Home

 

1.

D o c u m e n t e n  m.b.t.  d e   g e n e a l o g i e   v a n   d e   f a m i l i e 

BOSSINK

 

In het Verpondingsregister uit 1601 vinden we erve Bossink in de buurtschap Groot Agelo onder nummer 963:

 

 

 

 

       Bussinck       6 mudde min 1 scheppel, 1 ½ dachmal hoies,

                               Gehoret den cumptuer,

                               gifft ter pacht 3 mudde roggen, 3 mudde haveren.

                               Item, den capittel tho Oldenzell den teinden groff unde small           3  -  0  -  0

 

    1602   Bussinch, 5 mudde seylandts unnd 3 scepll

                                          1½ dachwerch hoylandts

 

 

 

 

  

a.   De opgave van het erf Bossink met onderhorige landerijen en diensten/pachten door Albert Busch uit Groot Agelo, 1644

 

  

b. De transcriptie van de opgave door Albert Busch in 1644:

 

 

      “Busch Albert, uijt dieselve Buirschap Groten Ageloe

     segt dat hij met sijn vrouwe vrij, hebbe voor

     ungefehr 12 jahren op harer beiden levent

     dat erfgewin veraccordeert voor 40

     daler current; sijn onderhebbende erve

     Busch genoembt, sij onder dat huis othmer-

     schen gehoerigh, sij een pachtgoet, geve ter

     jaerlicker pacht 4 mudde Roggen, item 3 mudde

     gersten, item 3 mudde haver, ende 2 fasselavents

     hoener, dient oock op anfordens met

     den Lijff ende perden, wort van het Capit-

     tell tot Oldensell die garff ende bloedige

     tijende uijtgenohmen, gijft sonsten nijemant

     nijet, sij tot dat Erve gehoerig aen saelant

     7 mudde also het een half Erve, aen hoijlandt

                        

                                                            mud   schep  spint

                             rogge                         15   -   0   -    0

                             waiten                          3   -   0    -   0

                             gersten                         3   -   0   -    0

                             haver                           5   -   0   -    0

                             hoener      4   

 

       ende koewaiden 2 ½ dagwerck, sij

       beschwaert, so aen gemene buir als parti-

       culier schulden, met 380 daler omtrent.”

 

 

 

 

 

   In februari 1662 komen de Ridderschap van Overijssel en de Heer Johan Diederik van Heijden  met zijn echtgenote Gudana van Bronkhorst–Batenburg tot overeenstemming inzake zijn jaarlijkse bijdrage aan de Ridderschap. Hierbij wijst Van Heijden goederen aan, die tot het Huis Ootmarsum en eertijds tot de Commanderie van de Duiste Orde behoren en die moeten dienen tot onderpand van die jaarlijks te betalen bijdrage. Al deze goederen zijn gelegen in Klein- en Groot Agelo.

Van elk erf wordt vermeld wat de jaarlijkse opbrengst is. Het betreft de volgende erven:

 

  

In Klein Agelo

Rogge

Boekweit

Haver

Gerst

Bonen

Kippen

Erve ten Have, een garsterve

15 mud

  3 mud

3 mud

 

 

      2

Erve Koeping, een garsterve

12 mud

2 schepel

  3 mud

  2 schepel

3 mud

 

 

      2

Erve Steveningh, een garsterve

11 mud

  3 mud

2 mud

2 schepel

 

 

      2

Erve Lutteke Steveningh, een garsterve

8 mud

  2 mud

  2 schepel

3 mud

 

 

      2

Erve ter Duiss, een garsterve

15 mud

  3 mud

4 mud

 

 

      2

Erve ten Broick,

een pachterve

3 mud

2 schepel

 

 

5 mud

1 schepel

1 mud

3 schepel

      2

In Groot Agelo

Rogge

Boekweit

Haver

Gerst

Bonen

Kippen

Erve Meinering, een garsterve

14 mud

  3 mud

3 mud

 

 

      2

Erve ten Tye, een pachtgoedt

  8 mud

 

4 mud

 

 

      2

Erve Tuningh, een pachtgoedt

  3 mud

 

 

2 mud

3 schepel

 

      2

Erve Busch, een pachterve

  4 mud

 

3 mud

3 mud

 

      2

Erve ter Holtwick,

een pachterve

  7 mud

 

 

4 mud

 

      2

 

  

 

Het erfwinningscontract van Aelbertjen Busch (of zoals hier Aelken Buss genaamd) en haar echtgenoot Hermen ten Luttighuijs

  

          Erffgewin van  “Op huiden den 12 Octob. 1702 zijn op den Huijse Ootmarsum

          Buss tot            gecompareerd Hermen ten Luttighuijs en Aelken Bus Eheluiden en

          Groten Ageloe hebben ten overstaan van Jan ten Winckel Het Erffgewin van ’t Erve

                         en Goed Buss gelegen in de  Buurschap Ageloe veraccordert voor de

                         somme van seventig Gl. Te betalen op Maij aanstaande de halfscheid

                         en op KoldeKermis daaraan volgende de andere halfscheid mits dat

                         se Eheluiden boven ordinarisn Extraordinaris Heeren Lasten de

                         pachten en rentegelden daartoe staande ,in de Pachtregisters breder

                         uitgedrucket, promtelijk sullen hebben te betalen;

                                     En vermits de olde Buss tot den jaer 1701 incluis is schuldig gebleven

                                     de somme van tweehondert Gulden., so is overgekomen, dat hij desen

                         voorschr.restant in vijff jaren aanvang nemende met martini 1703, sal

                         hebben te betalen te weten  jaarlijx veertig Car. Guld. In oirkonde

                         desen geteikent  ten dage voorschr.

              

                                           Dit      y      is Hermen ten Luttighuijs sijn merk

                                           Dit      y      is Jan ten Winckel sijn merk als getuige   

  

 

 

           

 

 

De opvaart van Egbert Bartels, tweede echtgenoot van Aelken Busch op erve Busch te Groot Agelo, 5 september 1712

 

 

     Opvaart          1712 den 5 September is gecompareert Egbert Bartels getrouwt op het Erve

     van Busch      Busch inAgelo ende heeft de opvaart voor hem op gemelte Erve veraccordeert

     te Agelo          op twee en veertig Gl. En tijn st. mitsgaders also van de olde pagt op den 12

                            October 1702 ter somma van twehondert Gulden gerekent, nog resteerde

                            hondert en sestig Car. Gls. So heft deselve de betalinge van dien mede

                            aangenomen, ende deselve hondert sestig Guldens inmiddels belovet te

                            verrenten gelijk doet bij desen tegens vijf ten hondert om jaarlix op martini bij

                            de pacht te betalen, waarvan het eerste jaar sal verschenen wesen op martini

                            1713, des ten waren oirkonde, en om het Erve verder te willen gebruiken, als

                            bij sijn voorsaats Erfgewinsbrief uitgedrukt is dese bij hem Egbert Bartels, en

                            sijn assistent Roleff Moukate getekent die de opvaartspenningen mij heeft

                            betaalt.

                            Actum als boven

                            A. Perizonius                                                   dit is X   Egbert Bartels sijn merk

                                                                                       Roelof Mukot als getuige