd, het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Frans Huuskes (zie 1047).}
 
1052    Johannes Gerhardus Hendrikus Maria (Jan) Bekke, Hij nam het schildersbedrijf van zijn vader over "Bekke Schilderwerken BV", geboren op 26-04-1947 te Enschede. Wegens gebrek aan opvolging verkoopt hij het bedrijf in juli 2004.
Gehuwd met Jeanne Johanna Carolina Van Nee (zie 1053).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ellen Caroline (Ellen) Bekke (zie 1054).
   2.  Laura Anne Louise (Laura) Bekke (zie 1056).

1053    Jeanne Johanna Carolina Van Nee, geboren op 17-09-1944 te Zwolle, dochter van Bernard Van Nee en Annie Knol.
Gehuwd met Johannes Gerhardus Hendrikus Maria (Jan) Bekke (zie 1052).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1054    Ellen Caroline (Ellen) Bekke, geboren op 07-07-1974 te Enschede.
Gehuwd. Uit hun relatie wordt een dochter geboren met Mark (zie 1055).
 
1055    Mark.
Gehuwd. Uit hun relatie wordt een dochter geboren met Ellen Caroline (Ellen) Bekke (zie 1054).
 
1056    Laura Anne Louise (Laura) Bekke, PR-medewerkster bij Phillips in Amsterdam, geboren op 27-09-1976 te Enschede.
Gehuwd met Bas Verlaat (zie 1057).
 
1057    Bas Verlaat.
Gehuwd met Laura Anne Louise (Laura) Bekke (zie 1056).
 
1058    Jozef Henricus Johan (Jos) Bekke, geboren op 24-04-1945 te Enschede. Hij is directeur en eigenaar van een handelsonderneming in chemische en farmaceutische grondstoffen in Amsterdam en sinds 1980 in 's-Hertogenbosch.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1970 te Enschede met Theodora Maria Cecilia Margaretha (Thea) Wieland, 24 jaar oud (zie 1059).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marc Henricus Antonius (Marc) Bekke (zie 1060).
   2.  Marleen Cecilia Maria (Marleen) Bekke (zie 1063).

1059    Theodora Maria Cecilia Margaretha (Thea) Wieland, secretaresse, geboren op 17-01-1946 te Geleen, dochter van Antonius Henricus Wieland (Toon) en Gerda Wilhelmina Klein Hesselink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1970 te Enschede met Jozef Henricus Johan (Jos) Bekke, 25 jaar oud (zie 1058).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1060    Marc Henricus Antonius (Marc) Bekke, belastingadviseur, geboren op 26-11-1971 te Amersfoort.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren (4?) met Maayke Pauline Ellen (Maayke) Raedts (zie 1061).
 
1061    Maayke Pauline Ellen (Maayke) Raedts, accountmanager, geboren op 02-12-1971 te Nijmegen, dochter van Paulus Johannes Maria Raedts, (Paul) en Theodora Josepha Albertina Gemma Maria Thomassen, studeerde administration aan de universteit Maastricht, werkt bij een bank.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren (4?) met Marc Henricus Antonius (Marc) Bekke (zie 1060).
 
1062    Berto Bekke, geboren op 20-09-1940 te Enschede, overleden op 14-09-1945 te Enschede op 4-jarige leeftijd.
 
1063    Marleen Cecilia Maria (Marleen) Bekke, studeerde rechten, kandidaat-notaris, geboren op 19-03-1974 te Vlijmen.
 
1064    Julian Petrus Herman (Julian) Bekke, kaakchirurg aan het Máxima Medisch Centrum Veldhoven te Eindhoven, geboren op 31-08-1946 te Enschede.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-12-1976 te Amsterdam met Ingrid Sonja (Ingrid) Hoekstra, 27 jaar oud (zie 1065).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lisette Daniëlle (Lisette) Bekke (zie 1066).
   2.  Vincent Leonard (Vincent) Bekke (zie 1067).
   3.  Edine Susanne (Edine) Bekke (zie 1068).
   4.  Eduard Alexander (Eduard) Bekke (zie 1069).

1065    Ingrid Sonja (Ingrid) Hoekstra, chemisch analiste, geboren op 23-08-1949 te Leiden, dochter van Sikko Hoekstra en Carolina Richarda Vos.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-12-1976 te Amsterdam met Julian Petrus Herman (Julian) Bekke, 30 jaar oud (zie 1064).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1066    Lisette Daniëlle (Lisette) Bekke, marketing manager, geboren op 26-11-1978 te Eindhoven, studeerde Commerciële Economie en Vrije Tijdswetenschappen.
 
1067    Vincent Leonard (Vincent) Bekke, studeerde International Business, geboren op 05-06-1980 te Eindhoven.
 
1068    Edine Susanne (Edine) Bekke, Junior Buyer, geboren op 12-05-1982 te Eindhoven, studeerde Technisch Commerciële Confectiekunde.
 
1069    Eduard Alexander (Eduard) Bekke, Werkzaam bij Avip Interiors, geboren op 24-01-1986 te Eindhoven, studeerde bouwkunde. 2017: relatie met Lindsey Hoogesteger.
 
1070  


1071

   
 1072

   
 1073    
 
1074    Theodorus Hermanus Gerardus (Theo) Ninaber van Eyben, verwarmingstechnicus, geboren op 23-05-1932 te Den Haag, zoon van Johannes Jacobus Ninaber van Eyben en Geertruida Lokker.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-10-1967 te Enschede met Hermina Johanna Maria (Riny) Monnink, 23 jaar oud (zie 1075).
Uit dit huwelijk:

   1.  Richard Johannes Theodorus Jacobus (Richard) Ninaber van Eyben (zie 1076).
   2.  Esther Theadora Geertruida Maria (Esther) Ninaber van Eyben (zie 1078).

1075    Hermina Johanna Maria (Riny) Monnink, administratief medewerkster, geboren op 12-01-1944 te Enschede.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-10-1967 te Enschede met Theodorus Hermanus Gerardus (Theo) Ninaber van Eyben, 35 jaar oud (zie 1074).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1076    Richard Johannes Theodorus Jacobus (Richard) Ninaber van Eyben, Sales manager, geboren op 21-03-1968 te Bleiswijk, studeerde aan de HEAO.
Gehuwd met Mirjam Smit (zie 1077).
 
1077    Mirjam Smit, manager werving en selectie, geboren op 01-03-1974 te Loosdrecht.
Gehuwd met Richard Johannes Theodorus Jacobus (Richard) Ninaber van Eyben (zie 1076).
 
1078    Esther Theadora Geertruida Maria (Esther) Ninaber van Eyben, vinoloog, geboren op 06-08-1972 te Enschede, studeerde aan de Hotelschool en Wijnacademie.
 
1079    Johannus Franciscus Hermanus (Jan) Koelink, goudsmid, juwelier in Hengelo, geboren op 23-02-1944 te Hengelo. In 1966 rondde hij zijn opleiding tot goudsmid af. Om ervaring op te doen verbleef hij daarna een aantal jaren in het buitenland om als derde generatie goudsmid in 1971 zijn eigen juwelierszaak en atelier aan de Marktstraat in Hengelo te openen.
Gehuwd met Allegonda Johanna Hermine (Elly) Monnink (zie 1080).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicole H.M.C. (Nicole) Koelink (zie 1081).
   2.  Jan-Michel Hermanus Albertus (Jan-Michel) Koelink (zie 1082).

1080    Allegonda Johanna Hermine (Elly) Monnink, geboren op 18-04-1948 te Enschede.
Gehuwd met Johannus Franciscus Hermanus (Jan) Koelink (zie 1079).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1081    Nicole H.M.C. (Nicole) Koelink, geboren op 13-12-1972 te Hengelo. Ze heeft een huidverzorgingssalon aan de Oltmansstraat 9 te Hengelo.
 
1082    Jan-Michel Hermanus Albertus (Jan-Michel) Koelink, geboren op 13-12-1972 te Hengelo. Hij werkte aanvankelijk in de juwelierszaak van zijn vader en heeft nu een goudsmid-reparatie atelier aan de Goudenregenstraat 25 in Borne.
Gehuwd. Uit hun relatie worden twee kinderen geboren met N.N. (zie 1083).
 
1083    N.N.
Gehuwd. Uit hun relatie worden twee kinderen geboren met Jan-Michel Hermanus Albertus (Jan-Michel) Koelink (zie 1082).
 
1084    Gerhardus Jacobus Johannes (Gerhard) Hofstee, shipping manager, geboren op 16-05-1946 te Enschede.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-12-1971 te Enschede met Theodora Julia Maria (Thea) Monnink, 22 jaar oud (zie 1085).
Uit dit huwelijk:
   1.  Chantal Wilhelmina Maria (Chantal) Hofstee (zie 1086).
   2.  Patricia Theodora Maria (Patricia) Hofstee (zie 1088).

1085    Theodora Julia Maria (Thea) Monnink, verkoopster, geboren op 10-08-1949 te Enschede.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1971 te Enschede met Gerhardus Jacobus Johannes (Gerhard) Hofstee, 25 jaar oud (zie 1084).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1086    Chantal Wilhelmina Maria (Chantal) Hofstee, secretaresse, geboren op 30-08-1975 te Enschede.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden twee kinderen geboren met Antoine Daniël Herman Barkel (zie 1087).
 
1087    Antoine Daniël Herman Barkel, senior accountmanager, geboren op 11-03-1975 te Enschede.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden twee kinderen geboren met Chantal Wilhelmina Maria (Chantal) Hofstee (zie 1086).
 
1088    Patricia Theodora Maria (Patricia) Hofstee, geboren op 03-05-1979 te Enschede.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Bjorn Reudink (zie 1089).
 
1089    Bjorn Reudink, Projectmanager, geboren op 05-02-1979 te Hengelo.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Patricia Theodora Maria (Patricia) Hofstee (zie 1088).
 
1090    Ir. Albert (Bert) Meijer, directeur van een bedrijf in Zutphen, geboren op 05-06-1951 te Rotterdam, zoon van Christiaan Meijer en Hillegonda Gruteke, studeerde Werktuigbouwkunde.
Gehuwd met Yvonne Maria Theresia (Yvonne) Monnink (zie 1091).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marc Meijer (zie 1092).
   2.  Ir. Meijer Frank (zie 1094).

1091    Yvonne Maria Theresia (Yvonne) Monnink, verkoopster, geboren op 25-01-1954 te Enschede.
Gehuwd met Ir. Albert (Bert) Meijer (zie 1090).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1092    Marc Meijer, evenementenmanager, geboren op 19-12-1978 te Zutphen.
Gehuwd met Tosca Van der Ham (zie 1093).
 
1093    Tosca Van der Ham, evenementenmanager, 2007: opleiding voor eerste kok, geboren op 11-03-1984.
Gehuwd met Marc Meijer (zie 1092).
 
1094    Ir. Meijer Frank, studeerde werktuigbouwkunde aan de UT Twente (2005), geboren op 10-11-1980 te IJsselstein.
Gehuwd met Lotti Slapman (zie 1095).
 
1095    Lotti Slapman, creatief therapeut, geboren op 22-04-1980.
Gehuwd met Ir. Meijer Frank (zie 1094).
 
1096    Ir. Antonius Jacobus Johannes (Ton) Van den Broek, Directeur van zijn bedrijf EDUCAGEN, geboren op 06-02-1948 te Nijmegen, zoon van Robertus Van den Broek en Francisca Berenbroek. Hij is een broer van Johan van de Broek, de echtgenoot van Ine's zus Margot. Studeerde Chemical Technology aan de UT te Enschede.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-03-1971 te Hengelo met Hermine Johanna Maria (Ine) Van Ommen, 22 jaar oud (zie 1097).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander Robert (Sander) Van den Broek (zie 1098).
   2.  Guido Bastiaan (Guido) Van den Broek (zie 1100).
   3.  Drs. Eline Marjolijn (Eline) Van den Broek (zie 1102).

1097    Hermine Johanna Maria (Ine) Van Ommen, Ze was docente Nederlands en later werkzaam als Sales Manager Educagen, geboren op 24-05-1948 te Enschede, studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de universiteit van Tilburg.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-03-1971 te Hengelo met Ir. Antonius Jacobus Johannes (Ton) Van den Broek, 23 jaar oud (zie 1096).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1098    Sander Robert (Sander) Van den Broek, directeur van Buildnet Webservices, geboren op 15-08-1975 te Hengelo, afgestudeerd in de Technische Bedrijfskunde aan de UT in Enschede.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-05-2003 met Marloes Beerlage, 25 jaar oud (zie 1099).
 
1099    Marloes Beerlage, afgestudeerd in de Technische Bedrijfskunde aan de UT in Enschede, geboren op 03-01-1978 te Oldenzaal. IT-projectleider van TPG Post.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-2003 met Sander Robert (Sander) Van den Broek, 27 jaar oud (zie 1098).
 
1100    Guido Bastiaan (Guido) Van den Broek, arts-assistent KNO aan het AMC in Amsterdam, geboren op 30-03-1977 te Haaksbergen, studeerde Geneeskunde in Leiden
Guido van den Broek studied medicine at the Leiden University and he was a resident ENT at the Academic Medical Center in Amsterdam. During his residency he finished his PhD thesis at the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam. In 2009 he started working at the department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery at the Radboud University Medical Center (www.radboudumc.nl). He is specialised in Head and Neck Surgery with special interest in Laryngology and voice disorders. He participates in the multidisciplinary Head and Neck Oncology team. Every day Guido is challenging daily practice. He believes in innovative solutions to improve quality of health care in general and head and neck oncology care in particular. Two examples are electronic health records (EHR) and digital endoscopy. The key for successful implementation of EHRs is use of electronic smarttools in the right order. Guido and colleagues developed a model to implement these electronic tools and they organized a large informatics project for all medical departments in the Radboud University Medical Center. Aim of this project is to minimize administration for professionals and improve health care quality by unambiguously registration of data. Important research questions in this era will be investigated by a PhD student who is supervised by Guido. New innovative technology in ENT is digital endoscopy. Guido used this technology to decrease diagnostic and therapeutic waiting times for head and neck cancer patients dramatically (from 3 weeks to 2 days), which is still unique in the world. Many other advantages of digital endoscopy are being investigated by two PhD students who are supervised by Guido. This work will be presented during the 3rd ENT endoscopy symposium (www.knoendoscopie.nl / www.entendoscopy.eu).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-2005 met Dorien Haverkort (zie 1101).
 
1101    Dorien Haverkort, arts-assistent Radiotherapie aan het AMC in Amsterdam, studeerde Geneeskunde in Leiden Gehuwd op 24-09-2005 met Guido Bastiaan (Guido) Van den Broek, 28 jaar oud (zie 1100).
 
1102    Drs. Eline Marjolijn (Eline) Van den Broek, consultante, geboren op 09-07-1980 te 's-Hertogenbosch, studeerde Master Politicologie aan de Universiteit van Leiden. Eline van den Broek (1980) was bij de Europese verkiezingen van 2009 lijsttrekker van de paneuropese partij 'Libertas'. Zij was eerder medewerker van VVD-europarlementariër Manders en werkzaam bij de Edmond Burke Stichting en adviseur (grensoverschrijdende gezondheidsdiensten). Sinds 2005 heeft zij als adviseur op het gebied van internationale gezondheid- en geneesmiddelenbeleid gewerkt voor diverse denktanks. In de periode 2009: kandidaat Europees Parlement.
 
1103    Hendrik Jan Aiko Te Riet, medewerker bij de juridische faculteit van de universiteit in Utrecht, geboren op 22-04-1946.
Gehuwd, het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Johanna Elisabeth Maria (Annelies) Van Ommen (zie 1104). {Zij was eerder gehuwd op 50-jarige leeftijd op 23-05-2001 te Zeist met Dolf Marie Alexander (Dolf) Van Dam, 54 jaar oud (zie 1105).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Liesbeth Karen (Liesbeth) Te Riet (zie 1106).

1104    Johanna Elisabeth Maria (Annelies) Van Ommen, geboren op 11-06-1950 te Enschede.
Gehuwd (1) op 50-jarige leeftijd op 23-05-2001 te Zeist met Dolf Marie Alexander (Dolf) Van Dam, 54 jaar oud (zie 1105).
Gehuwd (2), het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Hendrik Jan Aiko Te Riet (zie 1103).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
1105    Dolf Marie Alexander (Dolf) Van Dam, IT-consultant, geboren op 19-01-1947 te Utrecht, zoon van Theo en Ans Van Dam.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 23-05-2001 te Zeist met Johanna Elisabeth Maria (Annelies) Van Ommen, 50 jaar oud (zie 1104). {Zij was ook ooit gehuwd, het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Hendrik Jan Aiko Te Riet (zie 1103).}
 
1106    Liesbeth Karen (Liesbeth) Te Riet, huisarts in Woerden, geboren op 17-11-1980 te IJsselstein, studeerde Geneeskunde te Utrecht en rondde die studie af op 13 september 2006.
 
1107    Johannes Gerardus Franciscus (Johan) Van den Broek, docent bouwkunde, geboren op 11-05-1951 te Nijmegen. Hij is een broer van Ton van den Broek, de echtgenoot van haar zus Ineke van Ommen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-06-1974 te Enschede met Margaretha Theresia Maria (Margot) Van Ommen, 21 jaar oud (zie 1108).
Uit dit huwelijk:
   1.  Floortje Myrle (Floor) Van den Broek (zie 1109).
   2.  Wouter Matijs (Wouter) Van den Broek (zie 1110).

1108    Margaretha Theresia Maria (Margot) Van Ommen, ambulant begeleider en trainer vanuit het Speciaal Onderwijs bij de Stichting Onderwijs Viataal voor auditief en communicatief beperkte leerlingen, geboren op 12-03-1953 te Glanerbrug.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-06-1974 te Enschede met Johannes Gerardus Franciscus (Johan) Van den Broek, 23 jaar oud (zie 1107).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1109    Floortje Myrle (Floor) Van den Broek, lerares, geboren op 18-09-1983 te Nieuw-Bergen.
 
1110    Wouter Matijs (Wouter) Van den Broek, 2007: studeert Cognitieve Kunstmatige Intelligentie, geboren op 11-10-1986 te Nieuw-Bergen.
 
1111    Johannes Franciscus Maria (Jan) Nijland, monteur wegenbouw specialist, geboren op 05-10-1947 te Weerselo, zoon van Hendrikus Nijland en Lamberta Anna Henrica Nijhuis.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-03-1967 te Denekamp met Maria Josephina Gezina (Mieke) Dijkhuis, 19 jaar oud (zie 1112).
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique Lamberta Johanna Maria (Monique) Nijland (zie 1113).
   2.  Patrick Hermanus Johannes Hendrikus (Patrick) Nijland (zie 1115).

1112    Maria Josephina Gezina (Mieke) Dijkhuis, geboren op 13-05-1947 te Ootmarsum.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-03-1967 te Denekamp met Johannes Franciscus Maria (Jan) Nijland, 19 jaar oud (zie 1111).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1113    Monique Lamberta Johanna Maria (Monique) Nijland, directiesecretaresse, medewerkster financiële administratie en leerlingenadministratie bij het Twents Carmel College in Oldenzaal, geboren op 27-07-1967 te Ootmarsum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1992 te Ootmarsum. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Henry Benno (Henry) Smelt, 25 jaar oud (zie 1114).
 
1114    Henry Benno (Henry) Smelt, geboren op 12-08-1967 te Avereest, zoon van Freddy Smelt en Betty Oosterveen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1992 te Ootmarsum. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Monique Lamberta Johanna Maria (Monique) Nijland, 25 jaar oud (zie 1113).
 
1115    Patrick Hermanus Johannes Hendrikus (Patrick) Nijland, financieel coach, geboren op 01-11-1969 te Ootmarsum.
Gehuwd. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding in april 2005 met Sandra Willighagen (zie 1116).
 
1116    Sandra Willighagen.
Gehuwd. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding in april 2005 met Patrick Hermanus Johannes Hendrikus (Patrick) Nijland (zie 1115).
 
1117    Anna Maria Theresia (Ans) Kamphuis, geboren op 27-07-1947 te Rossum.
Gehuwd. Uit het huwelijk wordt een zoon geboren met Leonardus Bernardus Maria (Leo) Tanke (zie 1118). {Hij was ook ooit gehuwd met Haike De Vries (zie 1119).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank Johannes Gerardus (Frank) Tanke (zie 237).

1118    Leonardus Bernardus Maria (Leo) Tanke, metaalbewerker, geboren op 11-06-1952 te Hasselo, zoon van Gerardus Hendrikus Tanke en Maria Hendrika Oude Kamphuis.
Gehuwd (1). Uit het huwelijk wordt een zoon geboren met Anna Maria Theresia (Ans) Kamphuis (zie 1117).
Gehuwd (2) met Haike De Vries (zie 1119).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
1119    Haike De Vries, administratief medewerker.
Gehuwd met Leonardus Bernardus Maria (Leo) Tanke (zie 1118). {Hij was ook ooit gehuwd. Uit het huwelijk wordt een zoon geboren met Anna Maria Theresia (Ans) Kamphuis (zie 1117).}
 
1120    Maria Christina (Mieke) Quaink, lerares, geboren op 15-06-1951 te Reutum.
Gehuwd met Hendrikus Gerhardus (Henk) Koehorst (zie 1121).
Uit dit huwelijk:
   1.  Drs. Anne Maria (Anne) Koehorst (zie 1122).
   2.  Ruud Herman Gerrit (Ruud) Koehorst (zie 1124).
   3.  Miriam Maria (Miriam) Koehorst (zie 1126).

1121    Hendrikus Gerhardus (Henk) Koehorst, leraar, geboren op 30-01-1951 te Oldenzaal, zoon van Hermannus Antonius Koehorst en Hermina Christina Vollenbroek.
Gehuwd met Maria Christina (Mieke) Quaink (zie 1120).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1122    Drs. Anne Maria (Anne) Koehorst, congresmanager, geboren op 23-03-1981 te Oldenzaal. Ze studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen: Communicatiewetenschap. Drs. in de communicatiewetenschappen.
Gehuwd met Ernst (Ernst) Ossenblok (zie 1123).
 
1123    Ernst (Ernst) Ossenblok, 2017: manager finance en control bij Rescop BV, geboren op 14-01-1981 te Apeldoorn, studeerde aan Nyenrode Business Universiteit: Master of Science en een post-Master Aocountancy.
Gehuwd met Drs. Anne Maria (Anne) Koehorst (zie 1122).
 
1124    Ruud Herman Gerrit (Ruud) Koehorst, geboren op 21-02-1984 te Oldenzaal, studeerde Kunst en Techniek. Afgestudeerd aan de Universiteit Twente: Master of Science, communicatiewetenschappen.
Gehuwd met Annemiek Ter Avest (zie 1125).
 
1125    Annemiek Ter Avest, geboren op 28-06-1988 te Nijverdal, studeerde aan de Universiteit Twente: Master of Science, communicatiewetenschappen.
Gehuwd met Ruud Herman Gerrit (Ruud) Koehorst (zie 1124).
 
1126    Miriam Maria (Miriam) Koehorst, geboren op 30-08-1986 te Oldenzaal, studeerde aan de Universiteit Twente: Technische Geneeskunde.
 
1127    Josephina Maria (Fiene) Quaink, geboren op 16-09-1952 te Reutum. Aanvankelijk is ze verpleegkundige Z en later verpleegkundige B. Vanaf 1987 is ze docente Duits in het voortgezet onderwijs.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-05-1973 te Oldenzaal met Johannes Gerardus Maria (Hans) Kothman, 22 jaar oud (zie 1128).
Uit dit huwelijk:
   1.  Irma Elisabeth Maria (Irma) Quaink (zie 1134).
   2.  Ir. Jurjen Gerrit Anton (Jurjen) Kothman (zie 1129).
   3.  Jinke Josephien (Jinke) Kothman (zie 1131).

1128    Johannes Gerardus Maria (Hans) Kothman, arts, geboren op 30-09-1950 te Losser, zoon van Tonnie Kothman en Trees Huis in 't Veld.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-05-1973 te Oldenzaal met Josephina Maria (Fiene) Quaink, 20 jaar oud (zie 1127).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1129    Ir. Jurjen Gerrit Anton (Jurjen) Kothman, bedrijfskundig adviseur en werkt als directeur operations in de ICT, geboren op 30-01-1976 te Venray, volgde de studie Technische Bedrijfskunde. (2007) Gehuwd. Uit hun huwelijk worden twee kinderen geboren met Alina Nederveen (zie 1130).
 
1130    Alina Nederveen, geboren op 06-05-1978 te Tuk, volgde de HBO-opleiding Communicatie. Na hierin enkele jaren werkzaam te zijn geweest heeft ze de opleiding tot vakfotograaf gevolgd. Ze heeft een eigen fotostudio , Tikkie Trots genaamd, en is gespecialiseerd in newborn- en kinderfotografie.
Gehuwd. Uit hun huwelijk worden twee kinderen geboren met Ir. Jurjen Gerrit Anton (Jurjen) Kothman (zie 1129).
 
1131    Jinke Josephien (Jinke) Kothman, fysiotherapeut, geboren op 27-07-1978 te Venray, eigenaar van het Pro Corpus Gezondheidscentrum Gehuwd. Uit hun relatie worden drie kinderen geboren met Harm Ter Hofstede (zie 1132).
 
1132    Harm Ter Hofstede, fysiotherapeut en sinds 2007 werkzaam als leraar, geboren op 28-02-1977 te Oldenzaal.
Gehuwd. Uit hun relatie worden drie kinderen geboren met Jinke Josephien (Jinke) Kothman (zie 1131).
 
1133    Antoon Floris (Toon) Honders, teamleider in de verpleging, geboren op 30-05-1953 te Driel, overleden op 20-01-2011 te Valburg op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd. Uit een eerder huwelijk van Toon werden twee kinderen geboren met Irma Elisabeth Maria (Irma) Quaink (zie 1134).
 
1134    Irma Elisabeth Maria (Irma) Quaink, psycholoog, geboren op 21-05-1955 te Oldenzaal.
Gehuwd. Uit een eerder huwelijk van Toon werden twee kinderen geboren met Antoon Floris (Toon) Honders (zie 1133).
 
1135    Paulus Gerardus Plechelmus (Paul) Nolten, sales director, geboren op 21-01-1958 te Volthe, zoon van Johannes Gerardus Josef Nolten en Wilhelmina Theresia Beijerink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-12-1982 te Oldenzaal met Geertruida Josephina Maria (Gerda) Quaink, 24 jaar oud (zie 1136).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martijn Gerardus Johannes (Martijn) Nolten (zie 1137).
   2.  Lotte Maria (Lotte) Nolten (zie 1138).

1136    Geertruida Josephina Maria (Gerda) Quaink, administratief medewerkster, geboren op 02-03-1958 te Oldenzaal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-12-1982 te Oldenzaal met Paulus Gerardus Plechelmus (Paul) Nolten, 24 jaar oud (zie 1135).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1137    Martijn Gerardus Johannes (Martijn) Nolten, geboren op 28-01-1990 te Oldenzaal. Hij volgde een VMBO-studie in Oldenzaal, daarna ROC.
 
1138    Lotte Maria (Lotte) Nolten, geboren op 17-09-1991 te Denekamp, volgde VWO in Oldenzaal.
 
1139    Ronnie Gerardus Maria (Ronnie) Quaink, adviseur verkeer en vervoer, geboren op 05-09-1967 te Oldenzaal.
Gehuwd. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren met Carmen (Pino) Del Pino Lopez Fredes (zie 1140). Ronnie had een eerdere relatie. Uit dat huwelijk werd een zoon geboren: Miguel Quaink.
 
1140    Carmen (Pino) Del Pino Lopez Fredes, helpdesk-medewerkster, geboren op 13-09-1974 te Las Palmas, Spanje.
Gehuwd. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren met Ronnie Gerardus Maria (Ronnie) Quaink (zie 1139). Ronnie had een eerdere relatie. Uit dat huwelijk werd een zoon geboren: Miguel Quaink.
 
1141    Hermannus Johannes Joseph (Harrie) Rosink, innovatie-adviseur, geboren op 19-03-1956 te Losser, zoon van Franciscus Antonius Rosink en Geertruida Gezina Maria Mensink.
Kinderen:
   1.  Tessa Maria Agnes (Tessa) Rosink (zie 1144).
   2.  Bart Franciscus Gerardus (Bart) Rosink (zie 1145).

1142    Marika Engelina Theresia (Marika) Dijkhuis, klantadviseuze, geboren op 31-12-1961 te Weerselo.
Kinderen: 2 kinderen.
 
1143    Gerardus Johannes Joseph (Gerard) Dijkhuis, monteur, geboren op 01-03-1960 te Weerselo, ongehuwd, woont in het oudershuis aan de Haarstraat.
 
1144    Tessa Maria Agnes (Tessa) Rosink, geboren op 17-09-1992 te De Lutte, studeerde Orthopedagogiek in Groningen (Master).
 
1145    Bart Franciscus Gerardus (Bart) Rosink, geboren op 10-05-1995 te De Lutte. Behaalde een bachelor aan Windesheim Zwolle: sportmanagement.
 
1146    René Franciscus Maria (René) Dijkhuis, werkzaam in de weg-en waterbouw, geboren op 22-07-1965 te Weerselo.
Gehuwd met Annette Maria Geertruida (Annette) Oortman (zie 1147).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niek René Gerhardus (Niek) Dijkhuis (zie 1148).
   2.  Koen Gerard Maria (Koen) Dijkhuis (zie 1149).

1147    Annette Maria Geertruida (Annette) Oortman, voedingsassistente in het ziekenhuis te Oldenzaal, geboren op 26-02-1965 te Breklenkamp. Gerhardus Hendrikus Johannes Oortman en Maria Geertruida Olde Olthuis (zie ook de genealogie van de familie Beijerink).
Gehuwd met René Franciscus Maria (René) Dijkhuis (zie 1146).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1148    Niek René Gerhardus (Niek) Dijkhuis, technisch specialist personenauto's, geboren op 22-06-1996 te Weerselo.
 
1149    Koen Gerard Maria (Koen) Dijkhuis, kraanmachinist, geboren op 11-03-1999 te Weerselo.
 
1150    Alouisius Bernardus Maria (Fons) Lansink, leraar, geboren op 26-08-1952 te Saasveld, zoon van Johannes Hendrikus Lansink en Gesina Maria Loohuis.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-09-1981 met Maria Johanna Euphemia (Marian) Dijhuis, 24 jaar oud (zie 1151).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marlou Gezina Euphemia (Marlou) Lansink (zie 1152).
   2.  Mirte Maria (Mirte) Lansink (zie 1153).

1151    Maria Johanna Euphemia (Marian) Dijhuis, verkoopster, geboren op 22-07-1957 te Oldenzaal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-09-1981 met Alouisius Bernardus Maria (Fons) Lansink, 29 jaar oud (zie 1150).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1152    Marlou Gezina Euphemia (Marlou) Lansink, lerares, geboren op 11-10-1985 te Albergen.
 
1153    Mirte Maria (Mirte) Lansink, geboren op 15-01-1989 te Albergen, studeerde Cross Mediale Journalistiek.
 
1154    Johannes Gerardus Maria (Jos) Dijkhuis, inspecteur van politie, geboren op 16-12-1959 te Oldenzaal. Tubantia 17 maart 2016. Staatsbosbeheer en politie slaan handen ineen bij jacht op crossers in natuurgebieden. OOTMARSUM - Voor de politie en Staatsbosbeheer is de maat meer dan vol: er moeten een einde komen aan de 'terreur' door illegale motorcrossers in de natuurgebieden in Noordoost-Twente. Staatsbosbeheer heeft de handen ineen geslagen met de politie van Noordoost-Twente. Beide instanties trekken nu waar mogelijk samen op om het probleem van illegale crossers aan te paken. "Dit is regelrechte terreur", stelt politieman Jos Dijkhuis zonder omwegen vast. Ook hij weet waar hij over praat want hij was afgelopen zondag 'aan de beurt' bij een gerichte controle in het Dal van de Mosbeek.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-09-1985 te Oldenzaal met Diane Annette (Diane) Bonthuis, 23 jaar oud (zie 1155).
Uit dit huwelijk:
   1.  Manon (Manon) Dijkhuis (zie 1156).
   2.  Niek (Niek) Dijkhuis (zie 1157).

1155    Diane Annette (Diane) Bonthuis, wijkziekenverzorgende, geboren op 10-09-1961 te Enschede, dochter van Brugt Jannes Bonthuis en Karoline Aleida Van der Veen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-09-1985 te Oldenzaal met Johannes Gerardus Maria (Jos) Dijkhuis, 25 jaar oud (zie 1154).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1156    Manon (Manon) Dijkhuis, geboren op 04-07-1989 te Hengelo, 2007: VWO-leerling.
 
1157    Niek (Niek) Dijkhuis, geboren op 01-03-1992 te Hengelo, 2007: VWO-leerling.
 
1158    Frans Martin (Martin) Lefers, Radiodiagnostisch laborant in het ziekenhuis te Enschede, geboren op 15-09-1959 te Enschede, zoon van Gerrit Lefers en Marry IJben.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15-09-1994 te Oldenzaal met Annette Johanna Maria (Annette) Dijkhuis, 29 jaar oud (zie 1159).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kyra (Kyra) Lefers (zie 1160).
   2.  Esmee (Esmee) Lefers (zie 1161).

1159    Annette Johanna Maria (Annette) Dijkhuis, kraamverpleegkundige, geboren op 24-04-1965 te Oldenzaal.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-09-1994 te Oldenzaal met Frans Martin (Martin) Lefers, 35 jaar oud (zie 1158).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1160    Kyra (Kyra) Lefers, geboren op 15-03-1995 te Oldenzaal. Studeerde Saxion Hogeschool Enschede: Bachelor Social Work.
 
1161    Esmee (Esmee) Lefers, geboren op 11-11-1997 te Oldenzaal, studeert aan de PABO/Saxion te Enschede.
 
1162    Johannes Josephus Maria (Hans) Poppe, Docent Weg- en Waterbouw aan het ROC te Almelo, geboren op 28-07-1957 te Beekbergen, zoon van Jan Poppe en Marie Hartman.
Gehuwd met Jeannette Susanna Maria (Jeannette) Dijkhuis (zie 1163).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luigi Remon (Luigi) Poppe (zie 1164).
   2.  Guido Pascal (Guido) Poppe (zie 1165).

1163    Jeannette Susanna Maria (Jeannette) Dijkhuis, medisch analiste bij de trombosedienst in Hengelo, geboren op 04-01-1961 te Oldenzaal.
Gehuwd met Johannes Josephus Maria (Hans) Poppe (zie 1162).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1164    Luigi Remon (Luigi) Poppe, Studeerde aan de hogeschool Saxion: bachelor of Applied Science, geboren op 17-02-1989 te Hengelo, 2019: werkt bij Groothuis Wonen.
 
1165    Guido Pascal (Guido) Poppe, geboren op 19-01-1992 te Hengelo.
 
1166    Gerardus Johannes Antonius Dijkhuis, projectleider bij een bouwbedrijf in Hengelo, geboren op 09-04-1963 te Oldenzaal.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-04-1991 te Denekamp met Nicole Maria Elizabeth (Nicole) Kokkeler (zie 1167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Carlien Eefke (Carlien) Dijkhuis (zie 1168).
   2.  Ninon Bernice (Ninon) Dijkhuis (zie 1169).

1167    Nicole Maria Elizabeth (Nicole) Kokkeler, directiesecretaresse Countus Accountants, geboren te Denekamp, dochter van Johannes Gerardus Kokkeler en Johanna Aleida Seyger.
Gehuwd op 12-04-1991 te Denekamp met Gerardus Johannes Antonius Dijkhuis, 28 jaar oud (zie 1166).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1168    Carlien Eefke (Carlien) Dijkhuis, geboren op 01-12-1995 te Hengelo.
 
1169    Ninon Bernice (Ninon) Dijkhuis, geboren op 24-03-1998 te Hengelo.
 
1170    Gerhardus Hermanus Maria (Gerard) Dijkhuis, Tekenaar, geboren op 15-09-1959 te Oldenzaal.
Gehuwd met Wilhelmina Johanna Maria (Wilma) Masseling (zie 1171).
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick Harry Hendrikus (Patrick) Dijkhuis (zie 1172).
   2.  Danny Gerardus (Danny) Dijkhuis (zie 1173).
   3.  Melissa Maria (Melissa) Dijkhuis (zie 1174).

1171    Wilhelmina Johanna Maria (Wilma) Masseling, assurantie-adviseur, geboren op 10-05-1961 te Denekamp, dochter van Henny Masseling en Maria Eickis.
Gehuwd met Gerhardus Hermanus Maria (Gerard) Dijkhuis (zie 1170).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1172    Patrick Harry Hendrikus (Patrick) Dijkhuis, geboren op 09-12-1988 te Hengelo, studeerde HBO-informatica.
 
1173    Danny Gerardus (Danny) Dijkhuis, geboren op 25-07-1990 te Hengelo, 2016: partner Jolien 2017: Master Chemical Engineering aan de UT Enschede.
 
1174    Melissa Maria (Melissa) Dijkhuis, geboren op 27-02-1995 te Hengelo.
 
1175    Nicolaas Maria (Nico) Jongman, operator bij de NAM, geboren op 01-08-1954 te Overdinkel, zoon van Jacob Jongman en Christina Gras.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-08-1982 te Oldenzaal met Maria Johanna Theresia (Marjo) Dijkhuis, 21 jaar oud (zie 1176).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marc Jongman (zie 1177).
   2.  Joyce Jongman (zie 1178).

1176    Maria Johanna Theresia (Marjo) Dijkhuis, geboren op 08-02-1961 te Oldenzaal.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-08-1982 te Oldenzaal met Nicolaas Maria (Nico) Jongman, 28 jaar oud (zie 1175).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1177    Marc Jongman, timmerman, geboren op 18-04-1987 te Emmen.
 
1178    Joyce Jongman, studeerde SPW-verpleging. 2016: partner Nick.
 
1179    Jeroen Harry Joseph (Jeroen) Dijkhuis, kok, geboren op 21-06-1969 te Oldenzaal.
Gehuwd met Placied Roxanna (Placied) De Vries (zie 1180).
Uit dit huwelijk:
   1.  Loris Dijkhuis (zie 1186).

1180    Placied Roxanna (Placied) De Vries, kok, geboren op 10-01-1979 te Hengelo.
Gehuwd met Jeroen Harry Joseph (Jeroen) Dijkhuis (zie 1179).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1181    Ed Jan Van Diest, docent aan Nijenrode, geboren op 10-04-1951 te Kortenhoef, overleden op 13-03-2007 op 55-jarige leeftijd. Ingenieur bouwkunde en bedrijfskunde, zijn laatste 20 jaar docent op de Nijenrode universiteit in Breukelen Uit het huwelijk wordt een zoon geboren. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding, gescheiden 1984 van Gezina Anna Maria (Ine) Berghuis (zie 1182). {Zij was ook ooit gehuwd. Uit het tweede huwelijk wordt een zoon geboren met Johannes Franciscus Martinus (Maarten) Van Bentem (zie 1183).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tim Van Diest (zie 1187).

1182    Gezina Anna Maria (Ine) Berghuis, aanvankelijk lerares in het basisonderwijs en volgde later een opleiding Pastorale School in Arnhem, geboren op 17-02-1953 te Ootmarsum.
Uit het huwelijk wordt een zoon geboren. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding, gescheiden (1) 1984 van Ed Jan Van Diest (zie 1181).
Gehuwd (2). Uit het tweede huwelijk wordt een zoon geboren met Johannes Franciscus Martinus (Maarten) Van Bentem (zie 1183).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johannes Franciscus Martinus (Han) Van Bentem (zie 1188).

1183    Johannes Franciscus Martinus (Maarten) Van Bentem, ingenieur, geboren op 24-02-1959 te Sittard.
Gehuwd. Uit het tweede huwelijk wordt een zoon geboren met Gezina Anna Maria (Ine) Berghuis (zie 1182). Uit het huwelijk wordt een zoon geboren. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding. {Zij was eerder gescheiden 1984 van Ed Jan Van Diest (zie 1181).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1184    Johannes Albertus Franciscus (Jan) Berghuis, leraar, geboren op 04-10-1954 te Hengelo. Na de echtscheiding relatie met Yvonne Lohuis.
Gehuwd. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren en werd een pleegkind opgenomen. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Johanna Anna (Hannie) Dammers (zie 1185).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dagmar Berghuis (zie 1191).
   2.  Bjorn Berghuis (zie 1189).

1185    Johanna Anna (Hannie) Dammers.
Gehuwd. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren en werd een pleegkind opgenomen. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Johannes Albertus Franciscus (Jan) Berghuis (zie 1184).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1186    Loris Dijkhuis.
 
1187    Tim Van Diest, geboren op 21-03-1980 te Enschede. Volgde een opleiding aan de Hogere Hotelschool in Den Haag, later een universitaire studie Bedrijfskunde aan het Nijenrode.
Gehuwd met Liesbeth Willemsen (zie 1192).
 
1188    Johannes Franciscus Martinus (Han) Van Bentem, arts, studerende voor cardioloog, geboren op 04-03-1990 te Zutphen.
 
1189    Bjorn Berghuis, verpleegkundige, deskundige infectie preventie. Studeerde hogeschool HAN, bachelor.
Gehuwd 21-6-20.. Echtgenote is Jorieke Smeitink (zie 1190).
 
1190    Jorieke Smeitink, beleidsontwikkelaar jeugd en onderwijs in de gemeente Lochem, geboren te Angerlo, studeerde Public Gouvernance aan de UT Enschede.
Gehuwd 21-6-20.. Echtgenoot is Bjorn Berghuis (zie 1189).
 
1191    Dagmar Berghuis, arts te Enschede, geboren op 17-12-1981 te Zutphen, studeerde in 2006 af als basisarts.
 
1192    Liesbeth Willemsen, Teammanager bij een consultant, geboren op 10-09-1981 te Rheden.
Gehuwd met Tim Van Diest (zie 1187).
 
1193    Hendrikus Antonius (Henny) Schoolkate, commercieel technisch medewerker, geboren op 30-01-1953 te Hengelo, zoon van Hendrik Bernard Antonius Schoolkate en Hermina Maria Nijenhuis.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-10-1981 te Hengelo met Johanna Helena Maria (Jeannet) Berghuis, 23 jaar oud (zie 1194).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Albertus (Thijs) Schoolkate (zie 1195).

1194    Johanna Helena Maria (Jeannet) Berghuis, lerares, geboren op 12-04-1958 te Hengelo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-10-1981 te Hengelo met Hendrikus Antonius (Henny) Schoolkate, 28 jaar oud (zie 1193).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1195    Hendrikus Albertus (Thijs) Schoolkate, Administratief medewerker bij een houtbewerkingsmachinefabriek, geboren op 11-03-1987 te Hengelo. Studeerde Social Work SPH aan de Saxion Hogeschool, Enschede.
 
1196    Gerhardus Antonius Maria (Gert) Reimer, Landmeetkundige, geboren op 05-05-1965 te De Lutte, zoon van Hendrikus Antonius Reimer en Geertruida Maria Keizer.
Kinderen:
   1.  Jorieke Maria Berendina (Jorieke) Reimer (zie 1198).
   2.  Marijn Hermanus Hendrikus (Marijn) Reimer (zie 1199).
   3.  Melvin Gerhardus (Melvin) Reimer (zie 1200).

1197    Veronique Engelina Maria (Veronique) Meijer, lerares basisonderwijs Hardenberg en later uitvaartbegeleider, geboren op 18-02-1967 te De Lutte.
Kinderen: 3 kinderen.
 
1198    Jorieke Maria Berendina (Jorieke) Reimer, geboren op 30-09-1995 te Hardenberg, studeert geneeskunde in Utrecht en heeft een relatie met Damion Wilderink.
 
1199    Marijn Hermanus Hendrikus (Marijn) Reimer, geboren op 04-11-1998 te Hardenberg, studeerde aan HBO Windesheim.
 
1200    Melvin Gerhardus (Melvin) Reimer, geboren op 24-12-2003 te Hardenberg.
 
1201    Bart Johan (Bart) Nijmeijer, declarant, geboren op 11-11-1970 te Denekamp, zoon van Tonnie Nijmeijer en Paula Knippers.
Gehuwd met Daniëlle Theresia Maria (Daniëlle) Meijer (zie 1202).
 
1202    Daniëlle Theresia Maria (Daniëlle) Meijer, personeelsfunctionaris, geboren op 25-03-1971 te Oldenzaal.
Gehuwd met Bart Johan (Bart) Nijmeijer (zie 1201).
 
1203    Paulus Hendrikus (Paul) Oude Weernink, timmerman, geboren op 27-07-1967 te Ootmarsum, zoon van Gerard Oude Weernink en Truus Oude Luttikhuis.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-05-1987 te Ootmarsum. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Maria Suzanna Hermina (Marian) Meijer, 23 jaar oud (zie 1204).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart Gerard Johan (Bart) Oude Weernink (zie 1205).
   2.  Marlou Suzan Maria (Marlou) Oude Weernink (zie 1206).
   3.  Koen Hendrik Paul (Koen) Oude Weernink (zie 1207).

1204    Maria Suzanna Hermina (Marian) Meijer, geboren op 11-07-1963 te Oldenzaal.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1987 te Ootmarsum. Uit hun huwelijk worden drie kinderen geboren met Paulus Hendrikus (Paul) Oude Weernink, 19 jaar oud (zie 1203).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1205    Bart Gerard Johan (Bart) Oude Weernink, geboren op 22-12-1991 te Ootmarsum, 2016 (overlijdensadvertentie oma) relatie met Jesse.
 
1206    Marlou Suzan Maria (Marlou) Oude Weernink, medewerkster binnendienst, geboren op 24-12-1993 te Oldenzaal, 2016: relatie met Martijn.
 
1207    Koen Hendrik Paul (Koen) Oude Weernink, kraanmachinist, geboren op 21-04-1997 te Oldenzaal, relatie met Ylfva Bekhuis.
 
1208    René Gerardus Johannes (René) Meijer, landbouwer, geboren op 28-05-1964 te Groot Agelo, hij is landbouwer op zijn ouderlijke boerderij "Luuksmeijer" te Groot Agelo.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 27-08-2001 met Nahtasja Catharina Adolphina (Nahtasja) Harmsel, 29 jaar oud (zie 1209).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lars Derk Jan (Lars) Meijer (zie 1210).
   2.  Niels René Gerjan (Niels) Meijer (zie 1211).

1209    Nahtasja Catharina Adolphina (Nahtasja) Harmsel, directiesecretaresse, geboren op 15-01-1972 te Almelo, dochter van Dirck Harmsel en Riet Scheve.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-08-2001 met René Gerardus Johannes (René) Meijer, 37 jaar oud (zie 1208).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1210    Lars Derk Jan (Lars) Meijer, geboren op 30-01-2003 te Oldenzaal.
 
1211    Niels René Gerjan (Niels) Meijer, geboren op 15-03-2005 te Oldenzaal.
 
1212    Hugo Gerardus Maria (Hugo) Hesselink, timmerman, geboren op 28-08-1963 te Saasveld, zoon van Bernard Hesselink en Truus Ten Brummelhuis.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-08-1990 te Denekamp met Annita Engelina Josephien (Annita) Meijer, 24 jaar oud (zie 1213).
 
1213    Annita Engelina Josephien (Annita) Meijer, voedingsassistente, geboren op 08-03-1966 te Groot Agelo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-08-1990 te Denekamp met Hugo Gerardus Maria (Hugo) Hesselink, 27 jaar oud (zie 1212).
 
1214    Peter Bernardus Antonius (Peter) Rikkink, Commandant van de brandweer in de gemeente Dinkelland, geboren op 19-01-1959 te Denekamp, 2 oktober 2015: Na 28 trouwe dienstjaren moet Peter Rikkink door lichamelijke klachten zijn functie als vrijwilliger bij het Brandweerkorps Ootmarsum neerleggen. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar de Koninklijke onderscheiding, die hem tijdens de jaarlijkse korpsavond ten deel viel, vergoedde alles. Burgemeester Roel Cazemier speldde Peter Rikkink de versierselen op, die behoren bij deze Koninklijke Onderscheiding. De gepassioneerde brandweerman werd lid in de Orde van Oranje Nassau.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1987 te Ootmarsum met Hilda Susanna Wilhelmina (Hilda) Bonnes, 23 jaar oud (zie 1215).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ellen Hilde Maria (Ellen) Rikkink (zie 1217).
   2.  Inge Anne Suzan (Inge) Rikkink (zie 1216).
   3.  Laura Petra Bernadet (Laura) Rikkink (zie 1218).

1215    Hilda Susanna Wilhelmina (Hilda) Bonnes, geboren op 31-05-1964 te Oud-Ootmarsum, werkzaam bij Carint-Reggeland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-06-1987 te Ootmarsum met Peter Bernardus Antonius (Peter) Rikkink, 28 jaar oud (zie 1214).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1216    Inge Anne Suzan (Inge) Rikkink, adviseur PR en Communicatie bij Trivium Meulenbelt Zorg, geboren op 09-10-1990 te Ootmarsum.
 
1217    Ellen Hilde Maria (Ellen) Rikkink, geboren op 02-02-1990 te Ootmarsum, 2007: HAVO-leerlinge. 2019: werkzaam bij Boekengilde.
 
1218    Laura Petra Bernadet (Laura) Rikkink, geboren op 25-11-1994 te Ootmarsum.
 
1219    Richard Antonius Maria (Richard) Bonnes, landbouwer, geboren op 06-09-1965 te Breklenkamp. Na het huwelijk trekt hij in bij zijn echtgenote op boederij "Groote Veldman" (of "Luuks") aan de Jonkershoesweg te Breklenkamp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-12-1993 te Ootmarsum met Wilma Jeannette (Wilma) Groote Veldman, 23 jaar oud (zie 1220).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rick Ben Jan (Rick) Bonnes (zie 1221).
   2.  Richelle Fianne (Richelle) Bonnes (zie 1222).
   3.  Bram Geert Hendrik (Bram) Bonnes (zie 1223).
   4.  Hidde Richard (Hidde) Bonnes (zie 1224).

1220    Wilma Jeannette (Wilma) Groote Veldman, erfdochter op erve Groote Veldman te Breklenkamp, geboren op 24-02-1970 te Breklenkamp, dochter van Jan Groote Veldman en Fenna Johanna Molendijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-12-1993 te Ootmarsum met Richard Antonius Maria (Richard) Bonnes, 28 jaar oud (zie 1219).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1221    Rick Ben Jan (Rick) Bonnes, electromonteur, geboren op 21-05-1995 te Breklenkamp. Volgde een opleiding aan het Carmelcollege te Oldenzaal, KBL electrotechniek en daarna middenkader electro engineering electrotechnicus aan het ROC te Hengelo.
 
1222    Richelle Fianne (Richelle) Bonnes, geboren op 19-03-1998 te Breklenkamp. Na de Havo-opleiding volgt ze (2018) International Food Business aan de Aeres Hogeschool in Dronten
1223    Bram Geert Hendrik (Bram) Bonnes, geboren op 30-10-2000 te Breklenkamp, 2018: opleiding veehouderij aan het AOC te Almelo.
 
1224    Hidde Richard (Hidde) Bonnes, geboren op 23-10-2006 te Oldenzaal.
 
1225    Jos Joannes Hermanus (Jos) Engbers, zelfstandig ondernemer, geboren op 12-02-1967 te Langeveen, zoon van H.J. Engbers, Hein en M.H. Rikmanspoel, Marie, heeft een motorenbedrijf in Tubbergen, Galvanistraat 5.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-03-1995 te Ootmarsum met Erna Theresia Maria (Erna) Bonnes, 26 jaar oud (zie 1226).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marèll Carlijn (Marèll) Engbers (zie 1227).
   2.  Ruben Mart (Ruben) Engbers (zie 1228).

1226    Erna Theresia Maria (Erna) Bonnes, geboren op 31-05-1968 te Oud-Ootmarsum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-03-1995 te Ootmarsum met Jos Joannes Hermanus (Jos) Engbers, 28 jaar oud (zie 1225).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1227    Marèll Carlijn (Marèll) Engbers, geboren op 14-06-1999 te Almelo.
 
1228    Ruben Mart (Ruben) Engbers, geboren op 21-04-2001 te Almelo.
 
1229    Marcel Bernardus Gerhardus (Marcel) Bonnes, landbouwer op de ouderlijke boerderij, geboren op 07-09-1972 te Oud-Ootmarsum.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 10-05-1990 te Denekamp met Saskia Gezina Francisca (Saskia) Huusken, 17 jaar oud (zie 1230).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lisa Anneke Mieneke (Lisa) Bonnes (zie 1231).
   2.  Stef Bennie Gerrit (Stef) Bonnes (zie 1232).
   3.  Kim Anne Lisa (Kim) Bonnes (zie 1233).

1230    Saskia Gezina Francisca (Saskia) Huusken, geboren op 23-05-1972 te Lattrop, dochter van Gerard Huusken en Miny Hemmelder, overleden op 22-04-2010 te Oud-Ootmarsum op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 10-05-1990 te Denekamp met Marcel Bernardus Gerhardus (Marcel) Bonnes, 17 jaar oud (zie 1229).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1231    Lisa Anneke Mieneke (Lisa) Bonnes, geboren op 13-10-2001 te Oldenzaal.
 
1232    Stef Bennie Gerrit (Stef) Bonnes, geboren op 27-10-2003 te Oud-Ootmarsum.
 
1233    Kim Anne Lisa (Kim) Bonnes, geboren op 20-09-2005 te Oud-Ootmarsum.
 
1234    Wilfried Bernardus Hendrikus (Wilfried) Scholte Lubberink, Werkvoorbereider-calculator, geboren op 26-07-1964 te Lattrop, zoon van Herman Scholte Lubberink en Marietje Veldhuis.
Gehuwd met Ilona Gesina Christina (Ilona) Meijer (zie 1235).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niels Willem (Niels) Scholte Lubberink (zie 1236).
   2.  Anke Charlot (Anke) Scholte Lubberink (zie 1237).
   3.  Stef Jasper (Stef) Scholte Lubberink (zie 1238).

1235    Ilona Gesina Christina (Ilona) Meijer, verpleegkundige, geboren op 14-01-1966 te Oldenzaal.
Gehuwd met Wilfried Bernardus Hendrikus (Wilfried) Scholte Lubberink (zie 1234).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1236    Niels Willem (Niels) Scholte Lubberink, geboren op 13-05-1996 te Oldenzaal.
 
1237    Anke Charlot (Anke) Scholte Lubberink, geboren op 14-02-1998 te Oldenzaal.
 
1238    Stef Jasper (Stef) Scholte Lubberink, geboren op 17-05-2001 te Oldenzaal.
 
1239    Marc Bernardus Gerardus (Marc) Meijer, huisarts in Lochem, geboren op 11-02-1967 te Oldenzaal, huisartsenpraktijk "De Zuiderenk", vanaf 7 februari 2017 in het oude postkantoor te Lochem.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-09-1999 te Ootmarsum met Veronique Anna Maria (Veronique) Tijhuis, 30 jaar oud (zie 1240).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jara Eva Maria (Jara) Meijer (zie 1241).
   2.  Siebe Hendrik Berend (Siebe) Meijer (zie 1242).

1240    Veronique Anna Maria (Veronique) Tijhuis, functionaris gezondheidsbevordering, geboren op 13-01-1969 te Ootmarsum, dochter van Hendrikus Tijhuis en Berendina Wolbers. Bij de HBO-V, studieroute Gezondheid & Technologie ontwikkel en geef ik lessen rondom de volgende thema's: verpleegkunde, preventie, gezondheidsbevordering, psychologie, sociologie en mindfulness. Daarnaast begeleid en coach ik met veel plezier verschillende leerwerkgroepen.
Zie www.saxion.nl/gt voor meer informatie over deze inspirerende opleiding boordevol zorg, technologie en innovatie. Ik geef eveneens les bij de Saxion Parttime School. Zie www.saxion.nl/parttimeschool voor meer informatie over het professionele deeltijdonderwijs van het Saxion.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-09-1999 te Ootmarsum met Marc Bernardus Gerardus (Marc) Meijer, 32 jaar oud (zie 1239).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1241    Jara Eva Maria (Jara) Meijer, geboren op 21-11-2000 te Nijmegen.
 
1242    Siebe Hendrik Berend (Siebe) Meijer, geboren op 26-07-2002 te Deventer.
 
1243    Robert Gerardus Bernardus (Robert) Meijer, product-manager in de buitendienst, geboren op 07-07-1968 te Ootmarsum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1994 te Ootmarsum met Linda Geertruida Berendina Maria (Linda) Lammerink, 24 jaar oud (zie 1244).
Uit dit huwelijk:
   1.  Julie Louise (Julie) Meijer (zie 1245).
   2.  Tim Marnik (Tim) Meijer (zie 1246).
   3.  Sem Rinse (Sem) Meijer (zie 1247).

1244    Linda Geertruida Berendina Maria (Linda) Lammerink, reisadviseur, geboren op 19-12-1969 te Almelo, dochter van Jan Lammerink en Truus Bodde uit Reutum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1994 te Ootmarsum met Robert Gerardus Bernardus (Robert) Meijer, 25 jaar oud (zie 1243).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1245    Julie Louise (Julie) Meijer, geboren op 06-02-1997 te Almelo, 2018: relatie met Koen Siers. 2019: wonen in Groningen, studeert geneeskunde in Groningen.
 
1246    Tim Marnik (Tim) Meijer, geboren op 14-05-1999 te Almelo, 2019: woont in Groningen.
 
1247    Sem Rinse (Sem) Meijer, geboren op 09-09-2003 te Almelo.
 
1248    Maurice Gerardus Maria (Maurice) Steghuis, allround medewerker in het transportbedrijf van zijn vader en ooms in Denekamp, geboren op 29-03-1972 te Groot Agelo, geboren in boerderij Meenderink, zoon van Gerard Steghuis en Ria Maathuis.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-05-2004 te Ootmarsum met Ilse Gezina Susanna (Ilse) Meijer, 27 jaar oud (zie 1249).
 
1249    Ilse Gezina Susanna (Ilse) Meijer, administratief medewerkster bij een makelaar in Ootmarsum, geboren op 26-12-1976 te Oldenzaal.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-05-2004 te Ootmarsum met Maurice Gerardus Maria (Maurice) Steghuis, 32 jaar oud (zie 1248).
 
1250    Ralph Hendrikus (Ralph) Stamsnieder, bedrijfsleider, geboren op 01-07-1971 te Geesteren, zoon van Frans Stamsnieder en Annie Lubbers.
Gehuwd met Miranda Gertrudis Christina (Miranda) Meijer (zie 1251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zoë Isabella (Zoë) Stamsnieder (zie 1252).

1251    Miranda Gertrudis Christina (Miranda) Meijer, werkzaam in de grafische sector, geboren op 07-03-1972 te Groot Agelo.
Gehuwd met Ralph Hendrikus (Ralph) Stamsnieder (zie 1250).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1252    Zoë Isabella (Zoë) Stamsnieder, geboren op 25-06-2004 te Geesteren.
 
1253    Herald Gerard Bernard (Herald) Meijer, zelfstandig ondernemer, geboren op 24-01-1974 te Groot Agelo, timmer-en onderhoudsbedrijf: "Meijer en Oude Lashof" in Ootmarsum Bouwbedrijf Meijer-Oude Lashof. Tot op de dag van vandaag kiezen wij voor de ambachtelijke en traditionele aanpak! Bouwbedrijf Meijer-Oude Lashof B.V is in het jaar 2000 opgericht.Tot op de dag van vandaag kiezen wij voor de ambachtelijke en traditionele aanpak. Ons bedrijf bestaat uit gerenommeerde vaklieden die klantgerichtheid voorop stellen. De kracht van ons bedrijf is: degelijkheid, betrouwbaarheid en een persoonlijke benadering. Door onze doordachte logistieke aanpak zijn wij rechtstreeks aan te spreken op de te realiseren bouwlocatie. Ook bestaat er de mogelijkheid om onder deskundig advies van architecten en management bureau's te werken. Bouwbedrijf Meijer-Oude Lashof is lid van de woningborg groep Ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van vakmensen is vakopleiding binnen ons bedrijf zeer belangrijk. We zijn dan ook een erkend leerbedrijf aangesloten bij fundeon.
Gehuwd met Jeanine Janna (Jeanine) Oude Oosterik (zie 1254).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wesley Hendrikus (Wesley) Meijer (zie 1255).
   2.  Ferran Herald (Ferran) Meijer (zie 1256).

1254    Jeanine Janna (Jeanine) Oude Oosterik, bejaardenverzorgster, geboren op 03-02-1973 te Hoogeveen.
Gehuwd met Herald Gerard Bernard (Herald) Meijer (zie 1253).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1255    Wesley Hendrikus (Wesley) Meijer, geboren op 25-08-2004 te Enschede.
 
1256    Ferran Herald (Ferran) Meijer, geboren op 31-05-2006 te Enschede.
 
1257    Rudy Hampsink, landbouwer te Groot Agelo.
Gehuwd met Esther Susanna Maria (Esther) Meijer (zie 1258).
Uit dit huwelijk:
   1.  Romee Maria (Romee) Hampsink (zie 1259).
   2.  Silke Lindy (Silke) Hampsink (zie 1260).

1258    Esther Susanna Maria (Esther) Meijer, bejaardenverzorgster in Oldenzaal, geboren op 19-12-1970 te Oldenzaal.
Gehuwd met Rudy Hampsink (zie 1257).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1259    Romee Maria (Romee) Hampsink, junior salesadministrateur, geboren op 05-12-1997 te Oldenzaal.
 
1260    Silke Lindy (Silke) Hampsink, geboren op 20-03-2005 te Enschede.
 
1261    Ewald Gerard Herman (Ewald) Meijer, maaimachinist, geboren op 27-07-1973 te Oldenzaal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-06-2000 te Denekamp met Elke Maria (Elke) Lansink, 25 jaar oud (zie 1262).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dion Evert Bernd (Dion) Meijer (zie 1263).
   2.  Thijs Ewald (Thijs) Meijer (zie 1264).

1262    Elke Maria (Elke) Lansink, tandartsassistente in Ootmarsum, geboren op 10-01-1975 te Oldenzaal, dochter van Bernard Hendrikus Lansink en Liesbeth Maria Duïng.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-06-2000 te Denekamp met Ewald Gerard Herman (Ewald) Meijer, 26 jaar oud (zie 1261).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1263    Dion Evert Bernd (Dion) Meijer, geboren op 04-02-2004 te Enschede.
 
1264    Thijs Ewald (Thijs) Meijer, geboren op 06-03-2006 te Oldenzaal.
 
1265    Gideon Dyonisius Gerardus Johannes (Gideon) Veldhuis, werkzaam in de agrarische bedrijfsondersteuning, geboren op 02-02-1972 te Saasveld, zoon van Hein- en Marietje Veldhuis.
Gehuwd met Chantal Maria (Chantal) Meijer (zie 1266).
 
1266    Chantal Maria (Chantal) Meijer, ziekenverzorgster, geboren op 21-09-1977 te Oldenzaal.
Gehuwd met Gideon Dyonisius Gerardus Johannes (Gideon) Veldhuis (zie 1265).
 
1267    Dennis Gerard Jan (Dennis) Meijer, hoofd bedrijfsbureau in Lichtenvoorde, geboren op 15-11-1969 te Beltrum.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-11-2001 te Eibergen met Hedwig Christina Maria (Hedwig) Te Fruchte (zie 1268).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Mien Marie (Sara) Meijer (zie 1269).
   2.  Eva Hanne Jans (Eva) Meijer (zie 1270).
   3.  Abel Berend Jan (Abel) Meijer (zie 1509).

1268    Hedwig Christina Maria (Hedwig) Te Fruchte, lerares, geboren te Beltrum, dochter van Wim- en Wilhelmien Te Fruchte.
Gehuwd op 29-11-2001 te Eibergen met Dennis Gerard Jan (Dennis) Meijer, 32 jaar oud (zie 1267).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1269    Sara Mien Marie (Sara) Meijer, geboren op 05-01-2003 te Enschede.
 
1270    Eva Hanne Jans (Eva) Meijer, geboren op 28-11-2004 te Eibergen.
 
1271    Mr. Mark (Mark) Temmink, fiscaal jurist, geboren op 17-10-1970 te Enschede, zoon van Hennie Jan Temmink en Alberta Hermina Wissink.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-10-2001 te Eibergen met Sandra Hermine (Sandra) Meijer, 30 jaar oud (zie 1272).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mart Giel (Mart) Temmink (zie 1273).
   2.  Twan Temmink (zie 1274).

1272    Sandra Hermine (Sandra) Meijer, accountant, geboren op 14-08-1971 te Doetinchem.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-10-2001 te Eibergen met Mr. Mark (Mark) Temmink, 30 jaar oud (zie 1271).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1273    Mart Giel (Mart) Temmink, geboren op 05-08-2002 te Enschede. Assink-lyceum.
 
1274    Twan Temmink, geboren op 01-03-2005 te Eibergen.
 
1275    Marietje Oude Lansink, geboren op 22-06-1944 te Fleringen, ongehuwd.
 
1276    Johannes Hendrikus Gerardus Maria (Johan) Oude Lansink, geboren op 17-10-1952 te Fleringen, overleden op 20-08-2001 te Enschede op 48-jarige leeftijd, begraven te Glanerbrug, ongehuwd.
 
1277    Franciscus Antonius (Frans) Booijink, Leraar in het Middelbaar Agrarisch Onderwijs, geboren op 18-11-1944 te Mander, zoon van Johannes Hermanus Booijink en Henrica Gesina Hesselink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-12-1972 te Tubbergen met Maria Femia Anna (Ria) Beukerink, 28 jaar oud (zie 1278).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilse Anna Maria (Ilse) Booijink (zie 1279).
   2.  Ir. Tom Johan Peter (Tom) Booijink (zie 1280).

1278    Maria Femia Anna (Ria) Beukerink, lerares, geboren op 22-05-1944 te Fleringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-12-1972 te Tubbergen met Franciscus Antonius (Frans) Booijink, 28 jaar oud (zie 1277).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1279    Ilse Anna Maria (Ilse) Booijink, gerechtssecretaris aan de Rechtbank in Almelo, geboren op 30-07-1973 te Almelo, tweeling met Tom, ongehuwd.
 
1280    Ir. Tom Johan Peter (Tom) Booijink, teamleider/data-analist bij een marktonderzoekbureau, geboren op 30-07-1973 te Almelo, tweeling met Ilse, ongehuwd. Studeerde toegepaste Wiskunde, Statistiek.
 
1281    Corien Maria (Corien) Meijer, administratief medewerkster, geboren op 26-06-1979 te Beltrum.
Gehuwd met Jurgen Wilhelmus Henk (Jurgen) Geerdink (zie 1282).
 
1282    Jurgen Wilhelmus Henk (Jurgen) Geerdink, vrachtwagenchauffeur, geboren op 01-10-1971 te Lichtenvoorde, zoon van Jan Geerdink en Annie Olijslager.
Gehuwd met Corien Maria (Corien) Meijer (zie 1281).
 
1283    Antoon Johannes Maria (Tonnie) Beukerink, landbouwer op de ouderlijke boerderij "Frontroth" te Fleringen, geboren op 05-11-1942 te Fleringen, ongehuwd. In 2018 wordt een nieuw woonhuis gebouwd. Hierin gaan .... wonen die de boerderij overnemen.
 
1284    Johannes Gerardus Maria (Jan) Beukerink, landbouwer op de ouderlijke boerderij "Frontroth" te Fleringen, geboren op 18-09-1945 te Fleringen, ongehuwd.
 
1285    Femia Josephina Maria (Emmie) Beukerink, geboren op 10-07-1947 te Fleringen, ongehuwd. Ze bewoont samen met haar broers Tonnie en Jan de ouderlijke boerderij "Frontroth".
 
1286    Bernardus Paulus Maria (Ben) Kleissen, leraar, geboren op 26-06-1943 te Tubbergen, zoon van Hermanus Johannes Kleissen en Hermina Maria Engberink.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-06-1973 te Tubbergen met José Agnes Maria (José) Beukerink, 22 jaar oud (zie 1287).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Hugo Maria (Harm) Kleissen (zie 1288).
   2.  Robert Gerard Maria (Robert) Kleissen (zie 1290).
   3.  Stef Peter Maria (Stef) Kleissen (zie 1291).

1287    José Agnes Maria (José) Beukerink, consultatiebureau-assistente, geboren op 07-07-1950 te Fleringen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-06-1973 te Tubbergen met Bernardus Paulus Maria (Ben) Kleissen, 29 jaar oud (zie 1286).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1288    Harm Hugo Maria (Harm) Kleissen, docent wiskunde, geboren op 24-02-1975 te Ootmarsum.
Gehuwd met Ilona Van Dalfsen (zie 1289).
 
1289    Ilona Van Dalfsen, docente Engels in Sneek, geboren op 22-09-1980 te Sint Nicolaasga.
Gehuwd met Harm Hugo Maria (Harm) Kleissen (zie 1288).
 
1290    Robert Gerard Maria (Robert) Kleissen, accountmanager in Nijmegen, geboren op 05-01-1977 te Ootmarsum, studeerde Communicatie Wetenschappen aan de universiteit te Nijmegen
1291    Stef Peter Maria (Stef) Kleissen, docent wiskunde in Zwolle, geboren op 14-11-1982 te Ootmarsum.
 
1292    Johannes Antonius Maria (Jan) Oude Lansink, jurist bij een zuivelfabriek, geboren op 03-05-1948 te Fleringen. Jan was o.a. voorzitter van de Grondbank, onderdeel van de Stichting Plattelands Ontwikkeling Tubbergen en hij was eveneens partijvoorzitter van het CDA Tubbergen. Hij werd benoemd tot informateur van de gemeente Tubbergen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-10-1977 te Tubbergen met Gesina Maria Ligiorine (Ine) Kamphuis, 24 jaar oud (zie 1293).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Michiel (Maarten) Oude Lansink (zie 1294).
   2.  Mirije Jorien (Mirije) Oude Lansink (zie 1296).
   3.  Femke Hanne (Femke) Oude Lansink (zie 1297).

1293    Gesina Maria Ligiorine (Ine) Kamphuis, wijkverpleegkundige, geboren op 10-09-1953 te Fleringen, dochter van Bernardus Antonius Kamphuis en Johanna Susanna Dekker. Ze is een zus van Jan Kamphuis gehuwd met Pauline.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-10-1977 te Tubbergen met Johannes Antonius Maria (Jan) Oude Lansink, 29 jaar oud (zie 1292).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1294    Maarten Michiel (Maarten) Oude Lansink, geboren op 23-03-1981 te Almelo, studeerde Sports Management in Groningen.
Gehuwd met Lian Krabben (zie 1295).
 
1295    Lian Krabben.
Gehuwd met Maarten Michiel (Maarten) Oude Lansink (zie 1294).
 
1296    Mirije Jorien (Mirije) Oude Lansink, 2016: Beleidsadviseur sociaal domein gemeente Oss, geboren op 18-05-1983 te Almelo, studeerde Culturele Antropologie in Nijmegen. Linkedin: studeerde 2002-2005 Radboud University: Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies, 2005-2007 Radboud University: Cultural Anthroplogy, 2008-2011 Radboud University: Human Geography.
 
1297    Femke Hanne (Femke) Oude Lansink, geboren op 21-01-1987 te Fleringen. Linkedin: studeerde 2009-2012 Hogeschool van Amsterdam: BSc (Bachelor of Science) Ergotherapie, 2013-2015 aan de HAN: MSc (Master of Science) Master Neurorevalidatie en Innovatie.
 
1298    Albertus Johannes Maria (Bertus) Oude Lansink, veehouder/landbouwer in zijn ouderlijke boerderij "Laansman", geboren op 24-08-1949 te Fleringen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-06-1979 te Hengelo met Anna Theresia Maria (Annie) Ten Dam, 27 jaar oud (zie 1299).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilde Oude Lansink (zie 1300).
   2.  Ivo Oude Lansink (zie 1302).
   3.  Tom Oude Lansink (zie 1304).

1299    Anna Theresia Maria (Annie) Ten Dam, radiologisch laborante, geboren op 06-10-1951 te Beckum, dochter van Bernard Ten Dam en Bertha Goselink.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-06-1979 te Hengelo met Albertus Johannes Maria (Bertus) Oude Lansink, 29 jaar oud (zie 1298).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1300    Hilde Oude Lansink, lerares basisschool te Albergen, geboren op 09-01-1982 te Fleringen.
Gehuwd met Bart Alexander (Bart) Vennegoor (zie 1301).
 
1301    Bart Alexander (Bart) Vennegoor, makelaar, geboren op 09-12-1979 te Rossum, directeur en mede-eigenaar kantoor Tubbergen van Home-makelaars.
Gehuwd met Hilde Oude Lansink (zie 1300).
 
1302    Ivo Oude Lansink, werkzaam bij Waterschap Regge en Dinkel, geboren op 13-01-1984 te Fleringen, studeerde Middelbaar Agrarisch Onderwijs Gehuwd met Maureen Oude Meijers (zie 1303).
 
1303    Maureen Oude Meijers.
Gehuwd met Ivo Oude Lansink (zie 1302).
 
1304    Tom Oude Lansink, geboren op 18-01-1985 te Fleringen, studeerde HBO-veehouderij in Leeuwarden.
 
1305    Bernardus Johannes (Ben) Snijders, aannemer, geboren op 18-11-1949 te Azelo, zoon van Wilhelmus Hendrikus Snijders en Antonia Maria Nijenkamp.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-07-1982 te Tubbergen met Anna Maria Lidwina (Ans) Oude Lansink, 30 jaar oud (zie 1306).
Uit dit huwelijk:
   1.  Karin Susan (Karin) Snijders (zie 1307).
   2.  Marlijn Anne (Marlijn) Snijders (zie 1308).

1306    Anna Maria Lidwina (Ans) Oude Lansink, wijkverpleegkundige, geboren op 13-11-1951 te Fleringen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-07-1982 te Tubbergen met Bernardus Johannes (Ben) Snijders, 32 jaar oud (zie 1305).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1307    Karin Susan (Karin) Snijders, geboren op 24-02-1986 te Azelo. Studeerde aan de Verloskunde Academie te Groningen.
 
1308    Marlijn Anne (Marlijn) Snijders, geboren op 20-02-1987 te Almelo.
 
1309    Maria Lucia Josephine (Marianne) Oude Lansink, lerares, geboren op 19-04-1953 te Fleringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-10-1976 te Tubbergen met Antonius Franciscus (Tonny) Elferink, 26 jaar oud (zie 1310).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mark Jeroen (Mark) Elferink (zie 1311).
   2.  Ruud Thomas (Ruud) Elferink (zie 1313).

1310    Antonius Franciscus (Tonny) Elferink, geboren op 24-05-1950 te Geesteren, zoon van Everardus Johannes Elferink en Johanna Aleida Kuipers.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-10-1976 te Tubbergen met Maria Lucia Josephine (Marianne) Oude Lansink, 23 jaar oud (zie 1309).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1311    Mark Jeroen (Mark) Elferink, politieagent, geboren op 21-01-1982 te Hengelo.
Gehuwd met Linda Olde Velthuis (zie 1312).
 
1312    Linda Olde Velthuis, doktersassistente in het ZGT te Hengelo, geboren op 31-08-1982 te Hengelo.
Gehuwd met Mark Jeroen (Mark) Elferink (zie 1311).
 
1313    Ruud Thomas (Ruud) Elferink, Beleidsmedewerker Veiligheid en Crisisbeheersing bij de gemeente Hengelo, geboren op 27-12-1985 te Hengelo. Hij is Manschap (Vrijwilliger) bij de Brandweer Hengelo en is hij werkzaam als Officier van Dienst Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Twente.
Gehuwd met Angela De Roder (zie 1314).
 
1314    Angela De Roder, schoonheidsspecialiste, geboren op 28-06-1986 te Hengelo. Angela heeft haar eigen bedrijf: "Angela, specialist in Schoonheid" aan de Berfloweg 213.
Gehuwd met Ruud Thomas (Ruud) Elferink (zie 1313).
 
1315    Gerhardus Bernardus Maria (Gerrit) Steunebrink, gemeenteambtenaar, geboren op 03-11-1953 te Oldenzaal, zoon van Bernardus Joseph Steunebrink en Gertruida Maria Josefina Benneker.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-10-1979 te Tubbergen met Ginette Agnes Maria (Jeannette) Oude Lansink, 24 jaar oud (zie 1316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Renske Hilde (Renske) Steunebrink (zie 1317).

1316    Ginette Agnes Maria (Jeannette) Oude Lansink, peuterleidster, geboren op 20-10-1954 te Fleringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-10-1979 te Tubbergen met Gerhardus Bernardus Maria (Gerrit) Steunebrink, 25 jaar oud (zie 1315).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1317    Renske Hilde (Renske) Steunebrink, geboren op 14-08-1982 te Oldenzaal, studeerde Pedagogische Wetenschappen.
Gehuwd met Timo Keuken (zie 1318).
 
1318    Timo Keuken, geboren op 05-02-1980 te Enschede. Studeerde Integrale Veiligheidskunde. Linkedin: Stadsdeelmanager Zuid bij gemeente Enschede (vanaf 1 september 2017) Stadsdeelmanager Timo Keuken.
Hallo allemaal, Op 1 september ben ik begonnen als Stadsdeelmanager binnen Stadsdeel Zuid en hoewel ik straks velen van jullie vast nog persoonlijk zal spreken, leek het mij goed mij al wel vast kort voor te stellen. Ik ben Timo Keuken, 37 jaar en geboren in Enschede. Samen met mijn vrouw, 2 dochters en een derde onderweg woon ik hier nog steeds met heel veel plezier. Na enkele jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ben ik in 2007 overgestapt naar de gemeente Enschede. Ik heb hier gewerkt in verschillende functies op gebied van werk&inkomen en de maatschappelijke ondersteuning. De laatste jaren ben ik als teammanager en beleidsadviseur vooral op lokaal, regionaal en nationaal niveau, werkzaam geweest op het gebied van Jeugd & Onderwijs. Samen met de andere Twentse gemeenten en allerlei instellingen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en veiligheid, heb ik me ingezet om te zorgen dat iedere jongere een goede en gelijke kans krijgt op school of op de arbeidsmarkt. Een hele mooie baan, waarin we samen veel voor de Enschedese jeugd hebben bereikt. Na 6 en half jaar was het voor mij alleen ook tijd voor vernieuwing en verandering. Ik vond het dan ook echt fantastisch dat de kans zich voordeed om Stadsdeelmanager op Zuid te mogen worden! Die baan heeft voor mij namelijk de ingrediënten, die ik zoek in werk: vernieuwing, samenwerking en diversiteit. Het samen met elkaar op pad gaan, de koers uitzetten en de bestemming te bepalen om uiteindelijk succesvol te zijn in het bereiken daarvan. Daar wordt ik enthousiast van en daar ga ik graag mee aan de slag in Stadsdeel Zuid! Enschede is echt mijn stad. Ik vind het een stad met visie, één die aanpakt in plaats van afwacht. Zeker ook in stadsdeel Zuid waar met steeds weer nieuwe energie gebouwd wordt om wijken nog beter en mooier te maken voor haar inwoners. Dat past bij mij en ik ben blij dat ik hier een onderdeel van mag zijn! Ik zie er naar uit om van u allen te horen en ervaren wat er speelt in de wijk. Wat vind u goed en bent u tevreden over, maar ook wat kan er beter? Waar moeten we de komende jaren echt mee aan de slag in Zuid? Door die ideeën en wensen, samen met u allen, om te zetten naar duidelijke doelen, heldere afspraken en concrete acties, kunnen we vast zorgen dat het Zuiden nog zonniger wordt. Ik heb er zin in!
Gehuwd met Renske Hilde (Renske) Steunebrink (zie 1317).
 
1319    Johannes Alphonsus Maria (Jan) Kamphuis, Projectcoördinator, geboren op 28-07-1957 te Fleringen, zoon van Bernardus Antonius Kamphuis en Johanna Susanna Dekker. Jan is een broer van Ine Oude Lansink-Kamphuis.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-08-1979 te Tubbergen met Pauline Elisabeth Maria (Paulien) Oude Lansink, 21 jaar oud (zie 1320).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Marijn (Joost) Kamphuis (zie 1321).
   2.  Thomas Jeroen (Thomas) Kamphuis (zie 1322).
   3.  Merle Lieke (Merle) Kamphuis (zie 1323).

1320    Pauline Elisabeth Maria (Paulien) Oude Lansink, kinderverpleegkundige, geboren op 30-11-1957 te Fleringen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-08-1979 te Tubbergen met Johannes Alphonsus Maria (Jan) Kamphuis, 22 jaar oud (zie 1319).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1321    Joost Marijn (Joost) Kamphuis, geboren op 26-12-1986 te Hengelo, volgde de studie Sport, Gezondheid en Management.
 
1322    Thomas Jeroen (Thomas) Kamphuis, geboren op 09-02-1990 te Almelo. Volgde de studie Bouwkunde aan het ROC.
 
1323    Merle Lieke (Merle) Kamphuis, geboren op 29-10-1991 te Hengelo.
 
1324    Aloysius Gerardus Joseph (Alois) Oude Lansink, landbouwer, geboren op 09-03-1956 te Fleringen, ongehuwd, woont naast het oudershuis.
 
1325    Gerhardus Christianus Maria (Adri) Slaghekke, Eigenaar, koelmonteur CEO A3 Koel- en Vriestechniek, geboren op 05-04-1958 te Wierden, zoon van Gerhardus Johannes Marinus Slaghekke en Johanna Maria Wolters. Tubantia 23 februari 2016
Enters bedrijf neemt failliet verklaarde Doorgeest uit Heino over
ENTER/HEINO - A3 Koel- en Vriestechniek BW Enter neemt het bedrijf Doorgeest Koeltechniek uit Heino over. Doorgeest werd vorige maand nog failliet verklaard. Adrie en Jorn Slaghekke, eigenaren van het Enterse bedrijf, nemen nu de lopende orders, het klantenbestand en een deel van het personeel over. Alle werkzaamheden die in Heino plaatshadden, worden naar Enter verplaatst. Door de overname groeit de vestiging op de Vonder behoorlijk. Het bedrijf biedt nu allerlei services op het gebied van onderhoud van koelinstallaties.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-04-1983 te Tubbergen met Josephine Bernadette Maria (Josephine) Oude Lansink, 24 jaar oud (zie 1326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jorn Gerold Harmen (Jorn) Slaghekke (zie 1327).
   2.  Gijs Slaghekke (zie 1328).
   3.  Hanneke Marije Joëlle (Hanneke) Slaghekke (zie 1329).
   4.  Jelt Gijsbert Adrian (Jelt) Slaghekke (zie 1330).

1326    Josephine Bernadette Maria (Josephine) Oude Lansink, lerares, geboren op 20-02-1959 te Fleringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-04-1983 te Tubbergen met Gerhardus Christianus Maria (Adri) Slaghekke, 25 jaar oud (zie 1325).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1327    Jorn Gerold Harmen (Jorn) Slaghekke, geboren op 01-10-1989 te Almelo, 2016: werkt in het bedrijf van zijn vader (A3 Koel- en vriestechniek) en is er mede-eigenaar van.
 
1328    Gijs Slaghekke, geboren op 14-11-1991 te Almelo, overleden op 14-11-1991 te Almelo, 0 dagen oud.
 
1329    Hanneke Marije Joëlle (Hanneke) Slaghekke, geboren op 08-04-1994 te Almelo.
 
1330    Jelt Gijsbert Adrian (Jelt) Slaghekke, geboren op 28-03-1998 te Almelo, 2019: studeert aan Hogeschool Saxion.
 
1331    Johannes Antonius Maria (Johan) Oude Lansink, landbouwer, geboren op 17-04-1945 te Hengelo. Van 1970 tot 1992 bewonen en bewerken ze een boerderij aan de Almeloseweg 110 in Harbrinkhoek. De eigenaar van die boerderij was de familie Teun Noordegraaf. Deze boerderij was in de Tweede Wereldoorlog een broeinest van de Ondergrondse, er werden veel onderduikers gehuisvest. Het was op deze boerderij waar de overval op een kantoor van de ABN-bank in Almelo beraamd werd. Hier werden namelijk de voedselbonnen bewaard.
In 1992 verhuizen Johan, Roos en de kinderen naar een boerderij in Rottum bij Uithuizen in de provincie Groningen Hier kochten ze de boerderij aan de Doodstilsterweg 1.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-04-1970 te Tubbergen met Rosa Maria Rigoberta (Roos) Elberink, 21 jaar oud (zie 1332).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes Stephanus (Stef) Oude Lansink (zie 1333).
   2.  Judith Esther (Judith) Oude Lansink (zie 1335).
   3.  Joep Maarten (Joep) Oude Lansink (zie 1337).
   4.  Miriam Anna Maria (Miriam) Oude Lansink (zie 1339).

1332    Rosa Maria Rigoberta (Roos) Elberink, geboren op 12-05-1948 te Reutum, geboren op boerderij "Benman". Dochter van Johannes Aloysius Elberink en Anna Gesina Francisca Brunninkhuis.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-04-1970 te Tubbergen met Johannes Antonius Maria (Johan) Oude Lansink, 25 jaar oud (zie 1331).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1333    Bernardus Johannes Stephanus (Stef) Oude Lansink, Voorlichter Melkveehouderij van een Mengvoerleverancier, geboren op 30-09-1971 te Harbrinkhoek, studeerde aan de Agrarische Hogeschool.
Gehuwd met Jantje Wijlhuizen (zie 1334).
 
1334    Jantje Wijlhuizen, Senior-Consulent WMO, geboren op 19-09-1974 te Onderdendam.
Gehuwd met Bernardus Johannes Stephanus (Stef) Oude Lansink (zie 1333).
 
1335    Judith Esther (Judith) Oude Lansink, lerares op "De Schelp" in Rottum, geboren op 08-04-1973 te Harbrinkhoek.
Gehuwd met Maarten Martinus Gerardus Arnoldus (Maarten) Kok (zie 1336).
 
1336    Maarten Martinus Gerardus Arnoldus (Maarten) Kok, melkveehouder, geboren op 20-09-1975 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd met Judith Esther (Judith) Oude Lansink (zie 1335).
 
1337    Joep Maarten (Joep) Oude Lansink, calculator-werkvoorbereider-projectbegeleider, geboren op 10-05-1976 te Harbrinkhoek, studeerde HTS Civiele Techniek Gehuwd met Annemieke Hartgring (zie 1338).
 
1338    Annemieke Hartgring, Internist-Intensivist, geboren op 24-09-1978 te Voorburg-Leidschendam, studeerde geneeskunde.
Gehuwd met Joep Maarten (Joep) Oude Lansink (zie 1337).
 
1339    Miriam Anna Maria (Miriam) Oude Lansink, groepsleidster in een kinderdagverblijf, geboren op 17-06-1981 te Harbrinkhoek, 2019: BSO-leidster bij Stichting Peuterspeelzalen gemeente Eemsmond.
Gehuwd met Mark Berendsen (zie 1340).
 
1340    Mark Berendsen, leraar, geboren op 26-04-1980 te Uithuizen, zoon van Johannes Bernardes Berendsen en Derkina Henderika Jansema.
Gehuwd met Miriam Anna Maria (Miriam) Oude Lansink (zie 1339).
 
1341    Lambert Evert Maria (Bert) De Groot, geboren op 29-10-1944, zoon van Evert Hendrik de Groot en Mathilda Gerarda de Beer.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-06-1974 te Hengelo met Gerarda Anna Maria (Gerda) Oude Lansink, 27 jaar oud (zie 1342).
Uit dit huwelijk:
   1.  Drs. Marlieke Gerarda Maria (Marlieke) De Groot (zie 1343).
   2.  Drs. Anouta Catharina Maria (Anouta) De Groot (zie 1345).
   3.  Ebertien Martha Maria (Ebertien) De Groot (zie 1347).

1342    Gerarda Anna Maria (Gerda) Oude Lansink, maatschappelijk werkster, geboren op 06-09-1946 te Hengelo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-06-1974 te Hengelo met Lambert Evert Maria (Bert) De Groot, 29 jaar oud (zie 1341).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1343    Drs. Marlieke Gerarda Maria (Marlieke) De Groot, beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam, geboren op 18-06-1977 te Gouda, 1995-2000: studeerde aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.
Gehuwd met Machiel Korner (zie 1344).
 
1344    Machiel Korner.
Gehuwd met Drs. Marlieke Gerarda Maria (Marlieke) De Groot (zie 1343).
 
1345    Drs. Anouta Catharina Maria (Anouta) De Groot, werkte tijdelijk als facility manager bij het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit in Nijmegen.(2007) 2015: werkzaam bij InScience -Dutch International Science Film Festival, geboren op 21-07-1979 te Gouda. Twee keer per maand geeft een Nijmegenaar zijn of haar blik op Nijmegen Cultuurstad. Deze keer Anouta de Groot, programmamaker bij Radboud Reflects, per 1 september de nieuwe naam van het Centrum voor Ethiek en het Soeterbeeck Programma. Hoe zou jij het begrip cultuur omschrijven vanuit je werk? "Radboud Reflects organiseert debatten en lezingen over wetenschap en maatschappij. In eerste instantie denk je bij het begrip cultuur misschien meer aan dans, theater, muziek, film en literatuur. Wij proberen debat en cultuur met elkaar te verbinden door te kijken naar wat er om ons heen gebeurt, wat er in de cultuur gebeurt en daarop te reflecteren door vragen te stellen. Tijdens onze maatschappelijke debatten en lezingen bieden we denkgereedschappen aan waarmee mensen zelf hun mening kunnen vormen over alledaagse onderwerpen, waaronder kunst en cultuur. Maar: bij onze debatten gebeurt meer dan alleen maar iemand die staat te praten. Wij bieden mensen ook echt een avondje uit." Met welke culturele instellingen werk je vanuit Radboud Reflects vaak samen? "Met LUX werken we op dit moment veel samen, zowel om inhoudelijk programma's samen te stellen als voor de mooie locatie die zij te bieden hebben voor lezingen en debatten. Met Go Short doen we ook veel: tijdens het festival hebben we bijvoorbeeld de talkshow Short Live met filmmakers, filosofen en andere festivalgangers georganiseerd voor een verdiepend gesprek. Bij onze eigen lezingen en debatten zorgen zij dan weer voor een mooi voorfilmpje. En we staan natuurlijk veel op de Nijmeegse festivals, zoals Down the Rabbit Hole, Wintertuin Festival, Boekenfeest en Valkhof Festival. Wij proberen zo veel mogelijk met culturele instellingen in Nijmegen samen te werken omdat het van beide kanten een verrijking is, en omdat we het leuk vinden. Wij bieden net een iets andere invalshoek en zorgen voor verdieping bij culturele evenementen."Wat maakt Nijmegen een echte cultuurstad? "Wat ik leuk vind aan Nijmegen als cultuurstad is dat er een universiteit zit. Dat zorgt elk jaar voor nieuwe aanwas van jonge mensen die creatief zijn en met mooie initiatieven komen. Op de universiteit zie je dat ook terug, bijvoorbeeld bij Cultuur op de Campus. En: studenten helpen veel bij de ondersteuning van culturele evenementen in Nijmegen. Het zorgt ervoor dat er een frisse wind blijft waaien. De wetenschappelijke kennis die de Radboud Universiteit heeft, zorgt daarbij ook voor een mooie wisselwerking van cultuur en wetenschap. Alles bij elkaar is de universiteit een mooie bron die de cultuur in Nijmegen verrijkt." Hoe zie je de relatie tussen cultuur en wetenschap ? "Ik zie dat veel wetenschappers het belang van kunst inzien voor hun onderzoek. Een leuk voorbeeld hiervan is onderzoekster Isabela Granic. Zij doet onderzoek naar de inzet van games voor de mentale weerbaarheid van kinderen, bijvoorbeeld kinderen met een angststoornis of autisme. Voor de games die in dit onderzoek worden gebruikt zoekt zij heel expliciet samenwerking met kunstenaars en game designers, om een game niet alleen wetenschappelijk verantwoord te ontwerpen maar het ook aantrekkelijk te maken voor de kinderen. Zo zijn er heel veel initiatieven vanuit wetenschappers die de samenwerking met kunstenaars opzoeken, zij zijn zich bewust van het belang hiervan. De relatie tussen kunst en wetenschap is sterker dan je in eerste instantie zou denken." Bij welke Nijmeegse evenementen ben jij binnenkort te vinden? "Omdat we graag zoveel mogelijk mensen kennis willen laten maken met Radboud Reflects organiseren we de Kick-off-weken van 1 tot en met 11 september, waarbij alle activiteiten gratis toegankelijk zijn. Een aanrader is de lezing van Damiaan Denys op 3 september, Allemaal Abnormaal, over de waardering van normaal en abnormaal in onze samenleving. Hij is filosoof en hoogleraar psychiatrie, en een ontzettend geëngageerd spreker. Een ander evenement dat ik wil tippen is het nieuwe wetenschapsfilmfestival InScience begin november. Dan moet je dus niet denken aan alleen maar saaie films, maar juist aan mooie documentaires, speelfilms, animaties en shorts. En de randprogrammering is leuk: er worden kunstinstallaties naar Nijmegen gehaald en er is een groot lezingen- en debatprogramma waarbij wetenschappers en kunstenaars met elkaar in gesprek gaan. Het is voor het eerst dat dit festival wordt georganiseerd in Nederland, en Nijmegen is hiervoor de perfecte plek.".
Gehuwd met Mischa Jarko (Mischa) Van Balgooy (zie 1346).
 
1346    Mischa Jarko (Mischa) Van Balgooy, docent filosofie/levensbeschouwing aan het Kandinsky College, geboren op 01-10-1979 te Rhenen, zoon van Stephan van Balgooy en Pauline Liennaerts.
Gehuwd met Drs. Anouta Catharina Maria (Anouta) De Groot (zie 1345).
 
1347    Ebertien Martha Maria (Ebertien) De Groot, werkzaam in de gehandicaptenzorg, geboren op 01-11-1980 te Gouda, studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening
1348    Maria Aleida Catharina (Marian) Oude Lansink, lerares, geboren op 11-05-1948 te Hengelo.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-07-1974 te Hengelo met Aloysius Johannes (Louis) Vehof, 26 jaar oud (zie 1349).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaike Anne Maria (Maaike) Vehof (zie 1350).
   2.  Nanda Alina Catharina (Nanda) Vehof (zie 1351).
   3.  Rob Gerhardus Bernardus (Rob) Vehof (zie 1353).

1349    Aloysius Johannes (Louis) Vehof, after-salesmanager, geboren op 29-08-1947 te Ambt-Delden. Gerhardus Bernardus Antonius Vehof en Johanna Gerritdina Busscher.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-07-1974 te Hengelo met Maria Aleida Catharina (Marian) Oude Lansink, 26 jaar oud (zie 1348).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1350    Maaike Anne Maria (Maaike) Vehof, bedrijfsleidster, geboren op 03-05-1976 te Almelo, ongehuwd.
 
1351    Nanda Alina Catharina (Nanda) Vehof, verkoopster, geboren op 23-12-1977 te Almelo.
Gehuwd met Marcel Joosting (zie 1352).
 
1352    Marcel Joosting, steenhouwer, geboren op 05-05-1974 te Enschede, zoon van Fokke Gerhardus Joosting en Meini Bruiss. Joosting natuursteen is een bedrijf dat in 1999 opgericht is door Marcel en Erwin Joosting Het bedrijf is uitgegroeid tot een professionele organisatie en is gespecialiseerd in maatwerk. Tevens hebben wij een modern geoutilleerde werkplaats waar wij onder andere schouwen, keukenbladen, dorpels, badkamerbladen en vensterbanken voor u op maat maken en bij u thuis plaatsen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het vervaardigen van grafwerk. Ook het leggen van natuursteen en keramische vloeren worden door ons eigen medewerkers uitgevoerd, waardoor wij extra garantie geven op onze producten.
Gehuwd met Nanda Alina Catharina (Nanda) Vehof (zie 1351).
 
1353    Rob Gerhardus Bernardus (Rob) Vehof, werkzaam bij de catering in het Rabotheater te Hengelo, geboren op 01-06-1981 te Tubbergen. Rob Vehof wint 'Clash of the brewtitans (Tubantia, 27 november 2012)
LOSSER - Rob Vehof uit Hengelo is winnaar geworden van de Clash of the brewtitans, een bierproefwedstrijd voor kenners.
Het was superspannend bij café 't Raedthuys Losser tijdens de bierproefwedstrijd 'Clash of The Brew Titans'. Winnaar Rob Vehof uit Hengelo wist met een perfecte score alle 7 soorten pils in de goede volgorde de hoofdprijs in de wacht te slepen. Hij won daarmee de wisselbokaal het Lossers Vat en een weekeinde naar een vier sterren hotel voor twee personen in Düsseldorf.
Als beste pils van de avond scoorde Brand bier het beste, daarnaast won Brand ook de La Trappe publieksprijs voor het mooiste bierglas. ongeveer 60 proevers beoordeelden het bier en het glas als het beste van de avond.
 
1354    Bernardus Petrus Maria (Ben) Konink, geboren op 23-02-1948 te Almelo, zoon van Bernardus Johannes Konink en Johanna Gesina Maria Voorhuis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1972 te Hengelo met Aleida Maria Lidwina (Alice) Oude Lansink, 22 jaar oud (zie 1355).
Uit dit huwelijk:
   1.  Björn Bernardus Johannes (Bjorn) Konink (zie 1356).
   2.  Sven Bernardus Gerhardus (Sven) Konink (zie 1358).
   3.  Merlin Johanna Maria (Merlin) Konink (zie 1360).

1355    Aleida Maria Lidwina (Alice) Oude Lansink, lerares, geboren op 10-02-1950 te Hengelo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1972 te Hengelo met Bernardus Petrus Maria (Ben) Konink, 24 jaar oud (zie 1354).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1356    Björn Bernardus Johannes (Bjorn) Konink, Commercieel Technisch Adviseur bij Elja Beton en waterbouw, geboren op 08-01-1976 te Hengelo.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-09-2005 te Borne met Ilse Rianne (Ilse) Gerritsen, 26 jaar oud (zie 1357).
 
1357    Ilse Rianne (Ilse) Gerritsen, apothekersassistente, geboren op 31-03-1979 te Hengelo, dochter van Nico Gerritsen en Maria Ensink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-09-2005 te Borne met Björn Bernardus Johannes (Bjorn) Konink, 29 jaar oud (zie 1356).
 
1358    Sven Bernardus Gerhardus (Sven) Konink, project manager bij Volker Staal en funderingen, geboren op 14-09-1978 te Hengelo, studeerde weg- en waterbouw aan de Saxion Hogeschool te Enschede.
Gehuwd met N.N. N.N. (zie 1359).
 
1359    N.N. N.N.
Gehuwd met Sven Bernardus Gerhardus (Sven) Konink (zie 1358).
 
1360    Merlin Johanna Maria (Merlin) Konink, lerares, geboren op 03-10-1980 te Hengelo, lid van het koor "Voices to Heaven".
Gehuwd met Bart Van Kimmenade (zie 1361).
 
1361    Bart Van Kimmenade, Product manager bij Itslearning. Studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de UT Enschede.
Gehuwd met Merlin Johanna Maria (Merlin) Konink (zie 1360).
 
1362    Antonius Johannes Huberta (Anton) Van Heeswijk, geboren op 10-09-1950 te Helmond, zoon van Antonius Johannes Van Heeswijk en Christina Gertruda Fleskens.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-12-1971 te Tubbergen met Susanna Maria Elisabeth (Suzanne) Bouhuis, 22 jaar oud (zie 1363).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nina Marie Kristine (Nina) Van Heeswijk (zie 1364).
   2.  Roel Anton Johan (Roel) Van Heeswijk (zie 1366).

1363    Susanna Maria Elisabeth (Suzanne) Bouhuis, verpleegkundige, geboren op 06-01-1949 te Albergen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-12-1971 te Tubbergen met Antonius Johannes Huberta (Anton) Van Heeswijk, 21 jaar oud (zie 1362).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1364    Nina Marie Kristine (Nina) Van Heeswijk, geboren op 21-05-1982 te Deurne, studeerde Humanistiek in Utrecht, later aan de universiteit van Gothenburg/Zweden doctoral student Practical Philosophy. About Nina Marie Kristine van Heeswijk. Before joining FLOV in fall 2013, Nina completed a research master in philosophy at the University of Utrecht (The Netherlands), where she wrote her thesis on global distributive justice and international economic institutions. Her research interests are in the fields of normative ethics and political philosophy, specifically in questions of global distributive justice. Nina currently works on a dissertation called "Global Justice, Special Relations and the Global Economy: The Moral Duties of Individual Consumers".
Gehuwd met Sebastiaan Aron (Sebastiaan) Schep (zie 1365).
 
1365    Sebastiaan Aron (Sebastiaan) Schep, Aquatisch Ecoloog bij Witteveen + Bos, geboren op 26-08-1977 te Den Haag. Vanaf 2012 is hij teamleider van de groep systeemanalyse Gehuwd met Nina Marie Kristine (Nina) Van Heeswijk (zie 1364).
 
1366    Roel Anton Johan (Roel) Van Heeswijk, geboren op 09-06-1984 te Schijndel, studeerde informatica in Utrecht.
 
1367    Johannes Albertus Joseph (Johan) Bouhuis, aanvankelijk landbouwer op de ouderlijke boerderij in Albergen, later bomenteler en freelancewerker, geboren op 21-12-1952 te Albergen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-04-1979 te Tubbergen met Maria Johanna Theresia (Ria) Mensink, 23 jaar oud (zie 1368).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lotte Anne (Lotte) Bouhuis (zie 1373).
   2.  Nelleke Eliesabeth (Nelleke) Bouhuis (zie 1374).
   3.  Gijs Barend Jan (Gijs) Bouhuis (zie 1376).

1368    Maria Johanna Theresia (Ria) Mensink, pedicure, geboren op 10-04-1955 te Harbrinkhoek, dochter van Bernardus Antonius Mensink en Anna Maria Oude Vrielink.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-04-1979 te Tubbergen met Johannes Albertus Joseph (Johan) Bouhuis, 26 jaar oud (zie 1367).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1369    Anna Maria Lucia (Maria) Bouhuis, lerares, geboren op 20-07-1950 te Albergen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1975 te Tubbergen met Joseph Theodor Maria Gerhard (Jos) Kemme, 25 jaar oud (zie 1370).
 
1370    Joseph Theodor Maria Gerhard (Jos) Kemme, leraar, geboren op 05-09-1949 te Weststellingwerf-Wolvega, zoon van Johannes Martinus Kemme en Petronella Theodora Maria van Everdingen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1975 te Tubbergen met Anna Maria Lucia (Maria) Bouhuis, 24 jaar oud (zie 1369).
 
1371    Albertus Franciscus Jozef (Albert) Bouhuis, geboren op 03-03-1954 te Albergen.
Gehuwd. Er zijn drie dochters. De familie wenst verdere informatie niet te verstrekken. Partner is N.N. N.N. (zie 1372).
 
1372    N.N. N.N.
Gehuwd. Er zijn drie dochters. De familie wenst verdere informatie niet te verstrekken. Partner is Albertus Franciscus Jozef (Albert) Bouhuis (zie 1371).
 
1373    Lotte Anne (Lotte) Bouhuis, 2019: Traffic Manager bij Nerds & Company, geboren op 11-05-1987 te Albergen. Ze volgt een MBO-studie Binnenhuisarchitectuur: projectontwerpen. Facebook: 2007-2011 Bachelor communicatie en media
1374    Nelleke Eliesabeth (Nelleke) Bouhuis, geboren op 16-11-1988 te Albergen. Ze volgde de MBO-opleiding Onderwijsassistente. 2017: leerkracht speciaal onderwijs Almelo. (Het Mozaïek).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-07-2018 te Tubbergen met Pim Borgerink (zie 1375).
 
1375    Pim Borgerink.
Gehuwd op 27-07-2018 te Tubbergen met Nelleke Eliesabeth (Nelleke) Bouhuis, 29 jaar oud (zie 1374).
 
1376    Gijs Barend Jan (Gijs) Bouhuis, 2019: Physical Analysis Technician bij Maser Engineering, geboren op 18-07-1990 te Albergen, studeerde Laboratoriumtechniek aan het ROC. Daarna aan Hogeschool Saxion te Enschede Chemie/scheikunde.
 
1377    Johannes Bernardus Tarcisius (Johan) Oude Lansink, landbouwer op zijn ouderlijke boerderij in Geesteren, geboren op 11-02-1955 te Almelo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-03-1980 te Tubbergen met Maria Josephina (Marietje) Broenink, 23 jaar oud (zie 1378).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mark Johannes Bernardus (Mark) Oude Lansink (zie 1379).
   2.  Robin Gerardus Antonius (Robin) Oude Lansink (zie 1380).
   3.  Frank Johannes Maria (Frank) Oude Lansink (zie 1381).

1378    Maria Josephina (Marietje) Broenink, geboren op 24-10-1956 te Langeveen, dochter van Johannes Gerardus Broenink en Susanna Maria Kuipers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-03-1980 te Tubbergen met Johannes Bernardus Tarcisius (Johan) Oude Lansink, 25 jaar oud (zie 1377).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1379    Mark Johannes Bernardus (Mark) Oude Lansink, werkzaam in een aluminiumbedrijf, geboren op 09-11-1982 te Almelo.
 
1380    Robin Gerardus Antonius (Robin) Oude Lansink, calculator bij een aannemersbedrijf in Langeveen, geboren op 20-06-1984 te Almelo, 21-1-2017 Geesteren - In de STEVO-kantine heeft Robin Oude Lansink zich vrijdagavond laten kronen tot de nieuwe dartkoning. In de finale was Robin met 2-0 te sterk voor de verrassende finalist Remon Kruiper. Robin Oude Lansink was terdege voorbereid dit jaar. Telkens greep hij in de vorige edities naast de hoofdprijs. Vorig jaar nog struikelde hij in de halve finale over Tim Steggink. Dat gebeurt me geen tweede keer, moet hij gedacht hebben en zeer geconcentreerd werkte hij de hele avond zijn partijtjes af en liet zich door niets en niemand van de wijs brengen.
 
1381    Frank Johannes Maria (Frank) Oude Lansink, 2017: werkzaam als planner constructie en assemblage bij Bouman Industrial Supplier Group, Enschede, geboren op 24-12-1986 te Geesteren, volgde de opleiding werktuigbouw.
Gehuwd met Nicky Klaassen (zie 1382).
 
1382    Nicky Klaassen, geboren te Almelo.
Gehuwd met Frank Johannes Maria (Frank) Oude Lansink (zie 1381).
 
1383    Johannes Hendrikus Hermannus (Henk) Altena, veehouder, recratie-ondernemer, geboren op 26-07-1955 te Rijssen, zoon van Bernardus Egbertus Johannes Altena en Gerarda Johanna Vreriksen. In 1979/1980 is het bedrijf van de familie Altena wegens de uitbreiding van Rijssen verplaatst naar het gebied Overtoom/Middelveen, aan de Veendijk 4. Hier werd een nieuw bedrijf gestart. In 2003 begonnen Henk en Ans naast hun veehouderij een koffie- en theeschenkerij. Er is eveneens dagrecreatie mogelijk i.v.v. fiets- en wandelarrangementen en allerlei andere activiteiten.
Recreatieplan Overveen ter discussie (redactie 20-11-2012, update 20-3-2017) RIJSSEN - De familie Altena wil bij hun boerderij aan de Veendijk groepsaccommodaties realiseren. Het college van B en W is enthousiast, maar gaat niet akkoord met het ingediende voorkeursplan. Om een impasse te voorkomen gaat de raad zich nu over de plannen buigen.
Al geruime tijd is Henk Altena met de gemeente in gesprek over uitbreiding. Daarbij gaat het om drie groepsaccommodaties, elk voor circa 30 personen. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over het ondernemende plan, maar over de uitwerking is het college heel wat minder tevreden. Ofschoon er ook andere varianten zijn, is Altena van plan om de groepsaccommodaties in één groot gebouw onder te brengen. B en W keuren dit ontwerp af. Omwonenden vrezen massale bebouwing en verkeersdrukte vanwege de groepsaccommodaties. De raadscommissie Grondgebied buigt zich volgende week donderdagavond over het plan voor Het Overveen.
Permanent wonen op Het Overveen in Rijssen mag niet
(redactie 7 mei 2016, update 25 februari 2017)
RIJSSEN - Eigenaar Henk Altena van recreatiecentrum Het Overveen mag in de winter geen boerderijappartementen verhuren voor permanente bewoning. Zijn verzoek om een zogenaamde persoonlijke gedoogregeling wordt door de gemeente Rijssen-Holten afgewezen. Het mag niet volgens het bestemmingsplan. Het Overveen aan de Veendijk in Rijssen heeft vijf boerderijappartementen en de eerste van drie groepsaccommodaties is in aanbouw. De appartementen zijn in de loop der jaren tijdelijk verhuurd aan personen die, om uiteenlopende redenen, tijdelijk zonder woonruimte zitten. In 2015 is hier handhavend tegen opgetreden.
Gehuwd met Ancilla Maria Theresia (Ans) Oude Lansink (zie 1384).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs Bernhard Jan (Matthijs) Altena (zie 1385).
   2.  Stephan Hendrik Anne (Stephan) Altena (zie 1387).
   3.  Jantien Anne Maria (Jantien) Altena (zie 1389).

1384    Ancilla Maria Theresia (Ans) Oude Lansink, geboren op 27-04-1957 te Geesteren.
Gehuwd met Johannes Hendrikus Hermannus (Henk) Altena (zie 1383).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1385    Matthijs Bernhard Jan (Matthijs) Altena, 2017: Netwerkspecialist bij Heutink in Rijssen. Geboren op 10-04-1983 te Rijssen, studeerde Industrieel Ontwerpen aan de UT in Enschede.
Gehuwd met Annelies Wolterink (zie 1386).
 
1386    Annelies Wolterink, 2017: Geriatrie fysiotherapeute in het ZGT Enschede, geboren op 29-11-1984 te Deventer, studeerde fysiotherapie.
Gehuwd met Matthijs Bernhard Jan (Matthijs) Altena (zie 1385).
 
1387    Stephan Hendrik Anne (Stephan) Altena, 2017: accountmanager MKB bij de Rabobank in Rijssen, geboren op 22-08-1984 te Rijssen, studeerde HBO Saxion Enschede: 2003-2008: Commerciële Economie te Enschede.
Gehuwd met Rosalie Gerlinde (Rosalie) Pas (zie 1388).
 
1388    Rosalie Gerlinde (Rosalie) Pas, geboren op 20-07-1984 te Rijssen, studeerde HBO Communicatie in Zwolle.
Gehuwd met Stephan Hendrik Anne (Stephan) Altena (zie 1387).
 
1389    Jantien Anne Maria (Jantien) Altena, geboren op 07-01-1987 te Rijssen, studeerde geneeskunde te Nijmegen.
Gehuwd met Nando Schuurkamp (zie 1390).
 
1390    Nando Schuurkamp, geboren op 14-01-1982 te Heerenveen, studeerde Commercieel Technische Bedrijfskunde en Automatisering.
Gehuwd met Jantien Anne Maria (Jantien) Altena (zie 1389).
 
1391    Bernardus Antonius Alphonsus (Bennie) Busscher, projectleider in de wegenbouw, geboren op 07-06-1952 te Fleringen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-07-1974 te Oldenzaal met Berendina Maria Plechelma (Dianne) Huiskes, 20 jaar oud (zie 1392).
Uit dit huwelijk:
   1.  Chantal Maria Plechelma (Chantal) Busscher (zie 1394).
   2.  Mike Bernardus Antonius (Mike) Busscher (zie 1397).

1392    Berendina Maria Plechelma (Dianne) Huiskes, geboren op 14-07-1953 te Oldenzaal, dochter van Bernard Huiskes en Annie Wessels.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-07-1974 te Oldenzaal met Bernardus Antonius Alphonsus (Bennie) Busscher, 22 jaar oud (zie 1391).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1393    Liesbeth Bouhuis, ongehuwd.
 
1394    Chantal Maria Plechelma (Chantal) Busscher, bejaardenverzorgster, geboren op 16-12-1974 te Almelo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-07-2002 te Tubbergen met Ruben Hendrikus Everhardus Maria (Ruben) Harmelink, 28 jaar oud (zie 1396).
 
1395    Gerardus Bernardus Maria (Gerard) Busscher, administratief medewerker, geboren op 13-05-1951 te Fleringen, overleden op 19-07-1985 te Tubbergen op 34-jarige leeftijd, overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval, ongehuwd.
 
1396    Ruben Hendrikus Everhardus Maria (Ruben) Harmelink, vrachtwagenchauffeur, geboren op 22-04-1974 te Tubbergen, zoon van Ben Harmelink en Mieke Elferink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-07-2002 te Tubbergen met Chantal Maria Plechelma (Chantal) Busscher, 27 jaar oud (zie 1394).
 
1397    Mike Bernardus Antonius (Mike) Busscher, metselaar, geboren op 16-06-1976 te Almelo.
Gehuwd met Marie Louise Poppink (zie 1398).
 
1398    Marie Louise Poppink, diabetes-verpleegkundige.
Gehuwd met Mike Bernardus Antonius (Mike) Busscher (zie 1397).
 
1399    Gerardus Johannes Maria (Gerard) Hofsté, hoofd administratie, geboren op 12-05-1953 te Weerselo, zoon van Gerard Hofsté en Sien Zwiers.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-10-1981 te Tubbergen met Anna Maria Theresia (Annie) Busscher, 28 jaar oud (zie 1400).
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel Gert Jan (Michel) Hofsté (zie 1401).
   2.  Mariël Anne Maria (Mariël) Hofsté (zie 1403).
   3.  Karlijn Anniek (Karlijn) Hofsté (zie 1404).

1400    Anna Maria Theresia (Annie) Busscher, logistiek medewerkster, geboren op 19-10-1953 te Fleringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-10-1981 te Tubbergen met Gerardus Johannes Maria (Gerard) Hofsté, 28 jaar oud (zie 1399).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1401    Michel Gert Jan (Michel) Hofsté, werkzaam bij de gemeente Dinkelland, geboren op 23-09-1984 te Oldenzaal. Hij rondde een HBO-opleiding af en is bezig met zijn tweede trainee-traject.
Gehuwd met Elke Krabbe (zie 1402).
 
1402    Elke Krabbe, 2017: HR advisor bij Prysmian Netherlands BV, geboren op 16-07-1986, studeerde HBO.
Gehuwd met Michel Gert Jan (Michel) Hofsté (zie 1401).
 
1403    Mariël Anne Maria (Mariël) Hofsté, directiesecretaresse, geboren op 30-08-1986 te Weerselo.
 
1404    Karlijn Anniek (Karlijn) Hofsté, geboren op 01-06-1992 te Weerselo, 2007: volgt een VMBO-opleiding.
 
1405    Johannes Gerardus Joseph (Jan) Busscher, timmerman, geboren op 26-07-1955 te Fleringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-10-1979 te Tubbergen met Johanna Maria Hendrika (Annet) Wesselink, 20 jaar oud (zie 1406).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tom Gerardus (Tom) Busscher (zie 1407).
   2.  Rick Johannes (Rick) Busscher (zie 1408).
   3.  Marlin Maria (Marlin) Busscher (zie 1409).

1406    Johanna Maria Hendrika (Annet) Wesselink, Z-verpleegkundige, geboren op 21-01-1959 te Albergen, dochter van Hendrik Antonius Wesselink en Maria Theresia Evers.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-10-1979 te Tubbergen met Johannes Gerardus Joseph (Jan) Busscher, 24 jaar oud (zie 1405).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1407    Tom Gerardus (Tom) Busscher, geboren op 10-02-1987 te Albergen, studeerde Bedrijfseconomie.
 
1408    Rick Johannes (Rick) Busscher, geboren op 18-10-1988 te Albergen, studeerde Accountancy. 2017: PhD-student in Groningen.
 
1409    Marlin Maria (Marlin) Busscher, 2017: Werkt bij de Twentse Zorgcentra, geboren op 09-08-1992 te Albergen.
 
1410    Antonius Gerardus Eustachius (Tonnie) Busscher, landbouwer op "Middendorp" te Fleringen, geboren op 27-09-1956 te Fleringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-01-1981 te Weerselo met Everdina Anna Maria Bernarda (Ine) Mulder, 24 jaar oud (zie 1411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marije Henrica Maria (Marije) Busscher (zie 1412).
   2.  Bas Gert Jan (Bas) Busscher (zie 1414).
   3.  Stef Antonius (Stef) Busscher (zie 1415).
   4.  Nicole Maria (Nicole) Busscher (zie 1416).

1411    Everdina Anna Maria Bernarda (Ine) Mulder, geboren op 24-04-1956 te Deurningen, dochter van Gerardus Johannes Mulder en Hendrika Lansink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-01-1981 te Weerselo met Antonius Gerardus Eustachius (Tonnie) Busscher, 24 jaar oud (zie 1410).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1412    Marije Henrica Maria (Marije) Busscher, operationeel manager bij RID, Dyslexie, Dyscalculie in Hengelo, geboren op 17-04-1983 te Almelo, studeerde Orthopedagogie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Gehuwd met Wouter Booijink (zie 1413).
 
1413    Wouter Booijink, administratief medewerker/calculator.
Gehuwd met Marije Henrica Maria (Marije) Busscher (zie 1412).
 
1414    Bas Gert Jan (Bas) Busscher, landbouwer op zijn ouderlijke boerderij "Middendorp" te Fleringen, geboren op 25-02-1985 te Fleringen, volgde een agrarische opleiding.
 
1415    Stef Antonius (Stef) Busscher, Startte op 1 januari 2018 met zijn bedrijf: Busscher Salaris & Advies te Fleringen. Geboren op 14-06-1987 te Fleringen, studeerde Bedrijfseconomie in Enschede.
 
1416    Nicole Maria (Nicole) Busscher, geboren op 23-12-1991 te Fleringen.
 
1417    Theoresito Gerardus Maria (Theo) Busscher, procesoperator, geboren op 06-10-1957 te Fleringen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1987 te Weerselo met Gezina Maria Plechelma Antonia (Sonja) Spijker, 26 jaar oud (zie 1418).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sofie Maria (Sofie) Busscher (zie 1419).
   2.  Bart Theodoor (Bart) Busscher (zie 1420).
   3.  Romy Sonja (Romy) Busscher (zie 1421).

1418    Gezina Maria Plechelma Antonia (Sonja) Spijker, groepsleidster bij De Kinderkroon, geboren op 23-12-1960 te Saasveld, dochter van Hendrikus Alphonsus Spijker en Maria Berendina Meenhuis.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1987 te Weerselo met Theoresito Gerardus Maria (Theo) Busscher, 29 jaar oud (zie 1417).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1419    Sofie Maria (Sofie) Busscher, geboren op 04-04-1990 te Almelo.
 
1420    Bart Theodoor (Bart) Busscher, werkt bij Bouwmaterialen Tubbergen, geboren op 04-04-1992 te Almelo, volgde een ROC-opleiding.
 
1421    Romy Sonja (Romy) Busscher, geboren op 28-05-1995 te Fleringen.
 
1422    Bernardus Hendrikus Maria (Ben) Oude Lansink, agrarisch ondernemer en boekhouder op een technisch uitzendbureau, geboren op 16-05-1964 te Almelo. Woont in de ouderlijke boerderij "Pleijhuis" te Fleringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-04-1993 te Tubbergen met Felicia Euphemia Josephina (Felicia) Grote Hulst, 24 jaar oud (zie 1423).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mirthe Anne Maria (Mirthe) Oude Lansink (zie 1424).
   2.  Brian Gerard Jan (Brian) Oude Lansink (zie 1425).
   3.  Daphne Felicia Maria (Daphne) Oude Lansink (zie 1426).

1423    Felicia Euphemia Josephina (Felicia) Grote Hulst, werkzaam in de thuiszorg, geboren op 09-10-1968 te Almelo, dochter van Johannes Hermanus Josephus Grote Hulst en Johanna Hendrika Stephana Kamphuis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-04-1993 te Tubbergen met Bernardus Hendrikus Maria (Ben) Oude Lansink, 28 jaar oud (zie 1422).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1424    Mirthe Anne Maria (Mirthe) Oude Lansink, geboren op 17-02-1999 te Almelo, 2017: Ze studeert Farmacie aan de Universiteit van Groningen.
 
1425    Brian Gerard Jan (Brian) Oude Lansink, geboren op 09-05-2001 te Almelo.
 
1426    Daphne Felicia Maria (Daphne) Oude Lansink, geboren op 23-05-2003 te Almelo.
 
1427    Bernardus Theodorus Maria (Bennie) Oude Lansink, machinist, geboren op 30-09-1958 te Tubbergen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-12-1982 te Almelo met Johanna Maria (José) Schumer, 21 jaar oud (zie 1428).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anke Grada Johanna Maria (Anke) Oude Lansink (zie 1429).
   2.  Mireille Richarda Josephina Maria (Mireille) Oude Lansink (zie 1430).

1428    Johanna Maria (José) Schumer, geboren op 23-02-1961 te Almelo, dochter van Anne Johan Schumer en Annie Bornebroek.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-12-1982 te Almelo met Bernardus Theodorus Maria (Bennie) Oude Lansink, 24 jaar oud (zie 1427).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1429    Anke Grada Johanna Maria (Anke) Oude Lansink, geboren op 23-07-1984 te Almelo, 2007: studeert Commerciële Economie.
 
1430    Mireille Richarda Josephina Maria (Mireille) Oude Lansink, Eigenaar "Happy Feet Tenerife", geboren op 15-10-1986 te Almelo, studeerde Luchtvaartdienstverlening aan de Hogeschool Utrecht.
Gehuwd met N.N. De Clercq (zie 1431).
 
1431    N.N. De Clercq.
Gehuwd met Mireille Richarda Josephina Maria (Mireille) Oude Lansink (zie 1430).
 
1432    Gerhardus Johannes Hendrikus (Gerard) Voerhuis, vestigingsleider van een Accountantskantoor in Hardenberg, 2019: zelfstandig ondernemer, geboren op 02-04-1958 te Almelo, eigenaar bij STEJO-administraties.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-11-1983 te Tubbergen met Jacqueline Wilhelmina Josephina (Jacqueline) Oude Lansink, 20 jaar oud (zie 1433).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stefanus Hendrikus Hermanus (Stefan) Voerhuis (zie 1434).
   2.  Jordy Maria (Jordy) Voerhuis (zie 1435).

1433    Jacqueline Wilhelmina Josephina (Jacqueline) Oude Lansink, geboren op 06-03-1963 te Fleringen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-11-1983 te Tubbergen met Gerhardus Johannes Hendrikus (Gerard) Voerhuis, 25 jaar oud (zie 1432).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1434    Stefanus Hendrikus Hermanus (Stefan) Voerhuis, geboren op 19-08-1988 te Almelo. Hij studeerde Commerciële Economie en Management aan Saxion in Enschede.
 
1435    Jordy Maria (Jordy) Voerhuis, geboren op 19-05-1992 te Almelo, 2007: VMBO-T-leerling op de voetbalschool van FC Twente in Enschede
1436    Richard Bernardus Maria (Richard) Oude Lansink, agrarisch ondernemer, hij heeft een varkensfokbedrijf in Geesteren, geboren op 01-11-1965 te Fleringen. Op 20 augustus 2014 is het faillissement uitgesproken van Riola B.V..(Riola = Richard Oude Lansink) Het insolventienummer is F.08/14/649. Riola B.V. is gevestigd in Geesteren. Riola B.V. is actief in de branche Landbouw, bosbouw en visserij.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-11-1990 te Tubbergen, het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Sinette Hermina Maria (Sinette) Koopman, 22 jaar oud (zie 1437).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sanne Rina Hendrika (Sanne) Oude Lansink (zie 1438).
   2.  Marije Josette Maria (Marije) Oude Lansink (zie 1439).
   3.  Thijs Harjan (Thijs) Oude Lansink (zie 1440).
   4.  Luuk Richard (Luuk) Oude Lansink (zie 1441).

1437    Sinette Hermina Maria (Sinette) Koopman, werkzaam bij de Zuivelhoeve in Tubbergen, geboren op 16-07-1968 te Almelo, dochter van Jan Koopman en Riny Schuttenbeld.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-11-1990 te Tubbergen, het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding met Richard Bernardus Maria (Richard) Oude Lansink, 25 jaar oud (zie 1436).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1438    Sanne Rina Hendrika (Sanne) Oude Lansink, geboren op 28-09-1994 te Almelo.
 
1439    Marije Josette Maria (Marije) Oude Lansink, geboren op 26-10-1995 te Almelo.
 
1440    Thijs Harjan (Thijs) Oude Lansink, geboren op 12-02-1998 te Geesteren.
 
1441    Luuk Richard (Luuk) Oude Lansink, geboren op 23-03-1999 te Geesteren, 2019: student aan het ROC.
 
1442    Prof. Alfonsus Gerardus Josephus Maria (Alfons) dr. Oude Lansink ir. Hoogleraar Bedrijfseconomie en Directeur WASS, geboren op 22-08-1967 te Almelo. Alfons Oude Lansink (1967) studeerde af in de agrarische economie aan Wageningen Universiteit (1992) en promoveerde aan dezelfde universiteit in 1997. Hij was aansluitend verbonden als onderzoeker en universitair docent aan de leerstoelgroepen Agrarische Economie en Milieu Economie. In 1999 maakte hij de overstap naar de leerstoelgroep Bedrijfseconomie. Vanaf 2003 is hij hoogleraar Bedrijfseconomie en vanaf 2014 tevens directeur van de Wageningen School of Social Sciences (WASS). Momenteel is hij ook verbonden aan de Wroclaw University of Economcis als visiting professor en aan de University of Florida als adjunct professor. Contact: Alfons.OudeLansink@wur.nl Op 5 februari 2004 aanvaardde hij het ambt van hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Wageningen Universiteit. In zijn inaugurele rede ging hij in op de economische onderbouwing van de gezondheid van gewassen. Zijn onderzoek is gericht op een viertal terreinen, te weten: economie van plantgezondheid; efficiency en productiviteitsanalyse van land- en tuinbouwbedrijven; investeringsbeslissingen in de land- en tuinbouw; ontwikkeling van micro-econometrische modellen voor de analyse van overheidsbeleid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-12-1995 te Mill met Ir. Ingeborg Pak, 27 jaar oud (zie 1443).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wisse Lodewijk (Wisse) Oude Lansink (zie 1444).
   2.  Jorn Harry (Jorn) Oude Lansink (zie 1445).
   3.  Fleur Willemijn (Fleur) Oude Lansink (zie 1446).

1443    Ir. Ingeborg Pak, vanaf november 2017: Manager operations at Wageningen Livestock Research, geboren op 16-10-1968 te Zaandam, dochter van Loek Pak en Mieneke ten Napel, studeerde Agrarische Economie te Wageningen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-12-1995 te Mill met Prof. Alfonsus Gerardus Josephus Maria (Alfons) dr. Oude Lansink ir., 28 jaar oud (zie 1442).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1444    Wisse Lodewijk (Wisse) Oude Lansink, geboren op 10-10-1996 te Mill, N.Br. 2019: studeerde aan Shanghai University of Finance and Economics; Studeert Economie en Bedrijfseconomie aan Tilburg University; Studeerde aan Nyenrode Business Universiteit.
 
1445    Jorn Harry (Jorn) Oude Lansink, geboren op 11-10-1998 te Bennekom.
 
1446    Fleur Willemijn (Fleur) Oude Lansink, geboren op 17-07-2001 te Bennekom, 2019: Marnix College.
 
1447    Johannes Jacobus Hendrikus (Jos) Van der Aa, melkveehouder te Oud-Ootmarsum, geboren op 01-03-1972 te Denekamp, zoon van Hendrikus Johannes Jozef van der Aa en Jacoba Josina Maria Dorresteijn.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-11-2003 te Denekamp met Margret Josephine Johanna Maria (Margret) Oude Lansink, 32 jaar oud (zie 1448).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieke Coby Antonia (Lieke) Van der Aa (zie 1449).

1448    Margret Josephine Johanna Maria (Margret) Oude Lansink, assistent-accountant, geboren op 18-11-1970 te Almelo.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-11-2003 te Denekamp met Johannes Jacobus Hendrikus (Jos) Van der Aa, 31 jaar oud (zie 1447).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1449    Lieke Coby Antonia (Lieke) Van der Aa, geboren op 19-05-2006 te Enschede.
 
1450    Erik-Jan Veltman, bedrijfsleider, geboren op 09-12-1969 te Deventer.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-07-1996 te Tubbergen met Myriam Josephien Engelien (Myriam) Kamphuis, 24 jaar oud (zie 1451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurice Harrie Jan (Maurice) Veltman (zie 1456).
   2.  Lorenzo Erik-Jan (Lorenzo) Veltman (zie 1457).
   3.  Mitchell Michael (Mitchell) Veltman (zie 1458).

1451    Myriam Josephien Engelien (Myriam) Kamphuis, ziekenverzorgster, geboren op 10-10-1971 te Geesteren.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-07-1996 te Tubbergen met Erik-Jan Veltman, 26 jaar oud (zie 1450).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1452    Harry Antonius (Harry) Kamphuis ("Kotkaamps Harry"), aannemer te Geesteren, geboren op 24-12-1930 te Geesteren, zoon van Johannes Kamphuis en Gezina Hendrika Weusthuis. Tot aan zijn pensionering heeft Harry een aannemersbedrijf in Geesteren. Het echtpaar woont naast dat bedrijf aan de Beekstraat 3 in Geesteren Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-11-1962 te Tubbergen met Anna Wilhelmina Josephina (Annie) Oude Lansink ("Muller Annie"), 27 jaar oud (zie 1453).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen Kamphuis (zie 1454).
   2.  Jeroen Bernardo Johan (Jeroen) Kamphuis (zie 1455).
   3.  Myriam Josephien Engelien (Myriam) Kamphuis (zie 1451).

1453    Anna Wilhelmina Josephina (Annie) Oude Lansink ("Muller Annie"), geboren op 14-03-1935 te Fleringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-11-1962 te Tubbergen met Harry Antonius (Harry) Kamphuis ("Kotkaamps Harry"), 31 jaar oud (zie 1452).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1454    Jeroen Kamphuis, geboren op 17-11-1963 te Geesteren, overleden op 17-11-1963 te Geesteren, 0 dagen oud.
 
1455    Jeroen Bernardo Johan (Jeroen) Kamphuis, geboren op 30-01-1970 te Geesteren, ongehuwd.
 
1456    Maurice Harrie Jan (Maurice) Veltman, werkzaam bij Akor-Bouw BV, geboren op 16-09-1997 te Geesteren.
 
1457    Lorenzo Erik-Jan (Lorenzo) Veltman, geboren op 20-08-1998 te Geesteren.
 
1458    Mitchell Michael (Mitchell) Veltman, geboren op 07-04-2000 te Geesteren.
 
1459    Gerhardus Marcelis (Huub) Hams, aanvankelijk een schoenenwinkel in de wijk Stadsveld te Enschede, 2010 begonnen als warehouse worker bij Timberland, geboren op 26-10-1965 te Enschede.
Gehuwd met Heidi Leusink (zie 1460).
Uit dit huwelijk:
   1.  Glen Hams (zie 1461).
   2.  Rachel Hams (zie 1462).

1460    Heidi Leusink, geboren op 04-01-1967 te Enschede.
Gehuwd met Gerhardus Marcelis (Huub) Hams (zie 1459).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1461    Glen Hams, Consultant Infrastructure bij Exxellence, geboren op 15-09-1994 te Enschede. Studeerde Netwerkbeheer bij het ROC.
 
1462    Rachel Hams, Swimming Teacher bij Sportbedrijf in Almelo, geboren op 26-10-1997 te Enschede. Volgde de opleiding Sport en Bewegen aan het ROC. Ze heeft een relatie met Frank Dijkstra.
 
1463    Ir. Dirk Huibert (Dirk) Kleijn (Kleyn), Hij is samen met zijn vader directeur van een aannemingsbedrijf: Danella.N.V. in Willemstad op Curaçao (Nederlandse Antillen) Zijn vader ging met pensioen in 2009, geboren op 03-03-1962 te Amsterdam, zoon van Co Kleijn en .. Studeerde aan de UT in Enschede, daarna behaalde hij de master titel aan de universiteit van Miami (USA)
The company is managed by a team, representing broad knowledge, more than 25 years of vast experience and highly driven to new developments to keep Betonbouw the best in the sector and the area. Mr. Co Kleyn (Kleyn Sr.), the driving force behind Betonbouw from its early start, is a very dedicated and determined man. In 1971 Co Kleyn arrived in Curaçao coming from Holland with experience in the construction field, mainly by working for a large construction company in Amsterdam. After he completed his assignment, he decided not to return to Holland, but to stay in Curaçao to start his own company. In 1975 Co Kleyn took over Betonbouw and has since turned it into the successful company that it is today. As of 2009 Co Kleyn retired, but is still the owner of the JEKA-group. The JEKA is the holding company consisting of all the Betonbouw construction companies on the former Dutch Antilles islands (Curacao, Aruba, Bonaire and St. Maarten), Danello Plastico (trade and production of tube and pipe products) and Arcade (Real Estate). As the eldest son of Co Kleyn, Mr. Dirk-Huib Kleyn (Kleyn Jr.) was predestined to follow in his father's footsteps. After high school in Curaçao, Dirk-Huib Kleyn went to Holland where he obtained a Bachelor Degree in Civil Engineering. In Florida he obtained his Masters Degree in Civil Engineering at the University of Miami. After his return to Curaçao in 1991, Dirk-Huib Kleyn got the opportunity at Betonbouw to learn every aspect of the construction business from bottom up. Since July 2001, Dirk-Huib Kleyn is the Director in charge of production.
After the retirement of Co Kleyn in 2009, Dirk-Huib is in charge of all companies of the JEKA-group. Mr. Dennis Tewarie joined the Betonbouw-team in 2013 as Adjunkt-Direkteur of Betonbouw. Dennis obtained a thourough technical education and training in the Netherlands. He has a broad scope of experience and knowledge in the construction industry. He gained his experience not only in Europe, but also in the (former) Netherlands Antilles and Surinam working at various levels in different projects. At Betonbouw Dennis Tewarie is in charge of the Operations and Production.
Kinderen:
   1.  Maurits Donatus Jacobus (Maurits) Kleijn (zie 1465).
   2.  Darren Dirk (Darren) Kleijn (zie 1466).

1464    Maria Anna Hermina (Mirjam) Hams, geboren op 05-12-1966 te Enschede.
Kinderen: 2 kinderen.
 
1465    Maurits Donatus Jacobus (Maurits) Kleijn, geboren op 23-03-1998 te Willemstad, Curaçao.
 
1466    Darren Dirk (Darren) Kleijn, geboren op 26-06-2001 te Willemstad, Curaçao.
 
1467    Donatus Gerhardus Eduard (Edward) Hams, geboren op 23-02-1969 te Enschede.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-05-2004 te Enschede. Myron Wukong, geboren 1 mei 2011 in Wuhan, China. Hij is op 3 december 2013 naar Nederland gekomen met Drs. Rosanja Grada Christina (Rosanja) Evertman, 36 jaar oud (zie 1468).
 
1468    Drs. Rosanja Grada Christina (Rosanja) Evertman, geboren op 29-07-1967 te Overdinkel, studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente te Enschede.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-05-2004 te Enschede. Myron Wukong, geboren 1 mei 2011 in Wuhan, China. Hij is op 3 december 2013 naar Nederland gekomen met Donatus Gerhardus Eduard (Edward) Hams, 35 jaar oud (zie 1467).
 
1469    Marcel Johan Gerard (Marcel) Heijne, Projectleider, geboren op 31-07-1966 te Hengelo.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-09-1996 te Enschede met Ilona Van Wijhe, 29 jaar oud (zie 1470).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lars Gerard (Lars) Heijne (zie 1471).
   2.  Jorn Marc (Jorn) Heijne (zie 1472).

1470    Ilona Van Wijhe, administratief medewerkster, geboren op 01-07-1967 te Enschede, dochter van Gerard van Wijhe en Jo Kinnear.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-09-1996 te Enschede met Marcel Johan Gerard (Marcel) Heijne, 30 jaar oud (zie 1469).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1471    Lars Gerard (Lars) Heijne, geboren op 31-08-1998 te Enschede, 2019: studeert HBO aan Saxion te Enschede.
 
1472    Jorn Marc (Jorn) Heijne, geboren op 27-08-2000 te Hengelo.
 
1473    Carl Maarten (Carl) Heijne, Manager MKB/Food&Agri bij Rabobank Twente Oost, geboren op 03-03-1968 te Hengelo. Studeerde Hogeschool Enschede: Bedrijfseconomie. Heeft een bestuursfunctie bij DSVD.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-11-1998 te Emmen met Marga Schlepers, 29 jaar oud (zie 1474).
Uit dit huwelijk:
   1.  Susan Gezina Aleida (Susan) Heijne (zie 1475).
   2.  Mart Gerard Johan (Mart) Heijne (zie 1476).
   3.  Wout Herman Marcel (Wout) Heijne (zie 1477).

1474    Marga Schlepers, verpleegkundige, geboren op 04-05-1969 te Slagharen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-11-1998 te Emmen met Carl Maarten (Carl) Heijne, 30 jaar oud (zie 1473).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1475    Susan Gezina Aleida (Susan) Heijne, geboren op 01-08-1999 te Odoorn, 2019: studeert Sociologie aan de Universiteit Groningen.
 
1476    Mart Gerard Johan (Mart) Heijne, geboren op 23-01-2001 te Odoorn, 2019: studeert HBO aan Saxion te Enschede.
 
1477    Wout Herman Marcel (Wout) Heijne, geboren op 12-05-2003 te Odoorn.
 
1478    Laurens Johannes Hermanus (Laurens) Derkman, zelfstandig ondernemer: Metsel- en tegelwerk, geboren op 26-09-1966 te Bornerbroek, studeerde HBO aan Saxion te Enschede.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-06-1999 te Borne met Maria Elisabeth (Marieke) Heerink, 30 jaar oud (zie 1479).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sem Renso (Sem) Derkman (zie 1480).
   2.  Dimas Marnik (Dimas) Derkman (zie 1481).
   3.  Bo Elisabeth Josephine (Bo) Derkman (zie 1482).

1479    Maria Elisabeth (Marieke) Heerink, hoofd administratie, geboren op 05-10-1968 te Ootmarsum, dochter van Ben Heerink en Els Jellema.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-06-1999 te Borne met Laurens Johannes Hermanus (Laurens) Derkman, 32 jaar oud (zie 1478).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1480    Sem Renso (Sem) Derkman, geboren op 21-04-2002 te Bornerbroek.
 
1481    Dimas Marnik (Dimas) Derkman, geboren op 03-03-2004 te Bornerbroek.
 
1482    Bo Elisabeth Josephine (Bo) Derkman, geboren op 24-10-2005 te Bornerbroek.
 
1483    Richard Ewald (Richard) Krischel, Met zijn echtgenote eigenaar van kapsalon "Magnifique en Beauty" in Wierden, geboren op 28-03-1970 te Hengelo, zoon van Peter Krischel en Diny Metternich.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-11-1994 te Hengelo met Margret Hendrika Gesina Maria (Margret) Derkman, 23 jaar oud (zie 1484).
Uit dit huwelijk:
   1.  Laura Marlene (Laura) Krischel (zie 1485).
   2.  Ruben Sander (Ruben) Krischel (zie 1486).

1484    Margret Hendrika Gesina Maria (Margret) Derkman, met haar man eigenaar van kapsalon "Magnifique en Beauty" in Wierden. Geboren op 18-01-1971 te Bornerbroek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-11-1994 te Hengelo met Richard Ewald (Richard) Krischel, 24 jaar oud (zie 1483).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1485    Laura Marlene (Laura) Krischel, geboren op 23-02-1998 te Almelo, volgde een MBO-opleiding aan het ROC.
 
1486    Ruben Sander (Ruben) Krischel, geboren op 22-03-2000 te Almelo, 2019: Werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee.
 
1487    Tijs Gerardus (Tijs) Lammertink, Werkzaam bij Maser Engineering als reliability test engineer in Enschede, geboren op 31-07-1981 te Enter, zoon van Marinus Lammertink en Hetty Oude Avenhuis. Hij is MSc, studeerde elektrotechniek aan de Universiteit Twente.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-05-2013 te Borne met Ellis Gesina Maria (Ellis) Winkel, 27 jaar oud (zie 1488).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lex Gerard Marinus (Lex) Lammertink (zie 1489).
   2.  Lise Cecile Helene (Lise) Lammertink (zie 1490).
   3.  Cato Alexis (Cato) Lammertink (zie 1510).

1488    Ellis Gesina Maria (Ellis) Winkel, Endoscopie-verpleegkundige MDL in het Medisch Spectrum Twente te Enschede/Oldenzaal, geboren op 21-06-1985 te Almelo, studeerde HBO-V aan de Hogeschool Saxion in Enschede.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-2013 te Borne met Tijs Gerardus (Tijs) Lammertink, 31 jaar oud (zie 1487).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1489    Lex Gerard Marinus (Lex) Lammertink, geboren op 24-06-2016 te Almelo, overleden op 24-06-2016 te Almelo, 0 dagen oud.
 
1490    Lise Cecile Helene (Lise) Lammertink, geboren op 03-07-2017 te Almelo.
 
1491    Nathalie Helena Gertrude (Nathalie) Te Pas, cateringkok, geboren op 13-06-1977 te Veghel.
Gehuwd met Raymond Klaassens (zie 1492).
 
1492    Raymond Klaassens, geboren op 31-08-1973 te Amsterdam.
Gehuwd met Nathalie Helena Gertrude (Nathalie) Te Pas (zie 1491).
 
1493    Herman Christian André (Christian) Te Pas, geboren op 04-01-1981 te Veghel, studeerde Bedrijfskundige Informatica (ICT Media Design).
 
1494    Bert Versteeg.
Gehuwd op 05-11-1982 te Weerselo met Antoinet Helena Maria Margaretha (Antoinet) Kleijssen, 26 jaar oud (zie 317). {Zij was ook ooit gehuwd met Hans Van der Meer (zie 318).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1495    Joost Evert André (Joost) Versteeg, verkoopadviseur in een autobedrijf, geboren op 07-07-1984 te Breda.
 
1496    Loek Albert Hendrikus (Loek) Versteeg, manager, geboren op 16-12-1987 te Breda, studeerde voor horeca-ondernemer
1497    Jurgen Johannes Maria (Jurgen) Vennegoor, vrachtwagenchauffeur, geboren op 13-05-1989 te Oldenzaal, 2013: relatie met Elise Peddemors.
 
1498    Suzanne Gezina Maria (Suzanne) Vennegoor, hairstylist, colorist bij Assink kapper te Hengelo, geboren op 09-03-1991 te Oldenzaal, relatie met Tim Stegge.
 
1499    Jolijn Maria (Jolijn) Vennegoor, Fitness-begeleidster bij Body Kicks en trainster bij Fit 20 in Oldenzaal, geboren op 30-05-1995 te Oldenzaal.
 
1500    Mattheus Petrus Maria (Tijn) Van Lange, geboren op 08-01-1988 te Culemborg, studeerde Geschiedenis aan de KUN te Nijmegen. 2006-2012: Bachelor of Arts: History. 2012-2014: Master of Philosophy: Masterdiploma (MPhil) met een specialisatie in wetenschapsfilosofie en daarbinnen toegepast geschiedfilosofie. Afgestudeerd op wetenschapstheorie, postmodernisme en metamodernisme. Daarnaast ontwikkeld in ethiek, politieke filosofie en taalfilosofie.
 
1501    Fleur Jacquomine Maria (Fleur) Van Lange, geboren op 14-12-1989 te Culemborg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-06-2017 met Carl James Stratford (zie 1503).
 
1502    Daniël Petrus Maria (Daan) Van Lange, geboren op 23-11-1992 te Culemborg, 2007: VWO-leerling. Maart 2015: begonnen als administratief asssistent bij Versteijnen Logistics, Tilburg.
 
1503    Carl James Stratford.
Gehuwd op 17-06-2017 met Fleur Jacquomine Maria (Fleur) Van Lange, 27 jaar oud (zie 1501).
 
1504    Stefan Paulus Maria (Stefan) Van Lange, geboren op 29-07-1990 te Almelo.
Gehuwd met Richelle Mos (zie 1505).
 
1505    Richelle Mos.
Gehuwd met Stefan Paulus Maria (Stefan) Van Lange (zie 1504).
 
1506    Jeroen Jozefus Maria (Jeroen) Van Lange, geboren op 26-10-1991 te Almelo.
 
1507    Jordi Petrus Maria (Jordi) Van Lange, geboren op 02-03-1995 te Almelo, 2016: start studie Geneeskunde aan de UVA te Amsterdam.
 
1508    Sera Petronella Hermine (Sera) Van Lange, geboren op 06-09-2001 te Amsterdam.
 
1509    Abel Berend Jan (Abel) Meijer, geboren op 14-03-2008 te Eibergen.
 
1510    Cato Alexis (Cato) Lammertink, geboren op 03-01-2019 te Almelo.
 
1511    Benthe Bossink, geboren op 31-03-2019 te Tubbergen, geboren 16.49 uur, 3.412 gr. 50 cm.
 
1512    Frans Van der Meer.
Gehuwd met Severa Agatha Geziena (Vera) Van Lange (zie 336).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1513    Marloes Christine (Marloes) Van der Meer, geboren op 07-06-1994 te Utrecht. Oprichter bij Meervoud.
 
1514    Rosa Christina (Rosa) Van der Meer, 4 juli 2018: begonnen bij "De Goedheyd" in Utrecht, geboren op 02-10-1996 te Hagestein, heeft een relatie met ....
 
1515    Sophia Catharina Maria (Sophie) Tanke, geboren op 10-01-1995 te Harderwijk.
 
1516    Justus Johannes Antonius (Justus) Tanke, geboren op 18-08-1997 te Gorkum, begon in 2009 op het Rietveld Lyceum.
 
1517    Lisa Veronica Maria (Lisa) Van Lange, geboren op 08-05-1995 te Hengelo. Studeerde aan de Hong Kong Baptist University
1518    Nick Anton Hendrik (Nick) Van Lange, geboren op 23-10-1996 te Oldenzaal.
 
1519    Joost Karel Jan (Joost) Van Lange, geboren op 21-05-1999 te Oldenzaal, 2019: Studeert aan de Inter College Business School.
1520    Merel Helena (Merel) Kok, kapster, geboren op 03-10-1985 te Losser.
 
1521    Jan Willem Franciscus Rietman, geboren op 14-11-2001 te Groningen.
 gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software